Kamer stemt in met verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Dinsdag 10 december stemde de Eerste Kamer in met het voorstel van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om het gebruik van kolen te verbieden bij de productie van elektriciteit. De fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten stemden tegen. Ook werd gestemd over de in het debat op 3 december jl. ingediende vier moties. De moties zijn alle vier verworpen.

De motie van senator Teunissen (PvdD), die de regering verzoekt een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een verbod op houtstook voor de opwekking van energie, werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdD, SGP, OSF en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, VVD, FVD en 50PLUS stemden tegen.

Een tweede motie van senator Teunissen die de regering verzoekt te borgen dat als de drie resterende kolencentrales niet sluiten voor 2030 maar overschakelen op een vervangende brandstof, dit in de periode tot 2050 niet zal leiden tot een per saldo hogere uitstoot, werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdD, SGP, FVD, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en VVD stemden tegen.

De motie van senator Van der Linden (FVD) die uitsprak dat het in alle opzichten onwenselijk is dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd, werd verworpen. De fracties van PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, VVD en 50PLUS stemden tegen.

De motie van senator Vendrik (GroenLinks) die de regering verzoekt geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales af te geven, in ieder geval totdat het duurzaamheidskader voor biomassa met daarin heldere cascaderingsafspraken is besproken in het parlement, werd verworpen. De fracties van GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF en FVD stemden voor, de fracties van PVV, CDA, D66, ChristenUnie, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel betreft een verbod in twee stappen op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking door bestaande kolencentrales. Hierdoor wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de CO2-reductie. In het regeerakkoord is een beperking van de uitstoot afgesproken van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking gaat zo snel mogelijk in. In centrales van de oude generatie mogen vanaf 1 januari 2025 geen kolen meer worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Voor de nieuwe generatie geldt dit vanaf 1 januari 2030.