Column Hans Zevenboom – Esoterische hersenkunde deel I

Nieuw basisvak onderwijs: ‘Esoterische hersenkunde’- deel I,  Het New Age bewustzijnsmodel – Mei 2023

  • Inleiding

‘Het waarom van noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs’

Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot nu toe in Nederland niet het gewenste effect gehad. In twintig jaar zijn er circa 30 onderwijsvernieuwingen doorgevoerd en die hebben er toch niet voor kunnen zorgen dat ons onderwijs ‘beter’ is geworden. Toch moet het onderwijs jongeren en jongvolwassenen voorbereiden op het innemen van een zinvolle plaats in de samenleving. Maar het onderwijs lijkt op een dood spoor te zijn gekomen, want overal wordt met zingevingsvragen geworsteld. Zingeving gaat over het geven van betekenis of zin aan het leven; de bedoeling van het leven begrijpen. ‘Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven?’, ‘Wie ben ik?’ etc., etc.
Helaas, in onze samenleving blijven steeds meer vragen rondom dit thema onbeantwoord met als gevolg dat de huidige jeugd aan psychische en burn-out klachten lijdt.

‘Wij hebben een mentaliteitsverandering nodig in het onderwijs.

2.0 Het Nieuwetijdsdenken

‘Het Aquarius denken? Een vernieuwde visie is hard nodig’.

De vraag die bij mij opkomt, is of ál deze vernieuwende onderwijsvormen en -plannen daadwerkelijk zo vernieuwend of zo ‘slecht’ zijn als ze doen voorkomen? Zijn dit dan de enige onderwijsvormen die onze toekomstige jongvolwassenen maximaal  kunnen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling?Welke kennis en nieuwe vaardigheden hebben leerlingen dan wél nodig om in 2050 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen, als het huidig onderwijssysteem nog steeds op de meest gangbare psychologische en pedagogische ‘recepten’ is gebaseerd?

‘De norm voor de wereld, is de norm voor het onderwijs’

De tijd van absolute waarden die op het christelijke gedachtegoed is gebaseerd, is voorbij en moet linksom of rechtsom plaatsmaken voor een wereld waarin tolerantie centraal staat. Een nieuwe, veranderende tijd vraagt een nieuw denken, en een nieuwe aanpak van de vele wereldse problemen, zo meent men. Na tweeduizend jaar lang christelijke waarden en normen centraal in opvoeding, onderwijs en samenleving, wordt het tijd voor een nieuw moraal. Het ‘Nieuweleren’ lijkt steeds meer plaats van de oude aanpak in het onderwijs in te nemen. Wat wij volgens de aanhangers van New Age Beweging [NAB] – de Nieuwetijdsdenkers – en het ‘Nieuwe leren’ nodig hebben, is een vernieuwde visie op de mens en zijn bestaan!

3.0 Vernieuwde visie op de mens

‘Het New Age idealisme’

New Age is gericht op het tot stand brengen van een ‘Nieuwe Mens’; een mens die zijn ‘gehele bewustzijn’ ontwikkelt en zich daarmee volledig ontplooit. In dit denken is opvoeding en onderwijs dus het helpen van de kinderen door een proces van evolutie; een transformatie van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’. De ‘nieuwe mens’ is dan ook de mens die in staat is gebruik te maken van al zijn bewustzijnsniveaus, maar te vaak wordt deze ‘nieuwe mens’ verbonden aan een New Age idealismeen utopisch ideologie! De New Age belooft namelijk geheime en verborgen wijsheid, heling, hogere eigenwaarde, liefde en innerlijke vrede. Maar in werkelijkheid bereik je nooit het punt van het ware en blijvende geluk binnen één leven, waardoor je uiteindelijk als een ‘verslaafde’ door blijft zoeken. Tevens voelt hij of zij zich als een ‘zendeling’ om de achtergebleven ‘oude mensen’ te helpen om het ‘oude’ achter zich te laten en het nieuwe tijdperk in te treden.

‘Missionair gedrag’

De ‘nieuwe mens’ is dus de mens die in staat zou moeten zijnom gebruik te maken van al zijn bewustzijnsniveausendaardoor voluit kan functioneren in het nieuwe tijdperk van Aquarius.Maar om de ‘nieuwe mens’ en het New Age onderwijs in het Aquariustijdperk goed te kunnen begrijpen, is het volgens de New Age aanhangers en propagandisten nodig om te rade te gaan bij de moderne ‘ontdekkingen over het functioneren van onze hersenen’ waarvan de wetenschap de mening is toegedaan dat bewustzijn – wat dat dan ook mag zijn – érgens in de hersenen ‘bivakkeert’.

‘Een centraal thema in de New Age filosofie is de relatie tussen de optimale werking van beide hersenhelften én bewustzijnsverruiming

4.0 De New Age evolutieleer

‘De New Age filosofie = de filosofie van het idealisme’

Bij alle processen van bewustwording of bewustzijnsverruiming gaat het om dit principe: het ‘ontledigen’ van de menselijke ‘geest’ of ‘ziel’, die daarmee wordt ‘geconditioneerd’ om op te gaan in een ‘hogere werkelijkheid’. Evenals bij de technieken van meditatie en concentratie van het hindoeïsme (en veel van de New Age therapieën, trainingen en technieken stammen daar vanaf) onderscheiden we hierbij een drietal fasen of niveaus van ‘hoger bewustzijn’:

  • Verruimen van het eigen bewustzijn; zgn. het verruimd bewustzijn;
  • Ervaren van een ‘kosmisch bewustzijn’;
  • Deelhebben aan en één-worden met een ‘Godsbewustzijn’.

De ‘wetenschap van het bewustzijn’ – ook wel Nieuw Bewustzijn – leert dat de hoogste scheppingsmacht van het heelal, de bron van alle Zijn is. Daardoor is de mens in staat om zelf het verloop van zijn leven te bepalen en wel door geestelijke processen. Op die manier kunnen we dan onze dagelijkse ervaringen zelf scheppen. De mens is dus zijn eigen schepper; hij bepaalt zijn eigen lot. Deelhebben aan en één-worden met een ‘Godsbewustzijn’ is een onderdeel van ieders levenspad!
Maar juist door zelfstandigheid (zelfstandig leren) en zelfredzaamheid moeten leerlingen gemakkelijker tot zelfontplooiing komen! Het ‘IK’ moet dienstbaar gemaakt worden aan het ‘zelf’ dat op haar beurt getransformeerd moet worden tot het ‘collectieve zelf’; het kosmisch bewustzijn!Dat is iets dat voor iedereen bereikbaar is die de juiste technieken kent én gebruikt! Maar met deze gedachten – vind ik – komt de New Age bewustzijnswetenschap op het terrein van toverij!

De belangrijkste New Age uitgangspunten zijn:

  • Bij de leer van de evolutie gaan de New Age aanhangers ervan uit dat de mens een geestelijk (spiritueel) mens is, dat in opeenvolgende tijdperken automatisch nieuwe eigenschappen ontwikkelt onder invloed van steeds veranderende kosmische energieën. Het begrip ‘geestelijk’ wordt hierin gedefinieerd als ‘elke activiteit die de mens verder brengt dan zijn huidige toestand – fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief of maatschappelijk’.
  • Meer aandacht voor de samenwerking van de linker- en de rechter hersenhelften. Het zgn. ‘intuïtieve denken’. In wezen moet het be- of ‘gekrompen’ denken gekoppeld worden aan het ‘ruimte-kosmisch denken’. In dit denken is opvoeding en onderwijs het helpen van de kinderen door een proces van evolutie; het realiseren van een transformatie van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’.
  • Wezenlijk bij New Age onderwijs is haar ‘transpersonele’ karakter [3], dat gericht is op de transcendente vermogens (geestelijke, bovennatuurlijke, paranormale) van de kinderen en jongvolwassenen dat bij ieder kind latent aanwezig is. Ieder kind wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid paranormale gaven. ‘Hoe jonger het kind, hoe paranormaler’. Het kind staat dichter bij het ‘Oer-begin. Naarmate een kind zich ontwikkelt tot mondige volwassene neemt de ervaringen af’, aldus Joanne Klink.
  • Het intuïtieve of bovennatuurlijk denken omvat alles wat de natuur te boven gaat, dat is alles wat valt buiten het zintuigelijk waarneembare en denkbare. Door middel van bewustzijnsverruiming krijgt men deel aan het bovennatuurlijk, kosmisch bewustzijn en zélfs aan het God-bewustzijn!

‘In de New Age filosofie staan tolerantie en geen absolute waarden centraal’

Volgens de New Age aanhangers is de tijd van absolute, christelijke waarden voorbij en moet plaatsmaken voor een nieuw wereldbeeld waarin tolerantie centraal staat. In feite moeten er volgens de visie en de overtuiging van New Age aanhangers en propagandisten dan ook twee dingen gebeuren: de samenleving móet veranderen én de wijze waarop kinderen leren, móet veranderen.De nieuwe theorie over een mogelijke samenwerking en activering van de linker- en rechterhersenhelften – het zgn. ‘intuïtief denken’ – zou hierbij dé ideale oplossing zijn! Het ‘holistisch’ (New Age) onderwijs richt zich dan ook met name op het functioneren én ontwikkelen van beide hersenhelften, middels diverse esoterische hulptechnieken! Buiten deze vaste gestelde kaders denken is niet ‘toegestaan’!

5.0Het wetenschappelijke paradigma ‘bewustzijn’

In wetenschapsland is bewustzijn altijd een ondergeschoven kindje geweest. De gangbare wetenschappelijke opvattingen waren tot nu toe, dat het bewustzijn op bepaalde plaatsen in de fysieke hersenen (ergens in de breinmassa of specifieke plaats, de hersenstam) zich diende te bevinden en dat bewustzijn een biochemisch bijproduct van de hersenen is. [Richard Dawkins en Stephen Jay Gould]. Vooraanstaande neurologen zeggen nu, dat de hersenen eerder een gecompliceerd organisme zijn voor het registreren en kanaliseren van bewustzijn, dan voor de productie ervan! Prof. J.C. Eccle formuleerde het bondig door te stellen, dat ‘de hersenen de boodschapper zijn voor het bewustzijn’.Bewustzijn is datgene wat hersenen tot hersenen maakt; datgene maakt |Wie-jij-bent|  ….. volgens deze zienswijze! ‘Jij bent ….. je hersenen; de goddelijke hersenstam!’. [Boek Kelvin Nelson; ‘De goddelijke hersenstam’].

Maar ……. meer recente onderzoeken duiden erop dat ons bewustzijn een elektromagnetische grondslag heeft; bewustzijn is namelijk energie zo heeft men ontdekt. Uit deze onderzoeken kwam ook naar voren, dat ons bewustzijn mogelijk een elektromagnetisch energieveld was. Prof. JohnjoeMcFadden (School of Boimedicalan Life Sciences, University of Surrey, Verenigd Koninkrijk) is van mening, dat er informatie ligt opgeslagen in het elektromagnetisch (energie)veld dat de hersenen omgeeft! Het elektromagnetisch veld van de hersenen zorgt voor de verbindingen die kenmerkend zijn voor het bewustzijn, dat onze handelingen beïnvloedt en onze wil manifesteert. Om nog een stapje verder te gaan, heeft neurobioloog Sue Pockett aangevoerd dat het elektromagnetisch veldvan de hersenenhét bewustzijn is!‘De geest is alles, en alles is geest’.
Maar ……… wetenschappelijk is ook aangetoond, dat ons elektromagnetisch energieveld of aura-veld veel verder reikt dan alleen maar rondom onze hersenen! De huidige inzichten vertellen ons dat ons elektromagnetisch (energie)veld rondom ons hele fysieke lichaam waarneembaar is; een energieveld met een reikwijdte ter grootte van gestrekte armen!

‘De bekrompen New Age filosofie’

De filosofie van het New Age idealisme (Plato wordt beschouwd als de eerste idealistische filosoof) stelt dat (geestes-)bewustzijn defundamentele werkelijkheid vertegenwoordigt. ‘De geest is alles, en alles is geest’.En juist nu door het realiseren van een verruimd bewustzijn [4], zo vindt de New Age aanhangers, wordt een complete transformatie van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’ bewerkstelligt.
Het bijzondere van dit New Age denken is, dat het een combinatie van oosters-idealistisch denken en westers-materialistischdenken is met als gevolg dat het wetenschappelijke dogma dat het bewustzijn ergens in de hersenen moet zijn gelokaliseerd, hoogtij viert en niet ergens anders kan worden gelokaliseerd.Dit materialistisch denken over het functioneren van onze hersenen – de ‘geest’ – staan centraal in het bewustwordingsproces van álle New Age propagandisten.Nietje ziel, niet je hoger- of innerlijk bewustzijn, staat centraal in het bewustwordingsproces dat ieder mens tijdens zijn leven hier op aarde ondergaat!

6.0 Zijn er meerdere bewustzijnsniveaus of -centra aan te wijzen?

‘Locatie, locatie!’

Zijn er nog meer bewustzijnscentra of –energiecentra in het menselijke lichaamaan te wijzen? Denk bijvoorbeeld eens aan ons chakra- en aurasysteem? Het antwoord is ja! Dus de formuleringvan de vraag over een mogelijkelocatie van ons bewustzijn wordt dan: ‘Bevindt het bewustzijn zich ergens in de linker- of rechterhersenhelften of alleen maar in de hersenstam’. Of kunnen we nog andere gebieden aanwijzen waar één of meerdere bewustzijnsniveau zich bevinden? Of …. zit het (goddelijk) bewustzijn, godsbewustzijn – denk bijvoorbeeld aan ‘t DNA – verspreid over het hele fysieke lichaam; in iedere cel, dus ‘overal’? Het antwoord is wederom ja!

Ieder kind of jongvolwassene in staat om bewustzijnsverruiming te realiseren (?)’

Zinvolle beantwoording van deze essentiële vraag heeft vooral betrekking op de relatie bewustzijnsverruiming en de ’nieuwe mens’; hoe kunnen wij (kinderen en jongvolwassenen) deze ‘hogere werkelijkheid’ (=één-wording met het Godsbewustzijn)  bereiken? En, hoeveel kans bestaat er dat ieder (schoolgaand)kind of jongvolwassene ná intensieve training en meditatie (direct) een ‘kosmisch bewustzijn’ en dus hoger levensdoel gaat ervaren? En, is het alleen een (New Age) waarheid dat ieder mens, ongeacht wie, ten gevolge van opeenvolgende tijdperken Vissentijd- en Aquariustijdperk automatisch nieuwe eigenschappen en bewustzijnsveranderingen ontwikkelt onder invloed van steeds veranderende komische (planetaire) energieën zal bereiken, of is het slechts een meer algeheel verspreide (New Age) theorie. Of …. is deze esoterische hersenspinsel slechts een utopische New Age gedachte, die verwachtingen schept bij ontelbare mensen die individueel niet te realiseren zijn?

‘Misleiding?’

Wat verstaat de New Age-filosofie überhaupt nu eigenlijk onder het ‘bewustzijn’? Over welk specifiek (soort) bewustzijn – hoger, lager, bewuste of onderbewuste, verruimd-, kosmisch bewustzijn, etc., etc. – praten de New Age aanhangers eigenlijk? In de New Age literatuur wordt gesproken over ‘verruimd bewustzijn’ en in andere gevallen weer over het kosmische bewustzijn. Maar wat houden deze begrippen nu werkelijk in?

‘Uitleg New Age filosofie is te vaag en misleidend’

Zou het niet veel verstandiger zijn om nieuwe begrippen te introduceren en een duidelijk onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld lichaamsbewustzijn, geestbewustzijn of zielenbewustzijn in plaats te kiezen voor vage termen als ‘verruimd bewustzijn’? En misschien is het zelfs interessant voor ‘de waarheidsonderzoekers’ om te weten dat er nog meer bewustzijnsniveaus (bijv. chakra-knooppunten of -bewustzijnsniveaus, DNA, etc.) aanwezig zijn in het energiewezen dat jij bent, die in aanmerking komen om de ‘nieuwe mens’ te transformeren naar een hoger bewustzijn. Met andere woorden bewustzijnsniveaus waar de New Age aanhangers blijkbaar niets van afweten of willen weten. Niveaus die totaal niet betrokken worden bij het verruimen van je ‘goddelijk’ bewustzijn.

7.0 Een nieuw bewustzijnsparadigma nodig

‘De nieuwe mens is in staat om al zijn bewustzijnsniveaus te gebruiken’

Op zoek zijn naar je hogere zelf is een belangrijk esoterisch grondbeginsel van New Age Beweging [NAB], want de NAB gaat er van uit dat het menselijke bewustzijn zich automatisch verder zal ontwikkelen in het tijdperk van Waterman.

Deze NAB-visie is gebaseerd op de esoterie als leer over de evolutie van het menselijke bewustzijn; onze oorspronkelijke ware aard, het ware of natuurlijke zelf. Hierin wordt de psychologie en oosterse spiritualiteit gecombineerd tot een hypothetisch model waarin de ‘ziel’ of ‘geest’ zich via de lichamelijke en psychologische ontwikkeling bewust wordt van zijn goddelijke eenheid met het Al, met God. Het ‘goddelijke’ zit tenslotte in ieder mens, aldus. Maar dan moet wel eerst ontdekt worden wat het natuurlijke zelf, de ware aarde van de mens en het bewustwordingsproces betekent!

8.0 Hoog of laag-bewustzijnstoestand

 

Hoog- of bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘christusbewustzijn’ of ‘verlicht-bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat voor een mens haalbaar is!

Met het ervaren van het bovenbewustzijn(integraal- of‘driedimensionaal’ bewustzijn) zijn we onszelf geworden in alle mogelijke en denkbare situaties en omstandigheden. We zijn authentiek geworden. ‘We zijn |wie-we-werkelijk-zijn|; een zoon of een dochter van God’ en zo manifesteren wij ons dan zo op aarde. Net zoals Jezus van Nazareth ons voordeed.Praktisch gezien betekent een hoog bewustzijnstoestand, dat we ons bewust zijn van de gemeenschappelijke essentie van alle levensvormen. We zijn ons bewust van de heelheid van het leven. Wij kennen en handelen overeenkomstig de natuurwetten; we handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde. We hebben zicht op de hele wereld, de mensheid, en het leven zelf in al zijn uitingsvormen én uiteraard  inzicht in ons eigen levensproces.

 

8.1 Een la(a)g(er) bewustzijnsniveau

Een lage toestand van bewustzijn betekent dat de persoon in kwestie geen idee heeft van de heelheid en complexiteit van het leven als zodanig. Men heeft géén inzicht en onvoldoende kennis in de gemeenschappelijke essentie van alle levensvormen. Een dergelijk bewustzijn is per definitie niet onbegrensd, niet ontspannen en niet vredevol.
Een laag bewustzijn is van nature gestrest, verkrampt, innerlijk verdeeld: niet holistisch. Zo iemand denkt, spreekt en handelt vanuit een egocentrische toestand en is gefixeerd op de bevrediging van zelfzuchtige eigen verlangens. Dit levert automatisch problemen en conflicten op.Wanneer men zich niet bewust is van de heelheid van het leven, ziet men zichzelf als een geïsoleerd wezen; als een eiland in de oceaan, afgescheiden van alle andere levende wezens. Ook heeft men een materialistische kijk op de wereld en men wordt sterk gestuurd door de zintuigen. Men is voortdurend bezig met het bevredigen van zintuiglijke verlangens en hartstochten, of met het zekerstellen van hun toekomstige behoeftes. Dit resulteert in een competitieve mentaliteit en een “fight or flight” houding.

Het overgrote merendeel van de mens leeft, denkt en handelt op basis van de ingevingen van de onderste drie bewustzijns- of energieniveaus; de onderste drie chakra’s (staartbeen-, heiligbeen- en plexus solaris chakra). Het samenwerkingsverband (de interne communicatie) tussen ziel, geest en lichaam is onvoldoende of ontbreekt volledig, omdat de ‘geest’ heerst als een kapitein in het drieledig wezen dat jij bent. De ‘geest’ is te dominant en zal uit het aanbod van de ziel keuzes – een verstandelijke beredenering op basis van (spirituele) overtuigingen – gaan maken die ‘haar’ het best uitkomen. De ziel zal hoe dan ook trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je (de geest) kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-Ben|?’ ‘Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?’. Maar de geest negeert het advies van de ziel; legt als het ware het aanbod naast zich neer en neemt het heft in eigen hand.

 

Besef en realiseer je dat het onderbewustzijn ofwel het laagste niveau van de geest je wegduwt van God, terwijl het bovenbewustzijn ofwel het hoogste niveau van de zuivere geest (de ziel) je naar God toe trekt!Je zou dit de duw- en trekbeweging kunnen noemen die de wetenschappers al jaren proberen te verklaren; de dualiteit.Liefde geen liefde, afgescheiden zijn van en niet-afgescheiden zijn van ………… alles, etc. etc..

 

9.0 Huidige generatie is onwetend

Wanneer New Age Beweging – de Nieuwetijdsdenkers – spreekt over ons onderwijs als ‘hersen-vijandig’, dan wordt bedoelt dat de kinderen leren denken in een denkkader dat grotendeels de linkerhersenhelft ontwikkelt en hen daarmee afsluit voor het intuïtieve en creatieve denken van de rechterhersenhelft. Het ‘holistisch, integraal onderwijs’ zou zich volgens de New Age Beweging voornamelijk moeten richten op het functioneren én ontwikkelen van beide hersenhelften; één van de belangrijkste kernpunten of ‘pijlers’ waarop het holistisch of integraal onderwijs (het New Age onderwijs) is opgebouwd met als uiteindelijke doel zelfverwerkelijking, zelf-verinnerlijking of zelfverlossing!

‘Huidige generatie is onwetend en ge-occultiseerd’

Maar de gedachte om alléén maar het intuïtieve denken (het activeren van beide hersenhelften) middels geleide imaginatie- of ontspanningsoefeningen, meditatie, chakrapsychologie, reiki, auralezing, astrologie, familieopstellingen, innerlijk-kindwerk, kinderyoga, brain gym, Silva Mind Control, NLP, schrijfdans, seances, channeling met diverse ‘entiteiten’ zoals engelen en andere mythische wezens, of vormen van visualisatie te stimuleren en dáárdoor een ‘hogere werkelijkheid’ te gaan ervaren, is één van de allergrootste misvatting aller tijden!
Deze ondersteunende hulpmiddelen zijn in de ogen van de Nieuwetijdsdenkers de beste manieren om bij kinderen en jongvolwassenen creativiteit en verborgen mogelijkheden (paranormale vermogens) vrij te maken. Het zijn allerlei oefeningen om beide hersenhelften optimaal te laten functioneren, zodat er harmonie tussen het holistische en het analytische denken en leren ontstaat! Maar het ‘versmelten’ van je innerlijke god – je ziel of hoger bewustzijn – met het fysieke lichaam en de ‘geest’ vindt op een heel andere manier plaats dan alléén maar beide hersenhelften te activeren en alléén maar te mediteren.

‘Al onze waarneming zijn niet meer dan mentale impressies: illusies’

Dus de vraag zijn deze ondersteunende middelen daadwerkelijk de meeste ideale handvaten om een hogere werkelijkheid – een hoger godsbewustzijn – te realiseren, is dan ook zeker hier op zijn plaats? Ook de vraag die direct hier mee samenhangt: zijn álle leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs daadwerkelijk geschikt om dat utopische doel – een verruimd of godsbewustzijn tot zelf-verlossing – waar te maken dan wel te realiseren? Ik betwijfel dat ten zeerste en er dreigt een gevaar! Want …… door aanpassing van bestaande verwachtingen ontstaat een ‘vals’ of aangepast Zelf; een ingeperkt gedragsrepertoire met een bijpassend ingeperkt zelfbeeld!

‘New Age onderwijs is gericht op het tot stand brengen van een ‘Nieuwe Mens, en een holistisch wereldbeeld

13.0 Slot

Het New Age onderwijs is gericht op het tot stand brengen van een ‘nieuwe mens’; een mens die in staat is gebruik te maken van al zijn bewustzijnsniveaus (= het kosmisch bewustzijn vlgs. New Age aanhangers is niet het zgn. verruimd bewustzijn) en daardoor voluit kan functioneren in het nieuwe tijdperk van Aquarius. Het bereiken van dit ‘hoger bewustzijnsniveau’ (het New Age denken) geschiedt door een brug te slaan tussen twee zaken: de empirische wetenschap(kwantummechanica en neurologie) en het occultisme.

 

‘De New Age is de grafrede bij de ter aardebestelling van God. In de New Age filosofie is God definitief dood’.

De wereld van het esoterische, het bovennatuurlijke binnengaan; contact hebben met je hoger bewustzijn of ‘entiteiten’ zoals bijv. engelen, dat is het verlangen van ontzettend veel mensen. Maar er wordt door de [NAB-]illusiegewekt dat er hiërarchieën van bewustzijn bestaan, die in elkaar overgaan of evolueren via een evolutie (het overgangsproces van Vissentijdperk naar Aquariustijdperk) van bewustzijn die zelfs ‘gestuurd’ kan worden door gebruikt te maken van de diensten van filosofen-scholen of ‘instituten voor komische evolutie’. In het algemeen is deze ‘geheime’ wetenschap slechts voor ingewijden (zij die veel kennis en ervaring van de betrokken zaken heeft) toegankelijk. Maar helaas, ongewenste inwijding of initiatie brengt bij een toenemend aantal mensen (schoolgaande kinderen en jongvolwassene die het New Age- of integraal onderwijs volgen) een diep ingrijpende wisseling van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ denkkader teweeg. Als gevolg daarvan worden niet alleen de ‘ingewijde’ leerlingen of volwassenen, maar hele sectoren van de samenleving ‘betoverd’ en daarmee getransformeerd naar ‘zombierende’ wezens volgepropt met utopische New Age ideologieën.

Een bekend citaat van een New Age luidt: ‘Het occultisme wordt steeds wetenschappelijker, de fysica wordt steeds occulter’.

De uitstraling en de beïnvloeding van het New Age denken – hetNieuwetijdsdenken – op het kind is dus veel groter dan jij je kunt voorstellen. Het heeft voor mijn gevoel niets meer met onderwijsvernieuwing te maken, maar met ‘rijp-klaar-maken’ en conditionering voor het nieuwe denken; alle oude begrippen en voorstellingen worden aan het wankelen gebracht waarmee het oude paradigma (= nadruk op de leerstof als eindproduct, structuren liggen vast in programma’s, prestatie staat primair, nadruk ligt op analytisch/ lineair denken, gaat uit van absolute waarden/ normen die dus voor alle mensen gelden, vertrouwt primair op theoretische, abstracte ‘boekenkennis’, etc.) gaat verdwijnen.

Onze gezamenlijke evolutie kan zich niet ontwikkelen door pogingen om de gehele beschaving op hetzelfde pad naar het ‘Heilige’ te zetten, maar juist door te erkennen dat we allemaal ons eigen pad volgen naar het Heilige. Respect voor en acceptatie van ieders pad is wat ons echt verbindt, op een dieper niveau. Zoals de Amerikaanse essayist Thoreau ooit schreef:

‘Als een man de mars van zijn metgezellen niet bij kan houden, dan komt dat wellicht doordat hij een andere drummer hoort. Laat hem stappen op de muziek die hij hoort, op welke maat of van hoever dit ook mag komen’.

 

Hans Zevenboom
Link:
https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/364-esoterische-hersenkunde