Column Hans Zevenboom – de werkelijke betekenis van Pasen

De werkelijke betekenis en achtergrond van Pasen en het Christusprincipe’ – 01 Maart 2024

1.0 Inleiding

De mens is tegenwoordig meer geïnteresseerd in de stoffelijke geboorte van Jezus de Nazarener dan in de werkelijke spirituele betekenis daarvan. Hij, de mens, is door de leringen van de diverse kerken ook meer geboeid in de stoffelijke aspecten van Pasen [1], zoals het verraad, de arrestatie, de berechtiging, de kruising en de herrijzenis van de Nazarener dan de ware betekenis van die gebeurtenissen in spiritueel opzicht.

Jezus is tijdens Pesach gestorven. Zo heeft hij zelf aangekondigd: ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden’ [Matth. 26:2]. Op Goede Vrijdag treurt de mens daartoe aangezet door de kerken, over het verraad en de dood van de Meester Jezus. Hij – de mens – treurt over degenen die hem verraden, berecht en gekruisigd hebben om vervolgens op Paaszondag zijn vreugde te uiten over de herrijzenis van de Meester die hij dan ineens Gods Zoon noemt.

2.0  Jezus levensmissie

De ‘Nazarener’(Jezus de Nazarener is een foutieve vertaling van Jezus de Nazoreeër [Boek ‘Maria Magdalena ontsluierd, auteur Dr. Annine van der Meer])  kwam niet voor een bepaald ras, maar voor de hele wereld. Hij werd om redenen, dat met karma te maken heeft, in een Joods lichaam geboren. Zijn komst en incarnatie in een menselijk lichaam dienden zowel ter vervulling van zijn lotsbestemming als ook ter ere van het Christusbeginsel of Christusprincipe. Dat hij in het Joodse ras geïncarneerd is, betekent daarom nog niet dat hij alleen ten behoeve van de Joden is gekomen. Hij kwam voor de gehele mensheid.

Jezus de Nazarener was een hoogontwikkeld wezen en kwam bij ons met een doel; hij had een missie! Zijn missie – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-we-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat ook wij uiteindelijk kunnen worden. Sterker nog, wat wij zijn als wij dat maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons dat God ons gegeven heeft.

3.0 Het Christusbeginsel of het Christuslicht

Door alle tijden heen, terwijl beschavingen komen en gingen en de astrologische invloeden op aarde veranderen, werd het Christusprincipe met tussenpozen naar de aarde gezonden, met behulp van grote Meesters zoals de Nazarener. Deze grote Meesters – hoog ontwikkelde zielen – hebben aangeboden om neer te dalen en het Christusprincipe of -beginsel op aarde te vestigen, zodat de mens dit voorbeeld steeds voor ogen zou hebben.

Je zult nu misschien begrijpen dat de naam Christus géén betrekking heeft op een mens. De Nazarener was niet de Christus. De Christus is een principe, een weerspiegeling van de wijsheid en liefde van onze Schepper; een goddelijke ontembare Energie of Licht. Jezus was het voorbeeld van zuivere Liefde. Niemand is hoger geweest dan Jezus de Christus, maar er zijn wel anderen geweest die net zo ‘hoog’ waren. Christus is daarom het hoogste voorbeeld.

Helaas wij kennen alleen de betekenis van de Christus zoals de Nazarener die voor de Vissentijdperk heeft laten zien. Maar de Nazarener is niet de enige Meester die het Christusprincipe of het Christuslicht op aarde heeft gemanifesteerd. Meerdere malen is het Christuslicht naar de aarde gekomen, want bij de geboorte van ieder tijdperk wordt het Christusprincipe ons voorgehouden zodat de mens het voorbeeld krijgt dat hij kan volgen al naar gelang zijn eigen bewustzijn is ontwikkeld!

De Nazarener die overschaduwd werd door het Christusprincipe liet bijna 2000 jaar geleden zien hoe de mens zou moeten leven, hoe hij zijn medemens zou moeten behandelen, hoe hij zichzelf discipline moest bijbrengen en hoe zijn ontwikkeling moest verlopen tijdens het leven in het fysieke lichaam op aarde. Daarom moet men de Nazarener niet op een voetstuk plaatsen en aanbidden als een God. Men moet van zijn leringen geen geloof of dogma maken, dat zou hij niet willen. Hij kwam als dienaar om het Christusprincipe of -licht te aarden zodat anderen het konden volgen. Hij heeft niet voorgeschreven dat zijn geboorte door de kerken moesten worden gevierd, zoals dit thans gebeurt. Hij heeft ons niet gevraagd zijn geboorte te vieren. De mens zelf heeft deze mystiek om de geboorte van de Nazarener heen geschapen, omdat hij niet begreep waarom hij kwam en wat hij probeerde te doen. Kijk daarom naar het leven van de Nazarener. Lees wat hij werkelijk heeft gezegd. Mediteer daar over en laat dan vanuit je eigen bewustzijn de betekenis daarvan naar voren komen.

4.0 De innerlijke of uiterlijke Christus

In het boek ‘De levende Christus’ van Paul Ferrini zegt Jezus over het onderwerp de Messias (in het christendom gelooft men dat de Messias is gekomen in de persoon van Jezus als Christus) het volgende: ‘Ik zeg twee dingen die elkaar lijken tegen te spreken, maar dat niet doen. Ten eerste, ieder mens is in potentie de Christus. Ik ben niet bijzonder, dus in die zin is er geen Christus die los van jullie staat. Er is bovendien zeer zeker een Christus die naast jullie staat. Jullie hoeven hem slechts te erkennen. Noem het de Innerlijke Christus, zo je wilt’.

De uiterlijke Christus – dan kan Jezus, Boeddha of Krishna zijn – komt en gaat. Maar de innerlijke Christus – je innerlijke of hoger bewustzijn, je ziel – is altijd bij je. De uiterlijke Christus is simpelweg iemand die de waarheid kent en haar onderwijst. De uiterlijke Christus doet een oproep aan de innerlijke Christus in jou en moedigt diegene (die Ene) aan naar voren te treden’.

Jezus heeft ook gezegd: ‘Ik ben je redding niet. Je redding ligt in de overgave in je binnenste. Maar ik ben jullie voorbeeld. Ik ben het bewijs van die waarheid. Ik sta voor je en help je die herinneren. En die mensen die mijn leringen aanvaarden en toepassen zijn ook voorbeelden. Op die manier breidt de leer zich naar anderen uit. Mijn evangelie was geen ‘gij-zult niet’-evangelie, maar een evangelie dat specifieke dingen van jullie vroegen: liefhebben, vergeven, eerlijk zijn, je leven, je wijsheid en je talenten met elkaar delen. Ik hield jullie voor wat je met je hele hart moest doen om in harmonie te komen met de Christus – de innerlijke Christus – in je binnenste; je ziel of je hoger bewustzijn. Die harmonie is je redding, je verlossing, omdat die je tot de onvervalste waarheid over jezelf en anderen brengt’.

De bedoeling van het leven van Jezus de Nazarener was dus de mens te laten zien wat hij kan bereiken en wat de mens zou kunnen doen wanneer hij eveneens door de Christus wordt overschaduwd. Denk niet dat de Christus alleen maar in enkele wezens van hoge evolutie woont. De Christus (het Christusprincipe) woont in ieder van ons en het licht dat je uitstraalt (aura-licht, het Christuslicht of innerlijke zielenlicht), zal alleen maar verschillen naar gelang van het niveau van bewustzijn, jouw zielsbewustzijn. Dat wat je hebt ervaren en geleerd gedurende je vele levens op aarde. Wij allen zijn op weg om de Christus te worden!

5.0 De (uiterlijke)Christus van het Aquarius-tijdperk

‘De Christus heeft zich voor het laatst op aarde gemanifesteerde door de Nazarener’ (?)

Er is in de laatste jaren veel gesproken en geschreven over de betekenis van het Aquarius tijdperk dat nu of binnenkort aanbreekt. In bijna elke taal zijn er geïnspireerde geschriften te vinden, die voorspellen wat er met deze aarde en met de mensheid die haar bewoont, de eerstkomende tientallen jaren zal gaan gebeuren. Sinds de Openbaringen van Johannes kan men van Nostradamus tot Edgar Caye, vele voorspellingen vinden die allemaal wijzen op het feit dat de eerstkomende 30 jaar uitzonderlijke kritieke jaren zijn in het evolutieproces van de aarde.

‘De wetenschap van astrologie’

De bekende mundaan-astroloog Nicholas Campion suggereert dat geschatte data voor het betreden van het nieuwe tijdperk Waterman kan variëren van 1447 tot 3597 na Christus. Veel astrologen schatten dan ook dat ergens tussen 2000 en 2300 het Vissentijdperk overgaat naar het Waterman-tijdperk, ook wel Aquarius tijdperk (Nieuwe Tijd of New Age) genoemd.

Op dit moment bevindt dat lentepunt – een overgangspunt van het ene sterrenbeeld van de dierenriem naar een ander sterrenbeeld – zich vermoedelijk ergens op de grens tussen Vissen en Waterman!We zitten dus als het ware in een overgangsperiode tussen het Vissen- en Waterman-tijdperk en dat is duidelijk merkbaar gezien de vele oorlogen, rampen en epidemieën. Maar er zijn wat haken en ogen aan de astrologische benadering van het bepalen van het juiste moment van de ‘overgangsperiode ‘ tussen Vissen- en Waterman-tijdperk. De eigenlijke invloeden van alle planeten kent de mens van deze tijd niet en de mens heeft nog niet alle planeten in ons zonnestelsel ontdekt. Daarbij komt nog het feit dat alle astrologie op aarde wordt berekend naar de tijd van de mens. Hij baseert zijn kalenderjaar op de draaiing van de aarde om de zon. Als de mens die zich er misschien van bewust is dat de snelheid van de aarde op haar evolutiespiraal toeneemt en dat de tijd steeds sneller gaat verlopen, de tijd op de juiste wijze zou kunnen meten, zou hij de echte invloeden van de planeten kennen en zou hij kunnen voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Hij kan dit nog niet, omdat hij niet in staat is enige andere soort tijd dan de aardse tijd te begrijpen. Ook dit – het niet kunnen begrijpen – is een eigenschap van de mens uit het Vissentijdperk.

Maar er is nog een andere factor en dat is de invloed van andere zonnestelsels. Ons zonnestelsel wordt beïnvloed door andere zonnestelsels. Je bent dus niet alleen onderhevig aan planetaire invloeden, maar ook aan de invloeden die een veel langere weg heen afgelegd hebben en die zeker even belangrijk zijn. Men moet dus ruim, onbelemmerd en geïnspireerd kunnen denken om de aard, de begrenzingen, het belang en het juiste gebruik van de astrologie te kunnen bevatten.

‘Engeland: het geboorteland van de nieuwe Christus?’

Wanneer we het tijdperk van Aquarius binnengaan, gaat de structuur van de materie van de aarde veranderen. Het trillingsgetal van de aarde en ook de materie wordt groter, want het zonnestelsel rondom de aarde beweegt zich in een opwaartse evolutiespiraal. En daarom zal ook de fysieke vorm van het leven op aarde veranderen. Wanneer we het Aquarius tijdperk binnengaan zal volgens het boek ‘De openbaringen van Ramala’ de nieuwe Christus voor dát tijdperk komen. Niet de wedergeboorte of reïncarnatie van Jezus van Nazareth of Jezus de Nazoreëer. Er zal een vormverandering plaatsvinden tussen de Christus van het Vissentijdperk – Jezus van Nazareth – en de Christus van de Waterman-tijdperk. De ‘vorm’ die de komende Christus zal aannemen zal verschillen, omdat de Christus uit het Vissentijdperk géén aantrekkingskracht meer heeft in het tijdperk van Aquarius, vooral niet voor de jeugd! Naar mijn persoonlijke mening kan het zo maar zijn, dat de komende Christus voor de Aquarius-tijdperk een vrouw wordt in plaats van een manén misschien dan ook nog met een licht getinte huidskleur.

In het boek ‘De Openbaringen van Ramala’ worden enkele bijzondere uitspraken gedaan door de Meester van de Witte Broederschap (pseudoniem: ‘Master Light’ ofwel de Egyptische priester Ra-Lo-Li, en contactgids Zen Tao, een overleden Tibetaanse monnik) en wel dat de volgende komst van de Christus zal plaatsvinden in Engeland, want Engeland blijkt één van de grootste spirituele centra (bijv. Glastonburry) van de wereld te bezitten. Ook zal deze nieuwe (uiterlijke) Christus weer door – als ik een analogie mag gebruiken – een geïncarneerde ziel van grote evolutie die voorbestemd is om de rol van Johannes de Doper voor de volgende ‘Jezus’ wordt geïntroduceerd. Hij is degene die ‘de Here een weg zal bereiden en zij paden recht zal maken’. Hij zal de volgende reïncarnatie van het Christusbeginsel in het Aquarius- tijdperk gaan inleiden, aldus de Meester van de Witte Broederschap.

6.0 Slot

Paasboodschap: de verrijzenis’

Het is vreemd dat de Kerk die de verrijzenis van het menselijk leven als een fundamentele leerstelling van haar geloof beschouwt, maar niet bij machte is uit te leggen wat er nu precies bij de verrijzenis gebeurt en welke kosmische wetten hierbij betrokken zijn.

Verrijzenis betekent letterlijk het opnieuw opstaan van de ziel! Het opnieuw opstaan, de bevrijding van de ziel, want dat is de kracht die doet bevrijden. Als je dood bent, kun jij je fysiek lichaam met zijn bewegingen niet meer controleren. Er moet op één of ander manier een kracht buiten het lichaam zijn die de opstanding voortbrengt. Die kracht is de kracht van ziel; je hoger of innerlijke, je innerlijke Christus. Je bent nu geneigd bij verrijzenis te denken aan een beweging van leven naar dood en vandaar weer naar een andere vorm van leven. De beweging van het ene niveau naar het andere is slechts een (willekeurige) vorm waarin de verrijzenis plaatsvindt. Verrijzenis is dus een verandering van structuur, een gedaanteverandering zoals een rups een vlinder wordt.
Jij bent dus een vormveranderaar’.

Maar hoeveel van ons hebben verrijzenis beschouwd niet als een eenmalige mystieke gebeurtenis aan het einde van het leven, maar als iets dat iedere dag in je leven kan plaatsvinden? Geen één, vermoed ik.

De dood is slechts het loslaten van gisteren, het loslaten van morgen. De essentie van het loslaten van het oude is de daad van opoffering. Leven in het nu-moment betekent dus ‘echt’ leven. Leven buiten dit moment betekent dood en juist door te leven in dit nu-moment komt de gelegenheid tot verrijzenis. Want als men in het moment leeft, als men de dood niet erkent en daar geen deel van is, als men niet in het verleden of in de toekomst leeft, dan zal dit moment als een spiegel voor je ziel zijn. En, weet dat jouw ziel die de bron van verrijzenis is. Met iedere verandering verschijnt een nieuw aspect van de ziel; een nieuw ervaringsgebied op aarde dat de ziel wens te onderzoeken en te ervaren. De ziel doet het lichaam verrijzen, dankt het oude af en schept het nieuwe.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de ziel in zichzelf en datgene in hen wat kan en moet worden bevrijd opdat zij kosmische energie-wezens op aarde kunnen worden. Dat was de opdracht van de Christus om dát te tonen. ‘Je bent een goddelijke wezen dat op aarde is gekomen om alles te ervaren wat God wenst dat jij hier kan ervaren opdat jij de Christus wordt’.

De boodschap van Pasen is dan ook: laat het oude los. Verwelkom het nieuwe.Probeer het nieuwe te scheppen. Zoek het niet want het is al in je. Anders gezegd: de paasboodschap is verrijzenis: de verrijzenis van de ziel, de verrijzenis is van je ziel, en dus de geboorte van het nieuwe.Paaszondag is daarom een uitnodiging tot verandering, een verandering die leidt naar de ware natuur van je wezen, van je zijn. De essentie van het loslaten van het oude is de daad van opoffering. Je moet individualiteit en ego (lagere persoonlijkheid of deelpersoonlijkheden) loslaten, zodat de nieuwe vorm tevoorschijn kan komen. In wezen betekent dit het loslaten van fysieke materie, iedere dag opnieuw. Het betekent ook erkenning van het feit dat je geen wezen van deze planeet bent. Wanneer je sterft laat je het fysieke los en vertrekt naar de ware woonplaats van je wezen. De belangrijkst les van Jezus de Christus – Meester Jezus – de essentie van zijn hele leven, ligt in de dood.

Jezus:Ik zeg dat spiritualiteit afhankelijk is van iets dat groter is dan je ego-denken (wilsgericht denken). Maar dat ‘iets’ zich niet buiten je bevindt. Het zit in het diepst van je hart. Dat iets is de Innerlijke Christus. De Christus komt als je de moed hebt om liefdevol naar de meest beangstigende en beschamende aspecten van jezelf te kijken. Leer zien wat er is. Kijk en zie met de ogen van de waarheid. Je weet dat het Licht er is, zelfs in de diepste duisternis. En je bent niet bang het Licht aan te roepen. Wanneer je het Licht aanroept, erkennen bevestig je het. Het verschijnt op jouw roep, omdat het je toebehoort’.

Jezus:Als je de schoot van God verlaten hebt, deed je dat uit eigen vrije wil. En je moet er op dezelfde manier terugkeren. Anderen kunnen je de weg wijzen, maar je moet de reis zelf maken. Besef dan ook dat de Christus geen persoon is, maar een bewustzijnstoestand, een manier van denken is!’

Hans Zevenboom