Esoterisch hersenkunde – New Age en de hersenen – deel III

1.0 Het nieuwetijdsdenken

‘Huidig onderwijs is hersen-vijandig en niet meer van deze tijd’

Eén van de eerste gebieden waarop New Age Beweging [NAB] zich richt in het onderwijs is het bewustzijn.Verruiming van het bewustzijn is gebaseerd op de ervaringen die mensen bij tal van moderne trainingen en therapieën, zoals bijvoorbeeld de psychotechnieken, opdoen.De New Age beweging en haar propagandistenzienpsychotechnieken (lichaamstechnieken waaronder ademhaling, beweging, karate, Hatha yoga en neuro-linguïstisch programmeren (NLP)), dan ook als een machtig hulpmiddel om een persoonlijke én maatschappelijke transformatie teweeg te brengen!

De New Age beweging of beter gezegd hetnieuwetijdsdenkenspreekt over ons huidig onderwijs als ‘hersen-vijandig’. Daarmee wordt bedoelt dat de kinderen leren denken in een denkkader dat grotendeels de linkerhersenhelft ontwikkelt en hen daarmee afsluit voor het intuïtieve en creatieve denken van de rechterhersenhelft. Het ‘nieuwetijdsonderwijs’ zou volgens hen zich voornamelijk moeten richten op het functioneren én ontwikkelen van beide hersenhelften; de geest. De geest is ……. het brein in fysieke vorm!

‘De evolutie van het menselijke bewustzijn’

De New Age beweging gaat uit van de overgang van het astrologische tijdperk van Vissen naar het tijdperk van Waterman, waarin het menselijk bewustzijn zich ‘automatisch’ verder zal ontwikkelen. Dit tijdperk zal worden ingeluid door een nieuwe Wereldleraar. De persoonlijke naam van de nieuwe Wereldleraar is Maitreya (‘de Gelukzalige’). Deze visie is gebaseerd op de esoterie als leer over de evolutie van het menselijk bewustzijn en gaat ervan uit dat de mens nieuwe eigenschappen ontwikkelt onder invloed van steeds veranderende kosmische energieën. Het idee dat de mensheid een nieuwe fase van haar ontwikkeling ingaat of dat het menselijke bewustzijn oneindig evolueert richting ‘eenheidsbewustzijn’ – met thema’s als één wereldleider en/ of wereldregering – kunnen ook gezien worden als menselijke constructies die probeert betekenis te geven aan ons fragiel bestaan van onwetendheid.

‘Als jij je opvattingen niet wijzigt, zal je leven altijd zo blijven verlopen. Ben je daar blij mee?’[Dr. Robert Anthony]

 1. Scholen spenderen méér dan 95 procent van lessen aan de cognitieve aspecten van het leren; feitenkennis, het uit het hoofd kunnen opdreunen of reproduceren van ‘lesjes van (zelf) verworven kennis’, het verstandelijk kunnen beredeneren van ‘iets’; met andere woorden het optimaliseren van het verstandelijk vermogen, je hersenen staat centraal in het huidige onderwijs.
 2. Eén van de grootste misvattingen binnen het vakgebied neurowetenschap is de bewering of aanname dat ‘creativiteit, emoties én bewustzijn’ gelokaliseerd zijn ergens– de hersenstam – in de hersenen!Bewustzijnsverruiming betekent voor de nieuwetijdsdenkers – de New Age aanhangers – een evenwichtige hersenontwikkeling! Meer niet!
  Wat bepaalt ons bewustzijn [1], en wat bepaalt hoe we ons bewustzijn ervaren? Is het bewustzijn een primaire eigenschap van het universum dat non-lokaal altijd aanwezig is geweest, of is het bewustzijn het product of het gevolg van iets anders, de hersenen bijvoorbeeld?Ons bewustzijn is niet waar te nemen. Alleen de fysieke aspecten van ons waakbewustzijn zijn waarneembaar en registreerbaar.
 3. Het ‘holistisch, integraal of nieuwetijdsonderwijs’ zou zich volgens de New Age Beweging [NAB] voornamelijk moeten richten op het functioneren én ontwikkelen van beide hersenhelften; de linker- en de rechterhersenhelften. Het beter laten samenwerken zou tot ‘bewustzijnsverruiming én zelfverwerkelijking’ – spirituele verwerkelijking, verlossing, bevrijding, zelfrealisatie – moeten leiden.

‘Neem ik waar en is het waar wat is dan waar neem?’

 1. Het New Age onderwijs ofwel het nieuwetijdsdenken gaat ervan dat alle kinderen latente paranormale vermogens bezitten en dat middels psychotechnieken zoals meditatie, ademhalingstechnieken, yoga, NLP, etc., etc. ..…. je de rechterhersenhelft veel meer gaat ontwikkelen dan nu het geval is, waardoor er een beter (energie) balans bestaat tussen beide hersenhelften. Dit zou moeten leiden tot ‘bewustzijnsverruiming’; tot ‘verlichting of zelfrealisatie. Niets is minder waar! Deze methode van aanpak suggereert dat het bewustzijn ergens in de hersenen is gelokaliseerd en dat bewustzijnsverruiming of verlichting ‘je met een simpel trucje’ kunt bereiken.
 2. De hersenen zijn een zo gecompliceerd orgaan dat het niet mogelijk is er een model van te maken, en de wetenschap werkt per definitie met modellen. Modellen zijn bruikbaar, maar ze hebben alle – zonder uitzondering – blinde vlekken.
 3. Het bewustzijn is niet gezeteld in de hersenen. Ook niet in de hersenstam zoals vele neurowetenschappers beweren. Het totale bewustzijn zit in én rondom je fysieke lichaam!
 4. ‘Hoog-sensitieve hersenen’: een verzinsel van de neurowetenschap
 5. Intuïtie zit niet in je hersenen. Je intuïtie is te beschouwen als het gehoor van je ziel; je hoger of innerlijke zelf;
 6. Creativiteit zit niet in je hersenen. Creativiteit wordt vertegenwoordigd door je ziel!En, juist het contact met je ziel – je innerlijke of hoger, vrije bewustzijn; een hogere wijsheid – kan je beter omschrijven als ‘esoterische hersenkunde’!
 7. Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen is,dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd door het hogere of innerlijke zelf; de ziel. De ziel of het hoger bewustzijn is de innerlijke ‘communicator’ in het goddelijk wezen dat jij bent.
 8. Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies/ overtuigingen e.d.) worden nietdoor de ziel opgenomen, maar door de geest!De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat.
 9. Besef en realiseer je dat jouw hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd.
 10. De hersenen – de linker en de rechterhersenhelften te samen – zijn te beschouwen als een groot data-centrum. De hersenen zijn alleen maar in staat om informatie te verzamelen en nadien te reproduceren, meer niet! De ‘opslagcapaciteit’ is gigantisch – oneindig – , maar we maken slechts 10% bewust gebruik van deze capaciteit.
 11. Het brein kent het onderscheid niet tussen enge beesten die ons op kunnen eten of onze angstige gedachten.Piekeren is de nieuwe moderne leeuw!
 12. De hersenen zijn op te vatten als een hologram dat de ware werkelijkheid van energiestralen en interferentiepatronen tot illusoire vormen projecteert! [Karl Pribram]
 13. De hersenen reageren op frequenties van verschillende golfvormen [Nikolai Bernstein]. De hersenen vertonen slechts een deel van een hoger-dimensionale hersengolffunctie; de zgn. elektromagnetische velden van de hersenen.

De enige weg naar innerlijke wijsheid is het volgen van je intuïtieve gevoelens
Intuïtie is het gevoel van de ziel dat tot je spreekt!

[Ad.1] Wat is bewustzijn?

Onder ‘bewustzijn’ verstaat mende mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen ‘gewaar’ te zijn;  ze waar te nemen, zich ervan ‘bewust’ te zijn van je eigen psychische processen.  Weten van wat er in je omgaat, weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen. ‘Het weten en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf. Het besef hebben van jezelf’.

Bewustzijn is niet zichtbaar, niet tastbaar, niet waarneembaar, niet meetbaar en niet aantoonbaar. Toch is het bewustzijn datgene waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. Zonder bewustzijn is er géén levend lichaam. Zonder bewustzijn is er geen waarneming, geen denken, geen voelen, geen kennis, geen geheugen. Het bewustzijn is alomvattend en de werkelijkheid zoals we die ervaren bestaat alleen in ons bewustzijn.
We kunnen zonder bewustzijn niets ervaren, niets waarnemen. Via onze zintuigen kunnen we in ons waakbewustzijn het beeld van de wereld om ons heen waarnemen. Waarnemen is geen objectieve, passieve verslaggeving in ons bewustzijn maar een actieve creatie door ons bewustzijn; door onze geest (= de hersenen). Alles bestaat alléén in ons bewustzijn, in onze geest en alles wat daarbuiten valt, zoals een ‘echte objectieve werkelijkheid’, is onkenbaar. Elektriciteit kunnen we bijvoorbeeld niet rechtstreeks waarnemen, maar de fysieke uiting van elektriciteit wel: licht voor het oog, pijn voor de huid, geluid voor het oor, smaak voor de tong.

Zonder bewustzijn, niets ervaren, niets waarnemen!

Verklaringsmodellen van bewustzijn

‘Misvatting van de wetenschap’

Er is de laatst jaren veel over hersenen en bewustzijn gepubliceerd. Een meerderheid van de huidige westerse wetenschappers die zich verdiepen in bewustzijnsonderzoek, zoals hersenwetenschappers, psychologen, psychiaters en filosofen, zijn van mening dat het bewustzijn materialistisch en reductionistisch verklaard kan worden.

Maar om ergens van bewust te zijn, moet dit bewustzijn eerst worden opgewekt; we worden voorbereid op het ontvangen van de innerlijke wereld van ons lichaam en onze hersenen en van de buitenwereld om ons heen die ook de bewustzijnstoestanden van slapen en waken regelt.
De zenuwcentra die de hersenen opwekken tot reacties op zichzelf en op de omgeving en die de hersenen overschakelen tussen slapen en waken liggen in de hersenstam. De hersenstam wekt niet alleen ons bewustzijn op, maar regelt ook onze ademhaling, hartslag, ‘vecht-of-vluchtreactie’ en vegetatieve functies. Het opwekkingssysteem bevat de schakelaars die ons bewustzijn tussen zijn drie toestanden heen en weer bewegen. Ditzelfde systeem regelt automatisch ons hart en onze longen.
Via zenuwbanen die vanuit de hersenstam oprijzen, activeert het opwekkingssysteem verschillende hersengebieden, m.b.v. een zorgvuldig uitgebalanceerd samenspel van chemische stoffen die de synaptische knooppunten tussen neuronen overbruggen: adrenaline, acetylcholine, serotonine, en dopamine. Het menselijke bewustzijnvolgens de wetenschap zetelt in de cortex en de thalamus die daar direct onder ligt. Dit zijn de twee grootste hersenstructuren, met het grootste aantal neuronen.

Het bewustzijn is ook een dynamisch proces dat voortdurend verandert en gebruikmaakt van zenuwen die verspreid liggen over de thalamus en de cortex. Maar sommige neurowetenschappers denken dat het bewustzijn kan worden teruggebracht tot een lager niveau in de hersenen, waarbij sommige aspecten misschien kun plaats hebben in de primitieve hersenstam. De hersenstam fungeert als oerbron van het menselijk bewustzijn![Dr. Kevin Nelson, neuroloog. Boek: ‘De goddelijke hersenstam’]
De hersenstam ontvangt zenuwsignalen uit de voeten, de ingewanden, het hart en het hele lichaam, en leidt ze verder voor het activeren van de thalamus en de cortex. Zonder hersenstam géén bewustzijn dus.

‘Het denken, de regisseur van ons bewustzijn (?)’

Vooraanstaande neurologen zeggen nu, dat de hersenen eerder een gecompliceerd organisme zijn voor het registreren en kanaliseren van bewustzijn, dan voor de productie ervan! Prof. J.C. Eccle formuleerde het bondig door te stellen, dat ‘de hersenen de boodschapper zijn voor het bewustzijn’. Maar een andere neuroloog ging nog een stapje verder en die schreef: ‘Zijn hersenen wel echt noodzakelijk?’
Neuroloog Karl Pribrams heeft het ‘mysterie’ van de hersenen en het bewustzijn op een andere manier aangepakt. Hij heeft ‘bewezen’, dat het geheugen van de mens zich helemaal niet in de hersenen bevindt! Zijn experimenten lijken aan te tonen, dat het geheugen zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de fysieke vorm van de hersenen. Dat bewustzijn en intelligentie op de één of andere manier door de ruimte is verspreid.
Dit is op een holografische [1] manier vastgelegd. Wetenschappers zijn nú op zoek naar de plaats wáár het hologram zich nu werkelijk bevindt!

Een aantal onderzoeken duidt er dus op dat ons bewustzijn een elektromagnetische grondslag heeft; bewustzijn is namelijk energie zo heeft men ontdekt. Uit deze onderzoeken kwam ook naar voren, dat ons bewustzijn mogelijk een elektromagnetisch energieveld was. Prof. JohnjoeMcFadden (School of Biomedicalan Life Sciences, University of Surrey, Verenigd Koninkrijk) is van mening, dat er informatie ligt opgeslagen in het elektromagnetisch (energie)veld [bijv. in het aura-veld] dat de hersenen omgeeft(Redactie: ‘alleen maar?). Het elektromagnetisch veld van de hersenen zorgt voor de verbindingen die kenmerkend zijn voor het bewustzijn, dat onze handelingen beïnvloedt en onze wil manifesteert. Om nog een stapje verder te gaan heeft neurobioloogSue Pockettaangevoerd, dat het elektromagnetisch veld van de hersenenhét bewustzijn is!Bewustzijn is datgene wat hersenen tot hersenen maakt; datgene maakt |wie-jij-bent|  ….. volgens deze zienswijze! ‘Jij bent ….. je hersenen; de goddelijke hersenstam!’.Helaas, wederom een grote misvatting van de wetenschap en wel om de reden dat ze nog steeds niet de begrippen ziel, geest en fysieke lichaam hebben gedefinieerd of geaccepteerd.

Of, ………….. zijn we als energie- of lichtwezen veel meer dan dat? Ons elektromagnetisch energieveld of aura-veld reikt toch veel verder dan alleen maar rondom onze hersenen?
Mijn vraag is dan ook: ‘Zijn er dan meerdere energievelden of energieknooppunten die de mens – het fysieke lichaam – ter beschikking heeft? Zijn er meerdere bewustzijnscentra waarneembaar in het menselijk energieveld of in en rondom het fysieke lichaam?’
Antwoord:Ja zeker. Het elektromagnetische energieveld of aura-veld omhult en doordringt je fysiek lichaam! Ook je ziel – je innerlijke of hoger, vrije bewustzijn omhult en doordringt je fysieke lichaam.De ziel zit in tegenstelling tot de geest………overal!De ziel is wat je omvat. De ziel is groter dan je lichaam.De ziel wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt het lichaam in zich. Het begrip aura of het menselijk energieveld waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, is het dichtste wat er bij komt als je spreekt over de ziel.
De ziel is de levensenergie die in en om alle fysieke dingen heen bestaat. De ziel vormt het denkbeeld, de geest (= je breinmassa) schept, en het lichaam ervaart. De ziel reageert op de krachtigste suggestie die van de gedachte uitgaat en reproduceert deze. In je ziel zit je intuïtie, niet in je hersenen. Je intuïtie is het gehoor van je ziel. De ziel is jouw waarheid!

Met andere woorden: bewustzijn zit overal, in en rondom je fysieke lichaam. Met deze kennis in gedachte kun jij je misschien nu afvragen of het zinvol is omconform de gedachte van de New Age Beweging [NAB] ofwel het nieuwetijdsonderwijs,dat voornamelijk gericht is op het functioneren én ontwikkelen van beide hersenhelften (alleen maar de linker- en de rechterhersenhelften), blindelings te accepteren. Het beter laten samenwerken zou tot ‘bewustzijnsverruiming én zelfverwerkelijking’ – spirituele verwerkelijking, verlossing, bevrijding, zelfrealisatie – moeten leiden, maar dat is een farce, een waanidee. ‘Een hypocritische weergave van de werkelijkheid’.

[1] Met een hologram wordt gewoonlijk een driedimensionale foto bedoeld die m.b.v. een laser is gemaakt.

Hans Zevenboom