Wat is bewustzijn eigenlijk?’ – deel I

1.0 Inleiding

Een nieuw bewustzijnsparadigma (1) nodig!

Het fenomeen bewustzijn wordt dikwijls als één van de grootste onopgeloste problemen van de filosofie en (neuro)wetenschap gezien en tegenwoordig is er géén nauwkeurige, algemeen erkende definitie van bewustzijn. Het gevolg hiervan is, dat ontelbare mensen onwetend-zijn over onderwerpen die betrekking hebben op bijna-doodervaring, hersendood, euthanasie, het stervensproces, reanimatie en orgaandonatie ….. en dus onbekend zijn met de ware betekenis van het levensproces. Het waarom van dit ‘alles’.

(1) Paradigma = het denkkader waarbinnen men tracht oplossingen te vinden voor bestaande vraagstukken en praktische problemen; het wereldbeeld dat men bewust of onbewust, aanhangt.

2.0 Wat is bewustzijn?

Onder ‘bewustzijn’ verstaat men dus de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen ‘gewaar’ te zijn; ze waar te nemen, zich ervan ‘bewust’ te zijn van je eigen psychische processen. Weten van wat er in je omgaat, weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen. ‘Het weten en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf. Het besef hebben van jezelf’.

Dus bewustzijn is weten of ervaren wat er zowel zintuiglijk als cognitief in jezelf omgaat, met eventueel de mogelijkheid om daarover op een bepaalde manier te kunnen communiceren.

3.0 Zonder bewustzijn, niets ervaren

Bewustzijn is niet zichtbaar, niet tastbaar, niet waarneembaar, niet meetbaar en niet aantoonbaar. Toch is het bewustzijn datgene waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. Zonder bewustzijn is er géén levend lichaam.

Tot in elke cel lijkt het leven een uitdrukking van de wil van (onbewuste aspecten van) het bewustzijn te zijn. Zonder bewustzijn is er géén waarneming, géén denken, géén voelen, géén kennis, géén geheugen. Het bewustzijn is alomvattend, en de werkelijkheid zoals we die ervaren bestaat alléén in ons bewustzijn, en wordt ook door ons bewustzijn beïnvloed en uiteindelijk bepaald.

We kunnen zónder bewustzijn niets ervaren, niets waarnemen. Via onze zintuigen kunnen we in ons waakbewustzijn het beeld van de wereld om ons heen waarnemen. Waarnemen is géén objectief passieve verslaggeving in ons bewustzijn, maar een actieve creatie door ons bewustzijn.

Alles bestaat alléén in ons bewustzijn en alles wat daarbuiten valt, zoals een ‘echte objectieve werkelijkheid’, is onkenbaar. Elektriciteit kunnen we bijvoorbeeld niet rechtstreeks waarnemen, maar de fysieke uiting van elektriciteit wel: licht voor het oog, pijn voor de huid, geluid voor het oor, smaak voor de tong.

Ons bewustzijn is niet waar te nemen. Alleen de fysieke aspecten van ons waakbewustzijn zijn waarneembaar en registreerbaar. Bewustzijn is dus subjectief en niet wetenschappelijk aan te tonen.

4.0 Waar zetelt het menselijk bewustzijn?

‘Het neurologisch of materiële bewustzijn’
De neurowetenschap heeft een scala van theorieën voorgebracht om het bewustzijn te verklaren. Welke wetenschappelijke ideeën bestaan er op dit moment over de relatie tussen hersenen en bewustzijn, en waar en hoe zou het bewustzijn in de hersenen gelokaliseerd kunnen worden? In de klinische neurologie heeft het begrip bewustzijn een duidelijke en beperkte betekenis: het duidt op de gewaarwording van jezelf en je omgeving en brengt bepaalde hersensystemen in een bepaalde volgorde in actie.

Hoe zou materie bewustzijn kunnen produceren? De hersenen zijn immers opgebouwd uit louter materie, uit atomen en moleculen die weer de bouwstenen zijn van cellen met hun chemische en elektrische processen. Met deze samenstelling uit ‘onbewust bouwstenen’ zijn de hersenen zeker in staat het ervaren van bewustzijn mogelijk te maken.

Maar ‘produceren’ de hersenen dan ook ons bewustzijn? Waar komt de geest – het bewustzijn; gedachten, emoties en herinneringen – dan vandaan? Wie kan het zeggen?

5.0 Samenvatting van de neuro-wetenschappelijke visies:

• Het menselijke bewustzijn zetelt in de cortex en de thalamus.
• De hersenstam fungeert als oerbron van het menselijk bewustzijn!
• Het gebied, vlak bij de rechter temporale hersenkwab ligt, is genetisch gezien dé aangewezen plek voor bijna-doodervaringen; voor hét materiële bewustzijn.
• Het elektromagnetisch veld van de hersenen is het bewustzijn!
• De hersenen de boodschapper zijn voor het bewustzijn.

Dat de hersenen in de neurowetenschap dus een cruciale rol spelen in bewustzijn moge duidelijk zijn. Maar hoe bewustzijn precies tot stand komt en wat het precies is, daar moeten ze bescheiden over blijven. Dat is iets wat ze gewoon niet weten, want bewustzijn is onstoffelijk, niet meetbaar en dus niet aantoonbaar! Het blijft vooralsnog een mysterie. De praktische neurologische visie op het bewustzijn heeft dus zo zijn beperkingen!

Nieuwe bevindingen uit de neurowetenschappen, de celbiologie en de prenatale psychologie tonen aan dat de mens beschikt over meerdere vormen van geheugen. Dus meerdere bewustzijnscentra. Naast het ‘expliciete’ bewuste geheugen beschikken we ook over een cel-geheugen dat zich samenvoegt in het lichaamsgeheugen.

De celbiologie heeft aangetoond dat individuele cellen een ervaringsgericht geheugen vormen. De herinneringen zijn opgeslagen in het cel- of lichaamsgeheugen van het fysieke lichaam en ook al herinneren wij nu als volwassene ons dit niet bewust, in het hier en nu herhalen we deze patronen vaak keer op keer.

Deze herinneringen, gedachten en gevoelens zijn kortweg te omschrijven met het begrip de geest ofwel het bewuste! Dus het bewust – de geest – zit overal; is overal vertegenwoordigd in het fysieke lichaam!

6.0 De onderlinge verdeeldheid in de (neuro)wetenschap

Vraag: Kan er daadwerkelijk sprake zijn van een vorm van bewustzijn, bijvoorbeeld ná overlijden?

Dat is nu net de kern van de verdeeldheid tussen aanhangers van een niet-materiele benadering en die van een rechtlijnige wetenschappelijke verklaring. Volgens artsen zoals Belgische professor dr. Steven Laureys verbonden aan de Universiteit van Luik is bewustzijn buiten het lichaam niet mogelijk. Zodra de hersenen sterven eindigt het bewustzijn, aldus.

Andere academici, zoals Pim van Lommel en de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander, menen dat ons bewustzijn, onze geest, niet zozeer gevestigd is in de hersenen (in de hersenstam), maar dat er sprake is van een complexere dimensie en onze hersenen ‘slechts’ het medium zijn waarmee we signalen opvangen. Dit zou betekenen dat ons bewustzijn het sterven van ons lichaam kan overleven. Dat ons bewustzijn kan blijven voortbestaan!

Waar komt de geest – het bewustzijn – vandaan? Wie kan het zeggen?
Wilder Penfield is algemeen bekend als de vader van de neurochirurgie. Hij studeerde in Princeton, Oxford en aan de John Hopkins Universiteit; hij is verantwoordelijk voor een groot deel van onze huidige kennis over het functioneren van de hersenen. Penfield en veel van zijn tijdgenoten dachten geruime tijd dat er géén ziel of onafhankelijk bewustzijn in het menselijke lichaam bestond.

Hij geloofde dat de hersencellen al het menselijke gedrag zouden kunnen verklaren. Uiteindelijk zijn de hersen dat wat je ziet: drie pond gelatineachtige neuronen in een omhulsel van schedelbot; dezelfde ‘zielloze’ materie die Restak met zijn PET-scan had waargenomen.

Vijftig jaar later veranderde Penfield van gedachten. ‘Ik ben gaan geloven dat het bewustzijn van de mens, de geest, niet iets is wat gereduceerd kan worden tot het hersenmechanisme’. En … ‘het vaststellen van de verbinding tussen geest en hersenen is het belangrijkste van het uiteindelijke probleem’. Na jarenlang de hersenen van bewuste patiënten te hebben geobserveerd, geloofde Penfield dat er iets moest zijn wat de geest van de fysieke hersenen onderscheidde. Hij schreef het volgende:

‘De aard van de geest is het fundamentele probleem, misschien het moeilijkste en belangrijkste van alle problemen. Waar komt de geest vandaan? Wie kan het zeggen? Het bestaat. De geest is verbonden aan het handelen van een bepaald mechanisme binnen in de hersenen. De geest is al duizenden generaties lang aanwezig in het menselijke lichaam. Er lijkt deugdelijk bewijs te bestaan dat het karakter van de geest erfelijk [Redactie: DNA, de drager van al ons erfelijke eigenschappen, maar is dat waar?] is en van de ene generatie op de volgende en daaropvolgende, wordt doorgegeven’.

‘De geest is geboren!’
De geest is in beeld gebracht door deze gedachte te koppelen aan het begrip menselijk bewustzijn. Geestelijke activiteiten wordt gezien als het resultaat van elektrochemische activiteit van de hersenen; de breinmassa (materie). Het heersende wereldbeeld gaat uit van het zgn. materialisme. Deze filosofie neemt aan dat materie primair is en dat geest of bewustzijn secundair is. Men gaat hierbij van uit dat de werkelijkheid enkel en alleen uit materie bestaat. Vandaar de verwijzing van de wetenschappers dat de hersenen – de breinmassa – het ‘neurologisch’ ofwel het ‘materiële’ bewustzijn vertegenwoordigt.

7.0 Ontelbare onbeantwoorde vragen
‘Cognitieve neurowetenschap = een pseudowetenschap?’
‘Bewustzijn is de bron van al onze gedachten en gevoelens’
Bewustzijn is datgene wat hersenen tot hersenen maakt; datgene maakt |wie-jij-bent| ….. volgens de bovenstaande zienswijze! ‘Jij bent ….. je hersenen; de goddelijke hersenstam volgens de (neuro)wetenschap!’ Of, zijn we als menselijke wezen veel meer dan dat?

Vraag: Hoe komt ons bewustzijn precies tot stand? Staan de hersenen, de hersenschors, de hersenstam, thalamus [1] én de hippocampus centraal in het ervaren van bewustzijn, zoals de neurowetenschap ons wil doen geloven? Waar liggen de grenzen van ons bewustzijn dan?

Vraag: Hoeveel hersenen (breinmassa, materie) hebben we voor bewustzijn nodig?

Zit er een ‘schakelaartje’ in de hersenstam die bijvoorbeeld drie bewuste toestanden – waken, REM-slaap en Non-REM-slaap – regelt? Of …. is het bewustzijn een veel ingewikkelder (‘denk’)proces, dan wij ons tot nu toe hebben voorgesteld? Denk bijvoorbeeld hierbij aan de biologische zienswijze omtrent communicatie tussen cellen.

Het blijkt in ieder geval, dat als we de helft van de thalamus en de cortex verliezen, de linker- of de rechterhelft, we nog steeds de bepalende kenmerken van bewustzijn kunnen behouden.
Vraag: Bevindt het neurologisch of materieel bewustzijn zich wel of niet in dezelfde ruimte als waar de fysieke herkenbare vorm van de hersenen (de breinmassa) zich bevindt? Wordt het bewustzijn niet gevormd door de som van alle cel-informatie, het totale cel- of lichaamsgeheugen gezamenlijk of toch alleen maar door de ‘hersenen’ in het bijzonder, zoals de cognitieve neurowetenschappers ons doen geloven? Wordt daarmee non-lokaal of lokaal-bewustzijn (plaatselijk; de hersenen) bedoeld?

Vraag: De taak van de hersenen is een dynamisch patroon van interacties tussen hersenen, lichaam en wereld soepel te laten verlopen. De hersenen hebben niet als taak om bewustzijn voort te brengen, maar om onze omgang met de omgeving te coördineren. Dus om ervaringen m.b.v. de buitenwereld tot stand te brengen. Hersenen hebben dus een faciliterende functie, géén producerend functie. Je hersenen zijn niets anders dan de ‘boodschappers voor ons bewustzijn’.

Waar of onzin? Of zijn de hersenen niets anders dan een ‘verzamelplaats’ waar alle informatie uit het fysieke lichaam wordt verzameld, ‘vertaald wordt’ en tot het nemen van beslissingen en acties die direct betrekking hebben op het functioneren van het lichaam? Of ….. onze hersenen zijn ‘slechts’ het medium waarmee we signalen opvangen. Dit zou betekenen dat ons bewustzijn het sterven van ons lichaam kan overleven. Dat ons bewustzijn kan blijven voortbestaan!

Vraag: Het bewustzijn is volgens Pim van Lommel géén product van de functie van de hersenen. Het is primair aanwezig in het universum en de hele materiële wereld komt eruit voort.

Bevindt zich het bewustzijn dan ….’overal’? Zelfs ‘buiten’ ons fysieke lichaam?
Is ons bewustzijn lokaal (plaatselijk, alleen fysiek aanwezig) of non-lokaal aanwezig? Wordt daarmee bedoelt: ergens in het universum of rondom het hoofd in de vorm van een energieveld? Of is de mens alleen maar een zielloos mechanisme; een geest-lichaam systeem? Een mechanisme dat géén vrije wil kent, zoals Dick Swaab en Victor Lamme beweren?

Vraag: Is het elektromagnetische energieveld rondom onze hersenen (ons hoofd) dan hét bewustzijn? Of is het aura-systeem of elektromagnetisch energieveld rondom het fysieke lichaam het totale bewustzijn: het (alomvattende) menselijk bewustzijn. Of moeten we de aura opvatten als het ‘verlengde van ons bewustzijn’? Wordt hier dan het non-lokale bewustzijn mee bedoeld?

Ons elektromagnetisch energieveld of aura-veld reikt toch veel verder dan alleen maar rondom onze hersenen, ons hoofd? Spreken we in een dergelijke verband – ‘buiten ons’ – dan over het neurologisch of materieel bewustzijn, over een non-lokaal bewustzijn, over immaterieel bewustzijn (het ‘spiritueel’ bewustzijn), het collectieve bewustzijn, het kosmisch bewustzijn of Alomtegenwoordige Bewustzijn, de Kosmische Creatieve Intelligentie? Wie het weet mag het zeggen …..

Vraag: Zijn er veel meer energievelden (bewustzijnsvelden) die de mens – het fysieke lichaam – ter beschikking heeft? Zijn er meerdere bewustzijnscentra waarneembaar in het menselijk energieveld of in én rondom het fysieke lichaam? Denk maar eens aan de 7 meest bekende chakra’ s of de 7 bewustzijnsniveaus. Denk ook maar eens aan de drie eenheden die jij vormt als mens: ziel, geest en lichaam. Drie energieniveaus, te weten zielenniveau, geestniveau en lichaamsniveau of drie hoofdbewustzijnsniveaus![Hfst. 12.0]. Of zijn er ook energievelden waar het menselijke bewustzijn gebruik van kan maken dat buiten zijn ‘zichtveld’ ligt?

8.0 Hoe beïnvloeden gedachten ons lichaam en de cellen?

‘Gedachten is energie in beweging = bewustzijn’

De hersenen van de mens hebben dezelfde functie als de celmembraan van de cel: ze verwerken permanent signalen uit de omgeving. Men gaat er nu van uit dat onze hersenen ongeveer 40 miljoen signalen per seconde verwerken.
Elke dag denken we ongeveer 60.000 gedachten. Elk van deze ideeën genereert een elektrische impuls, die een cascade van neuropeptiden en hormonen door het lichaam laat gaan. Dit betekent dat op onze cellen in ons lichaam dagelijks vele 100.000 signalen inwerken! Dat er per seconde 100.000 biochemische reacties plaatsvinden in cellen.

Elke cel is opgebouwd uit miljarden moleculen en elke molecuul bestaat weer uit twee of meer atomen die met elkaar verbonden zijn. Een atoom is samengesteld uit een positief geladen proton, een neutron en negatief geladen elektronen. Een atoom bestaat voor ruim 99% uit bio-fotonen. Atomen zijn elektrisch geladen, waardoor ze elkaar aantrekken of afstoten. Moleculen ontstaan door de aantrekkingskracht tussen elektrische ladingen en door de fusiekracht van bio-fotonen. Dankzij deze energie van atomen kunnen alle materiële structuren tot stand komen. Materie bestaat dus uit energie!
Materieel bewustzijn is dus ook energie in beweging!

9.0 Er is een continu uitwisseling van energie tussen de natuur en de mens
Ons lichaam communiceert door energie. Ons lichaam neemt energie op en regenereert door energie! Ons lichaam bestaat in wezen alleen maar uit energie; uit trillingen!

Heel ons lichaam resoneert met de trillingen van energie. Energie beweegt en trilt voortdurend. Resonantie is de neiging van alle structuren om met elkaar mee te gaan trillen. Deze harmonische trillingen in ons hele lichaam blijven bestaan door resonantie, door permanente trillingen die in het lichaam aanwezig zijn. Een ander belangrijke eigenschap van cellen is, dat alle cellen continu licht uitzenden (biofysicus F.A. Popp, 1975). Bio-fotonen ontstaan doordat ons lichaam zonlicht opneemt en dat omzet in lichaamseigen licht. Bio-fotonen zorgen ervoor dat ons lichaam functioneert, want ze zijn:

1. De energie die nodig is voor de uitvoering van alle lichaamsprocessen;
2. De drager van informatie die nodig is voor de aansturing van alle lichaamsprocessen.

10.0 Eindbevinding
Het bewustzijn is géén product van de functie van de hersenen. De hersenen produceren het bewustzijn niet, maar zorgen dat je het ontvangt én ervaart. Zoals je computer internetgegevens – informatie – niet produceert, maar ontvangt!

Het bewustzijn ligt dus niet besloten in de hersenen, maar is non-lokaal (niet plaatselijk gebonden) en eindeloos CREATIEF EN INTELLIGENT!
Het bewustzijn is de geest (let op: niet de ziel of het innerlijke zelf of hogere zelf) die ervoor zorgt dat het totale energiepakket – dé informatiestroom – in beweging is en blijft, én die er tevens voor zorgt dat het zenuwstelsel de ontvangen informatie uit alle hoeken van het menselijk fysieke lichaam – het totale pakket aan cel-geheugens, ‘lichaamsgeheugen’ – kan ontvangen, registreren, produceren en transporteren van elektrische ladingen en magnetische velden. En daar …… zijn ‘hersenen’ voor nodig, want zonder hersenen – het gewaarwordings- en bewustwordingsproces – kan je niet bewust worden van ‘iets’ dat vanuit je lichaam dan wel uit je directe omgeving tot je komt!

Bewustzijn is een toestand van de ‘geest’ die gekenmerkt is door een besef of beleving van het eigen ‘IK’ en de omgeving!
Bewustzijn is de bron van onze gedachten en gevoelens.

10.1 Definiëring van de geest

• De geest – het gedachtevorm-bewustzijn – is dus overal in het hele fysieke lichaam vertegenwoordigd.
• De geest is het brein in fysieke vorm! Het is de geest die ervoor zorgt, dat je over je brein kunt nadenken. Zonder geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat.
• De geest is de ‘heerser van alle gedachten’. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterste krachtige energievorm die er voor kan zorgen dat wij ‘bewust’ of ‘onbewust’ leven; als slaapwandelaar of ‘activist’ door het leven gaan.
• De geest is de ‘verzorger’ van het fysieke lichaam.
• De geest is de innerlijke kracht die – jou – het lichaam voortdrijft. De geest is die aangewende energie!
• De geest is ons bewustzijn dat alles kan bedenken en voelen, zich kan identificeren met van alles in én buiten onszelf.
• De geest is de ‘sluier der vergetelheid’; een uniek filtersysteem dat de ziel als het ware omhult. De geest ontvangt en interpreteert alle binnenkomende informatie in iedere energievorm en activeert op deze wijze het bewustzijn; het verstand.
• De geest is een sub-moleculair deel, dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens uit het verleden die opgeslagen zitten in de cellen. De ziel (onderbewuste, id, geest, etc.) daarentegen is de totale som van alle zuivere gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De ziel oordeelt niet over de opgedane levenservaring(en). De geest (je lichaamsgeheugen, het verstand – niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens.
• De geest – kortweg het bewustzijn – is een substantieel deel van allerlei gevoelens die in specifieke situaties ter herinnering gebracht kan worden, om dat deel van de wens van de ziel in dit leven ter verwezenlijken. De geest zal gehoorzaam geven aan het ‘wensenpakket’ van ervaringsmogelijkheden – gigantisch menukaart – van de ziel. De geest kiest uit dit wensenpakket een specifiek energiedeel en wel zodanig dat op een bijzondere wijze nieuwe ervaringen worden gecreëerd voor de ziel.
• De geest – het gedachtevorm-bewustzijn – is overal in het lichaam vertegenwoordigd; in iedere lichaamscel!
11.0 Kernboodschap Millennium-Visie: ‘Wij zijn materie én energie’

Waaruit bestaat jouw lichaam? Uit weefsels en organen.
Waaruit bestaan weefsel en organen? Uit cellen.
Waaruit bestaan cellen? Uit moleculen.
Waaruit bestaan moleculen? Uit atomen.
Waaruit bestaan atomen? Uit subatomaire deeltjes.
Waaruit bestaan subatomaire deeltjes? Uit energie? …… NEE!!

Ze bestaan niet uit energie, ze ZIJN energie! [David Cameron Gikandi]
12.0 Een nieuw bewustzijnsparadigma [1]

‘Het ziel-geest-lichaam-systeem’
‘Je bent een drie-eenheid, een drieledig energiewezen’

Wij zijn energiewezens! Jij bent een lichtwezen, een drie-eenheid bestaande uit een ziel (zielsbewustzijn, hoger-bewustzijn of vrij-bewustzijn [2]), een geest (geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn [3]) en een fysiek lichaam (lichaamsbewustzijn of moleculair bewustzijn). De basis-drieëenheden of drie-zelven zoals de oude Kahuna’s het al vroeg vertelden.

Wij zijn én vormen individueel één ‘doorleefd eigen’ bewustzijn; het (totaal) menselijk bewustzijn of eenheidsbewustzijn, ons ‘uitgebreid’ bewustzijn. Het individueel eenheidsbewustzijn is – voelbaar, ‘leesbaar’ en zichtbaar (‘uitstraling’) – in het (menselijk) elektromagnetisch energieveld ofwel het aura-(energie)veld vertegenwoordigd. Onze aura [4] wordt dan ook geformeerd uit de drie (hoofd)bewustzijnsvormen of –componenten (bestandsdelen, elementen), te weten: zielsbewustzijn, geestbewustzijn en lichaamsbewustzijn.

Onze aura kan je dus voorstellen als het ‘verlengde’ van het geest- (gedachte-energie) én lichaamsbewustzijn, dat gelijker tijd omhult én doordrongen wordt van het zielsbewustzijn. Onze aura stelt dus het éénheidsbewustzijn van gemengde, gestructureerde energiepatronen of -vormen voor; een hologram! ’Een holografisch bewustzijn; een holografisch energieveld’.

Het menselijk bewustzijn of eenheidsbewustzijn is dus een ‘gebundeld, totaal energiepakket’ – van het individu dat jij bent – dat permanent in beweging is. Het menselijk energieveld – bewustzijn – is een hologram!

Alles is in wezen dus bewustzijn! Bewustzijn is de essentie van al wat bestaat! Al wat we zijn, is bewustzijn maar dan in verschillende aggregatie (‘vast, vloeibaar en gasvormig’) toestanden! We horen te beseffen dat we niet ons ziel-geest-lichaam systeem zijn, maar dat we een ziel-geest-lichaam systeem hebben. Wij zijn ons zelf en zijn lichtwezens! Wij zijn goddelijke wezens!

[1] Paradigma = het denkkader waarbinnen men tracht oplossingen te vinden voor bestaande vraagstukken en praktische problemen; het wereldbeeld dat men bewust of onbewust, aanhangt.

[2] Zielsbewustzijn. ‘Ons ware zelf is bewustzijn in zijn zuivere vorm’.

[3] Gedachtevorm-bewustzijn ontstaat terwijl je denkt vanuit eenheidsbewustzijn door middel van algoritmische vonken – energietrillingen, vibraties – in de hersenen.

[4] https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/142-aura-september-2011
https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/145-chakras
https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/146-chakras-deel-ii

Hans Zevenboom

November 2019