Reactie Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee op zendmast-branden

Uit diverse mediaberichten blijkt dat er recentelijk brand is uitgebroken bij een aantal zendmasten op verschillende locaties in Nederland. Hoewel het onderzoek naar de oorzaak van deze branden nog in volle gang is, wordt er in de media melding gemaakt van “vandalisme”, “brandstichting” en “sabotage” waarbij tevens gesproken wordt van “5G-gekte”, “5G-activisme”,“anti-5G-terreur”, “door 5G-demonstranten” en “anti-5G-activisten”.

Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee verklaart het volgende:

Het is ons niet bekend wie de plegers van deze daden zijn.
Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze daden en wijzen vernieling/vandalisme en elke vorm van strafbaar/crimineel verzet nadrukkelijk af. Wij vinden het in alle gevallen verstandiger om via de legale wegen ons recht te halen. De acties en demonstraties die wij tot nu toe hebben ondernomen en bijgewoond zijn hier het concrete bewijs van.

Zoals de naam van onze actiegroep doet vermoeden, zijn wij tegen de komst van 5G. In plaats van het plegen van daden van vernieling en vandalisme, strijden wij echter vóór de invoering van het voorzorgsprincipe, vóór verlaging van de huidige blootstellingslimiet en  vóór de oprichting van stralingsarme regio’s.

Er is namelijk een enorme hoeveelheid onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat straling van de huidige 2 t/m 4G netwerken gezondheidsrisico’s oplevert, er zijn vele dringende oproepen van artsen en wetenschappers en er is dus alle reden om het voorzorgsprincipe toe te passen.

Een toenemende groep Nederlanders ondervindt gezondheidsklachten als gevolg van straling van elektromagnetische velden. Niet alleen wij, maar ook een groeiende groep artsen en wetenschappers wereldwijd,  verwachten dat zowel het aantal mensen als het scala aan klachten alleen nog maar zullen toenemen als 5G geïntroduceerd gaat worden.

Het is ons bekend dat het 5G netwerk momenteel nog niet operationeel is in Nederland en dat de 5G-frequenties nog niet geveild zijn. Wij weten echter ook dat er op dit moment -zowel lokaal als landelijk- 5G-tests uitgevoerd worden en dat er op veel locaties al 5G-antennes geplaatst worden.

Wij vinden het onverantwoord om de, onvoldoende wetenschappelijk onderzochte, 5G-technologie uit te rollen, vooral als dat in tijden van een eventuele ‘lock-down’ en eventuele samenscholingsverboden zou gebeuren. In een democratie hebben burgers immers het recht op vreedzame protesten.

Wij sluiten ons aan bij hetgeen Prof. dr. ir. Hans Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad eind maart 2020 gesteld heeft:

“Laat de industrie niet zomaar haar gang gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

• Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen of medicijnen. „Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij.

• Kromhout bevestigt dat de Amerikaanse NTP-studie – die duidelijk bewijs leverde tussen kanker en blootstelling aan EMV – goed was uitgevoerd en een grote doorbraak betekende, al – zo zegt hij – probeerden bepaalde groepen dit weg te redeneren.

• Kromhout noemt het ’wel bijzonder’ dat de door ICNIRP opgestelde blootstellingslimieten ’zó veel zeggingskracht hebben gekregen in Europa’ en stelt dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. „Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je een stapje verder gaan.”

(Bron: https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12476/Wetenschap%20verdeeld%20over)

Wij kunnen ons volledig vinden in de oproep die de organisatie Let’s Talk About Tech onlangs naar zowel de lokale als landelijke overheid gestuurd heeft:

1) zet alle activiteiten rondom de uitrol van 5G stop,
2) voer éérst onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten van 5G-technologie op onze gezondheid, dieren en de natuur
en
3) voer een breed maatschappelijk debat over nut en noodzaak van 5G.

(Bron: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/20200410-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G-incl.-bijlagen.pdf)

Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee zal zich in de toekomst blijven inspannen om de verantwoordelijke politici er, via legale wegen, toe te bewegen de woorden van prof. dr. ir. Kromhout en de oproep van Let’s Talk about Tech ter harte te nemen.

Met vriendelijke doch verontruste groet,

Drs. Y.A. Siem
S.W. Slegers
Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee
Info/contact: https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee/