Nieuw basisvak onderwijs: Esoterische hersenkunde deel II

 

  • Inleiding

‘Integraal leren is transformeren’

Het bestaande onderwijssysteem is in wezen niets anders dan de schepping van de politici en de ‘geleerden’ van de afgelopen honderd jaar. Het is in essentie een patriarchaal systeem. Dat wil zeggen, dat het voor het grootste deel gecreëerd is door mannen en aldus de evolutionaire karaktertrekken weerspiegelt van het ‘Vissen-tijdperk’ waarin het mannelijke dominant was over het vrouwelijke. Deze dominantie leidde tot de opvatting dat alleen mannen goed onderwijs nodig hadden en dat vrouwen genegeerd konden worden, aangezien zij alleen maar bestemd waren om echtgenotes en moeders te worden. Opeenvolgende generaties hebben in die overtuiging volhard en daarom weerspiegelt het tegenwoordige onderwijssysteem die onevenwichtigheid nog altijd.

Het directe gevolg van deze overtuiging is dat het huidige onderwijs uitsluitend gericht is op de ontwikkeling en de training van het intellect – het verstand, de breinmassa – met absolute verwerping van de intuïtie. Helaas de mensheid heeft de afgelopen decennia verzuimd haar intuïtie te ontwikkelen die haar in staat zou stellen haar ontdekkingen en creaties op de juiste wijze en met de juiste motivatie te gebruiken. De mensheid heeft ook niet geleerd haar ideeën te veranderen of zelfs maar aan te passen. Deze ideeën zijn in bijna alle opzichten verouderd en dit is nog steeds terug te vinden in ons huidig onderwijssysteem!

2.0 Werken aan het (New Age) bewustzijn

‘Het nieuwetijdsdenken’

Eén van de eerste gebieden waarop New Age zich richt in het onderwijs is het bewustzijn. Het menselijke bewustzijn volgt een bepaalde logica: dit gaat uit van een bepaald wereldbeeld wat New Agers ‘paradigma’ noemen. Van hieruit wordt iemands oriëntatie bepaald en vanuit dit wereldbeeld vinden morele beoordelingen plaats. Dat leidt dan tot het innemen en verdedigen van posities en stellingen, en hoe verschillend en onderling tegenstrijdig deze posities ook zijn (religieus, politiek, ideologisch, etc.). New Agers zien dit als hèt kenmerk van het voorbije tijdperk van de ‘Vissen’. En, daarom is het onderwijs een heel belangrijk terrein waarop het New Age denken – de nieuwetijdsdenkers – zich richt. Men hoopt dan ook dat de nieuwe generatie gemakkelijker is te winnen voor het ‘nieuwe denken’ dan de generatie die nog door het onderwijs tot ‘Vissen-denken’ is geprogrammeerd.

‘Het oude onderwijs-paradigma versus het nieuwe’

Om dit soort onderwijs – het New Age nieuwe denken – goed te begrijpen, is het nodig om te rade te gaan bij de moderne ‘ontdekkingen’ over het functioneren van onze hersenen. De theorie van de linker- en rechter hersenhelften verklaart veel van het ‘ten-dele’ kennen, dat juist nu catastrofaal voor de wereld dreigt te worden (milieurampen, onbestuurbaarheid, wapenwedloop, groeps-egoïsme, enz. enz.). Deze theorie komt in grote lijnen op het volgend neer. Met de linkerhersenhelft leren wij rationeel te denken, materie te ordenen, informatie op te bergen en waarschijnlijkheden te berekenen. Hierbij gebruiken wij ons analytische vermogen, waardoor de wetenschap en techniek een enorme vlucht hebben kunnen nemen. Maar tegelijkertijd heeft dit geleid tot allerlei neveneffecten die ongerijmd en paradoxaal worden ervaren en in feite de ‘zegeningen’ van de welvaartsontwikkeling teniet doen. Dit komt, zo stelt de New Age aanhangers, omdat men géén acht geslagen heeft op de functie van de rechterhersenhelft die als het ware het geheel kan overzien. Zij weet de zaken in een context te plaatsen en kent de betekenis van de dingen intuïtief. Niet beredenerend, geen abstracte logica zoals de linkerhersenhelft dat wel kan!

3.0 Bewustzijnsverruiming

‘Psychotechnieken in het New Age onderwijs’

Verruiming van het bewustzijn is gebaseerd op de ervaringen die mensen bij tal van moderne trainingen en therapieën, zoals bijvoorbeeld de psychotechnieken, opdoen. Wezenlijk bij New Age onderwijs is haar ‘transpersonele’ karakter, dat gericht is op de transcendente (geestelijke, paranormale) vermogens van mensen. In het ‘transpersoneel’onderwijs spoort men de leerling aan om alert en autonoom te zijn, een kritische instelling te hebben, alle hoeken en gaten van de bewuste ervaring te onderzoeken, te zoeken naar de zin van de dingen, tot het uiterste te gaan en de grenzen en diepten van het eigen ‘ik’ te bepalen. Dit soort onderwijs stelt het kind en zijn ervaring centraal, zoals ook het humanistisch denken doet. Maar het verschil is dat ‘transpersoneel’ onderwijs uitgaat van een ‘hogere werkelijkheid’ die de zin en bestemming van het individu vormt.De New Age beweging [NAB] ziet psychotechnieken dan ook als een machtig hulpmiddel om een persoonlijke én maatschappelijke transformatie teweeg te brengen!

4.0Vernieuwing

De hersenen – de geest – verder optimaliseren?’                                                      

Scholen spenderenméér dan 95 procent van lessenaan de cognitieve aspecten van het leren; feitenkennis, het uit het hoofd kunnen opdreunen of reproduceren van ‘lesjes van (zelf) verworven kennis’, het verstandelijk kunnen beredeneren van ‘iets’; met andere woorden het optimaliseren van het verstandelijk vermogen, je hersenen staat centraal in het huidige onderwijs. Maar wat vele wetenschappers en menig pedagoog of psycholoog niet beseffen of weten is, dat de verschillende functies van de hersenen (ook wel het verstand of breinmassa genoemd) niet zijn wat wereldwijd (nog) steeds wordt verkondigd. Eén van die neuro-wetenschappelijke misvattingen is de bewering of aanname dat ‘creativiteit, emoties én bewustzijn’gelokaliseerd zijn in de hersenen! Vooraanstaande neurologen zeggen nu dat de hersenen eerder een gecompliceerd organisme zijn voor het registreren en kanaliseren van bewustzijn, dan voor de productie ervan! Prof. J.C. Eccle formuleerde het bondig door te stellen, dat ‘de hersenen de boodschapper zijn voor het bewustzijn’.Bewustzijn is datgene wat hersenen tot hersenen maakt; datgene maakt |Wie-jij-bent|  ….. volgens deze zienswijze! ‘Jij bent ….. je hersenen; de goddelijke hersenstam!’. [Boek Kelvin Nelson; ‘De goddelijke hersenstam’].

Ondanks die misvattingen c.q. overtuigingen wil ik toch graag een vergelijking maken tussen de hersenen en computers en dan wel op het niveau van hun fundamentele bouwstenen: neuronen en hun synpasen enerzijds en anderzijds transistoren. Met andere woorden tussen het geheugen van een computer en ons geheugen in de hersenen zijn best wat overeenkomsten te vinden. Zo kennen zowel het brein als een computer het onderscheid tussen korte- en lange termijn geheugen. Een andere overeenkomst tussen het werkgeheugen (of RAM) in de hersenen en dat van een computer, is dat beiden maar een beperkte opslagcapaciteit hebben. Zo kun je bijvoorbeeld ongeveer zeven getallen vasthouden in je werkgeheugen. Met andere woorden je hersenen zijn tot op een bepaald niveau te vergelijken met een computer: je stopt er oneindig veel informatie in – feitenkennis -, je drukt op een knop en het antwoord wordt op een presenteerblaadje aangereikt! Meer kan een computer niet; input-output, output-input! Zelfs de meest geavanceerde computers of computerprogramma’s zoals ChapGPT zijn niet in staat om iets volkomen vernieuwends – een nieuw concept, een nieuw idee, iets unieks – te bedenken.

Helaas, zo werken je hersenen – je breinmassa, je verstand – ook! Je creativiteit wordt niet geactiveerd en gecreëerd door de samenwerking van je beide hersenhelften – het verstand, je breinmassa –, maar door je innerlijke of hogere zelf; je ziel! En, dát is wat vele wetenschappers niet willen accepteren of geloven. Vandaar dat het huidige onderwijssysteem nog steeds faalt!

‘Creativiteit in de hersenen? Nee, dus!’

5.0 Millennium-visie over de ‘werking’ van de hersenen

‘Het onderbelichte thema van de New Age Beweging is de functie van de ziel in jouw Zijn’

Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen.

Kort samenvatting:

  1. Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen is,dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd door het hogere of innerlijke zelf; de ziel. De ziel of het hoger bewustzijn is de innerlijke communicator in het goddelijk wezen, dat jij bent.
  2. Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies/ overtuigingen e.d.) worden nietdoor de ziel opgenomen, maar door de geest! De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. De ziel (hoger bewuste) is te beschrijven als de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je geheugen, het verstand – niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. De geest is de innerlijke kracht die – jou – het lichaam voortdrijft, maar de geest is ook de ‘heerser van alle gedachten’. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterste krachtige energievorm, die ervoor kan zorgen dat wij ‘bewust’ of ‘onbewust’ leven.

‘Het integraal denken; 3-dimensionaal denken = intuïtief denken’

Besef en realiseer je dat jouw hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd! In de hersenen wordt via het aansturingsproces middels verschillende impulsen bepaalde verbindingen tot stand gebracht en zodoende worden de lichaamsfuncties bestuurd. Omdat er een heel wezenlijke relatie bestaat tussen ziel, geest en fysieke lichaam is het zo, dat er – middels ‘interne communicatie‘ – er wel degelijk overleg tussen de verschillende aspecten van het mens-zijn wordt gepleegd. Vele neuro-wetenschappers denken dat het de geest is die de hersenen aansturen, maar het blijkt dat het niet de hersenen zijn die op een willekeurig moment iets deden maar er een ‘patroon’ waarneembaar (energetisch/ fotonen-energie) is dat wordt bepaald door de ziel; het innerlijke of het hogere Zelf en niet de geest (het bewuste, de breinmassa)!

‘De basisfunctie van de hersenen’

Neen, het is de ziel die het (basis)programma aangeeft dat via het mens-zijn moet worden uitgevoerd, en …. dát kan alles zijn. Door het leven te aanvaarden, krijgen wij als mens informatie van buitenaf via het aura-energieveld en het chakra-systeem [1] binnen. De ingekomen signalen, dat wil zeggen, wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, etc. wordt verwerkt en vergeleken met het ‘basisprogramma’ of de levensopdracht van de ziel. Aan de hand daarvan worden er allerlei acties ondernomen. Het klinkt misschien allemaal technisch, maar dat is in wezen de basisfunctievan de hersenen.
De ziel is dus het ‘stuur’ dat de gewenste (levens)richting of het te volgen levenspad aangeeft!Maar in sommige gevallen – in bepaalde situaties in het leven – lijkt het alsof de ziel de sturing heeft losgelaten, omdat het fysieke lichaam geestelijke verwarring vertoont met als gevolg dat het lichaam niet in balans. Niet in balans is met de ziel, én de geest!

‘Veel aardse dingen worden niet in de ziel ‘opgeslagen, maar in de geest, je verstand!’

De geest is het brein(het verstand, breinmassa) in fysieke vorm! Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. Gedachten, herinneringen en gevoelens werken als magneten, trekken voor jou bepaalde effecten aan. De gedachte is misschien niet altijd even duidelijk en uitgesproken oorzakelijk, zoals in: ‘Ik ga een vreselijke ziekte oplopen’. De gedachte kan veel subtieler zijn dan dat en is dat meestal ook. Voorbeeld; ‘Ik ben onwaardig om te leven’. ‘Mijn leven is altijd een rotzooi’. ‘Ik ben een mislukking’. ‘God zal mij straffen’. ‘Ik ben het leven moe’.
Gedachten zijn niet alleen een zeer subtiele, maar vooral een uiterst krachtige energievorm, gedachtevormen of ‘elementen’.Woorden zijn minder subtiel, meer compact. Daden zijn het meest compacte van alle drie. Gedachten zijn géén emoties: het zijn eerder ideeën hoe jij je zou ‘moeten’ voelen. Wanneer gedachten en (zuivere) emoties verward raken, raakt de waarheid uitzicht, verloren! Negatieve gevoelens zijn geen ware gevoelens; het zijn eerder je gedachten over iets, gebaseerd op een eerdere ervaring van jou en van anderen!

Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies) worden nietdoor de ziel opgenomen, maar door de geest; het verstand, je breinmassa! De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren. Het wil zichzelf volledig kennen, empirisch, en zichzelf uitbreiden en ‘overnieuw’ recreëren – een alsmaar grotere versie van zichzelf worden – én de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan.
Er zit aan de aardse (levens)ervaringen van de ziel dan ook géén analytische functie aan vast en ook géén conclusies aan verbonden. Ook is er géén tijdselement waarin gebeurtenissen elkaar automatisch opvolgen en er is ook geen sprake van dat de ene gebeurtenis een gevolg is of blijkt te zijn van een eerder ondernomen actie. Neen niets van dit alles. De (levens)ervaringen in haar totaliteit zijn in de ziel aanwezig – opgeslagen op de harde schijf – als een energie, die je kunt voelen en tegelijkertijd kunt begrijpen als je de spirituele ladder hebt leren beklimmen!

Je gevoel is je waarheid. Wat het beste is voor jou, is wat waar is voor jou!

6.0 De gevaren van occulte en esoterische New Age principes in het onderwijs

‘Misleiding’
‘Geesteswereld’
‘Geleide fantasie of imaginatie’

Een nieuwe tijd vraagt een nieuw-denken. Wat we volgens de aanhangers van het Nieuwetijdsdenken en het Nieuwe Leren nodig hebben, is een nieuwe visie op de mens en zijn bestaan. En juist door het onderwijs moet het kind naar een nieuwe wereld en nieuwe tijd worden gebracht. Allerlei vormen van esoterie en occulte moeten het kind, maar ook de volwassene, helpen om terug te keren naar de ‘andere wereld’ en zijn of haar bewustzijn te vergroten. Maar wat wordt exact bedoelt met occulte-wetenschappen? En, wie bepaalt wat ‘goed’ of ‘fout’ is? Wie bepaalt wat waar is en wat niet waar is? Wie bepaalt of de ontvangen boodschap uit de hogere sferen correct is?

Anders gezegd: Hoe kun je bijvoorbeeld op het woord of boodschap – de ontvangen berichten vanuit de hogere sferen of gidsen, engelen; zgn. channeling – die een medium, paragnost, mysticus, begeleider, leerkracht of docent ontvangt, vertrouwen? Weet, dat:

  1. Als er kennis uit de hogere sferen c.q. werelden naar de lagere niveaus komt, er altijd een zekere mate van vertekening zal zijn, afhankelijk van de mate van de ontwikkeling en bewustzijn van de mysticus die de kennis doorgeeft.
    De 1e wet van de kwantumfysica zegt: ‘Alles wat waargenomen wordt, wordt door de waarnemer beïnvloedt’.
  2. Alle kennis is bovendien voorlopig, tijdelijk en relatief, of het nu wetenschappelijke of mystieke kennis is. Uiteindelijk zullen we de waarheid alleen kennen, wanneer wijzelf de waarheid worden in onze godsrealisatie!
  3. De kern van ons bestaan leert ons dat we in wezen niemands woorden moeten aanvaarden of blind vertrouwen, maar moeten we alleen afgaan op ons eigen onderzoek naar de waarheid.Wordt daarom ‘Onderzoeker der waarheid’. Leg daarom de nadruk vooral op je eigen spirituele ervaringen; op je eigen intuïtieve ingevingen die binnenkomen via je hart(chakra).

7.0 Ontmoetingen met de ‘andere kant’:hetoccultisme in het onderwijs.

‘Het verruimen van het eigen bewustzijn. Ja, hoe?’

Ook binnen het onderwijs neemt de belangstelling voor het ‘onzichtbare’ toe en velen aanhangers van de New Age-filosofie zijn bezig zichzelf en de leerlingen voor te bereiden op de Nieuwe Tijd. De vraag is echter alleen: HOE?
De New Age gedachte is dat ieder kind wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid paranormale gaven en naarmate een kind zich ontwikkelt tot mondige volwassene nemen de ervaringen af. Door training en onderricht kunnen de gaven echter ontwikkeld worden. Het onderwijs zou volgens deze gedachte – Joanne Klink, Maureen Murdocken Martine Busch – de ideale plaats zijn om deze paranormale gaven te ontwikkelen.

‘Misleiding’

Kinderen moeten leren fantaseren zodat leerkrachten gebruik kunnen maken van dit fantaseren om hen, door middel van geleide fantasie, kennis te laten maken met een wereld vol van ongekende spirituele mogelijkheden die uiteindelijk realiteit kunnen worden. Tijdens deze fantasiereizen kunnen kinderen ook ontmoetingen hebben met een gids, een engel, of een raadgever; bijvoorbeeld een ‘meester’, geesten van beroemdheden, enz., enz. Maar de kinderen, ook de leraren of mysticus, kunnen helaas tijdens het ‘leegmaak-proces’ worden misleid! En dát is dan ook mijn grootste zorg.

Het criterium bij ieder proces van ‘leegmaken’ isdan ook:Wie ‘controleert’ de leraar, de begeleider, de therapeut, yoga-docent, het medium of paragnost tijdens het proces van ‘leegmaken’?Hoe weet je zeker dat de begeleider, leraar, docent of het medium in contact staat met ‘hogere sferen’; met gidsen en engelen tijdens het ‘leegmaak-proces’, en niet belaagd wordt door bijvoorbeeld  ‘dolende geesten’ of obessieve, ongewenste entiteiten; opdringerige energievormen? Dat hij/ zij de waarheid spreekt en niet wordt beïnvloed door demonische geesten of handelt vanuit macht en/ of ego?

‘Je spirituele natuurlijke gevoeligheid is je intuïtie; is je ziel’

Een ander belangrijk aspect of criterium van het zogenaamde ‘leegmaken’, is de vraag of ieder kind of jongvolwassene automatisch een (nog) hoger bewustzijnsniveau kan bereiken door intensieve trainingen zoals yoga, meditatie, ontspannings- en concentratieoefeningen en imaginatie- of fantasieoefeningen? Heeft het begrip ‘hoog-gevoeligheid’  hier mee te maken?Is hoog-gevoeligheid of beter gezegd hoog-alertheid een minimum vereist geestelijk niveau om een hoger bewustzijnsniveau te realiseren? En …. zijn alle kinderen of jongvolwassenen geschikt of in staat om de ‘ladder der bewustzijn’ te betreden zonder enige (geestelijke) belemmering (= overtuiging) of weerstand [sub-persoonlijkheden] te moeten overwinnen?
En ….is het bereiken van een hoger bewustzijn – een vorm van (zelf)verlichting – voor ieder kind een doel op zich, zinvol en waardevol?

In het esoterisch New Age denken – het Nieuwetijdsdenken – gaat het alléén maar om zelfverwerkelijking, zelfvergoddelijking en zelfverlossing; het hoogste doel! Als jij dan een eigen goddelijkheid ervaart, ervaar je zoiets als wedergeboorte, opstanding, transformatie, verlossing of verlichting. Het New Age onderwijs en het New Age denken is er juist op gericht op het tot stand brengen van een ‘Nieuwe Mens’; een mens die zijn helebewustzijn ontwikkelt en zich daarmee volledig ontplooit. Zeg maar het christusbewustzijn of het niveau van een hoogontwikkeld wezen bereikt, zoals bijvoorbeeld Jezus en Boeddha dit goddelijke niveau hebben bereikt.

Verlossing, verlichting, zuivering, volmaaktheid …. het komt allemaal op hetzelfde neer’.

Maar mijn persoonlijke ervaring en inschatting is, dat een zeer (zeer) klein percentage van een willekeurig klasbestand met bijvoorbeeld 20 tot 30 kinderen, slechts 1 á 2 kinderen een (‘ietsie’) verhoogd bewustzijnsniveau – zeker niet het christus– of integraal bewustzijn – zullen bereiken! De overige kinderen zullen ‘geraakt’ worden en misschien een enigszins verruimd inzicht en kennis ervaren, maar onvoldoende om ‘door te stromen’ naar dat zo verheven New Age doel van volmaaktheid. De reden ligt in het feit dat wij als mens nog overladen zijn met onze energiegeschiedenis van dit leven, maar ook van alle vorige levens die voor energieblokkades zorgen in ons chakra-systeem. Vaak onaangetast en diep verscholen, onaangeroerd en verborgen liggen ze in ons chakra-systeem én ons DNA-cel geheugen; in ons onderbewuste die vaak zorgt voor een blokkade in het versmelten met je ziel en/of gids.

8.0 Wie controleer wie, wat of hoe?

‘Tijdens het proces zijn de kinderen volledig afhankelijk van de leerkracht’

Een medium of een begeleider/ leraar  van het imaginatieproces dient ‘ongestoord’ te kunnen werken om het (ontvankelijkheids-)proces van ‘helderheid en zuiverheid’ – schoon helder water – te versterken door afstand te nemen van zijn interne complexe verwerkingscentra; de zeven hoofdchakra’s of bewustzijnsniveaus én de hersenen; de geest. Dit doet hij of zij meestal door in een zgn. trance-staat te verkeren, waarbij hoofdzakelijk het mentale verwerkingscentrum – de hersenen, de geest – worden gedeactiveerd.

‘De gevaren van occultisme’

Om deze trance-staat te bereiken, dien je te leren je te concentreren; je eigen gedachten te negeren en ontvankelijk te worden voor hogere leiding. In deze ontvankelijke staat, word je een kanaal om de hogere energieën te ontvangen en door te geven die je dán kunt gebruiken om iets goeds te creëren! Maar zijn alle docenten, leraren, mediums, paragnosten, etc. tijdens het begeleidingsproces – het ‘schouwen’ – van kinderen en jongvolwassenen in staat om een dergelijk ‘trance-staat’ in een fractie van enkele minuten of seconden bij zichzelf te realiseren? Ik heb sterk mijn twijfels hierover! En de reden van deze gedachte is, dat het jaren van intens oefenen vergt vóórdat je een dergelijke staat van ontvankelijkheid bij jezelf kunt creëren. En niet te vergeten niet iedere docent, leraar, begeleider of paragnost heeft reeds een hoger, spiritueel bewustzijnsniveau al bereikt, vóórdat hij/ zij ging doceren, ‘schouwen’ of channelen.

Met andere woorden: het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen vereist een leraar/ docent of mysticus die als het ware het ‘meesterschap’ of spiritueel leermeester – iemand die een bepaald niveau van rijping en esoterische kennis heeft bereikt, waardoor hij of zij een groep van ‘onderzoekers der waarheid’ kan leiden – heeft bereikt! Maar besef en weet dat niet alle mystici gelijk geschapen zijn, net zomin als alle fysici Nobelprijswinnaars zijn; dat niet alle mystici, mediums en paragnosten daadwerkelijk in verbinding staan met de hogere, goddelijke sferen of persoonlijke gidsen of engelen. Dus wees gewaarschuwd voor de groep zgn. ‘professionele waarzeggers, mediums of paragnosten’, die beweren dat ze in contact staan met de Hogere Goddelijke Wezens en dat ze jou je toekomst – je levenspad – kunnen voorspellen!

‘Ken de waarheid en de waarheid zal u vrijmaken’

Niet alleen dat ik me zorgen maak over de minimale, vereiste ‘capaciteiten’ van een mysticus of leraar – het gaat toch om ‘ontvankelijke’ kinderen van 5 tot 14 jaar -, maar vooral over het proces dat de kinderen voor een tijdsperiode van circa 20 á 30 minuten in een retraite-moment of stilteretraite verkeren, waarin zij volkomen ‘open’ staan voor het ‘onzichtbare’: het ‘onbekende’ zoals bijvoorbeeld de bovennatuurlijke wereld, de ‘boodschappen’ uit de hemelse sferen maar ook de onbekendheid van de ‘demonische’ sferen en de daarbijbehorende entiteiten of energievormen! De vraag die ik me dan ook ontelbare malen stel en uiteindelijk gigantisch veel invloed en effect heeft op het slagen van het begeleidingsproces, is: ‘Wie controleert wie, wat of hoe? En, wie gaat over tot noodzakelijke acties of handelingen, zodra de mysticus ongewenste energievormen (auralifters tot kwaadwillende obsessieve energievormen) constateert in de ruimte waarin de kinderen zich op dat stilte-moment begeven?’ Hoe kunnen zij – leraar, yoga docent, medium, paragnost of mysticus – deze ongewenste energievormen verwijderen uit een leslokaal? Zijn ze daarin in staat?

‘Het proces van ‘leegmaken’ in de meest extreme, ongelukkige omstandigheden’
‘Tijdens het proces zijn de leerlingen volledig afhankelijk van de leerkracht of therapeut’

De leraar, begeleider, therapeut of mysticus maakt met behulp van speciale oefeningen de kinderen ‘leeg’ en geeft – helaas – aan de ‘wereld der duisternis’ alle gelegenheid om de kinderen te ‘vullen’ met ongewenste energievormen of demonische geesten; van ‘elementalen’ (gedachte-transities) tot obsessieve kwaadwillende energievormen zoals bijvoorbeeld auralifters, ‘poltergeist’ of lawaaierig dolende geesten, obsessorenmits ……… ja, mits de begeleider, het medium, docent of leraar in staat is de omgevingsruimte energetisch vrij te maken en te houden van ongewenste, dolende geesten. Dit proces van ‘ongewenst vullen van leeggemaakte hersenen’ met dolende entiteiten kan ten alle tijde op ieder ongewenst tijdsstip plaatsvinden. En, dat vergt voor de betreffende, (nog) onwetende begeleider (docent, leraar of medium) een ongekende hoge alertheid en concentratievermogen om dergelijk ongewenste energievormen (= niet alleen ‘dolende geesten’, maar ook ‘dolende’ gedachte-energieën van de kinderen kunnen hierin partte zijn) op te merken, te analyseren en nadien te verwijderen. En, het is juist dát laatste is waar de schoen het meest wringt tijdens alle vormen van begeleidende mediatievormen of sceanes met of zonder muziek van onze kinderen die vrij snel openstaan voor nieuwe experimenten of uitdagingen!

Voorbeeld‘Spelen met een Ouijabord’

Geleide imaginatieoefeningen zijn in principe een toegangspoort naar nieuwe, verborgen gebieden in het denken en zelfs daarbuiten, echter ook een terrein van occultisme en spiritisme. Iemand die speelt met het occulte – of hij nu een paranormaal begaafde bezoekt, met een Ouijabord speelt, deelneemt aan een seance of betrokken is bij een bepaalde vorm van waarzeggerij – kan ernstigere consequenties ervaren dan alleen maar fenomenen met ‘poltergeisten’. Experts die dergelijke fenomenen bestudeerd hebben, zeggen dat mensen die spelen met occulte last kunnen krijgen van dwangneurose, paniekaanvallen, een neiging tot geweld, geestelijke ziektes, psychoses, fatale ongelukken, zelfmoord, instabiliteit, nervositeit, ernstige depressie en zelfs krankzinnigheid. Paranormaal onderzoeker Dale Kaczmarek, CharMargolis en Nancy Myer waarschuwen dan ook voor bepaalde occulte praktijken: ‘Het consulteren van een paranormaal begaafde kan je net zo goed openstellen voor demonen als het spelen met een ouijabord of het gebruik van drugs’.
Ook het artikel ‘Negatieve entiteiten; Wie, wat, waar?’ in ParaVisie – 4 juli 2009  – schets een uitstekend beeld over de vraag hoe wij het ‘werk’ van deze wezens (een ongewenste kwaadwillende energievormen) herkennen en ons, in het geval van negatieve varianten, beschermen tegen kwade invloeden?’ Thema’s als identiteit en persoonlijkheid verliezen, demonische krachten en somberheid, depressiviteit, oncontroleerbare handelingen, energieverlies en uitputting worden hierin aangeroerd.

De vraag is of het verantwoord is om het gedachtegoedje van New Age – (spirituele) bewustzijnsverruiming middels o.a. imaginatieoefeningen en andere hulptechnieken; de vereniging met het occultisme  – toe te passen op onwetende kinderen (en ouders) in het basisonderwijs. Het is zeker de moeite waard om eens vanuit een ander invalshoek de Nieuwsbrieven met als onderwerp Exorcisme[www.millennium-visie.org] te gaan lezen, voordat je een definitief mening vormt.

9.0 SlotEsoterische hersenkunde’

‘Het gaat om het integreren van magie, mystiek, wetenschap en technologie’. [Marilyn Ferguson]

De New Age gelooft aan de ene kant in vooruitgang en kan dus moeilijk tegen de wetenschap zijn, maar aan de andere kant schuwt zij de redeneringen, de logica en het maken van onderscheid tussen het oosters idealistisch denken en het westers materialisme. Aanhangers van de New Age laten zich mede inspireren door de moderne natuurwetenschappen zoals kwantummechanica en neurologie. Ze menen overeenkomst te zien tussen de moderne fysica en de oosterse spiritualiteit.
Dus ze is genoodzaakt om met een dubbele tong te spreken. Enerzijds moet men de waarheid van de aangereikte theorieën voelen, ervaren in het hartaanvaarden;anderzijds doet men het voorkomen of dit ook het meest rationele en verstandig is dat een (nieuwe) mens kan doen en dat de theorieën en trainingen allemaal geschikt is voor ieder kind. Wetenschap en religie gaan op dit punt niet samen; het westers atheïsme (dat alles afleidt van materie) en het oosters pantheïsme (dat alles afleidt van ‘geest’) – twee ogenschijnlijk tegengestelde stelsel.

‘Leerproces en opvoeding’

In het New Age onderwijs dienen allerlei technieken het doel van individu met een ratio naar een groepsmens met een ir-ratio met name door het afbouwen van de functies van de linkerhersenhelft en het benadrukken van de functies van de rechterhersenhelft. Bijvoorbeeld door intuïtie boven ratio en ‘beeld’ boven ‘woord’ te stellen. Met het uitspelen van de beide hersenhelften tegen elkaar wordt één van de belangrijkste functies van de opvoeding en het leerproces weggenomen.
En juist door opeengestapelde seances-ervaringen worden de leerlingen ervan overtuigd dat er een zogenaamde bewustzijnsverruiming heeft plaatsgevonden en dat ze nu ineens toegang hebben tot een nog groter geheel en zelfs kunnen opgaan in het goddelijke. Het gevolg is, dat ze volledig, nog meer open komen te staan voor de hele New Age filosofie en haar wereldse beschouwing. Daarmee wordt het kind al heel vroeg geconditioneerd naar het (Nieuwetijds)denken in beelden en symbolen, weg van het abstracte denken dat uitgaat van bepaalde fundamenten en criteria. Maar de belangrijkste functie van het zgn. ‘leegmaken van de hersenen’ is voor mijn gevoel nog steeds het bijbrengen van innerlijke wijsheid en het ontwikkelen van het ZIJN! We moeten daarom de leerlingen of jongvolwassenen leren alléén af te gaan op hun eigen onderzoek naar de waarheid. Niet wat ons verteld wordt door die ander!

‘Authentiek leerproces’

Het thema authentiek leerproces is één van de grondslagen van de onderwijsvernieuwingen die vooral aan de orde komt bij het intercultureel onderwijs. Uitgangspunt is niet alleen dat ieder kind een uniek wezen is, maar ook dat ieder mens, en dus ook ieder kind ‘autonoom’ is. Dat wil zeggen dat het kind zijn/ haar eigen wetten moet ontdekken waarnaar het (voorlopig) zijn of haar leven richt. Hierdoor is het onderwijs niet langer van het doorgeven van traditionele waarden en waarheden, maar ‘problematiserend onderwijs’. Dat wil zeggen: het kind begeleiden op zijn eigen ontdekkingsgang in een ‘plurinome’ samenleving. Dus waarin iedereen zijn eigen levenswetten heeft.
Zo kan een kind zijn eigen weg kiezen, zijn eigen dharma ontdekken. Dat is de persoon die hij/ zij altijd (ook in vorige en volgende levens) is geweest en zal zijn. Dit kan op alles betrekking hebben: zijn seksuele geaardheid tot de religie die het beste bij hem of haar past, of de vorm van samenleven waarnaar zijn/ haar voorkeur uitgaat.
Authentiek betekent geloofwaardig, en wel in de zin dat het onderwijs voor de ‘kinderen van de nieuwe tijd’ er moet zijn. Het moet gericht zijn op de ‘nieuwe mens’ van Aquaris-tijdperk en dat vraagt heel wat aanpassing van de ‘oude mens’ van de Vissentijdperk die dikwijls (nog steeds) voor de klas staat!

‘Verklaring van de rechten van de mens’

We leven nu in een tijd waarin onze vrijheid (bijv. mensenrechten) weer bedreigd worden door ideologieën met totalitaire aanspraken en door bepaalde (religieuze) gemeenschappen die menen recht te hebben hun visie, hun antwoord op de waarheidsvraag met dwang en dreigingen aan anderen op te leggen. Deze afschuwelijke uitingen van dwang en geestelijke tirannie moet met alle kracht die in ons is weerstaan. De ‘Verklaring van de rechten van de mens’, die na de tweede wereldoorlog met zoveel enthousiasme werd begroet, moet – vooral ten aanzien van vrijheid van meningsuiting – opnieuw worden onderstreept. Laat dit vooral gelden voor ons onderwijssysteem.

‘Men heeft gesproken over de ‘age’ (het tijdperk) der godsdiensten en daarna over de ‘age’ der ideologieën en nu zijn we in de New Age Beweging aangeland in de ‘age’ der therapieën.[Martin E. Marty]

Hans Zevenboom

Link:https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/368-new-age-en-hersenen