Europese commissie heeft geen onderzoek naar gezondheidsrisico’s 5G gedaan

Er is dringend behoefte aan economisch herstel en leiderschap bij de implementatie van digitale technologieën; en voor langdurige economische groei in Europa. Er moet echter rekening worden gehouden met mogelijke negatieve effecten. Rekening houdend met de economische aspecten van 5G, liggen er veel uitdagingen op de weg naar het bereiken van een ‘gigabit-samenleving’, zoals bijvoorbeeld de bezorgdheid van de industrie over de vraag of de plannen voor commerciële lancering van 5G in 2020 zullen worden verwezenlijkt, gezien de technische complexiteit en de noodzakelijke investering.

Andere zorgen hebben betrekking op het creëren van voldoende vraag naar 5G-, veiligheids- en gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties. Deze hebben een breder bewustzijn en instemming van het publiek nodig, maar dit is dubbel opvallend wat betreft de mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid vanwege de onontkoombaarheid van constante blootstelling van burgers in een 5G-omgeving.

De recente academische literatuur illustreert dat continue draadloze straling biologische effecten lijkt te hebben, vooral gezien de specifieke kenmerken van 5G: de combinatie van millimetergolven, een hogere frequentie, het aantal zenders en het aantal verbindingen. Verschillende onderzoeken suggereren dat 5G de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en microben zou beïnvloeden – en aangezien 5G een niet-geteste technologie is, zou een voorzichtige aanpak verstandig zijn.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, Helsinki Akkoorden en andere internationale verdragen erkennen dat geïnformeerde toestemming voorafgaand aan interventies die de gezondheid van de mens zouden kunnen schaden, een essentieel, fundamenteel mensenrecht is, dat nog controversiëler wordt als het gaat om blootstelling van kinderen en jongeren.

Er bestaat onder wetenschappers een zekere divergentie over de mogelijke negatieve effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden en 5G. Deskundigen hebben zelden complementaire achtergronden in zowel natuurkunde als techniek en geneeskunde, en daarom zou een completere wetenschappelijke expertise kunnen worden verkregen door onderzoek te combineren teams met ervaring in alle relevante disciplines. Sommige experts hebben glasvezeltechnologie voorgesteld als een veilig alternatief voor 5G, omdat het signaal binnen de vezel beperkt is. Het potentieel is veel groter dan dat van 5G en er is geen vergelijking tussen glasvezel en draadloos.

Investeringen in glasvezel kunnen in de toekomst worden opgewaardeerd tot superieure snelheden, terwijl het nodig is om het hele systeem te veranderen voor draadloze technologieën. Volgens de 2019-studie ‘5G deployment: State of Play in Europe, USA and Asia’, opgesteld voor het Europees Parlement, is langetermijn technologieonderzoek essentieel.

‘Een belangrijk probleem zijn de ongebruikelijke voortplantingsverschijnselen, met name het regelen en meten van EMF-blootstelling aan radiofrequentie met Multiple Input Multiple Output (MIMO) bij millimetergolffrequenties voor de handset en het basisstation. De technologie stelt uitdagingen voor het huidige expertiseniveau (gebaseerd op eerdere generaties van mobiele cellulaire radiotechniek) voor zowel leveranciers als standaardorganisaties die de specificaties moeten opnemen in toekomstige 5G-standaarden ‘. De studie stelt dat het grootste probleem lijkt te zijn dat het momenteel niet mogelijk is om 5G-emissies in de echte wereld nauwkeurig te simuleren of te meten.

Om de potentiële mechanismen die ten grondslag liggen aan mogelijke gezondheidseffecten van EMF beter te begrijpen en om de blootstellingsniveaus van de bevolking te karakteriseren, werd in 2014 het project Generalized EMF Research using Novel Methods (GERoNiMO) gestart, gefinancierd in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU om relevante vragen over EMF en gezondheid. Het stelt een geïntegreerde aanpak voor met behulp van epidemiologische studies, technieken voor blootstellingsbeoordeling, mechanistische en diermodellen, en expertnetwerken die waar mogelijk nieuwe methoden toepassen. Het project eindigde in 2018. De Europese Commissie heeft nog geen studies uitgevoerd naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van de 5G-technologie !!!

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf