Column Hans Zevenboom – Toekomstvoorspellingen

  • Inleiding

We leven in angstige tijden. Een tijd vol vragen en met weinig concrete antwoorden. Veel mensen zijn de weg kwijt en leven maar wat voor-de-vuist-weg. Soms hoor ik mensen spreken over de toekomst en vraag dan: “Wie gelooft dat we in de eindtijd leven?” En velen antwoorden dan: ‘Ja, zeker die tijd is al ingezet! Maar, wat is nu ‘die eindtijd’ [1] dan wel? Is deze eindtijd dan wel te voorspellen? Welke ziener of toekomstvoorspeller kan in deze hectische tijd nu nog de ‘echte’ toekomst nog voorspellen?

‘Voorspellen is een geboorterecht’

Voorspellen zit als ware in onze ‘genen’. Het is zelfs één van de vele talenten die de mens bezit en die deel uitmaakt van zijn geboorterecht. Het is een geboorterecht van alle mensen om te begrijpen wat de toekomst inhoudt en daardoor de toekomst ook te kennen. Deze gave om te profeteren is dus bij iedereen aanwezig, maar niet voor iedereen weggelegd! Tegenwoordig zijn er maar heel, heel weinig mensen die deze gave bezitten.

  1. Wel-Zijn de grondslag van jouw universum

Nu bestaat er de algemene gedachte dat de toekomst vastligt en uitgestippeld is en dat de mens daarop geen enkele invloed kan uitoefenen. Dat de mens net een marionet is die op aarde neergezet wordt, terwijl de touwtjes in handen zijn van een grotere macht en uitsluitend voor het plezier van die grotere macht dient. Die opvatting is verkeerd!

‘Wij leven in een Universum van trillingen, en de Wetten die dit Universum regeren, zijn gebaseerd op Trilling’.

Want jij en ik zijn geschapen naar het evenbeeld van de Schepper en dat houdt in, dat jij alle scheppende mogelijkheden – het creatieve scheppend vermogen – van de Schepper hebt mogen ontvangen. Het zit als het ware in je DNA (Divine Natural Awareness). Maar wanneer jij het gevoel hebt beperkt te zijn in je mogelijkheden of zelf denkt in beperkte mogelijkheden, dan zijn het de beperkingen die jij jezelf hebt opgelegd. Het zijn géén beperkingen van de Schepper.

‘Je bent een fysiek verlengsel van de Bron; de Onuitputtelijke Universele Kosmische stroom van Liefde’

‘Jij bent co-creator in een schitterend, veelzijdig Universum’.

3.0 Het keuze-element

Om een ware ‘profeet’ te zijn, moet men niet alleen een hoog ontwikkeld bewustzijn hebben, maar ook het ware doel van deze aarde begrijpen. Met andere woorden de aard van haar evolutie en de levenspatronen kennen die er zijn op alle niveaus op en rondom de aarde én ….. een inzicht hebben in het karakter van de mens. Wanneer je deze kennis bezit, dan zul je, al naar gelang van je eigen bewustzijnsniveau de toekomst redelijk nauwkeurig kunnen voorspellen. Je kunt als het ware voelen wat er met jou en je gezin gaat gebeuren (de omgevingsenergie) én met de aarde.
Het is steeds een kwestie van informatie trekken uit de vibraties die zich om jezelf en om de aarde heen bevinden. De ware profeet realiseert zich bij zijn voorspellingen, dat het keuze-element steeds aanwezig is en dat indien de mens zou veranderen, de mensheid dan ook dat wat komen gaat, veranderen kan!

‘Transmutatieproces’

In hoeverre een profetie nauwkeurig kan zijn, hangt af van de voorspelbaarheid van wat de mens zal doen, want gewoonlijk zal de mens zijn pad wandelen volgens het oude patroon van zijn individuele ontwikkeling, de ideeën en overtuigingen die hem zijn bijgebracht door zijn omgeving. De wijze waarop de mens in het verleden op aarde heeft geleefd, heeft het patroon voor de toekomstige ontwikkelingen gevormd! Wat de mens gedaan heeft, kan niet ongedaan worden gemaakt of teniet worden gedaan: het kan alleen getransmuteerd worden.
Ofschoon het moeilijk voor de mens te bevatten is, is het maar al te waar dat de ‘zonden der vaderen’ zullen worden bezocht aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht!

4.0 Medeschepper van het universum

‘Planetaire wezens’

De mens is een medeschepper van het universum en zal daarbij niet alleen geholpen worden door vele goddelijke schepselen, maar ook door planetaire of buitenaardse wezens [Buitenaardse wezens of ruimtewezens: Boeken van Neale D. Walsch. ‘Derde Gesprek met God’; blz. 297-327; ‘Een Ongewoon Gesprek met God’; blz. 76, 119 en ‘Een Nieuw Gesprek met God’; blz. 228 – 231]. De mens zal moeten gaan aanvaarden dat deze planetaire wezens hen in de verre toekomst zal helpen bij delicate processen zoals bijvoorbeeld kernenergie; nucleair energie-afval e.d.; dat zij er zijn om de aarde te helpen én niet te veroveren of te bezetten zoals vele mediums en paragnosten beweren. Neen integendeel!
Maar vóórdat dit allemaal gaat gebeuren, zal de mens de gelegenheid krijgen met hen – deze planetaire wezens – te kunnen communiceren. De mens zal dan (pas) gaan inzien dat het inderdaad zeer ontwikkelde vredelievende wezens zijn en daardoor zal hij gedwongen worden te erkennen dat er vele vormen van leven bestaan in het zonnestelsel, behalve die van hemzelf.
Dit zal uiteindelijk leiden tot het uiteenvallen van alle georganiseerde religies op aarde en de mens zal zich openstellen voor een nieuwe en ware kennis van zijn Schepper!

5.0 Nostradamus

‘De verschillende tijdslijnen zijn onze hoop

Nostradamus geloofde in verschillende tijdslijnen met vele waarschijnlijkheden en mogelijke toekomsten. Hij kon die tijdslijnen werkelijk zien samenkomen in een knoop. Deze knoop was een centraal punt waar er een gebeurtenis of een persoonlijkheid was die tevoorschijn moest komen in de toekomstige tijd. Maar vanuit dit knooppunt zag Nostradamus ook meerdere ‘wegen’ – waarschijnlijkheden – zich vertakken. Hij geloofde dat als de mens hier kennis van had, het hem zou helpen te zien welke tijdslijn naar zijn toekomst zou leiden. Dan zou de mens mogelijk iets kunnen omkeren of veranderen vóórdat het te laat was.

Bepaalde dingen waren dus onvermijdelijk, zoals de knooppunten het aangaven, maar wat daarna gebeurde kon door de mens zelf gewijzigd worden door gebruik te maken van zijn vrije wil. Daarbij geloofde hij innig dat gedachtekracht een bijzonder krachtig middel was, maar dat deze nooit ten volle is benut! Hij raadde ons aan te leren mediteren en te leren onze gedachten zo te richten dat een bestaande beeld of overtuiging veranderd kon worden.

‘Gedachtekracht én vrije wil zijn onze enige nieuwe hoop’

De gecombineerde gedachtekracht van groepen mensen is enorm. De kracht wordt niet alleen vermenigvuldigd, maar gekwadrateerd zodat het wonderen kan verrichten. Dit was zijn reden om met de toekomst in gesprek te gaan en ons te waarschuwen, zodat we ons leven in eigen hand konden nemen voordat er geen terugkeer meer mogelijk zou zijn.

‘Ons hoofdprobleem’

Nostradamus waarschuwt ons en zegt: ‘Als ik jullie de meest verschrikkelijke dingen laat zien, die de mens zichzelf kan aandoen, gaan jullie dan iets ondernemen om dit daadwerkelijk te veranderen?Nostradamus praat en waarschuwt over cycli; een golfpatroon van herhalingen in de wereldgeschiedenis. ‘Gedoemde fouten uit het verleden staan zich te herhalen’. En juist hierin ligt ons hoofdprobleem: het gezapig toelaten van allerlei manipulerende overtuigingen die door de industriële, chemische en farmaceutische grootmachten en een groep machtselite wordt gecreëerd. ‘De onzichtbare machten die de wereld overheersen!’

6.0 Slot

‘Een spirituele wedergeboorte’

Het is niet mijn bedoeling om een somber beeld te geven voor deze aarde. Het zijn eerder voorspellingen die omsloten liggen in het energieveld dat deze aarde nu met zich meedraagt. Het zijn grote veranderen, maar de mens heeft nu de tijd om veel van de ‘verwoestingen’ die zullen plaatsvinden, af te wenden. Als hij zichzelf maar verandert, dan zal hij ook de veranderingen die komen beter accepteren. Maar net als de oude profeten hoef ik maar te kijken naar de manier waarop de mens zich thans gedraagt (Coronapandemie is uiteindelijk een angst-pandemie geworden), om te weten dat mijn toekomstvisie bewaarheid zullen worden. Ik zou graag willen dat dit niet zo was. Ik hoop dan ook dat de transformatie van de aarde verloopt volgens het plan dat daarvoor is ontworpen, maar wanneer ik het gedrag van de mens bezie dan weet ik dat het onvermijdelijke zal geschieden.

‘Her-programmeren van je eigen gedachten’

Maar men kan elke voorspelling accepteren of negeren. Wanneer jouw bewustzijn de voorspelling die gedaan wordt niet kan accepteren, dan verwerp je deze gewoonweg. De keuze is aan jou! Maar aangezien jij medeschepper bent van deze aarde, bent jij ook in staat om een nieuwe wending te geven aan dit sombere, mogelijke scenario. Gebruik daarom je spiritueel geboorterecht om een nieuwe wereld te schapen door simpelweg je eigen gedachten te her-programmeren; breng jezelf in harmonie met je omgeving.

Door te mediteren zul je inzien dat veranderingen niet alleen gewenst zijn, maar ook noodzakelijk. Je zult gaan transformeren, zodat je persoonlijk de vernietiging kunt vermijden. Op deze manier ben je de steen die de vijver beroerd; in beweging zet. En vele mensen – medebewoners van deze aarde – zullen je energiegolven voelen en opmerken. Het licht zal gezien worden in de duisternis. Waar harmonie is, zal geen disharmonie heersen en waar de waarheid is, kan het kwaad niet verkeren. Gebruik je gave om te profeteren – te wensen dat het anders mag verlopen – en laat de wijsheid van de Schepper je weg in de toekomst verlichten!

‘Etherisering van de materie’

Het is dus tijd om nu onze heiligste overtuigingen uit te dagen. Als wij onze overtuigingen niet snel uitdagen, dan zullen onze overtuigingen ons uitdagen. Reinig daarom je negatieve emoties en volg de innerlijke leiding – je ziel, je innerlijke Zelf – naar een steeds toenemend, hoger begrip. Dat betekent dat we een stapje hoger in frequentie en bewustzijnsniveau zullen komen en de huidige begrenzingen van de materiële wereld te boven zullen gaan.

‘Innerlijk weten’

Het tijdperk van de Waterman is zo langzamerhand aangebroken; het is een tijdperk van innerlijk weten! Ik nodig jullie uit om discipelen te worden voor een Nieuwe Tijd; een Gouden Tijdperk!

‘De vraag naar het hoe leidt tot uitleg, en uiteindelijk tot wetenschap’. ‘De vraag naar het waarom tot doel en zingeving en … uiteindelijk tot spiritualiteit’. [Wali van der Zwan]

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/347-toekomstvoorspellingen