Column – Hans Zevenboom – Sai Baba is God Zelf

deel II, juli 2020

Voorwoord, ‘de ontsluiering van de geesteswereld’.

De mens maakt het ingewikkeld, God maakt het eenvoudig. Iemand die het ingewikkelde snapt, is slim. Iemand die de eenvoud snapt, is wijs.  Als je het ingewikkelde teruggebracht hebt tot de kern, wordt het eenvoudig.

‘Is mijn ziel dan God?’ Je ziel is niet God, je ziel is verbonden met God. Als jij bewust bent van je ziel, voel jij de eenheid met God, voel jij je opgegaan in God. Je voelt dat je deel hebt aan het goddelijke. Daardoor voel jij je goddelijk, alhoewel jij toch heel goed beseft dat jij niet diegene bent die de kosmos geschapen heeft.
Je kunt het vergelijken met een orkest waarin je een instrument bespeelt. Ik weet wel dat ik niet het hele orkest ben, maar toch voel ik mij dat orkest omdat ik er deel van uitmaak.

Als je een druppel water uit de oceaan neemt en in de palm van je hand houdt, lijkt die druppel in vergelijking met de oceaan uiterst klein. Maar gooi je dezelfde druppel water weer terug in de oceaan, dan wordt de druppel weer één met de oneindige oceaan. Als jouw kleinheid als menselijk wezen wordt samengevoegd met de onmetelijke macht van God, word je oneindig en almachtig, je wordt één met God.

 • Inleiding

Sinds mensengeheugenis heeft God boodschappers naar de aarde gezonden om de mensen te leren hoe zij moeten leven om innerlijke vrede te verwerven. Voor miljoenen mensen over de hele wereld is Sathya Sasi Baba een Avatar [1], een goddelijke incarnatie, op aarde gekomen om de mensheid in deze moeilijke tijd te leiden op de weg naar zelfverwerkelijking!

[1] Een avatar is in het hindoeïsme een incarnatie, verschijning of manifestatie van een bepaalde godheid. De manifestatie of verschijning komt op aarde als de gerechtigheid (dharma) bedreigd wordt en het kwaad de overhand dreigt te krijgen. Een avatar herstelt de gewenste kosmische orde, waardoor mensen weer in staat zullen zijn tot juist handelen.

 • Is Sathya Sai Baba daadwerkelijk God Zelf die in een fysieke verschijningsvorm gedurende een periode van 85 jaar onze aarde heeft bewandeld én bewoond?

Hij, Sathya Sai Baba, laat er géén twijfel over bestaan, dat hij God Zelf is: ‘Ik ben de ene God die antwoordt op de gebeden die in de harten van de mensen oprijzen, in alle talen, uit alle landen, gericht tot alle vormen van God’. [1]

‘Toen Baba werd geboren, kende hij zijn goddelijkheid en wist hij dat hij God Zelf was’.

Het idee dat God Zelf – |Alles-Wat-Is| – naar de aarde zou komen om de mensheid in deze moeilijke tijd te leiden op de weg naar Zelfverwerkelijking is voor velen al helemaal niet aanvaardbaar! Toch zijn er ook in onze tijd velen die wél geloven dat er religieuze leraren op aarde zijn, terwijl bovendien tientallen miljoenen mensen er vast van overtuigd zijn dat God Zelf op aarde was in de belichaming van Sathya Sai Baba.

Maar kan Sathya Sai Baba als die ene specifiek Gods Verschijningsvorm als Persoon zich hier op aarde hebben gemanifesteerd? [Sai Baba is reeds overleden in 2011]. Is dat mogelijk? Naar mijn persoonlijke mening niet, want ……… God, Allah, |Alles-Wat-Is|, de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem, het Alomvattende Levensproces, het Alomtegenwoordige Bewustzijn, onze gemeenschappelijke Bron, Kern of Essentie, heeft géén vorm maar is de Bron van alle Vormen!
God is géén Energie, maar Hij of Zij – de Vader of de Moeder – is de Bron van álle Energieën. God kan daarom het best voorgesteld worden als een Alomtegenwoordige, Eeuwige en Alwetende Oceaan van Bewustzijn! ‘Een zee van goddelijk Licht’.

 

 

[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

3.0 Gods verschijningsvorm

 ‘Als er werkelijk een God is, en U bent dat, waarom toont U zich niet op een wijze die wij allen begrijpen?’ [Neale Donald Walsch]

Dat is onmogelijk, want God heeft géén vorm of gedaante die jij kunt begrijpen. God zou een gedaante of een vorm kunnen aannemen die jij wellicht begrijpt, maar dan zou iedereen aannemen dat wat zij hebben gezien de enige echte verschijningsvorm van God is, i.p.v. één van de vormen of gedaanten van God, één uit vele.

Maar mensen geloven nog steeds dat God er uitziet, zoals zij God willen zien – (God zien als Persoon en wel in de gedaante van vader Abraham) -, i.p.v. wat ze niet kunnen zien. Maar God is de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem die jou aanroept en niet degene zoals God zich op ieder willekeurig moment voordoet. En, als God zich vervolgens in een vorm of gedaante manifesteert tegenover dat ene volk, dan zegt het andere volk dat God niet aan het eerste is verschenen omdat God er anders uitzag en veel andere dingen zei. Indien God Zichzelf openbaart als de Almachtige God, de Koning van Hemel en Aarde en bergen verplaatst om dit te bewijzen, dan nog zouden sommigen zeggen: ‘Het moet Satan zijn geweest’.

Sathya Sai Baba: ‘Als ik onder jullie gekomen was als Narayana (een gedaante van Vishnu) met vier armen waarin de schelp, het wiel, de scepter en de lotus, dan zouden jullie mij in een museum hebben gezet en entreegeld hebben gevraagd aan hen die mijn darshan (zegen) wilden. Als ik als een gewoon mens zou zijn gekomen, dan zouden jullie mijn leringen niet hebben gerespecteerd en ze niet in jullie eigen belang in praktijk hebben gebracht. Daarom ben ik er nu in deze menselijke gedaante met bovenmenselijke wijsheid en krachten’. [1, blz. 61]

3.1 God openbaart Zijn eigen Godheid niet tegenover Zichzelf

God openbaart Zijn eigen Godheid niet tegenover Zichzelf (of wie dan ook) door uiterlijke waarneming, maar door innerlijke ervaring(en). Dit betekent dat God zich alléén manifesteert – verschijnt via onze fysieke verschijningsvorm; onze energievorm, ons fysiek lichaam! ‘Je bent als het ware de handen en voeten van God hier op aarde’. God is dus daadwerkelijk zichtbaar in ons; te herkennen via onze ‘uitstraling van het elektromagnetisch energieveld’, want God communiceert – via de ziel – met ons, en met iedereen.

Dit is niet de enige vorm waarop God zich tot jou richt. Luister naar God in de waarheid van je ziel. Luister naar God in de gevoelens van je hart. Luister naar God in de stilte van je geest. Hoor God overal, want Gods antwoord kan schuilen in een artikel (’Je suis….’) dat al is gepubliceerd; in een preek die als is geschreven en binnenkort wordt gehouden; in het liedje dat pas gisteren is gecomponeerd; in de woorden die een geliefde je zo dadelijk zal toevertrouwen; in het hart van een nieuwe vriend(in) die je binnenkort zult ontmoeten.
Gods Waarheid, Gods Verschijning((s)-vorm) [2] schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. In wezen zegt ons dit, dat God je nooit zal en kan verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en ……. jij bent Alles!

 

 

[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk
[2] Nieuwsbrief Het bewustwordingsproces – deel III; ‘De God van Morgen’ – mei 2015 & Nieuwsbrief ‘De zwijgende God’, aug. 2018

4.0 Boek ‘Derde gesprek met God’

 

Neale Donald Walsch stelt vragen in zijn boek ‘Derde gesprek met God’ over het God-zijn. ‘Ben ik nu God, een God of slechts een mens die verbonden is met God?’

Citaten van Neale Donald Walsch [Boek, ‘Derde gesprek met God’, blz. 135]:

Maar als U God bent, en U bent mij, en ik ben U, dan … dan  .. ben ik God!’
God’ s reactie hierop is: ‘Gij zijt God, ja. Dat klopt’.
Neale gaat verder met de vraag: ‘Maar ik ben niet alleen God, ik ben ook ieder ander mens!’
God antwoordt: ‘Ja’.
Neale: ‘Maar, betekent dat dat er helemaal niemand anders, en niets anders bestaat dan ik?’
God’ s antwoord: ‘Heb Ik niet gezegd dat Ik en Mijn Vader één zijn? En heb Ik niet gezegd dat wij allen één zijn?’
Neale: ‘Ja, maar ik begreep niet dat U dat letterlijk bedoelde. Ik dacht dat het meer een filosofische stelling was, niet een feitelijke vaststelling’.
God’ s antwoord: ‘Het is een feitelijke vaststelling; een feit!’

Vervolg citaten Neale Donald Walsch

Neale D. Walsch [Blz. 56, 57, 58]: ‘Is Christus niet het hoogste voorbeeld? Is Hij niet de mens geworden God?’
God’ s antwoord: ‘Christus is het hoogste voorbeeld. Hij is alleen niet het enige voorbeeld dat de hoogste staat bereikt heeft. Christus is de mens geworden God. Hij is alleen niet de enige door God geschapen mens. Ieder mens is ‘mens-geworden-God’. Jij bent Mij, uitgedrukt in jouw huidige vorm’.
[Blz. 58] ‘Jij bent Mij die bezig is te kiezen Mij te zijn. Jij bent Mij, bezig te kiezen |Wat-Ik-Ben|; en bezig te kiezen wat |Ik-Zijn-Zal|’.

Dit is de kern van ons bestaan, van het levensproces dat wij hier op aarde mogen ervaren. Wij zijn dus een god-in-wording! Maar nog niet iedereen heeft de ‘goddelijke status of christus-bewustzijnsniveau’ bereikt, want je bent een proces-in-wording.

5.0 Vragen, vragen, alléén maar vragen

 

 • Waarom komt God Zelf [1] op aarde als Avatar in een menselijk lichaam en niet zoals Hij werkelijk is?

  Antwoord 1: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 130 t/m 134, ‘God en Zijn incarnaties’

 • Is Sathya Sai Baba nu daadwerkelijk God Zelf (de Oneindige Creatieve Intelligentie, de Onvoorwaardelijke Liefde) geweest, die onze aarde in een fysieke verschijningsvorm gedurende een periode van 86 jaar heeft bewandeld en bewoond?

  Antwoord 1: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 130 t/m 134 ‘God en Zijn incarnaties’

 • Hoe kan men er zeker van zijn dat Sai Baba een Avatar – God Zelf – is? De Kosmische Creatieve Oneindige Intelligentie?

  Antwoord 2: Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk; 19, 21, 54, 55, 56, 83 en 132 e.v.

6.0 Mogelijke antwoorden

 • Heeft er een geestelijke vertroebeling van het materialistisch bewustzijn (het geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn) van Sai Baba plaatsgevonden?’
 • Is er ooit bij Sai baba een geestelijke ziekte, zoals hoogmoed, verwarring, psychose, etc. geconstateerd?
 • Geestelijke vertroebeling door demonische inblazingg.v. tranceachtige toestanden zoals we die bijvoorbeeld ook kennen bij profeet Mohammed?’
 • Sektarische of politieke groepering? De Antichrist? De gehoopte, nieuwe (spirituele) (wereld) leider? De ‘opvolger’ van Jezus? ‘ [Nieuwsbrief Toekomstvisie ‘De roep om een nieuwe Wereldleider’ – deel III, maart 2016]
 • Verkeerde, onjuiste interpretatie van de citaten, vertalingen en uitspraken van zijn ‘devotees’? Of ……. is de vertaling, uitleg en de essentie van de gesproken woorden van Sai Baba ‘verdraaid’ en/ of volkomen verkeerd begrepen? Hebben er persoonlijke ongewenste aanpassingen van ontelbare schrijvers over het leven van Sai Baba, Baba onrecht aangedaan? ‘De wens is de vader van de gedachte’.

Voor meer informatie over uitspraken van Sai Baba, zie Noot van de redactie

7.0 Nawoord

‘Mijn waarheid is niet jouw waarheid!’

Met de kernvraag ‘Is Sai Baba God Zelf?’ in ons achterhoofd, kunnen we ons opnieuw de vraag stellen of het niet veel verstandiger is de geschreven citaten en uitspraken van Sathya Sai Baba [1] toch op een heel ander wijze te benaderen, te bestuderen, te lezen, of te interpreteren? Want …..realiseer je terdege dat de ontstane verwarring, onwetendheid, onbegrip, jaloezie, onvoldoende kennis en inzichten van de ontelbare toehoorders, devotees (‘toegewijden’) schrijvers en analisten van de afgelopen tijdsperiode over datgene wat Sathya Sai Baba werkelijk heeft gezegd, uitgesproken en bedoeld heeft, in werkelijkheid wel eens totaal anders kan zijn. Of, ………. toch niet!

‘Sai Baba is ervan overtuigd dat hij God Zelf is’. [blz 2, 21, 53,54, 55, 56 62, 63, 83, Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk]

Maar ook het gehanteerde begrip zoals bijvoorbeeld Avatar – (een) G(g)od in mensengedaante, iemand die alles kan, alles weet en alom aanwezig is – schept grote verwarring onder de toehoorders, de geïnteresseerden, lezers en de devotees.
Wordt hiermee nu bedoeld God Zelf of God, een energiedeel van God; het Zelf, het hogere bewustzijn, een energielichaam of –deel van God Zelf, de individuele ziel; een ‘vonkje’?
Of een persoon bijvoorbeeld Jezus, Boeddha, Confucius, etc. die zich verder heeft ontwikkeld op de spirituele ladder; een veel hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt dan menig ander.

 

 

[1] Deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is een beknopt overzicht van toespraken en citaten van de volgende werken van Sathay Sai Baba: Sathaya Sai Speaks (van 1953-2009, 42 delen), Vahini’s en Summer Showers [http://www.sathyasai.org/sathya-sai/his-words].

 • Jezus

Jezus zei niet:Ik ben de Vader’ en ‘Ik ben God Zelf’. Integendeel!
Jezus zei:Ik en de Vader zijn Eén’ en ‘Zonder de Vader ben ik niets’.

Jezus was een hoogontwikkeld wezen en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie! Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden.

Jezus probeerde ons dat door middel van voorbeelden te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God.
Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! ‘Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar; ook Sai Baba kende deze wetten! Jezus en Sai Bba kende de verbondenheid tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uitmaakt van de mensheid maar ook van het universum, de Ziel van God, …………  dé Levensenergie die alles in beweging brengt.

9.0 Mijn gekleurde bril

Het is zeker niet mijn bedoeling hier te propageren, dat ik niet over deze vragen heb nagedacht en dat er niet vragen gesteld zou moeten worden. Waar het me wel om gaat, is te ontdekken wat voor nieuwe inzichten naar boven komen als onbewuste (innerlijke) drijfveren bewust worden; om de ideeën die men heeft over de werkelijkheid of het bestaansrecht of de goddelijkheid van Jezus, Boeddha, Krishna, Mohammed, Sai Baba – de zuivere waarheid – helderder te krijgen. En, dat kan in dit geval door géén vragen te stellen zoals: ‘Is Sai Baba slechts een vreemde snoeshaan, of is hij werkelijk een verlichte meester? Waarom zou hij als een paradox door het leven wandelen?’
Maar wel door vragen te stellen als: ‘Waarom wil ik of jij weten wat of wie Sai Baba is? Hoe tornt Sai Baba aan mijn bestaanszekerheid? Waardoor voel ik mij ongemakkelijk met zijn paradoxale natuur? Waarom neem ik een bepaald standpunt wel in en een ander standpunt juist niet?’

De antwoorden hierop zullen iets zeggen over mijn gedachten en meningen over goed en kwaad en mijn kijk op de werkelijkheid; mijn wereld waarin ik leef. De basisaannames – de spirituele overtuigingen – waarmee ik naar de werkelijkheid kijk kleuren mijn persoonlijke waarnemingen, en kleuren derhalve de wijze waarop ik Sai Baba ziet. Wellicht dat een bewuster, completer beeld van de eigen vooronderstellingen uiteindelijk een genuanceerder, of minder paradoxaal en wellicht daardoor minder controversieel beeld van Sai Baba oplevert.

10.0 Slot

 

Toch wil ik je mijn antwoord op de vraag of het God Zelf – het Allerhoogste, De Kosmische Creatieve Intelligentie, de vormloze God, |Alles-Wat-Is| – is die het fysieke lichaam van Sai Baba heeft bewoond, je niet onthouden.

Ook Sai Baba is door God Zelf ‘bezield’; ‘voorzien’ van een ziel zoals wij allemaal zijn belichaamd door een ziel (het innerlijke of hogere Zelf)! Jij bent net zoals Sathya Sai Baba een goddelijk energiewezen dat bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam – een goddelijke drie-eenheid die permanent in verbinding staat met de Universele Waarheid waarin de ziel als een zelfstandig evoluerend schepsel het lichaam omhult, doordringt én alle scheppingsprocessen hier op aarde begeleidt!

Sai Baba is dus een gewoon mens, net zoals jij en ik, dat zich verder op de spirituele ladder heeft begeven dan menig andere. Hij is spiritueel verder ontwikkelt dan wie dan ook, omdat hij weet |Wie-hij-is|. Ook Sai Baba heeft in zijn levensjaren ook vele ups en downs gekend, maar hij was in zijn tijd zoals ieder persoon een god-in-wording!
Sai Baba is mens-geworden-god, net zoals Jezus die goddelijke bewustzijnsniveau – het christusbewustzijn, verlichtbewustzijn of bovenbewustzijn – heeft bereikt! Maar Sai Baba is niet het allerhoogste voorbeeld dat ons door God is gegeven; dat is Jezus van Nazareth!

Opmerkelijk is dat in het boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ naar mijn mening tegenstrijdige uitspraken voorkomen. Aan de ene kant beweert Sai Baba dat hij God Zelf is, aan de andere kant zegt hij: ‘Wij allen hebben iets van God, de goddelijke vonk in ons’. ‘Ik weet dat ik het Atma (ziel,2) ben. Jullie geloven, dat jullie het lichaam zijn!’ Maar besef, dat ‘Jullie zijn allen God. Het enige verschil is dat ik het weet en dat jullie het nog niet weten’.  [1, blz. 53]

 

[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk
[2] Atman is een Sanskritisch woord dat innerlijke betekent zelf of ziel, het ware zelf of de essentie van een individu. Jiva is in het Hindoeïsme en Jaïnisme een levend wezen, of een entiteit doordrenkt met een levenskracht; de ziel van een levend organisme.

 

 • Wie het NU weet, mag het NU zeggen!

‘Mijn waarheid is niet jouw waarheid!

Over het verschil tussen mensen en Sai Baba heeft hij ooit eens gezegd: ‘Zij zijn in deze gevangenis van karma (gevolgen van vroegere daden) terechtgekomen door de fouten van vele levens. Ik heb deze sterfelijke vorm uit eigen vrije wil aangenomen. Zij zijn gebonden aan het lichaam, terwijl ik vrij ben van deze slavernij. Het belangrijkste verschil is, dat zij heen en weer worden geslingerd door verlangen; ik heb echter geen verlangen, behalve het allerhoogste verlangen om hen vrij te maken van verlangen’.
[1, blz. 55]

Het verschil tussen mens, insect, vogel, vis en zelfs een Avatar is slechts een verschil in de uiterlijke vorm, het vervoermiddel. Het inwonende Atma (de individuele ziel, het innerlijke of hogere Zelf) is gelijk: ‘Wij allen hebben iets van God, de goddelijke vonk, in ons’. [1, blz. 55] Lichaamsgebondenheid verhindert ons evenwel om dat te zien.
‘Ik weet dat ik het Atma ben. Jullie geloven dat jullie het lichaam zijn!’
Met andere woorden zegt Baba:Jullie zijn allen God. Het enige verschil is dat ik het weet en dat jullie dat nog niet weten!’ [1, blz 55]

Er zijn tegenwoordig veel mensen die zichzelf aanstellen als gids voor anderen, terwijl zij zelf God niet kennen of ‘voelen’. ‘Werkelijk, alleen God is goeroe (Geestelijke Leraar). Alleen God is in je. Zij die buiten je zijn, zijn geen goeroes. Zij zijn één of andere leraren’ (….). Als de Heer je goeroe is, hoef jij je nergens zorgen over te maken’.

In diepste wezen is er géén verschil tussen God en de mens. Dat wat daarop lijkt is zinsbegoocheling. ‘Ik ben in jou. Jij bent in mij. Wij zijn ondeelbaar’. [1, blz. 55].
De meeste mensen zijn zich niet bewust van Gods aanwezigheid in zich. ‘Een wolk van onwetendheid omhult de waarheid’.

[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

Noot van de redactie
[mei 2019]

Deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is een beknopt overzicht van toespraken en citaten van de volgende werken van Sathay Sai Baba: Sathaya Sai Speaks (van 1953-2009, 42 delen), Vahini’s en Summer Showers [http://www.sathyasai.org/sathya-sai/his-words].
De redactie heeft ernaar gestreefd een getrouwe kopie te geven van de citaten van Sai Baba en heeft één van de Nederlandse boeken ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ als leidraad genomen. Indien nodig, zou ik je graag willen verwijzen naar originele audiobestanden van Baba’s toespraken. De lezer kan deze toespraken en citaten makkelijk vinden op de internationale website http://www.sathyasai.org  door te klikken op ‘Sathya Sai’ in het bovenste menu; vervolg door daarna te klikken op His Words’.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/318-sai-baga-is-god-zelf