Vrije keus of vrije wil – Column Hans Zevenboom

1.0 Inleiding

Kunnen wij als mens daadwerkelijk invloed uitoefenen opbijvoorbeeld de ontwikkelingen in het milieu, de onrust en de oorlogen in de wereld? Hebben wij als mens überhaupt een vrije keus of zijn we slechts marionetten van grotere machten?

Het onderwerp vrije keus en vrije wil lijkt onbelangrijk te zijn, maar om de betekenis van vrije keus en vrije wil van de mens volledig te begrijpen, zou je eens moeten kunnen denken als een zeer hoog ontwikkeld wezen. Want ……  als je werkelijk de begrenzingen van de menselijke keuze en van de menselijke wil kunt begrijpen, dan zul je de opzet en de structuur van de schepping in het hele – ja wel, hele – universum kunnen begrijpen. En, dat is nogal wat!

2.0 Vrij wil opleggen?

Vrije keus en vrije wil lijken een sterk overeenkomstige betekenis te hebben. In het dagelijkse spreektaal worden ze vaak verkeerd gebruik, dusmoeten alvorens we beginnen vaststellen wat we met deze woorden bedoelen.

Vrije keus betekent dat de mens er vrij in is om zijn eigen keus te bepalen. Het betekent dat de mens voor een keuze staat en dat hij vrij is om de ene weg of de andere in te slaan. Vrije wil daarentegen houdt in dat er sprake is van een kracht, een zekere macht. Als je iemand anders jouw wil oplegt, stuur je een energie (een zgn. elementaal = positieve of negatieve gedachtenvorm) naar die persoon’s aura-energieveld uit en dan hebben ze geen keus: zij gehoorzamen. Zij gehoorzamen jouw wil, jouw ‘toegezonden energiebundel’ naar hen toe. Daarom komt er aan wil geen keuzemogelijkheid te pas. Wil is een energie die wordt geleid of gebruikt door een hogere trilling, door een ‘hoger’ ontwikkeld mens, in de richting van iemand die ‘minder’ ontwikkeld is. Hieruit volgt dat een ‘minder’ geëvolueerd mens niet zijn wil kan opleggen aan iemand die in ontwikkeling ‘boven’ hem of haar staat. Het moet de ‘hoogontwikkelde’ zijn die zijn wil oplegt.

3.0 Wat is het dat jou ertoe brengt je keuze te bepalen?

Laten we onderzoeken of de mens in feite wel of niet vrij is in zijn keus en zijn wil. Laten we eerst de vrije keuze bezien. Gedurende je dagelijks leven wordt je geconfronteerd met alternatieven waarvan sommige eenvoudig en andere gecompliceerd zijn. Als je er over nadenkt, ben je bijna elke minuut van de dag aan het kiezen. Je bent bezig te besluiten wat je wilt doen en juist bij dit nemen van een beslissing kies je uit alternatieve mogelijkheden die automatisch worden aangereikt! ‘Alles wordt in dit universum op een presenteerblaadje aangereikt’. Op die manier boek je vooruitgang in het leven en leer je, want het resultaat van je keuze heeft een bepaald effect en al naar gelang de redenen of motivaties voor je keus zal ook het effect ervan op jou verschillend zijn.
Met andere woorden: je zult hoe dan ook kiezen en je keus zal zijn uitwerking hebben. Wat is het dan dat jou ertoe brengt je keuze te bepalen?

Je kunt in veel gevallen een keus maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen waar je wilt wonen en met wie. Je kunt beslissen in welke kleur je huis wilt schilderen, wat voor auto je wilt rijden of kopen, wat voor voedsel je wilt eten, enzovoort. Er is dus een bonte verscheidenheid van factoren die je keuze en je denken bepalen. Jouw denkvermogen (je geest in eerste instantie, niet je ziel) beslist in wezen wat je kiest en daarbij maak je natuurlijk gebruik van vele bronnen. Het zou ook de ziel – je hogere innerlijke zelf – kunnen zijn, of de persoonlijkheid maar het zou elk van je hogere lichtlichamen (aura-veld of het elektromagnetisch energieveld) kunnen zijn die in contact staat met een ander energieveld.Bijvoorbeeld: Overdracht van gedachte-energieën in de samensmelting van twee of meer aura-velden van personen. Dus wanneer je bezig bent je keus te bepalen, moet je proberen er achter te komen welke factoren je leiden bij het bepalen van je keus en, zoals je dat altijd moet doen, probeer je er dan achter te komen wat de – de motiverende kracht – achter die keuze is.

4.0 Verantwoordelijk keus bij al je dagelijkse handelingen

De mens incarneert op aarde met de goddelijke gave van de vrije keus en door het juiste en goed gecontroleerde gebruik van die keuze zal hij leren. Als hij zijn keus niet onder controle heeft, zal de mens langzaam leren en tot ontwikkeling komen. Zij die begonnen zijn hun fysieke en andere lichamen onder controle te krijgen en de discipline van hun ziel (je hoger innerlijke zelf) op te leggen aan het denkvermogen (de geest), zullen beginnen een verantwoordelijke keus te maken. Verantwoordelijk keus bij al je dagelijkse handelingen! Denk dus na voordat je een keuze maakt.

Maar de mens heeft in haar algemeenheid niet altijd de juiste keuze gemaakt. Hij kan, zelfs vandaag nog, steeds kiezen tussen materialisme en spiritualiteit. Jij kan kiezen tussen aan jezelf en aan zijn medemensen denken. Hij kan ook de keuze maken door te denken over zijn wereld, de aarde en denken over andere werelden, andere planeten in het zonnestelsel. De keuze mogelijkheid is er altijd en deze is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de ziel.

Voor diegenen die voor de eerste keer of tweede maal incarneren, is de keus natuurlijk eenvoudig en beperkt. Voor diegenen die door vele levens op aarde hun bewustzijn hebben ontwikkeld, is de keuze meer verfijnd en gecompliceerd. Maar elke wezen hier op aarde is om zijn of haar keuze te bepalen en te leren en zich te ontwikkelen mede door die keuze.

5.0 Heeft de mens een vrije wil?

Laten we nu eens de vrije wil onderzoeken. Heeft de mens een vrije wil? Deze vraag raakt het hele levensplan en zelfs de hele schepping. De mens denkt graag dat hij oppermachtig is, dat hij inderdaad een vrije wil heeft, dat hij alles kan doen wat hij wil. Hij gelooft dat hij de lotsbestemmingen van mens en dier, en van het plantenrijk en het mineralen-rijk kan beheersen. Hij gelooft dat hij de bestemming van de wereld, van haar rassen en volken, kan beheersen. Hij gelooft dat hij god op aarde is. Maar de ontwikkelde mens heeft zo langzamerhand wel geleerd en ervaren dat naarmate zijn ontwikkeling stijgt, hij ook steeds meer bewust wordt van vele vormen van krachten, van controle, van discipline, van wil, van orders en van hiërarchieën die ver boven het menselijke bewustzijnsniveau uitsteken.

Maar ….. al zou hij maar een fractie van een seconde de gelegenheid krijgen de aarde te ontstijgen en neerkijken op iemand die op de aardoppervlak woont en vervolgens een blik zou richten naar de ruimte en vervolgens weer de blik zou richten naar de ruimte waarbij je eerst de straat van de stad, dan het land, dan het continent, dan de aarde, dan het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, dan het melkwegstelsel waarvan de zonnestelsel een deel is en vervolgens het ‘Super’-melkwegstelsel waarin zich dat kleine melkwegstelsel bevindt zou zien, …… dán zou jij beseffen hoe nietig de mens in feite is en hoe de ruimte en het leven daarin, een zeer complex en toch goed gecontroleerd en georganiseerd, een geheel vormt.

Maar – simpel gezegd – als de mens de draaiing van de aarde en haar functie al niet begrijpt, als hij zelfs de invloeden die zowel van binnenuit als van buitenaf op de aarde inwerken niet kent, hoe zou hij dan ooit andere veel sterkere krachten kunnen beheersen? Wat op het aardoppervlak ten uitvoer wordt gebracht, is de wil, de macht en de invloed van de goddelijke wezens die verantwoordelijk zijn voor onze aarde en meer in het bijzonder God. De mens zou graag denken dat hij een vrije wil heeft, maar dat is niet zo! Hij zou eens moeten begrijpen dat de meeste dingen in zijn leven al vooruit bepaald zijn. Binnen de begrenzingen die zijn leven hem stelt, heeft de mens slechts keus uit weinig mogelijkheden. Want hij incarneert volgens plan in een bepaald gezin, in een bepaald land en in een bepaalde levenswijze. Hij is gevoelig voor de trillingen van een bepaalde kosmische planetaire straal, en hij is geboren onder de specifieke invloed van bepaalde planeten. Hij heeft er voor gekozen om in deze aardse incarnatie bepaalde mensen te ontmoeten, van wie hij bepaalde lessen zal kunnen leren. Hij heeft van wat er in zijn leven zal gebeuren het merendeel zelf uitgekozen: dit alles heeft hij gedaan alvorens in stof te incarneren.

Voorbeeld ‘de automobilist’
Graag wil ik de tijd waarin jij op aarde geïncarneerd bent, vergelijken met een man of vrouw die in een auto over een autosnelweg rijdt. Allereerst wordt de man of vrouw in zijn of haar auto op die snelweg gezet. Het is de wil van de Schepper dat hij of zij langs die weg van punt A naar punt B rijdt. En omdat het de wil van de Schepper is, voelt hij of zij de behoefde om die weg te volgen. Natuurlijk kan hij of zij op elk willekeurig moment de weg verlaten als hij dat wil. Misschien zal hij of zij niet eens op die autoweg terugkomen, maar hij of zij zal dan toch altijd die aandrang voelen om naar die weg terug te keren….. in dit leven of een ander toekomstig leven. Maar waar kan hij of zij heen gaan, zelfs al heeft hij of zij die autoweg verlaten? Hij zit in een auto en kan dus alleen de autoweg verlaten via de uitvalswegen die er zijn. Hij of zij moet zich houden aan wegen die al ontworpen en aangelegd zijn. Hij of zij kan nu eenmaal niet plotseling nieuwe wegen uitvinden. Laten we zeggen dat God het Wezen is dat die autoweg ontworpen heeft en ook die andere wegen. De mens kan dus alleen reizen langs de autowegen en secundaire wegen die God bedacht heeft! Dit alles ligt besloten in het Goddelijke Plan!

Hoe ver kan hij of zij komen langs die wegen? Hij heeft slechts een beperkte hoeveelheid benzine in zijn tank en als die op is, zal hij wel moeten stoppen. Dus zoals de automobilist in zijn mogelijkheden beperkt wordt door de capaciteiten van zijn benzinetank, is jouw fysiek leven ook aan een fysiek limiet onderhevig. De inhoud van je benzinetank en de wegen zijn al bepaald door je Schepper. Dus wat kan je anders doen dan binnen de door je Schepper gestelde grenzen blijven?

Iemand die geen geld heeft en in een arm gedeelte van de wereld woont, zal niet de gelegenheid hebben om over de hele wereld te reizen, om met vele mensen om te gaan, tenzij dit door zijn lotsbestemming bepaald is. Hij zal volgens plan van zijn Schepper beperkt zij tot een klein stukje van de wereld. Ook een natuurvolk dat in de jungle woont, zal niet plotseling daar vandaan gehaald worden en neergezet worden in een wereldstad of in technologisch, vooraanstaande landen van de westerse wereld. Dus de beperkingen die je Schepper jou heeft opgelegd, zijn er als je bereid bent ze ook te willen zien. Zelfs als je in een beschaafd land als Nederland woont, heeft het slechts beperkte mogelijkheden, maar kent vele uitdagingen.

6.0 Vernietiging van de wereld?

Anders dan je misschien zou denken, wordt er door de mens met al zijn moderne materialen en wetenschappelijke methoden, nog steeds niets geschapen, want alles wat geschapen is, is ontleend aan het Goddelijke Denken. Het Goddelijke Denkvermogen dat deel uitmaakt van de Goddelijke Geest, geeft aan de mens slechts datgene door wat hem is toegestaan. De mens heeft de keus om wat hem in handen gegeven is ten goede of ten kwade te gebruiken. Maar de scheppende inspiratie zou de mens niet worden gegeven als dat niet de bedoeling van zijn Schepper was!

De mens heeft de mogelijkheden en de middelen om de aarde te vernietigen. Hij heeft waterstofbommen, kobaltbommen en atoombommen. Dus hij heeft de macht om dit te doen, maar de aarde staat echter onder leiding van hogere, grotere krachten dan de mens. Het spreekt vanzelf, dat deze hem dát niet zullen toestaan. Dus al die mensen die bang zijn voor de totale vernietiging van de aarde (2023: Rusland dreigt regelmatig met een atoomoorlog) door een atoomoorlog met waterstofbommen hoeven zich geen zorgen te maken. Het zal niet gebeuren, want hier geldt niet alleen de wil van je Schepper, maar ook van al die wezens, zoals wezens die op andere planeten van het zonnestelsel leven (!) die op dit ogenblik rondom de aura van de aarde bezig zijn hun invloed uit te oefenen, te leiden, te helpen en te herstellen waar de onkunde van de mens tot vernietiging heeft geleid. Hunwil zal geschieden. Zij zullen niet toestaan dat de aarde geheel zal worden vernietigd, omdat ook de aarde een evolutieproces doormaakt en in de pas dient te lopen met de expansie en ontwikkeling van de |Alles-Omvattend-Universum|, God.

Onthoud dus dat er vele wezens zijn met een sterkere wil en een grotere macht dan de mens.

7.0 De wil van de Schepper

‘De mens is een oneindig klein stofje op de aarde dat worstelt om vooruit te komen’

Het is de wil van je Schepper dat jij een spirituele ontwikkeling doormaakt door te leven in een fysiek lichaam op aarde. Jij bent hier om het leven te ervaren, zowel op aarde als op de andere niveaus van bestaan. Deze aarde is niet meer dan een school, een ervaringsplaneet, waarop je incarneert om haar lessen te leren. De belangrijkste les of ervaring die deze aarde valt te leren, is die van opofferende dienstbaarheid.
De mens heeft de keus om dat offer wel of niet te brengen. Diegenen die inderdaad offers brengen en die eerder aan hun medemens denken dan aan zichzelf en die eerder aan de rijken op aarde dan aan het mensenrijk denken en zich volledig bewust zijn van het levenspad deze planeet, die zullen de wil van je Schepper voor deze aarde beginnen te begrijpen. En als jij de wil van je Schepper voor deze aarde begrijpt, dan begrijp jij ook de rol die de aarde in het grotere geheel vervult.

Jij bent geboren onder sterke planetaire invloeden die elk hun wil uitoefenen. Je behoort allen tot de trillingsfrequentie van één van de stralen die de planeet uitoefent. Deze stralen beïnvloeden je ten alle tijde; zij beperken, beheersen en begeleiden jou. Dus bij het bewandelen van je levensweg moet je weten dat je over een vrije keuze beschikt en dat je bij het kiezen een verantwoordelijkheid draagt. Maar je moet ook weten dat de wil van je Schepper in alles wat je om je heen ziet, aanwezig is. ‘God is aanwezig in alles: pijn, verdriet, eenzaamheid, geluk, liefde, ziekte, etc., etc.’

Het is niet onze aarde, onze goddelijke broeders – engelen – om ons heen die door ons zijn geschapen. Het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralen-rijk zijn allen geschapen door een veel grotere macht dan jij bent. De mens is niet tot scheppen van nieuwe mogelijkheden in staat en daardoor ook niet tot beheersen. Pas wanneer je werkelijk kunt scheppen, mag je de wil gebruiken. Jij kunt alleen scheppen wanneer ziel, geest en lichaam op een lijn liggen!

Hans Zevenboom