Sai Baba Karma en Reïncarnatie deel V – Hans Zevenboom

  • Inleiding

‘Opnieuw in het vlees geboren worden’

Het idee van reïncarnatie bestaat al sinds vele duizenden jaren voor Christus en komt voor in diverse religies en culturen over de hele wereld. Reïncarnatie is het meest bekend bij het Hindoeïsme en Boeddhisme, waarin het geloof in reïncarnatie sterk verwant is met het begrip karma wat de toekomstige (weder)geboorte beïnvloedt.
Het Boeddhisme omschrijft reïncarnatie als een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe levens die aangedreven worden door de mentale corrupties van de geest. Vrijheid van deze cyclus is het nirwana! Het Boeddhisme onderschrijft het bestaan van een eeuwigdurende ‘ik’, ‘het (innerlijke of hogere) zelf’ of ‘ziel’ niet!

Dat klinkt voor veel mensen al te fantastisch. Er zou dus een deel in mij en in iedereen zijn, dat ik nota bene nog nooit heb gezien, en dat mijn dood overleeft?

Het woord reïncarnatie houdt vanzelf al de erkenning in, dat er ‘iets’ in de mens aanwezig is dat de dood overleeft. Anders zou er in het geheel niets zijn om opnieuw geboren te worden. Reïncarnatie betekent dan ook in de meest eenvoudige zin ‘de terugkeer naar het aardse leven ná de dood’. Dus een wezenlijk, niet-lichamelijke deel van onszelf, dat het lichamelijke sterven heeft overleeft en na een kort of lang verblijf in een andere dimensie, weer opnieuw in een nieuw stoffelijk lichaam zal verschijnen voor een volgende levenscyclus. Dat is wat reïncarnatie is!

‘Is reïncarnatie een onderdeel van Gods Plan?’

De denkbeelden over het ‘opnieuw geboren worden’ zijn echter niet eensluidend. Zo zijn er opvattingen, die de terugkeer van de mens-zijn in termen van natuurwetten, in termen van beloning en straf of in termen van ontwikkeling.
Reïncarnatie gaat hand in hand met het pantheïsme, een geloofsovertuiging die ervan uitgaat dat alles en iedereen goddelijk is; dat alles God is en |God-Alles-Is|, elk mens inbegrepen. Elk object is in wezen dus goddelijk! De ware re-ïncarnisten geloven niet in een ‘persoonlijke’ God, waarmee de behoefte zou bestaan om ‘vrede te sluiten’. Zij geloven in een God die voortdurend nabij aanwezig is als een innerlijke, drijvende kracht die de ganse schepping doordringt; de immanentie van God. Bepaalde religies zoals het pantheïsme sluiten aan bij deze visie, andere religies (bijvoorbeeld het Rooms-katholicisme) verwerpen haar.

2.0     Waarom reïncarneren wij?

Wat zijn nu de woorden van Sai Baba over karma en reïncarnatie?

Neale Donald Walsch

In de boeken van Neale Donald Walsch wordt door God het volgende over reïncarnatie gezegd: ‘Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren’!

De ziel (het innerlijke, hogere Zelf) weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar enige doel, haar wezenlijke doel! Het doel van een menselijk ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn! De ziel (een energiedeel of energielichaam van God Zelf; een minuscuul moleculair-deeltje van God) verlangt er daarom naar om alle individuele aspecten van zijn goddelijkheid te ervaren.
De ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle macht en alle glorie komend uit het Hemelrijk. Voor haar is niets verstopt of onbekend. Dat is de eeuwige kennis die de ziel ten alle tijden – in ieder gereïncarneerd leven – bij zich draagt! Echter weten is voor de ziel niet voldoende. Het weten is conceptueel, maar dat is voor de ziel niet voldoende. De ziel streeft naar haar eigen ervaringen en waar kan ze dat het beste doen, is hier op aarde. De ziel verlangt er uiteindelijk naar om een god te Zijn. Om dit te kunnen ervaren zoals Jezus dit heeft mogen ervaren, is op aarde een ‘hulpmiddel’ geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is een uitspraak over |Wie-je-Bent|.

Dit hele proces van wedergeboorte of reïncarnatie gaat er juist om je Zelf te ontdekken, je Zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn, op ieder moment van de dag.

Sai Baba zegt het volgende over reïncarnatie en karma:

Precies zoals de handelingen in dit leven bepaald worden door de aard van de handelingen in vorige levens, bepalen de handelingen van dit leven weer die van het volgende leven. God bepaalt de tijd en plaats, de omstandigheid en het gevolg in overeenstemming met de aard van de handelingen die men nu in dit leven verricht. God heeft de macht vorm te geven aan het karakter van de mens. Hij laat dat over aan de vrije wil van het individu, dat de les door ervaring moet leren’.

Sai Baba: ‘Karma is de oorzaak van je (weder)geboorte. Je komt op aarde belast met de gevolgen van gedachten, woorden en daden van vele vorige levens’.
‘Er zijn voor de mens drie redenen om (Red. weder) geboren te worden’. De eerste is zonde, de tweede is onvervuld verlangen of een andere nog gewenste ervaring, de derde is gebrek aan kennis of onwetendheid’.

Sai Baba maakt onderscheid in drie soorten karma: dushkarma (slecht karma), satkarma (goed karma) en misrakarma (een mengsel van goed en slecht karma).

3.0     Een harde levensles. Waarom?

De wet van karma in combinatie met reïncarnatie geeft zin aan ‘lijden’. Maar aangezien wij onze vorige levens niet kennen, weten wij ook niet wat de oorzaak is van ons lijden op een bepaald moment. Zou het dan niet logischer zijn, wanneer God de mensen zou laten lijden voor hun zonden in hetzelfde leven waarin deze ‘zonden’ begaan zijn?

‘Hoe zou jij dan de punya (goede daden) die zij doen belonen? Zij moeten ook genieten van de voordelen van hun punya. Dat alles zal niet altijd mogelijk zijn in één leven’.

Overigens is niet alles wat er gebeurt in dit leven het resultaat van ons gedrag in vorige levens. ‘Er kan iets gebeuren waarvan de oorzaak in dit leven ligt’.

Vraag: ‘Maar als wij niet de precieze oorzaak van ons lijden kennen, hoe kunnen wij er dan de gewenste les uit leren?’
‘Wanneer pijn je overvalt en je in haar greep heeft, laat de Heer je natuurlijk niet altijd de precieze zonde weten waarvoor die speciale ervaring de straf is. Het wordt aan jou overgelaten om er in het algemeen uit af te leiden, dat iedere ervaring een les is en ieder verlies winst’.
Sai Baba vindt het dus niet nodig, dat wij precies weten voor welke daad een bepaalde ervaring de beloning of straf is.

Vraag: ‘Maar waarom herinneren wij ons onze vorige levens eigenlijk niet?’
‘De mens heeft zowel de gave om zich iets te herinneren als het vermogen om iets te vergeten. Het zijn beide nuttige eigenschappen. Misschien is het vermogen om te vergeten nog wel het belangrijkste, want anders zou de mens het verlies moeten bewenen van miljoenen ouders en andere familieleden die hij in miljoenen voorgaande levens heeft gehad’.

Sai Baba verzekert ons steeds weer, dat verdriet en pijn die ons nu overkomen het gevolg zijn van eens door ons verrichte handelingen. Echter de mens heeft een vrije wil en hiermee kan hij zelf bepalen welke handelingen hij zal verrichten; hij kan zelf de keuzes maken. De mens kan echter niet zelf de gevolgen kiezen; die heeft God bepaald. God heeft namelijk bepaald, dat iedere handeling zijn gevolgen zal hebben.
Maar omdat de mens vrij is in de bepaling van zijn levenswijze, is hij dus ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Wanneer je tegenspoed hebt, kun je God dus niets verwijten. Hij is niet boos op jou, Hij maakt het jou niet moeilijk. Het is dus verkeerd om een wrok tegen Hem te ontwikkelen. Jijzelf bent de veroorzaker van vreugde en smart!

‘God houdt zich niet bezig met belonen of straffen. Hij weerkaatst alleen wat wij denken, zeggen en doen! Hij is de eeuwige onaangedane getuige. Jij bepaalt je eigen lot. Doe goed, wees goed en je krijgt er goede resultaten voor terug: verricht slechte daden en je oogst slechte resultaten. Bedank of beschuldig God niet. Bedank jezelf, beschuldig jezelf!’

[Millennium-Visie: In het drieledig goddelijk wezen dat jij bent, is er één belemmerende factor die het levensproces – je levenswerk – kan beïnvloeden en dat is namelijk de geest. De geest is te omschrijven als een sub-moleculair deeltje van de ziel. De ziel is een moleculair deeltje van God zelf; een energiedeeltje of energielichaampje van “Alles-Wat-Is”. De ziel wordt niet van te voren geconfronteerd met haar verledens, haar mogelijke toekomstige ziektes, haar te verwachten moeilijkheden. Niets van dat alles. De energievelden van ziel, (menselijke) geest en fysiek lichaam blijven bestaan voor eeuwig tot het moment waarop je levenswerk hebt voltooid.]

4.0     De ‘wil’ van God

‘Vrije wil?’

Er is in de loop der tijden al ontzettend veel gezegd en geschreven over de vraag of de mens nu een vrije wil heeft of niet. Sai Baba heeft over deze kwestie verscheidene malen gesproken. Zijn uitspraken over deze zaak lijken soms echter tegenstrijdig. Hij benadrukt voortdurend, dat de mens verantwoordelijk is voor zijn daden, dat hij zal oogsten wat hij zaait, dat hij moet kiezen voor geestelijke voortuitgang en niet voor gebondenheid aan de wereld.
Daar staan dan echter uitspraken tegenover als: ‘Niemand kan er aanspraak op maken dit of dat te hebben gepresteerd, want allen zijn slechts instrumenten in de handen van de Heer’ (….) ‘Zonder Zijn wil kan geen blad bewegen, kan geen grassprietje trillen’.

Vraag: ‘Zijn wij nu marionetten in God hand of kunnen wij in volledige vrijheid al onze beslissingen nemen?’

‘Wanneer je in vrijheid leeft, maak je een onderscheid tussen je eigen wil en Gods wil. Op dit niveau van bewustzijn heb je wel degelijk een vrije wil. Jij bent degene die kiest en handelt en je zult dan ook zelf de verantwoordelijkheid voor je daden moeten aanvaarden. Met behulp van je vrije wil kun je dan kiezen voor bijvoorbeeld een leven van rijkdom en roem of een leven van zintuigelijk plezier en gemak, een leven dat in beide gevallen onvermijdelijk verdriet, jaloezie, ontevredenheid en lijden met zich mee zal brengen. Maar je kunt óók kiezen voor een leven dat je uiteindelijk naar God zal voeren. Doormiddel van deze vrije keuze heb je invloed op het aantal keren dat je nog zult moeten terugkeren naar aarde.
Wanneer iemand bewust kiest voor zijn ego-verlangens en dus voor een werelds-leven, dan laat God deze persoon zijn gang gaan. In dat geval laat God die persoon zijn vrije wil volgen. Wanneer iemand zich echter geheel aan God heeft overgegeven, dan zorgt God voor hem. Je beseft dan, dat alleen de goddelijk wil bestaat en dat het Gods Plan is dat door de mens wordt uitgewerkt’.

‘Aanvankelijk is er je eigen wil die moet worden versterkt door de gedachte aan God, tot je hem verandert in de almachtige wil van God’. [Tekst Sai Baba]

Naarmate je verder komt op het geestelijke pad, ga je je vrije wil steeds meer zó gebruiken, dat je aansluit op Zijn plannen. Uiteindelijk zul je de waarheid begrijpen: ‘Er is maar één vrije wil en dat is Gods wil’.

En jij bent god, jij bent een god-in-wording …. in ieder geïncarneerd leven! Alles is God. Het kennen van deze waarheid is bevrijding!

‘Vanuit dat gezichtspunt, vanuit het goddelijke gezichtspunt, bestaat er geen vrije wil, want alles is God. Maar vanuit het ego-gezichtspunt van het individu bestaat de vrije wil’. [Tekst Sai Baba]

5.0     Slot

‘De dingen gebeuren omdat God het wil dat ze zo gebeuren’. Dat is de ‘wil’ van God.

Millennium-Visie.
Een tragisch, stom ongeluk? Een natuurramp (2 nov. 2020, tyfoon Goni; 90% van de huizen werden verwoest) in Filipijnen met vele doden? Een dodelijke Coronavirus (Nieuwsbrief ‘Kerstgroet 2020 & Corona’, – dec. 2020) verwoest duizenden levens! Het is allemaal de wil van God zo wordt gezegd, want we kunnen niet in Gods Geest kijken om uit te vinden waarom deze dingen gebeuren. We moeten dat ook niet proberen, want Gods Geest is onveranderlijk en ondoorgrondelijk. Wie het Goddelijke Mysterie probeert op te lossen, verlangt naar kennis die onze pet te boven gaat. Het feit dat we het niet weten – kunnen weten – is een bewijs dat God het ‘wil’, zo wordt er geredeneerd door vele religieuze instanties en gelovigen.

‘Je hart vertelt je dat je van God moet houden zonder angst. Je leraren vertellen dat je God moet vrezen, omdat Hij wraakzuchtig is’.

Echter, de religies en de mensen hebben de aankondiging dat het Gods Wil is, gebruikt als excuus ter rationalisatie en rechtvaardiging van de meest barbaarse gedragingen die je maar kunt voorstellen, van de meest onredelijke gedragingen die wij ooit hebben bekokstoofd, van de meest ongoddelijk gedrag dat wij van niets vermoedende, onschuldige, onwetende mensen hebben opgedrongen. Wij, religies en kerkelijke instanties, religieuze groeperingen hebben deze gedragingen gebruikt om juiste onze zin door te drijven en niet de Wil van God! Zij hebben hún wil opgedrongen en onze vrije wil ontnomen. En, juist dat is |Wat-God-Niet-Is|.

CitaatOngewoon gesprek met God’ [Boek Neale D. Walsch]: ‘Ik heb je een vrije wil geschonken – het vermogen te doen wat je wilt – en Ik zal dat nooit van je afpakken, nooit!’

Het is Gods Wil, dat wij allemaal beschikken over een Vrije Wil. En het is niet Gods Wil, dat wij ononderbroken, oneindig zouden worden gestraft wanneer wij niet de keuzes maken die God graag zou willen. Als dat het geval was, hoe ‘vrij’ had God onze wil dan gemaakt? Neen, het is Gods Wil dat wij weten én ervaren |Wie-je-bent; wie-wij-zijn| door iedere gebeurtenis of ervaring te laten aantrekken die wij kiezen te scheppen, teneinde ons uiteindelijke doel te bereiken.

Alle gebeurtenissen, alle ervaringen in ons leven heeft tot doel kansen te scheppen. Gebeurtenissen en ervaringen zijn kansen! Niets meer, niets minder. Het is een vergissing ze te beoordelen als ‘het werk van de duivel’, ‘de straf van God’, ‘beloning uit de Hemel’ of ‘Gods Wil’. Het zijn gewoon gebeurtenissen – door ons aangetrokken kansen, door ons individueel of collectief bewustzijn geschapen!
Bewustzijn schept ervaring en wij proberen ons bewustzijn te verhogen door omhoog te ‘klimmen op de spirituele ladder’! Wij trekken deze kansen aan, opdat wij ze kunnen gebruiken als het gereedschap, waarmee wij kunnen scheppen en ervaren |Wie-je-bent|, |Wie-je-wenst-te-Zijn|! Dit is alleen mogelijk als God ons Zijn Vrije Wil heeft geschonken.
God zal zich niet bemoeien met onze invulling van ons leven! God kijkt toe hoe wij omgaan met onze dagelijkse beslissingen, en onze keuzes. God laat ons volledig vrij in ons doen en laten! Maar naarmate jij steeds verder komt op het geestelijke pad, ga je je vrije wil steeds meer zó gebruiken dat je aansluit op Zijn Plannen. Uiteindelijk zul je de waarheid begrijpen: ‘Er is maar één vrije wil en dat is Gods wil’. Dat is pas echte vrijheid, zoals de ziel dat wenst!

Onze dagelijkse problemen zijn dus niet gecreëerd door mensen die dingen doen die afwijken van wat zij zeggen dat ‘God wil dat zij doen’; onze problemen zijn gecreëerd door mensen die exact doen wat zij zeggen dat ‘God wil dat zij doen’. Is je dan al eens opgevallen?

‘Citaat BoekEen nieuw gesprek met God’ [Neale D. Walsch] ‘Het doel van het leven is niet God te behagen. Het doel van het leven is te weten en te herscheppen, |Wie-je-bent|. Door dat te doen behaag je God, en verheerlijkt je Haar tegelijkertijd’.

Hans Zevenboom

https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/327-2019-09-10-08-15-08