EU parlement wil meer actie tegen gevaarlijke chemicaliën

Verdere bescherming voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen is nodig

De komende nieuwe EU-chemicaliënstrategie voor duurzaamheid moet onze gezondheid en het milieu beter beschermen, zegt het Comité voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid.

Het Comité voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid heeft op maandag een resolutie aangenomen met 65 stemmen voor, 1 tegen en 14 onthoudingen, waarin de Commissie werd verzocht met een nieuwe strategie voor chemische stoffen voor duurzaamheid te komen die effectief een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en de omgeving, waardoor blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën tot een minimum wordt beperkt. Er staat ook dat verdere regelgevende maatregelen nodig zijn om kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ouderen adequaat te beschermen.

De nieuwe chemicaliënstrategie moet het voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt volledig weerspiegelen en transparanter zijn tijdens het goedkeuringsproces. Het moet ook aanmoedigen dat veilige en duurzame alternatieven op concurrerende wijze worden ontwikkeld, onder meer door een duidelijke toezegging om fondsen te werven voor onderzoek.

Europarlementariërs zijn van mening dat het beginsel ‘één stof – één gevarenbeoordeling’ moet worden ondersteund, zodat stoffen kunnen worden beoordeeld door slechts één EU-agentschap om de regelgeving voor chemicaliën te versnellen en consistenter te maken.

Er moet meer worden gedaan aan hormoonontregelaars en pesticiden

De resolutie roept op tot een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelaars (EDC’s) om de mate waarin mens en milieu worden blootgesteld aan EDC’s effectief te minimaliseren, en om specifieke bepalingen op te nemen in de wetgeving inzake speelgoed, voedselcontactmaterialen en cosmetica om EDC’s zoals stoffen die zijn kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting.

Het roept de Commissie ook op om gehoor te geven aan de verschillende oproepen van het Europees Parlement om de toelatingsprocedure van de EU voor pesticiden te verbeteren en de overgang naar pesticiden met een laag risico te versnellen.

Stimuleer groene innovatie en stop giftige recycling

EP-leden roepen de Commissie op om EU-criteria voor duurzame chemicaliën te ontwikkelen om stimulansen te bieden voor duurzame chemie, materialen en technologieën, met name niet-chemische alternatieven die veilig zijn.

Parlementsleden benadrukken ook dat er schadelijke chemicaliën in gerecyclede producten zitten en roepen daarom op dat dezelfde regels die gelden voor nieuwe producten ook gelden voor gerecyclede materialen.

De EU moet ook dierproeven minimaliseren en geleidelijk vervangen door meer gebruik te maken van nieuwe-aanpakmethodologieën en intelligente teststrategieën.

Volgende stappen

De resolutie, die nog door de plenaire vergadering moet worden aangenomen, is de input van het Parlement voor de aanstaande EU-strategie voor chemicaliën voor duurzaamheid die de Commissie dit najaar zal presenteren. Een concept-roadmap stond tot 20 juni open voor feedback. Het maakt deel uit van de Europese Green Deal.

Er is ook een mondelinge vraag aan de Commissie aangenomen, waarin wordt gevraagd welke maatregelen de Commissie overweegt te nemen in het kader van de chemische strategie voor duurzaamheid, en met name hoe de Commissie de werking van REACH wil verbeteren om de lacunes in de regelgeving in de EU-wetgeving te dichten.