Creatie & Educatie Onderwijssysteem, Model 2050

 • Inleiding

Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot nu toe in Nederland niet het gewenste effect gehad. In twintig jaar zijn er 30 onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Ondanks de grote stroom van vernieuwde onderwijsvormen, zoals de Freinet-, Montessori-, Vrije-,  Dalton-, Jenaplan-, Iederwijsschool, de Nutsschool, Ervarings-Gericht onderwijs (EGO) de geïntegreerd interactief Semi-Digitaal Onderwijs (GISDO), Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), etc., hebben die er toch niet voor gezorgd dat ons onderwijs ‘beter’ is geworden.

De reden hiervan ligt in het feit, dat het huidige onderwijs uitsluitend gericht is op de ontwikkeling én de training van het intellect (de breinmassa; de geest) met absolute verwerping van de intuïtie; innerlijke wijsheid!

2.0 Waarom kiezen voor een totaal ander onderwijsmodel

Het wordt eens tijd voor een nieuw onderwijssysteem, omdat alle huidige onderwijsmodellen niet aan de verwachtingen voldoen! De nieuw te introduceren methode of onderwijssysteem zal van de reeds eerder gebaande wegen sterk afwijken. Het nieuwe onderwijssysteem – genaamd, het Creatie & Educatie Onderwijssysteem, Model 2050 – zal het accent in wezen 180 graden moet verleggen t.o.v. de ‘oude’ schoolse systemen. Nu zijn deze scholen gefocust op (verouderde feiten-)kennis en besteden weinig tot geen aandacht aan innerlijke wijsheid. De wijsheid die komt vanuit het hart!

Het grootste verschil zijn tussen de |Scholen van Gisteren| en die van |Morgen| is dat de opvoeding en onderwijs zich volledig gaan concentreren op creativiteit én spiritualiteit. Zo zal bijvoorbeeld de spiritualiteit betrokken worden op alle studiegebieden, en elk studievak onderdompelen in een verkenning van waarden, zodat het kind vanaf het vroegste begin zal beseffen dat er een verbondenheid bestaat tussen iemands fundamentele overtuigingen én iemands dagelijkse gedragingen; en dat hetzelfde voor de hele samenleving geldt.

Er zijn wezenlijke verschillen met de ‘oude school’, want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest’(is niet je breinmassa maar jouw ziel, je innerlijk hoger bewustzijn) in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere ‘geest’ van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere ‘geest’ van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere ‘geest’, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere ‘geest’, niet om het gevangenzetten ervan. Er dient – en dit is wel het allerbelangrijkste – een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

Eén van de kernboodschappen van Creatie & Educatieis dan ook:‘Als wij creëren, vervullen wij onze levensdoel’. Creëren is namelijk de enige manier waarop wij groeien en onszelf ontwikkelen. Net als alle andere levende wezens zijn wij op aarde om dát te doen’. En…….… ‘Het leven Zelf is onze grootste leraar en het kent ingebouwde consequenties, maar nooit straffen’.

 

3.0  Waarom moet ik dit weten of leren?

Kinderen leren het snelst als ze er een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als ze het eens zijn met de reden waarom ze iets moeten leren. Kinderen kunnen de ingewikkeldste computerprogramma’s binnen enkele minuten eigen maken en laten hun ouders daarbij vaak mijlenver achter zich. Ze hebben al uitgedokterd hoe de afstandsbediening van de televisie werkt, terwijl de ouders nog bezig zijn met het voorwoord van de handleiding.

Ondanks hun praktische intelligentie en kennis van computerprogramma’s alles wat kinderen diep in hun hart willen weten, is: ‘Waarom moet ik dit weten?’
Als je het kind vertelt: ‘Doe het nu maar gewoon’, dan werkt dat niet. In elke geval niet als je juist wat opwinding of enthousiasme rond het leerproces in het leven probeert op te roepen. Wat wel werkt, is een cirkel van relevantie om een onderwerp of vak heen trekken. Dit kan het beste gedaan worden door niet op het vak of onderwerp in te gaan, maar door iets heel anders te onderwijzen, iets waar het kind wél in geïnteresseerd is. Je zou de kinderen zelfs op een bepaalde dag kunnen vragen wat ze graag het allerliefste willen leren of wat ze willen weten. En dat is heel iets anders dan het kind overladen met feitenkennis, wat nu het geval is.

4.0 ‘Cirkel van Relevantie’ in het onderwijs

In het allernieuwste onderwijssysteem [Het Creatie & Educatief onderwijs, Model 2050] – in de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit, in de Nieuwe Tijd van het ‘Hart-denken’– zal de functie van educatie neerkomen op het trekken van een Cirkel van Relevantie rondom de ongecorrigeerde gegevens en vernieuwde systemen die het leven optimaal kunnen ondersteunen.

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat je vanuit het kerncurriculum van Creatie & Educatief onderwijslesgeeft en dat je werkt met, laten we zeggen, Component Nummer 8:Er is genoeg voor iedereen. Je hebt maar heel erg weinig nodig om gelukkig te zijn en de snelste manier om voor jezelf blijdschap te creëren is door blijdschap voor een ander te creëren.
Om dit component of basisbestanddelen te onderwijzen (die niet slechts één keer op het programma staat, maar continu gedurende het hele schooljaar wordt aangeboden) zou je een klassiek voorbeeld kunnen uitwerken van hoe ergens genoeg van is of hoe een persoon die zich in deze positie bevindt een andere persoon toch gelukkig kan maken.
Een vindingrijk leraar kan een fascinerend verhaal bedenken – of zou een kind kunnen vragen om een verhaal te bedenken – waarin het gelukkig maken van een ander afhankelijk is van het gebruik van het instrument dat ‘rekenen’ wordt genoemd. Als binnen het verhaal een ‘probleem’ is opgeworpen, nodigt de leraar de kinderen uit om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Welnu, als de leraar het verhaal boeiend genoeg heeft gebracht, zullen de kinderen met een oplossing willen komen, en ze zullen dan elk instrument gebruiken dat ze kunnen vinden om dat te doen. Zo laat je kinderen zien hoe de instrumenten kunt gebruiken dat leren toch leuk kan zijn. Ja, natuurlijk dit is slechts een manier; vindingrijke leraren zullen elke dag tientallen manieren weten te bedenken.

De kinderen zullen zich dus bezig gaan houden met het onderzoeken én verkennen van levensconcepten, waarbij het onderwijs van feiten, vergelijkingen, methodes en formules géén doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken.

5.0 Leer denken vanuit je hart

De kernboodschap van elk nieuw, toekomstig onderwijssysteem behoort altijd te zijn, dat aan de jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werkelijk-Zijn|! Het gaat om zich open te stellen voor de schepper binnenin! Ze moeten leren en kunnen geloven in zichzelf als de bron van hun eigen ervaringen en als autoriteit van hun eigen leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven.
Niet steeds maar weer die oude, onvolledige overtuigingen van die anderen blijven herhalen en kopiëren! Waar het dus vooral om gaat is, dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen!

Om volledig te ‘ontwaken’ – bewust te worden van je latente gevoelsleven – moet je in het dagelijkse leven je ziel (je innerlijke, hoger of vrije bewustzijn) gaan ervaren en die zijnstoestand als normaal gaan beschouwen! Hoe het leven ‘aanvoelt’ en het te leren begrijpen, en hoe het is om bewust een langzamer tempo te kiezen zodat je met het gevoel een diepere, minder intellectuele en meer persoonlijke betekenis van het leven kunt ontdekken. ‘Leer denken vanuit je hart’ behoort daarom centraal te staan in ieders leven!

Het nieuwe onderwijssysteem – Creatie & Educatie, Model 2050– is dus gebaseerd op wat jij voelt, en niet op wat jij denkt! Het Nieuwe Denken (‘het nieuwetijdsdenken’; een New Age concept) wordt dan ‘Denken van het Hart! Het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel, want kennis is een goddelijke staat, maar de grootste vreugde is te Zijn.Ieders persoonlijke evolutie – het ontwikkelingsproces van het zijn en ervaren – verloopt dan als volgt: weten, ervaren, Zijn! In principe kun je dan ook veel beter spreken van: Je eigen individueel selectieve perceptie-methode!

 1. 0 De negen componenten van het kernpakket Creatie & Educatie

Het nieuwe onderwijssysteem of Model 2050draagt een aantal kernpakketten met zich mee, te weten negen basisbestanddelen, ingrediënten, of componenten. De Negen Componenten van het Kernpakket van het Creatie-Educatie proces – Het nieuwe Onderwijsmodel 2050 –zal zich in de komende jaren daarom heenmoeten concentreren.

DeNegen Componenten van het kernpakket zien er als volgt uit:

 1. Wij zijn Eén met iedereen en alles in het Universum, met inbegrip van God. Alle dingen maken deel uit van Eén Levend Systeem.
 2. Omdat wij Eén zijn met God – de Onvoorwaardelijke Universele Levensenergie -, hebben wij de kracht om alles te creëren wat wij in het leven wensen te ervaren.
 3. Wij creëren door dingen te zeggen, te denken en te doen.
 4. In het creatieproces kun je onmogelijk vergissingen begaan en mislukking is een illusie. Alles wat wij creëren, is volmaakt zoals het is.
 5. Als wij creëren, vervullen wij onze Creëren is namelijk de enige manier waarop wij groeien en onszelf ontwikkelen. Net als alle andere levende wezens zijn wij op aarde om dát te doen.
 6. Het leven zelf is onze grootste leraar en het kent ingebouwde consequenties, maar nooit straffen. Want bestraffing is géén deel van Gods Plan en heeft géén plaats in Gods koninkrijk. Leren is feitelijk bedoeld om gemakkelijk te zijn; het komt neer op een proces van je herinneren wat je ziel al heeft geweten.
  Dit soort ‘leren’ – het ervaren in de ‘praktijk’ – zal vreugdevol zijn wanneer je je huidige ervaring gebruikt om je zoveel mogelijk over het leven te herinneren. Dan zal je namelijk herinneren wat je je moet herinneren als je het in de toekomst nodig hebt om het leven te laten werken.
 7. Probeer nooit enige schade te berokken aan een ander persoon, een andere plaats of een ander ding, maar probeer altijd anderen te helpen en ook zo goed als je kunt van ze te houden, vooral wanneer ze een vergissing hebben begaan of iets verkeerd hebben gedaan. Als je dit kunt, zal je bijna iedereen die je kent tot vriend maken, en als je iemand nodig hebt, zal je nooit zonder vrienden zitten.
 8. Er is genoeg voor iedereen. Je hebt maar heel erg weinig nodig om gelukkig te zijn. De snelste manier om voor jezelf blijdschap te creëren is door blijdschap voor anderen te creëren.
 9. Je allerbeste vriend is het leven Zelf, omdat het nooit eindigt. Als het deel van jouw leven dat je op aarde doorbrengt voorbij is, volgt er géén ‘Laatste Oordeel’, veroordeling of bestraffing, maar gewoon de mogelijkheid om alle gedachten, woorden en daden van je leven nog eens te overzien.
  Voordat je dan met andere avonturen verdergaat, kun je beslissen of je nogmaals met vergelijkbare omstandigheden geconfronteerd wilt worden. Keuze is het proces waardoor jij je ontwikkelt en waardoor je uiteindelijk zult ervaren |Wie-je-werkelijk-Bent|.

Dit zijn dé Negen Componentenvan het kernpakket van de eerste jaren van de Creatie-Educatie-proces; van het nieuwe onderwijsmodel 2050! De boodschappen worden steeds verfijndere naarmate het kind zich verder ontwikkelt!
In de Nieuwe Tijd, de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit – de dagen van een nieuwveranderende toekomst – zal de prioriteit van de educatie niet meer de verspreiding en het uitdiepen van feiten zijn, maar de uitbreiding van gevoeligheid, bewustzijn, begrip, medeleven, aanvaarding, viering en waardering voor het ontzag en het mirakel van het leven!

 1. Hoe te starten met dit nieuw onderwijssysteem Creatie & Educatie

‘Wanneer wordt elk talent van ieder kind benut?’

Het nieuwetijdsdenken en de daaruit voortvloeiende onderwijssystemen – het holistisch, integraal of nieuwetijdsonderwijs– schept niet de juiste ruimte voor het ontwikkelen van het intuïtieve vermogen van ieder kind, want ook hun concept, hun filosofie is (wederom) gebaseerd op het ontwikkelen van beide hersenhelften met als uiteindelijk doel ‘bewustzijnsverruiming, zelfverwerkelijking, zelfvergoddelijking, zelfverlossing’ te realiseren. Ondanks de introductie van psychotechnieken (bijv. transpersonele psychologie, meditatie, e.d.) – met als doel het gezond functioneren van de menselijke geest in het huidige onderwijs – is het bereiken van een hogere goddelijke werkelijkheidvoor velen van onseen utopie, omdat het bewustzijn niet alleen in de hersenen maar –  overal in het fysieke DNA van het lichaam en zelfs ‘daarbuiten’ (non-lokaal) – is opgeslagen. Dus er komt veel meer bekijken bij het introduceren én bereiken van een hoger bewustzijnsniveau, dan alleen maar beide hersenhelften in balans te brengen!

Intuïtie – innerlijke wijsheid – is de bron van inspiratie, niet het intellect! Het intellect kan logisch redeneren en conclusies trekken, maar geen nieuwe ideeën aandragen. Intellect is als een computer. Een computer kan alleen iets scheppen of creëren uit de gegevens die in zijn geheugen zijn ingevoerd. Met het menselijke brein is het exact hetzelfde. Het onderwijssysteem van de toekomst moet dan ook de nadruk leggen op intuïtie; het moet zowel de intuïtie in de kinderen ontwikkelen als hen leren haar te respecteren en haar te leren ‘aanvoelen’!
De vraag die we ons het komende decennia zullen moeten stellen, is: ‘Blijven we degedoemde fouten uit het verleden steeds maar weer herhalen? Zijn we ‘machteloze, nietszeggende wezens’ geworden die zich zonder slag of stoot zo maar naar de slachtbank laten leiden?

Educatie is het belangrijkste opzichzelfstaande instrument, dat voor de noodzakelijketransformatie van de mensheid kan worden aangewend. De beste manier om dus iets te leren is door het te onderwijzen. Dus neem het initiatief, begin met lesgeven. Noem het een informele studiegroep in de Nieuwe Spiritualiteit.

8.0 Slot

‘ICT-infrastructuur is fundament voor modern onderwijs’

Een aantal politieke partijen hebben hoog in hun vaandel staan het thema ‘Onderwijs’; digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn bekende slogans o.a. vanD66 en PvdD geworden. Maar over de zin en onzin van ICT in het onderwijs bestaat nog steeds geen duidelijkheid en ieder onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat juist de hoog opgeleide docent het verschil maakt. Is de politiek (bijv. D66, PvdD, VVD) een echte onderwijspartij of een ICT-partij? Waarom niet eerst naar de inhoud van het onderwijs kijken en dan naar de middelen?

Wordt tijdens politieke (onderwijs)debatten daadwerkelijk aandacht besteed aan de vraag of het kind verbonden is met zijn of haar innerlijke wijsheid? Zodra je alle aandacht vestigt op digistalisering, automatisering en computersering, dan wordt voor de duizendste keer uitsluitend het onderwijs gericht op de ontwikkeling én de training van het intellect (de breinmassa; de geest) met als consequentie absolute verwerping van innerlijke wijsheid; van je intuïtie!

‘Big Tech in het onderwijs’. Ja of nee. Jij beslist nu!

8.1 Advies van Millennium-Visie

Startup: Nieuw uren-les-rooster’

In eerste instantie zullen scholengemeenschappen met dit nieuwe basisvak ‘Esoterische Hersenkunde’ – zo heb ik het maar genoemd – moeten gaan experimenteren met de invoering van dergelijke vernieuwende concepten. Omdat het gaat over onderwerpen die ingrijpen in het bewust-Zijn van ieder kind c.q. leerling is het verstandig om aparte cursussen te geven náást het bestaande onderwijssysteem; parallel laten lopen met het bestaande urenpakket voor hen die ‘geschikt’ of geïnteresseerd zijn of ….. in sommige gevallen bepaalde basisvakken ‘inleveren’ voor de nieuwe concepten of ….. voor hen die oprecht geïnteresseerd zijn de zaterdagmorgen kiezen als start voor dit unieke onderwijsexperiment. Ook zal het blijken dat niet ieder kind of leerling geschikt is om deel te nemen aan een dergelijk vernieuwend onderwijstraject. Ook ouders, begeleiders en docenten/ leraren kunnen (principiële, of geloofs-) bezwaren hebben tegen het implementeren van maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals: ’Wij zijn Eén met iedereen en alles in het Universum, met inbegrip van God. Alle dingen maken deel uit van Eén Levend Systeem’ tot …. ‘morele economie’. Toch is het zeker de moeite waard om een start te maken, omdat er in Nederland vermoedelijk duizenden nieuwe-tijdskinderen of spiritueel (hoog)ontwikkelde kinderen zijn die slecht functioneren binnen het huidige onderwijssysteem. Ontelbare problemen, zoals de lesmethoden en het lesmateriaal sluiten blijkbaar niet aan bij de wijze waarop het kind leert, de paranormale vermogen en ervaringen van kinderen worden niet serieus genomen, kinderen zijn snel overprikkeld, etc., etc.  waarvoor géén adequate oplossing op scholen in het reguliere onderwijs (nog) kan worden gevonden. Natuurlijk wordt van uit de intuïtieve ontwikkelingen oefeningen aangereikt om de overprikkeling enigszins te voorkomen, maar het blijkt dat dit (nog steeds) niet voldoende is!

Laat de spirituele intelligentie [SQ] aangewakkerd worden boven de cognitieve intelligentie! Spirituele intelligentie is de intelligentie van de ziel! Het is de intelligentie waarmee we ons genezen en waarmee we ons heel maken.

 

Hans Zevenboom
Link:
https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/373-het-creatief-a-educatief-onderwijssysteem