Column Hans Zevenboom – Natuurlijke of aura-gevoeligheid

  1. Inleiding

Hoog-gevoeligheid zou – volgens de psychologie – een eigenschap van het zenuwstelstel in combinatie met de hersenen zijn’

Om de bestaande misverstanden over hoog-gevoeligheid of hoog-sensitiviteit voor eens en altijd de wereld uit te helpen, wil ik het begrip hoog-sensitief-of fijngevoeligheid in een ander daglicht plaatsen zodat we het feit dat we hoog-sensitief, matig sensitief, of niet-sensitief als verschillende maten van bewustzijn van onze innerlijke of natuurlijke gevoeligheid gaan opvatten.

2.0 Het labelen van gevoelige mensen

Hoog-sensitieve hersenen of zenuwstelsel? Differentiële gevoeligheid? Afwijkend mechanisme van informatieverwerking; zgn. default-netwerk? Empathische persoonlijkheid-syndroom; de empaat ? Neuroplasticiteit? Ja, en hoog-gevoeligheid zou volgens de ‘psycho’-wetenschap afhankelijk zijn van iemands jeugd ervaringen, sterk aangeboren persoonlijkheidskernmerk én genetisch bepaald zijn. Al deze eigenschappen of bijzondere kenmerken zijn verklaringen voor een hypothetisch psychologisch denkmodel.

Het directe gevolg van dit denkmodel is, dat veel pseudowetenschappers zich op dit onderwerp hebben gestort en vanaf de 60-jaren er ineens een plotselinge toename van ‘bijzondere kinderen’ viel te constateren. Ook de New Age beweging – de periode waarin voor het eerst de term ‘Indigo-kinderen’ door Nancy Ann Tappe (1931-2012) werd gelanceerd -, heeft hierin haar steentje bijgedragen. Het idee van een nieuw tijdperk voor de mensheid was nu eindelijk aangebroken. Deze ‘bijzondere’ kinderen en jongvolwassenen (’zij die anders zijn dan andere’) – de zgn. nieuwetijdskinderen; indigokinderen, kristalkinderen, regenboogkinderen, bloemenkinderen, sterrenkinderen, etc. met bijzondere kenmerkende persoonlijkheidsstructuren (hoog-gevoelig, mediamiek, empathie, creativiteit, paranormaalbegaafd, en zij die een belangrijke levensmissie hebben, etc.) werden door vele beroemde schrijvers zoals Doreen Virtue, Nancy Ann Tappe, Lee Caroll & Jan Tober omschreven als de nieuw(ste)e generatie lichtwerkers die ons richting willen geven aan het komend nieuwe levensproces. Het meest opmerkelijke is wel de neiging van de meeste schrijvers om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld indigo- en kristalkinderen. Laat staan het minieme onderscheid dat er gemaakt wordt tussen de essentiële karakterkenmerken op het lichamelijke-, emotionele-, mentale- en spiritueel gebied van sterrenkinderen [‘Ze zijn geboren als mens bij twee aardse ouders maar een deel van hun DNA is van buitenaardse oorsprong’], bloemenkinderen, en hoog-sensitieve kinderen…..etc. etc. In grote lijnen wordt er een onderscheid gemaakt in ‘speciale gaven’, ‘bijzondere wereldse taken’, en ……… ‘Hoe lang er al nieuwetijdskinderen werden geboren’?

Al deze bijzondere (HSP-)kenmerken komen uit de evolutionaire psychologie (hoog-gevoeligheid, empathie en altruïsme is een onmisbare functie in evolutionaire processen) voort en wijst op een sociaalpsychologische context. Het is een New Age-concept waarin volwassen, jongvolwassenen en kinderen worden ‘gelabeld’. Het is niets anders dan een filosofische benadering van een nieuw paradigma van het bewustzijn en de tijdsloosheid van metafysica.

Dus …….. géén vernieuwende, verhelderende verklaringen omtrent hoog-gevoeligheid. Neen, integendeel zelfs. Steeds maar weer wordt het ‘oude’ opgerakeld of alleen maar in een nieuw omhulsel gegoten. Maar wat zegt het NIEUWE INZICHT – Millennium-Visie – ons nu over ‘hoog-gevoeligheid’?

3.0 Welke ‘sensor’ speelt een hoofdrol in ‘hoog-gevoeligheid’?

Gevoeligheid kenmerkt zich op 4 verschillende gebieden: lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel! Op lichamelijk en geestelijk niveau (lichaam-geest-niveau) is prikkelgevoeligheid één van de belangrijkste kenmerken van hoog-gevoeligheid of hoog-sensitiviteit. Maar hoe zit dat dan op het spiritueel niveau; op het niveau van ons hoger bewustzijn; onze intuïtie, ons zielenbewustzijn?
We weten allemaal dat sterke (overdreven) emotionele reacties makkelijk waarneembaar zijn, maar dat het veel moeilijker is om te weten of dit door een eerder (jeugd)trauma komt of door aangeboren gevoeligheid komt of …….. dat er sprake is van spirituele natuurlijke, sensorische gevoeligheid. Maar in dat geval welke ‘sensor’ speelt hierin dan een hoofdrol?

Als we het hebben over hoog- of laaggevoeligheid dan spreek ik veel liever over aura-gevoeligheid (= de combinatie en samenwerking van het chakra- en aurasysteem; de chakra’s die gelegen zijn in het elektromagnetische energieveld ook wel aura genaamd). Aura-gevoeligheid heeft te maken een permanent fluctuerend, golvend energieveld dat uit gestructureerde energiepatronen (kristallijnen structuren die een rasternetwerk vormen) bestaat, en dat sterk reageert op directe omgevingssignalen.

De grote hoeveelheden kristallijnen van het aura-veld beschrijft een structuur van geometrische vorm, interne ordening, kleur, lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het menselijke energieveld of aura is opgebouwd!
De aura of het elektromagnetisch energieveld – zgn. hyperveld – kun je het best omschrijven als de vermenging van de goddelijke levensenergie van je ziel met de lichaamsenergie en de geestenergie. De vraag welke energievorm maatgevend is voor de uiterlijke vorming (de contouren; de ‘rand’ van de aura-veld) van het aura-veld wordt in sterke mate bepaald door de inputsignalen, onze emoties en onze over-geprikkelde reacties. Emotie is een allesoverheersende kracht die ons vermogen om bewust in het NU te blijven ernstig kan aantasten. Onze basale emoties zijn bedoeld om ons te helpen bij ons streven ons eigen voortbestaan en dat van de soort veilig te stellen.

Emotionele reacties zijn gekoppeld aan onze waarneming van een gegeven situatie’

Actie is reactie! Is er bijvoorbeeld een aankomende bedreiging in de buurt van jou als persoon zijnde, dan zal het aura-energieveld direct vervormen; in kleur en grootte veranderen. Daarentegen zal liefde ontvangen of geven juist het aura-veld doen groeien.
Hoe krachtiger de inputsignalen zijn, des te sterker zal het aura-veld reageren. Maar welke entiteit of ‘sensor’ speelt hierin een grote rol?

Intuïtie; het innerlijke of hoger bewustzijn dat ieder mens ‘in en bij zich draagt’!

Iemand die werkelijk hoog-gevoelig (lees nu voortaan aura-gevoelig) is, is gewend om naar zijn innerlijk gevoel – zijn intuïtie – te luisteren en dat is heel iets anders dan door je (basale) emoties [verdriet, geluk, angst, woede, verbazing en afkeer] te laten leiden. Je voelt ten alle tijden een innerlijke rust, omdat je vanuit je hart(gevoelens) weet je dat je de juiste keuze hebt gemaakt.

Hoog-gevoeligheid is intuïtie, gestuurd door een helder-weten; zeker-weten!

3.0 Aura-gevoeligheid is een elektrisch-magnetische gevoeligheid

Introductie van een nieuw begrip, namelijk aura-gevoeligheid!

Het uitgangspunt van de traditionele wetenschap is nog steeds, dat het ontvangen en de verwerking van informatie(stroom) uit je omgeving alléén via en in de hersenen plaatsvindt middels de vijf zintuigen horen, voelen, zien, ruiken en proeven.
Dat ……. de binnenstromende omgevingsinformatie of inputsignalen hoofdzakelijk via het aura-chakrasysteem én niet via de hersenen binnenstromen, wordt door de wetenschap volkomen uitgesloten. De inputsignalen worden alléén maar door de hersenen verwerkt, geanalyseerd en uiteindelijk zullen ze een (emotionele)respons geven, zo is de algemene gedachte. Meer niet. In het uiterste geval volgt daar een externe reactie op: een zgn. vecht- of vlucht reactie!

De kern van hoog-gevoeligheid is de wijze waarop ons aura functioneert’

Dat nu juist het aura-chakrasysteem, dat gepositioneerd is rondom het hele fysieke lichaam, de externe en interne communicatie verzorgt en zeer actief betrokken is bij alle verwerkingsprocessen binnen het fysieke lichaam en niet de hersenen zoals vele wetenschappers beweren, zullen velen onder ons doen verbazen. Wat velen niet weten is, dat zodra wij in contact treden of staan (de aura-energievelden raken elkaar aan tijdens een ontmoeting en overlappen elkaar enigszins; zgn. matrix-structuur van energieën) met onze medemens ons aura-chakrasystemen automatisch wordt ‘getriggerd’; het neemt bewust of onbewust alle gedachten en gevoelens van die andere persoon over in zijn of haar aura-chakrasysteem.
Wij communiceren met onze medemens dus niet alleen via het gesproken woord, maar vóóral via ons aura-chakra-systeem! [Nieuwsbrief ‘Aura of het menselijke energieveld’- September 2011]. En juist deze unieke wijze van communiceren is in wezen de kern van ‘hoog-gevoeligheid’. Onze communicatiesysteem is dus veel complexer en uitgebreider dan de meeste wetenschappers durven te beweren. Misschien omdat chakra-communicatie voor hen een niet bewezen feit is.

Maar welke entiteit of ‘sensor’ speelt hierin een grote rol? Ziel, geest of lichaam?

4.0 Intuïtie is hoog-gevoeligheid, is aura-gevoeligheid!

Intuitie is als je iets weet, maar dat je denkt: hé, waar kwam dat vandaan?’

Het woord intuïtie duidt op iets onverwachts, iets buitengewoons. Vaak noemen we een influistering van onze intuïtie een ‘ingeving’ of een ‘voorgevoel; een vorm van direct zeker-weten! Intuïtie is dus de eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken. Letterlijk vanuit het Latijn betekent intuïtie ‘innerlijk zien’! Intuïtie wordt soms in verband gebracht met het bestaan van een zesde zintuig.

Intuïtie is het gehoor van je ziel’

Is intuïtie het zesde zintuig? Neen, intuïtieve gevoelens zijn verwant aan emotionele gevoelens! Is de ‘geest’ dan het zesde zintuig? Het antwoord is wederom neen! Het is de ziel die het zesde zintuig vertegenwoordigt. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de laagste en de hoogste trillingen van het leven ‘op te pikken’ om die energie te ‘voelen’, om de energiegolven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren.

Het is de ziel die toegang heeft tot een oneindige informatiebron, tot het universum; contact heeft met de hogere sferen, engelen en gidsen, maar ook met je directe omgeving, jouw wereld! De ziel manifesteert zich in verschillende hoogfrequente snelheden en verschillende mate van dichtheid. En, het zijn juist deze hoogfrequente trillingen en golfbewegingen van de ziel die in staat zijn om iedere informatievorm – bijvoorbeeld gedachte, gevoelens en emoties (= de inputsignalen) – te kunnen herleiden, te kunnen ontleden en herkennen ongeacht de bron van herkomst. Met andere woorden de ziel is ‘supergevoelig’ voor alle vormen van energieën in haar omgeving; dichtbij maar ook veraf! En aangezien we nu weten dat alles bestaat uit energie, is het voor de ziel ook mogelijk om te communiceren met de geest én het lichaam, mét haar omgeving én met een hogere sfeer: met |Al-Wat-IS|, God!

5.0 Waar zit dan de ziel eigenlijk?

De ziel zit in tegenstelling tot de geest ….. overal. De ziel is overal in je en om je heen. De ziel is wat je omvat. Vaak wordt gesproken over ‘dat je lichaam het voertuig van de ziel is’ of ‘je lichaam is de tempel van je ziel’ met het accent op het lichaam. Deze uitdrukkingen helpen de mensen te laten inzien, dat zij meer zijn dan hun lichaam alleen; dat er iets ‘groters’ is dan zij. De ziel is groter dan je lichaam. De ziel wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt het lichaam in zich.

Het begrip aura waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, is het dichtste wat er bij komt als je spreekt over de ziel. Maar het gebied waar de ziel zich het sterkst manifesteert – voelbaar is, ja wel letterlijk voelbaar is – is het zogenaamde etherlichaam of etherisch lichaam dat slechts enkele centimeters buiten het hele lichaam ‘uitsteekt.’

Hoog-gevoeligheid zou – volgens de psychologie – een eigenschap van het zenuwstelstel in combinatie met de hersenen zijn. Nu weet je hopelijk wel beter!

6.0 Is hoog-gevoeligheid een auraprobleem ?

Een zwakke of incomplete aura-energieveld?’

Op diverse websites van (paranormaal) therapeuten lees ik, dat hoog-gevoeligheid een auraprobleem is. Dat als je hoog-gevoelig bent, je aura te ‘groot’ (tientallen meters!) is; dat je aura niet goed is ‘afgesloten’; dat de buitenste rand van je aura ‘wazig’ is; dat je aura te ‘open’ is én dat één of meerdere chakra’s te wijd openstaan! Mensen met bijvoorbeeld ADHD hebben vaak een aura die te groot is, én niet een aura die niet goed onder beide voeten uitkomt. Maar klopt deze informatie? Het antwoord is nee!

Hoe hoger je persoonlijkheidstrilling of aura-frequentie is, hoe sterker en krachtiger je aura is’

Het elektromagnetisch energieveld of uitstralingsveld van de aura fungeert als een membraan, dat negatieve invloeden tegenhoudt en positieve opneemt. Haar taak is te zorgen, dat het energetisch systeem zijn eigen identiteit kan bewaren door een te vergaande versmelting met andere energetische systemen te voorkomen. De aura beschermt het lichaam én de ziel (je hoger of vrije bewustzijn) bijvoorbeeld tegen ongewenste ‘indringers’ (bijv. obsessieve kwaadwillende energievormen, bijv. dolende geesten, ‘spookjes’, auralifters, e.d.), maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om genezende energie te ontvangen en uit te stralen. Zij heeft dus een afschermende functie.

Hoog’-gevoeligheid (over-geprikkeld zijn, over-emotionele reacties vertonen) heeft niets te maken met een auraprobleem. Het kan wel een direct gevolg zijn van het ervaren en het opmerken van ongewenste energievormen (bijv. dolende geesten, ‘spookjes’, auralifters, e.d.) in je directe omgeving. Ongewenste energievormen die het aura-veld belagen, beschadigen (gaten of scheuren in het aura) of zelfs ten dele vernietigen! Het eindresultaat kan zijn dat het elektromagnetische energieveld of aura-veld niet meer het fysieke lichaam doordringt én – wat veel belangrijker is – omhult en dus beschermt. Het aura-veld wordt als het ware ‘gelift’ ten gevolge van de aanwezigheid van ongewenste energieën in en rondom het aura-veld. Maar dit kunnen ook boosaardige gedachten (= energievormen), woede, vervloekingen, haat, e.d. zijn. Het aura-veld blijft dan ‘hangen’ tot op knie- of onderbuik niveau, waardoor het kind of volwassene niet meer goed geaard of gegrond is!

Een ‘zwak’ en incompleet aura-veld heeft geen optimale doorstroming van de kosmische levensenergie’

Een aura behoort zichtbaar en voelbaar aanwezig te zijn rondom het hele lichaam; óók onder de beide voeten en benen! Alleen dán is het mogelijk om de kosmische energieën toe te laten tot het unieke chakra-systeem en op die manier voor een perfecte doorstroming door het fysieke en energetische lichaam (aura of lichtend lichaam) zorgt.
Soms is het aura-veld aan de achterkant opengereten (achterkant van het lichaam heeft te maken met je energiegeschiedenis of-verledens) en vertoont gat(en) en scheuren vanaf de kruin tot aan het staartbeen. Door de aanwezigheid van scheuren of gaten in het aura-veld ben je een gemakkelijke ‘prooi’ voor opdringerige, ongewenste energievormen, zoals ‘auralifters’ en obsessieve energievormen. En ja, dán kunnen we echt spreken van een aura-probleem!

Hoog’-gevoelige kinderen [Lees voortaan: AURA-gevoelig] voelen en ervaren storende invloeden in hun directe leefomgeving (buiten het aura-veld; bijv. in de woonkamer of leslokaal) veel sneller en heftiger dan wie dan ook. Energievormen bijv. ‘auralifters’, obsessieve energievormen die aan de denkbeeldige rand of begrenzing van het aura of in het aura-energieveld vastgeplakt zitten op de achterkant van het fysieke lichaam. Zij vormen een ware bedreiging voor het aura-gevoelige kind, waardoor hun innerlijke vrijheid zwaar op de proef wordt gesteld of zelfs in het gedrang komt. Ze worden angstig, vertonen vreemd en onnatuurlijk gedrag, reageren prikkelbaar, sterk wisselende stemmingen en het horen van stemmen in het hoofd, behoren allemaal tot kenmerkende eigenschappen voor de aanwezigheid van ongewenste energievormen in en rondom het kind. .

Aura-gevoelige kinderen hebben vaak een sterk ontwikkeld paranormaal vermogen en een telepathisch vermogen om zowel intern (ziel, geest en lichaam) als extern (gidsen-contact e.d.) te communiceren. Maar vele kinderen zijn hierop nooit ‘getest’.
Ook de gedachte dat ‘hoog’-gevoeligheid te vergelijken is met kinderen die kunnen ‘voelen met hun aura’ is onjuist en dus verwerpelijk. Aura-gevoelige kinderen ervaren, voelen of merken op, dat er ontzettend veel in en rondom hun aura-energieveld gebeurt. Het aura-energieveld vertegenwoordigt voor hen dan ook als het ware de antenne-sprieten, die het intens waarnemen, voelen en ervaren mogelijk maakt. Maar……….. het is alléén de ziel die allerlei vormen van energiefrequenties opmerkt die via het aura-veld en de chakra-knooppunten binnenkomen. De ziel – het allerhoogste spirituele bewustzijnsniveau – ‘vertaalt en ontleed’ de binnenkomende energieën en geeft een signaal af aan de geest; het bewustzijn. Niet anders om! [Nieuwsbrief, ‘Paranormaal begaafd, dec. 2012] Hierdoor is het aura-gevoelig kind sneller over-geprikkeld – overladen met informatiestromen van buitenaf, die het gevoelige chakra-systeem energetisch zwaar belasten – dan andere kinderen! Maar besef, dat niet ieder aura-gevoelig kind hetzelfde is. Veel varianten zijn denkbaar en dat wordt mede veroorzaakt door de passie van de ziel, die hier op aarde is om alleen maar te ervaren. Te ervaren wat goddelijke liefde is en om dat ook daadwerkelijk – in alle onmogelijke situaties – te zijn; niets anders!

7.0 Samenvatting

Hoog-alertheid is een mentale gevoeligheid; een aangeleerde manier van alert-zijn’. Iemand die hoog-alert is laat zich leiden door zijn angsten!

Hoog-sensitief is een over-emotionele reactie van het brein’. Iemand die hoog-sensitief is laat zich leiden door zijn emoties!

Hoog-gevoeligheid is aura-gevoeligheid’. Iemand die aura-gevoelig is, laat zich leiden door influisteringen van zijn ziel; zijn intuïtie, zijn hoger of innerlijk bewustzijn, zijn liefdevolle hartgevoelens.

Aura-gevoeligheid is een natuurlijke vorm van gevoeligheid’. Iedereen heeft een aura, dus iedereen draagt een mate van gevoeligheid in zich! Echter naarmate je meer contact en verbinding hebt met je ziel , dan zal deze sterker ontwikkeld zijn en zal dus de (aura-) gevoeligheid toenemen!

Het innerlijk-gericht kind of het jongvolwassen wezen gaat voornamelijk af op innerlijke signalen. Signalen die vanuit het innerlijke zelf – de ziel – komen en negeert de signalen die van de geest afkomen.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/359-natuurlijke-of-auragevoeligheid