Column Hans Zevenboom – Het Christus – of integraal bewustzijn

Het Christus- of integraal bewustzijn’ –
September 2020

1.0 Inleiding

‘Christusbewustzijn of ver-licht-bewustzijn ervaren’

In de spiritualiteit wordt er veel over het ontwaken van het ‘Christusbewustzijn’ gesproken, maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Verbonden zijn met de energie van de kosmische Christus? Het ervaren én bewust zijn van (Zijn, Jezus) Onvoorwaardelijke Liefde?  Of……. Jezus droeg het eerst-geschapene door God in zich, de christuskracht, het christuslicht, het christusbewustzijn; de scheppende en leven-gevende kracht van God. Jezus heeft door zijn wederopstanding door middel van christusenergie het latente christusbewustzijn in alle mensen geactiveerd, …… zo wordt er door vele mediums beweerd.

Of kunnen we aan het christusbewustzijn een geheel andere betekenis geven? Zoiets als het Hogere Zelf, het bovenbewustzijn? Of …. christusbewustzijn is niet relatie gericht; Jezus is niet langer de minnaar van onze ziel, maar een wijsheidsleraar én genezer die ons de weg – het Pad – heeft getoond.

2.0 We zijn een god-in-wording

Hoe kan ik dat christusbewustzijn bereiken?

Het christusbewustzijn wordt alleen ontwikkeld door het ophouden met moeite doen.
Christusbewustzijn is niet het resultaat van vele jaren hard werken. Neen, het wordt uitsluitend ontwikkeld op basis van inzicht. Inzicht in de betekenis |wie-ben-ik| en |wat –ben-ik|. We leren tijdens dit (levens)proces dat de samenwerking tussen ziel, geest en lichaam van essentieel belang is, zelfs noodzakelijk is, om spiritueel zodanig te kunnen groeien dat wij tijdens ons leven het bovenbewustzijn (integraalbewustzijn of eenheidsbewustzijn) op een natuurlijke wijze ervaren!
We leren, dat het okay is om precies dat te doen wat we werkelijk willen en we gaan ons focussen op iets wat we werkelijk zien zitten. We leren in dit proces alleen maar ons hart(en)(wens) – de wensen van de ziel – te volgen. [Nieuwsbrief, ‘Jouw hartenwens’- Nov. 2017]

Alle drie ‘zelven’ van de mens – de drie hoofdbewustzijnsvormen of –niveaus te weten ziel, geest en lichaam – dienen hun bijdrage te leveren aan dit co-creatieve proces van het scheppen. Wanneer één van de drie ‘zelven’ zijn bijdrage niet levert, dan heeft het scheppingsproces – het beoogde resultaat – géén zin, géén nut, géén effect! Geen groots effect op de spirituele ontwikkeling van de ziel. Populair gezegd: ‘Je hebt dan nog niet het christusbewustzijnsniveau bereikt’.

De vraag die je in zo’n situatie kunt stellen, is: ‘Waarom heb je nog niet het christusbewustzijn bereikt? Wie is er dan op het moment van het scheppingsproces de kapitein op het schip? De geest? De ratio, het verstand?’

Alles wat je dus doet in het leven, is dan ook een poging uiteindelijk meer (goddelijk, kosmisch) LICHT in je leven te brengen. Je bent als het ware iedere dag aan het ver-lichten. Een verbinding aangaan met jezelf betekent, luisteren naar je innerlijke, zuivere gevoelens (je intuïtie) van moment tot moment en handelen naar wat nú goed voor jou is. We hoeven alleen maar onze ingeboren passie – onze intuïtie, je hogere of innerlijke Zelf (je ziel) – te volgen.

De mens is een god, in het diepst van zijn gedachten. De tijdloze goddelijke kern van de mens heet in de gnostiek ‘de Christus’.

3.0 De relatie tussen het scheppingsproces en het christusbewustzijnsniveau

 

Het innerlijke co-creatieproces

 

In deze situatie – levend in de staat van het christusbesef; het onovertroffen gelukzaligheidsgevoel, het ervaren van het goddelijke besef, de onvoorwaardelijke liefde – vindt het scheppingsproces op alle drie hoofdbewustzijnsniveaus plaats. Wat in wezen dus wil zeggen, dat de zuivere geest (ook wel ziel, super of hoger bewuste of zielsbewustzijn, hoger-bewustzijn of vrij-bewustzijn genoemd), de geest/ verstand (ook wel geest/ bewuste/ ego of geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn genoemd), en het fysieke lichaam (onbewuste of lichaamsbewustzijn of moleculair bewustzijn) op een gecoördineerde, integrale wijze een volledig samenwerkingsverband aangaan tijdens het scheppingsproces.

De ziel ‘start’ het creatieve scheppingsproces op (haar verlangens uitspreekt, haar uitgebreid menukaart toont aan de geest), de geest accepteert zonder mokken of morren datgene wat de ziel haar aanreikt en neemt de creatieve scheppende gedachten van de ziel ‘klakkeloos’ (in vol vertrouwen) over en daarna zal de geest op haar beurt weer het fysieke lichaam ‘verwittigen’ en er liefdevol van overtuigen door het lichaam te vertellen welk goeds het lichaam in een toekomstig scheppingsproces gaat ervaren en welk groot voordeel het is om te handelen naar de wens van de ziel!
Ziel, geest en lichaam vormen – tijdens dat unieke scheppingsproces of -moment – op die manier een onwrikbare eenheid; een hecht samenhangend/ samenwerkend geheel! Een eenheidsbewustzijn of een integraal bewustzijn; een liefdevolle verstrengeling van de drie hoofdbewustzijnsniveaus of drie hoofdenergieniveaus (zielsbewustzijn-, geestbewustzijn- en lichaamsbewustzijnsniveau).

Er heeft zich dan – tijdens dat levensproces – een permanent ‘super-hoog’ bewustzijnstoestand ontwikkelt, wat betekent dat men zich bewust is van de onbegrensde en alles doordringende aard van zijn Goddelijkheid [Het Zuiver Goddelijk Alomvattend Bewustzijn; de Kosmische Creatieve Intelligentie, ook wel God genoemd [1]], dat alom vertegenwoordigd is in letterlijk alles!

Jij verkeert in een permanent verbonden-staat met God; op ieder moment van de dag. Jij bent één met God! Je beseft je terdege dat je |Eén-met-alles-bent| [2].
Jij en God zijn Eén!

 

Jezus zei: ‘Zonder de Vader ben ik niets’, maar ook ‘Ik en de Vader zijn Eén’.

[1] De Kosmische Creatieve Intelligentie die men in de christelijke geloofsleer doorgaans ‘God’ noemt. BewustZijn is de Universele Essentie van |Al-Wat-Is|, |Was| en |Zijn zal|. Andere benamingen zijn bijvoorbeeld: Allah, Jahweh, Shiva, Brahman, Tao, het eeuwige NU, de allesomvattende Leegte, de Kosmische Creatieve Intelligentie. Het kosmische bewuste ZIJN, de essentie van |AL-WAT-IS|, sluit letterlijk alles in zich: kennis en onwetendheid, licht en duisternis, geboorte en sterven, schepping en vernietiging, verleden en toekomst, etc. Alle mensen delen in hetzelfde bewustZijn, gewoon omdat bewustZijn hun gemeenschappelijke essentie is. [www.hetnieuweinzicht.nl]
[2] ‘Wij allen zijn Eén, Alles is Eén!’ Dit in tegenstelling tot het gedachtegoedje van de oude spiritualiteit, die blijft verkondigen dat wij afgescheiden zijn van elkaar en afgescheiden zijn van God! Op die manier worden wij maar onthouden van ‘Verlichting, Verlossing of Healing’! De georganiseerde religies houden ons voor, dat het menselijke (pijn)lijden een onderdeel is van het zware leven met als doel om uiteindelijk ‘verlost’ te worden van begane doodzonden, indien wij Jezus Christus accepteren als onze Verlosser. (Zelfkastijding is een oude, religieuze gewoonte die je ook bij sommige moslims aantreft. Paus Johannes Paulus II geselde zichzelf, zo is recentelijk onthuld in Elsevier, 12 december 2009.)

4.0 Christus- of verlichtbewustzijn

‘Verlichting is begrijpen dat je nergens naartoe hoeft, niets hoeft te doen en niemand hoeft te zijn. Behalve exact dezelfde persoon die je op dit moment bent. Je bent op reis nergens naar toe. Je bent aan het ervaren in het Hier en Nu’.

Verlichting, zuivering, volmaaktheid, nirwana … het komt allemaal op hetzelfde neer!

De ironie is dat de meeste mensen denken dat ze de plaats waar ze zijn moeten, moeten verlaten om te bereiken waar ze willen zijn. De hemel, zoals wij dat noemen, is nergens behalve in het Hier en Nu. Je weet namelijk niet dat je op dit moment ‘in de hemelen’ bent, omdat je het niet zo ervaart. Gun jezelf daarom de illusie dat je iets niet weet. Op dát moment zul je dat ervaren waarvan je niet onwetend bent; en plotseling zal je duidelijk worden wat je weet. Net als de persoon die zich door zijn eigen illusies om de tuin laat leiden. Wij zullen dan ‘gered’ moeten worden door een ‘ander’. Door iemand die door de illusie heen kijkt, die ons wakker schudt en ons eraan herinnert Wie-wij-werkelijk-zijn.

Deze ziel zal waarlijk onze Verlosser zijn’.

Net zoals wij waarlijk de verlosser van anderen kunnen zijn door hen eenvoudig eraan te herinneren |Wie-zij-werkelijk-zijn| door hen terug te geven aan zichzelf. ‘Verlosser’ is gewoon een ander woord voor ‘geheugensteun’. Het is iemand die je geheugen steunt, iemand die je herinnert, die ervoor zorgt dat je geest wordt verfrist en jou weer eraan herinnert dat je een lidmaat bent van het (energie)Lichaam van God.
Doe dit voor anderen, want wij zijn de verlossers van NU!

Christusbewustzijn of ver-licht-bewustzijn ervaren

Waar verlichting – het pad naar ervaren van het christusbewustzijn – dus voor jou op neerkomt, is iets te weten wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren.
Kennis opent de deur naar ervaring, maar in onze voorstelling ligt dat precies andersom. In feite weet je veel meer dan je ooit hebt (kunnen) ervaren. Je weet alleen niet dat je het bewust weet. Je weet bijvoorbeeld dat er een God – Allah, AL, |Al-Wat-Is| – is. Maar je ervaart misschien niet dat je dat weet. Daarom blijf je wachten op de ervaring van een ontmoeting met God. En al die tijd onderga je het maar. Maar je ervaart het zonder het te weten, wat hetzelfde is als het helemaal niet te ervaren.
Jezus was niet dé Verlosser, maar een Verlichter. Met behulp van zijn leringen kun je het Pad van de verlichting vinden in het Hier en Nu. De kern van Zijn leringen was: ‘Ken Uzelf!’

5.0 Slot of samenvatting

‘Het ziel-geest-lichaam-systeem is een integraal eenheidsbewustzijn (eco)systeem; een ‘driedimensionaal’ systeem.

Je bent een drieledig wezen. Je bestaat uit een lichaam (onbewuste of lichaamsbewustzijn of moleculair bewustzijn), verstand (ook wel geest/ bewuste/ ego of geestbewustzijn of gedachtevorm-bewustzijn genoemd), en zuivere ‘geest’ (ook wel ziel/ super of hoger bewuste of zielsbewustzijn, hoger-bewustzijn of vrij-bewustzijn genoemd).
Je zou dit ook het fysieke, het non-fysieke en het metafysische kunnen noemen.  Psychiaters spreken liever over het bewuste, onderbewuste en super-bewuste; het id, het ego en het superego. De basis-drieënheden of drie-zelven, zoals de oude Kahuna’s het al vroeg vertelden. Deze drie aspecten zijn in feite dus drie energieën; drie kern-energievormen of energieniveaus! Je zou ze ook gedachte, woord en actie (daad, handelen) kunnen noemen. Hoe dan ook, samengevoegd produceren ze een resultaat dat binnen jouw taal en begrip een gevoel of een ervaring wordt genoemd.

Wij zijn, vormen en hebben uiteindelijk allemaal – individueel – een doorleefd integraal eigen’ bewustzijn; het (totaal) menselijk bewustzijn of eenheids- of integraal bewustzijn, ons ‘uitgebreid’ bewustzijn.
Ons individueel integraal bewustzijn wordt tot uitdrukking gebracht, is voelbaar, ‘leesbaar’ en zichtbaar (‘uitstraling’), in het (menselijk) elektromagnetisch energieveld ofwel het aura-(energie)veld vertegenwoordigd. Onze aura (een ruimtelijk, driedimensionale netwerkstructuur) wordt tijdens ons levensproces – ons dagelijks leven – permanent geformeerd uit de drie (hoofd)bewustzijnsvormen of –componenten (bestandsdelen, elementen), te weten: zielsbewustzijn, geestbewustzijn en lichaamsbewustzijn. Onze aura kan je dus voorstellen als het ‘verlengde’ van het geest- (gedachte-energie) én lichaamsbewustzijn, dat gelijker tijd omhult én doordrongen wordt door het zielsbewustzijn. Onze aura stelt dus het éénheids- of integraal bewustzijn van gemengde, gestructureerde energiepatronen of -vormen voor; een hologram! ’Een holografisch bewustzijn; een holografisch energieveld’.

Het menselijk bewustzijn of eenheidsbewustzijn is dus een ‘gebundeld, geïntegreerd totaal energiepakket’ – van het individu dat jij bent – dat permanent in beweging is. Het menselijk energieveld is dus te omschrijven als een hologram! Het menselijk bewustzijn leidt tot een persoonsgebonden (‘eigen’) trillingsfrequentie of een trillingsgetal, dat zich kenbaar maakt in het (‘eigen’) elektromagnetisch energieveld of aura-veld. Straal je veel ‘licht’ uit of weinig.

Het ervaren van het christusbewustzijn leidt tot een uitstraling van het elektromagnetisch energieveld van ongekende omvang, grootte en sterkte, helderheid en krachtige, positieve uitstraling van onvoorwaardelijke liefde. Van Jezus wordt gezegd, dat zijn aura-veld – zijn uitstraling – tientallen meters breed in omvang was.

5.1 Herdefiniëring van christusbewustzijn

Het (menselijk) bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

1. Het onderbewustzijn
2. Het bewustzijn
3. Het hoger of super-bewustzijn
4. Het bovenbewustzijn

Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en Alles-wat-er-Is! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar voor de mens is!

Besef en realiseer je dat het onderbewustzijn ofwel het laagste niveau van de geest je wegduwt van God, terwijl het bovenbewustzijn ofwel het hoogste niveau van de zuivere geest (de ziel) je naar God toe trekt! Je zou dit de duw- en trekbeweging kunnen noemen die de wetenschappers al jaren proberen te verklaren; de dualiteit, liefde geen liefde, afgescheiden zijn van en niet-afgescheiden zijn van ………… alles.

Jezus zei: ‘Ik en de Vader zijn Eén! Dat is wat het christusbewustzijn werkelijk betekent en is. En niet zoals velen beweren: ‘verbonden zijn met de energie van de kosmische Christus’. En niet: ‘Jezus heeft door zijn wederopstanding door middel van christusenergie het latente christusbewustzijn in alle mensen geactiveerd’!

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/320-christusbewustzijn-of-integraalbewustzijn