Beoordeling 5G bijgewerkt na een openbare raadpleging

ANSES publiceert een bijgewerkte versie van zijn beoordeling over de mogelijke gezondheidseffecten van 5G, na de openbare raadpleging over zijn eerste advies, georganiseerd tussen april en juni 2021. De verdere details die zijn verstrekt uit de analyse van de bijdragen en de opname van recente metingen bevestigen de eerste bevindingen van de expertise. Op basis van de huidige kennis acht het Agentschap het onwaarschijnlijk dat de inzet van 5G zal leiden tot nieuwe gezondheidsrisico’s ten opzichte van eerdere telefoongeneraties.

Meer dan 200 bijdragen verzameld.

In april 2021 publiceerde ANSES haar opinie en expertiserapport over de beoordeling van de gezondheidseffecten van de uitrol van 5G. Gezien de maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp en om aanvullende gegevens te verzamelen, heeft het Agentschap besloten een openbare raadpleging over deze documenten te organiseren. Tussen 20 april en 1 juni 2021 zijn meer dan 200 bijdragen ontvangen van verenigingen, burgers en het bedrijfsleven, waaruit blijkt dat er behoefte is aan verduidelijking of nadere details over dit complex onderwerp. Elke opmerking werd geanalyseerd door het Agentschap. Het advies en het rapport zijn inmiddels aangevuld of aangepast om rekening te houden met relevante nieuwe informatie. De reacties op de ontvangen opmerkingen zijn beschikbaar als downloadbare bijlagen.

https://www.anses.fr/en/content/5g-no-new-health-risks-according-data-available

https://www.anses.fr/fr/content/consultation-publique-de-l%E2%80%99anses-sur-lavis-et-le-rapport-d%E2%80%99expertise-relatif-aux-%C2%AB#overlay-context=fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine%3Fnum_saisine%3D2019-SA-0122

https://www.anses.fr/en/content/electromagnetic-fields-comprehensive-expert-appraisal-system

“We zijn al enkele jaren in dialoog met belanghebbenden over het beoordelen van de gezondheidseffecten van radiofrequenties. Naast de aanvullende informatie die werd verstrekt, stelde deze raadpleging ons ook in staat om onze aanpak beter uit te leggen, terwijl we de argumenten verduidelijken die onze conclusies ondersteunen voor een een beter algemeen begrip”, verklaarde Olivier Merckel, hoofd van de eenheid voor de beoordeling van risico’s in verband met fysische agentia.

Bevindingen van de eerste deskundige beoordeling bevestigd.

Het bijgewerkt advies en het vandaag gepubliceerd rapport bevatten meer informatie naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen. Ze houden ook rekening met de meest recente gegevens die beschikbaar zijn van het Franse National Frequency Agency (ANFR) over blootstelling aan elektromagnetische velden gemeten in de buurt van 5G basisstations.

https://www.anfr.fr/en/home/

Deze informatie bevestigt de eerste bevindingen van de expertbeoordeling:

Met de inzet van 5G-technologie in frequentiebanden die al worden gebruikt door 3G- en 4G-technologieën, tussen 700 MHz en 2,1 GHz, of in de 3,5 GHz-frequentieband, zullen de algemene niveaus van blootstelling aan elektromagnetische velden vergelijkbaar of iets hoger zijn dan die van bestaande technologieën. Het is onwaarschijnlijk dat deze inzet zal leiden tot nieuwe gezondheidsrisico’s, vergeleken met de resultaten van expert beoordelingen van eerdere telefoongeneraties;

Voor de 26 GHz-frequentieband, die in Frankrijk nog niet wordt gebruikt voor de inzet van 5G, verschilt de blootstelling doordat de golfpenetratie veel lager is. Er zijn momenteel echter te weinig gegevens beschikbaar om te bevestigen of er gezondheidseffecten zijn;

Het is nodig om gegevens te blijven genereren, met name om veranderingen in de blootstelling van de bevolking te volgen naarmate het aantal basisstations en het gebruik van 5G-netwerken toeneemt.

Meer in het algemeen is het ook essentieel om nieuwe kennis op te doen, met name over het verband tussen blootstelling en gezondheidseffecten. Hoewel de opeenvolgende onderzoeken van ANSES naar radiofrequenties, waarop deze laatste beoordeling is gebaseerd, erop wijzen dat er tot op heden geen bewijs is van gezondheidseffecten die verband houden met het huidig digitaal gebruik, worden andere effecten zoals de ontwikkeling van kanker en een verminderde hersenfunctie of vruchtbaarheid bestudeerd.

Naast de eerste bevindingen benadrukt ANSES in dit geactualiseerd advies het belang van het zo vroeg mogelijk identificeren van de milieu- en maatschappelijke effecten van digitale technologie, die 5G waarschijnlijk zal versnellen.

Doorgaan met het genereren van nieuwe gegevens en kennis.

Om de opkomst van nieuwe gegevens te bevorderen, financiert het Agentschap 12 onderzoeksprojecten over radiofrequenties in het kader van het National Research Programm for Environmental and Occupational Health (PNR EST). Deze projecten zijn vooral gericht op het verwerven van nieuwe kennis over de werkingsmechanismen op cellulair niveau, de fysiologische en gezondheidseffecten van radiofrequenties, elektromagnetische overgevoeligheid en karakterisering van blootstelling.

Vertaling persbericht Anses: Andre Teirlinck