Aarden en Geopathie – deel I, mei 2021

1.0     Inleiding

‘Wat is aarden?’

De aarde bezit een eindeloze voorraad negatief geladen vrije elektronen. Elektronen zijn de kleinst mogelijke negatieve elektrische lading. Het is bekend dat negatieve ladingen (elektronen) worden aangetrokken door positieve ladingen. Wanneer geleidende voorwerpen contact met elkaar maken zullen elektronen altijd van de plaats waar er genoeg zijn naar de plaats stromen waar er minder zijn. Op die manier wordt de elektrische potentiaal van beide voorwerpen gelijk! Dat is in wezen aarden.

‘Grote, negatief geladen aarde overmeestert kleine, positief geladen vrije radicalen’

Om te aarden of gegrond te zijn, verbind jij je lichaam met de onuitputtelijke energiestroom van de aarde. Zodra je contact maakt met je huid of blote voeten raakt het lichaam doordrenkt met negatief geladen vrije elektronende aard-chi of energie van de aarde. Je lichaam stemt zich onmiddellijk af op hetzelfde elektrische energieniveau (elektrisch potentiaal) als de aarde. Op dat moment is je elektrische potentiaal ‘nul’ en je kunt niet positief worden geladen. Je bent dan beschermd tegen wat er ook maar in de atmosfeer gebeurt. Als er positieve ladingen bij je in de buurt zijn en aan je blijven ‘kleven’, levert de aarde elektronen om de positieve ladingen op te heffen en je elektrisch potentiaal op hetzelfde niveau te houden; dus 0-volt! Wanneer je belaagd wordt door elektromagnetische velden, wordt hun invloed tenietgedaan door de elektronen in je lichaam die afkomstig zijn van de aarde.

2.0     Wij zijn lichtwezens

‘Ieder wezen is een samenklontering van bio-elektrische energie’.  

Recent onderzoek vertelt ons dat de elektrische energie van de aarde de orde in onze eigen lichaamsfrequenties in stand houdt. De natuurlijke frequenties van de aarde zijn subtiele energiestromingen of -golven in de aarde die worden veroorzaakt door de bewegingen van subatomaire deeltjes die vrije elektronen worden genoemd. De hedendaagse wetenschap vermoedt dat deze subtiele stroming  – zgn. ‘tellurische’ stroom – deel uitmaakt van een veel groter stelsel, waartoe ook de wolken en de gehele atmosfeer behoren. Geofysici denken dat deze energievoorraad voortdurend met vrije elektronen wordt aangevuld door de gemiddeld vijfduizend bliksemschichten per minuut die zich voortdurend over de hele planeet voordoen.
Het elektrische vermogen dat aanwezig is op het aardoppervlak neemt toe en af,  afhankelijk van de stand van de zon. De intensiteit is overdag positiever en sterker en ’s nachts minder positief en minder sterk. Dit dagelijkse patroon van sterk en zwak bewerkstelligt en regelt inwendige lichaamsprocessen die het slaap-waakritme en de hormoonproductie regelen en onze gezondheid op peil houden.

De wetenschap zegt dat ons lichaam [De voet is de (aller)belangrijkste schakel tussen mens en aarde. De voetzool (of plantair oppervlak) is dichtbezet met zo’n 200 zenuwuiteinden per vierkante centimeter. Dat is meer dan waar ook op het lichaam op een vergelijkbaar oppervlak] een krachtige geleider van elektrische impulsen is, of zoals biofysicus J. Oschmann het zegt: ‘de levende matrix’. Ons lichaam werkt in principe als een verzameling dynamische elektrische circuits! En één van de belangrijkste elektrische eenheden in ons lichaam is ons hart!

3.0 Aarden overtroeft elektromagnetische velden

‘Bescherming tegen elektrosmog’

In wetenschappelijke onderzoeken werd aangetoond dat de verbinding met de aarde als ‘bron’ van heilzame elektronen diende en tegelijkertijd als ‘schild’ – ‘paraplu’ – dat verhinderde dat de elektrische velden in de omgeving schadelijke potentialen op het lichaam veroorzaakten. Een niet-geaard lichaam ‘drijft’ als het ware in een wirwar van onsamenhangende omringende energieën waardoor het niet stabiel functioneert.
Wanneer dus het menselijke organisme gezond is, dan communiceren alle cellen via fijne lichaamseigen elektrische pulsen in een natuurlijke harmonie met elkaar. Wanneer echter van buitenaf storende trillingen op cellen inwerken, dan is de natuurlijke cel-communicatie verstoord en is het ontstaan van allergieën en ziektes het gevolg.

‘De wetenschap spreekt over ‘een paraplu-constructie

Het centrale thema van ons aardingsprobleem is, dat ontkent wordt dat we via onze voeten elektriciteit opnemen in de vorm van vrije elektronen die op vele frequenties fluctueren. Deze frequenties stellen onze biologische klok bij en leveren elektrische energie – aard-chi – aan het lichaam. De elektronen zelf stromen ons lichaam in, stemmen het af en houden het op gelijk niveau met het elektrische vermogen van de aarde. Maar net zoals elektrische apparaten die goed geaard moeten zijn om te kunnen functioneren, heeft ook het lichaam een stabiele, permanente aarding nodig om goed te functioneren.

4.0     Aarden én geo-pathische straling

‘Een waterader veroorzaakt de bekendste stoor-straling!

Wateraders zijn wel de meest bekende verschijnselen wanneer over ‘aardstralen’ wordt gesproken. Helaas weten nog weinig Nederlanders dat aardmagnetisme schadelijk is voor je gezondheid. Omdat nu eenmaal (ondergrondse) wateraders overal stromen en zij daardoor de frequentie van het aardmagnetisme beïnvloeden, kan de hogere negatieve frequenties diverse onverklaarbare ziekteklachten veroorzaken. Vóóral daar waar twee of meer wateraders, en met zgn. Curry- en/ of Hartmann-lijnen elkaar kruisen, is het frequentieniveau dusdanig hoog dat men dergelijke plekken of (woon)gebieden moet vermijden c.q. moet aanmerken als zeer schadelijk voor onze gezondheid.

‘Verhoging van de aardmagnetische frequentie’

Het stromend (ondergrondse) water zorgt ervoor dat de ‘normale, stabiele’ aardmagnetische frequentie boven de waterader enigszins wordt verhoogd! Deze verhoging is o.a. afhankelijk van de stroomsnelheid en de diepte waarop de wateraders in de aarde liggen, maar ook van de breedte van een waterader (kan variëren van een halve meter tot acht meter), de vloeihoogte, het verval en de stroomdiepte van de waterader, die kan van 1 tot 40 meter diep variëren. Vaak bevinden zich meerdere wateraders op verschillende stroomdieptes, kruisend boven elkaar en vooral deze kruisings- of raakvlakken geven de grootste gezondheidsproblemen vanwege hun extra hoog spanningsniveau.

Iedereen kent wel weer iemand – wichelroedeloper – die met een ‘stukje ijzerdraad’ een waterbron of ader weet te vinden. De grote vraag over wateraders is: ‘Hoe kan het dat ondergronds water straling veroorzaakt?’ ’En wat voor invloed het een waterader op onze gezondheid?’

5.0      De invloedzones van wateraders

‘Waterader verhindert de instraling van de gezonde aardstralen’

 

De ervaring leert dat de uitstraling van onderaardse waterlopen in het algemeen schadelijk is. Door de wrijving van de moleculen onderling en tegen de wanden van de ader komen er ionen vrij, die schadelijk voor onze gezondheid zijn. Ook kan er radongas vrijkomen wat voor een radioactieve lading (vanuit de natuur ) zorgt.
De uitwerking van schadelijke wateraders heeft er alle schijn van, dat hun eigenaardige uitstraling de cellen van een levend wezen meer of in mindere mate hinderen in hun opbouw en herstelwerk. Dat aangeboren of natuurlijke ziektes erdoor schijnen te verergeren en de vatbaarheid voor een bepaalde ziekte erdoor schijnt te vergroten. Het immuunsysteem wordt daardoor voortdurend ondermijnd.

De invloedzones zijn de bovengrondse zones waarbinnen bijvoorbeeld wateraders hun aardmagnetische invloeden uitoefenen. Elke wateraders heeft in feite drie storende invloedzones. Een zgn. primaire zone – de zone die recht boven de wateraders ligt en is net zo breed en lang als de waterader en reikt tot kilometers boven het aardoppervlak en twee secundaire zones. Deze twee zones liggen direct links en rechts van de waterader of -straling (90 graden) en vertonen een ioniserende (hoek)straling onder een hoek van circa 45 graden. Deze ioniserende hoekstraling kunnen op hun eigen wijze invloed uitoefenen op je gezondheid. Dus een woning kan naast een waterader (waterstraling 90 graden) ook nog door ioniserende straling worden belast!

 

6.0     Polariteit van de energie van wateraders

Wateraders kunnen energetisch (we hebben het dus niet meer over elektrische ladingen) zowel positief als negatief geladen zijn. Ongeveer 80% van de wateraders is links draaiend en 20% rechtsdraaiend! Linksdraaiende energie is afnemend (ziekmakend), verzwakkend (sneller vermoeid), verhindert groei, en dehydraterend. Deze energie kan er voor zorgen dat je niet graag gaat slapen (de zgn. ‘nachtvogels’). Rechtsdraaiende energie is toenemend, versterkend, bevordert de groei, behoudt de vorm en is hydraterend.

Vroeger waren de mensen waarschijnlijk gevoeliger en vermeden intuïtief negatieve bodemstraling. Men maakte veel gebruik van de kennis en ervaringen van wichelroedelopers, vertrouwde op reacties van (huis)dieren, planten en ‘vervorming’ bomen of hadden een gestampte lemen vloer van 30cm. Bovendien leefden de mensen vroeger dichter bij de natuur: zij dronken juist rechtsdraaiend bronwater d.w.z. zij namen daarmee (homeopathisch gezien) de tegentrilling van alle aanwezige stralingen in het lichaam op. Ze gebruikten de bloesem van de vlierbes die altijd in de waterstraling groeit om daar een soort pannenkoek van te maken. Ook dronken zij het geperste sap van de vlierbessen. Zij leefden dus regelrecht met hun eigen wateraders en met de producten van diens trillingen!

 

7.0     Je inwendige stabiliteit herstellen

Het lichaam heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld door gebruik te maken van de elektrische energie van de aarde om zo zijn inwendige elektrische stabiliteit te handhaven, zodat alle zelfregulerende en zelf-genezende systemen normaal konden functioneren. Maar onze moderne manier van leven belet ons om in contact met de aarde te zijn, waardoor elektrische instabiliteit ontstaat. Dit gebrek aan stabiliteit heeft storingen in lichaamsfuncties tot gevolg, wat leidt tot ontstekingen (‘inflamm-aging’),  ziekte, verergering van reeds aanwezige stoornissen en dus veroudering.

Op elk plekje op het aardoppervlak fluctueert de energiepotentiaal van de aarde, afhankelijk van de stand van de zon en de maan, en zo ontstaan er cycli zoals de slaap-waakcyclus. De biologische klokken regelen praktisch alle lichaamsfuncties, waaronder natuurlijk het slaap-waakritme, ook wel slaap-waak-circadiaanse cyclus genoemd.
De biologische klok houdt verband met ‘natuurlijk’ overleven. Hoewel het menselijk lichaam meerdere klokken bezit, hebben onderzoekers ontdekt dat die allemaal onder leiding staan van één hoofdklok die zich in het hoofd bevindt en wel in de nucleus suprachiasmaticus; een kleine groep zenuwcellen in de hypothalamus.
De biologische hoofdklok ontvangt signalen omtrent de heersende lichtsterkte via speciale cellen in het netvlies. Signalen omtrent de lichtsterkte worden vanuit de hypothalamus doorgegeven naar de pijnappelklier die de afgifte van melatonine regelt.

Eén van de onderzoeken heeft ertoe geleid dat aardingsdeskundigen ervan overtuigd zijn dat niet alleen de lichtsterkte, maar ook de energie van de aarde de samenwerking coördineert tussen de diverse biologische klokken die de hormoonhuishouding in het lichaam regelen. De langzame, zachte ritmes van het energieveld van de aarde zijn van wezenlijk belang voor het in stand houden van deze biologische klokken.
In wetenschappelijke kringen wordt de oxidatieve stress (cumulatieve schade door vrije radicalen) gezien als één van de belangrijkste redenen van veroudering.  Door juist goed te aarden worden vrije radicalen voorzien in hun behoefte aan vrije elektronen, waardoor ze niet meer gezond weefsel of DNA cellen, mitochondriën of proteïnen aanvallen en beschadigen. Het verouderingsproces zal hierdoor vertragen!

  • Nog een fascinerend bewijs

Bestaat er een relatie tussen de viscositeit van het bloed en ontstekingen?

De zeta-potentiaal heeft te maken met de sterkte van de negatieve lading op het oppervlak van een rood bloedlichaampje. Volgens de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp ligt het gezonde bereik voor de zeta-potentiaal tussen -9,3 millivolt (mV) en -15 mV, met een gemiddelde van -12,5 mV.
Bij experimenten met het goed geaard-zijn en het meten van de zeta-potentiaal, bleek dat ná twee uur aarden het gemiddelde zeta-potentiaal van tientallen deelnemers verbeterde; van een nogal laag niveau van -5,28 mV vóór het aarden naar een gezond niveau van -14,26 mV! De onderzoekers vermoeden dat bloed met een lage zeta-potentiaal ‘drabbiger’ en ‘dikker’  is, waardoor het minder krachtig stroomt en er meer risico op klonteren en propvorming bestaat. Daarentegen betekent een hoger zeta-potentiaal een hogere negatieve lading van de deeltjes van het bloed, zoals de rode bloedlichaampjes. Dat betekent dat ze elkaar eerder afstoten, waardoor ze meer bewegingsruimte krijgen en het bloed beter stroomt.

 

Uit voorgaande zou men de conclusie kunnen trekken, dat aarden voor een betere bloedsomloop, bloeddoorstroming en viscositeit – dunner en beweeglijker bloed – zorgt! En, dát is wat cardiologen graag willen zien. Helaas er is nog veel te weinig onderzoek gedaan naar de zeta-potentiaal, maar het kan zomaar een nieuwe maatstaf kunnen zijn voor het vaststellen van ontstekingen in het bloed en tevens een uitstekende graadmeter voor de totale gezondheid van een persoon. Cardiologen weten nauwelijks iets af van de bio-elektrische eigenschappen van het bloed. Het wordt tijd dat ze deze kennis zich eigen maken door een zorgvuldig onderzoek!

9.0     Een langer en gezonder leven

‘We zijn onze elektrische wortels kwijtgeraakt’
‘Er is een nieuw paradigma omtrent het aardingsproces nodig’

Als je goed geaard bent, is je lichaam met de aarde verbonden, dan ben je aangesloten op de elektrische potentiaal van de aarde. Je elektrische potentiaal is dan nul en je kunt niet positief worden opgeladen. Je maakt deel uit van de aarde. Je bent beschermd tegen wat er ook maar in de atmosfeer gebeurt. Als er positieve ladingen bij je in de buurt zijn en aan je blijven ‘kleven’, levert de aarde elektronen om de positieve ladingen op te heffen en je elektrisch potentiaal op hetzelfde niveau te houden. En, dat is 0 volt!

‘Chi of Prana (levensenergie of -kracht) is meer dan alleen maar de communicatie tussen de voetzolen en de aard-energie’

  1. Een nieuwe zienswijze

‘Er is een nieuw paradigma nodig omtrent het aardingsproces’

De wetenschap zegt dat ons lichaam een krachtige geleider van alle elektrische impulsen is, of zoals biofysicus J. Oschmann het zegt: ‘de levende matrix’. Door ons lichaam nemen wij verschillende soorten energie – kosmische energie, aard-energie en omgevingsenergieën in allerlei gedaante en vormen – op. Ons lichaam werkt in principe als een verzameling dynamische elektrische circuits. Hierdoor kunnen allerlei energievormen in ons lichaam zich verplaatsen en/ of  (onnodig lang) blijven ‘ronddolen’. Wanneer wij niet ontvankelijk zijn voor een bepaalde vibratie, zal die door ons heen stromen zonder dat we er iets mee kunnen doen. Het is dan ook als menselijk wezen onze taak te functioneren als transformator van energie, om vibraties van een hoger niveau te scheppen.

‘Een nieuwe zienswijze’

De kern van het nieuwe paradigma ‘aarden’ is niet alléén het voetencontact met de aarde (aard-energie of aarde-chi) centraal stellen, maar vooral het aangaan van een permanente verbinding met: kosmische Levensenergie (chi of prana) ofwel de Ziel van God én het openen van de hartchakra [Hartchakra is het centrum – de ‘zetel’ – waarmee de ziel het krachtigst mee verbonden is] in vier windrichtingen zodat alles vrijuit kan stromen. Alleen dán is het goddelijke creatieproces [Bijv. geestelijke of fysieke genezing, spirituele groei, etc.] mogelijk.

‘Phanta-rei = alles stroomt, niets blijft hetzelfde’ [Heraclitus]

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/328-aarden-en-geopathie