Ozonvervuiling wordt in verband gebracht met meer ziekenhuisopnames

Het eerste bewijs van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat overschrijding van de ozongrens gepaard gaat met een aanzienlijke toename van het aantal ziekenhuisopnames voor hartaanvallen, hartfalen en beroertes, is gepubliceerd in het European Heart Journal, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC) . Zelfs ozon niveaus onder het WHO-maximum werden in verband gebracht met een verslechterde gezondheid.

“Tijdens deze driejarige studie was ozon verantwoordelijk voor een toenemend aantal opnames voor hart- en vaatziekten naarmate de tijd vorderde”, zei auteur professor Shaowei Wu van de Xi’an Jiaotong University, China. “Er wordt aangenomen dat klimaatverandering, door atmosferische omstandigheden te creëren die de vorming van ozon bevorderen, de concentraties in veel delen van de wereld zal blijven verhogen. Onze resultaten geven aan dat oudere mensen bijzonder kwetsbaar zijn voor de nadelige cardiovasculaire effecten van ozon, wat betekent dat de verslechtering van de ozonvervuiling door klimaatverandering en de snelle veroudering van de wereldbevolking in de toekomst nog grotere risico’s op hart- en vaatziekten met zich mee kunnen brengen.”

Ozon is een gas en de belangrijkste luchtverontreinigende stof in fotochemische smog. Ozonvervuiling is anders dan de ozonlaag, die de meeste ultraviolette straling van de zon absorbeert. Ozon verontreiniging ontstaat wanneer andere verontreinigende stoffen reageren in de aanwezigheid van zonlicht. Deze andere verontreinigende stoffen zijn vluchtige organische stoffen en stikstofoxiden die worden uitgestoten door motorvoertuigen, energiecentrales, industriële ketels, raffinaderijen, chemische fabrieken en verbrandingsinstallaties voor biomassa en fossiele brandstoffen. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat ozonverontreiniging het hart en de bloedvaten schaadt, maar er is beperkt en niet overtuigend bewijs over de invloed ervan op het risico op hart- en vaatziekten.

Deze studie onderzocht het verband tussen luchtverontreiniging door ozon en ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten. Gegevens over dagelijkse ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten gedurende 2015 tot 2017 in 70 steden in China werden verzameld van de twee belangrijkste nationale ziekteverzekering stelsels. Tijdens de onderzoeksperiode bestreken de twee databases ongeveer 258 miljoen mensen in 70 steden, wat overeenkomt met meer dan 18% van de Chinese bevolking. De soorten hart- en vaatziekten omvatten coronaire hartziekte, beroerte en hartfalen, plus subtypen zoals angina, acuut myocardinfarct, acuut coronair syndroom, ischemische beroerte en hemorragische beroerte.

Dagelijkse maximale gemiddelde concentraties van acht uur van ozon, fijn stof (PM2.5), inhaleerbare deeltjes (PM10), zwaveldioxide, stikstofdioxide en koolmonoxide werden voor elke stad verkregen van het China National Urban Air Quality Real-time Publishing Platform .

Tijdens de studieperiode waren er 6.444.441 ziekenhuis opnames voor hart- en vaatziekten in de 70 steden en de gemiddelde dagelijkse acht uur durende maximale ozonconcentratie was 79,2 μg/m3. Blootstelling aan ozon in de omgeving werd in verband gebracht met meer ziekenhuisopnames voor alle onderzochte cardiovasculaire aandoeningen behalve hemorragische beroerte, onafhankelijk van andere luchtverontreinigende stoffen. Elke stijging van 10 μg/m3 van de tweedaagse gemiddelde maximale ozonconcentratie over acht uur ging bijvoorbeeld gepaard met een toename van 0,40% in ziekenhuisopnames voor een beroerte en 0,75% voor een acuut myocardinfarct.

Professor Wu zei: “Hoewel deze verhogingen bescheiden lijken, moet worden opgemerkt dat de ozon niveaus in de zomer kunnen stijgen tot meer dan 200 μg/m3, en deze toename van ziekenhuisopnames zou meer dan 20 keer worden versterkt tot meer dan 8% voor beroerte en 15% voor acuut myocardinfarct.”

De onderzoekers schatten ook het buitensporige opname risico voor hart- en vaatziekten in verband met ozonconcentraties op of boven de WHO-luchtkwaliteitsrichtlijn (100 µg/m3) in vergelijking met niveaus onder de 70 µg/m3. Ozon niveaus onder de 70 μg/m3 komen meestal van nature voor en zijn niet het gevolg van menselijke activiteit. Vergeleken met tweedaagse gemiddelde maximale concentraties over acht uur onder 70 μg/m3, werden niveaus van 100 μg/m3 of hoger geassocieerd met een aanzienlijke toename van ziekenhuis opnames voor hart- en vaatziekten, variërend van 3,38% voor beroerte tot 6,52% voor acuut myocardinfarct . Desalniettemin werden lagere concentraties van 70 tot 99 µg/m3 (versus onder 70 µg/m3) ook in verband gebracht met een toename van het aantal ziekenhuisopnames, variërend van 2,26% voor hartfalen tot 3,21% voor coronaire hartziekten.

Tussen 2015 en 2017 waren respectievelijk 3,42%, 3,74% en 3,02% van de ziekenhuisopnames wegens coronaire hartziekten, hartfalen en beroerten te wijten aan ozonverontreiniging. Bij analyse van elk jaar afzonderlijk, stegen de verhoudingen met de tijd. Voor coronaire hartziekten was ozon verantwoordelijk voor 109.400 van de 3.194.577 opnames gedurende drie jaar. Professor Wu zei: “Dit suggereert dat 109.400 opnames voor hart- en vaatziekten voorkomen hadden kunnen worden als de ozonconcentraties 0 µg/m3 waren geweest. Dit is misschien onmogelijk te bereiken gezien de aanwezigheid van ozon uit natuurlijke bronnen.  We kunnen echter besluiten dat een aanzienlijk aantal ziekenhuis opnames voor hart- en vaatziekten kunnen worden vermeden als de waarden onder de 100 μg/m3 zouden blijven, met verdere verlagingen bij lagere concentraties.”

In een begeleidend redactioneel commentaar zeiden professor Thomas Münzel en co-auteurs: “Prognoses voor Europa suggereren dat ozon in de toekomst een dominantere rol zal spelen als gezondheids risicofactor als gevolg van klimaatverandering met stijgende temperatuur en dienovereenkomstig toenemende fotochemische vorming van ozon.”  Het sterk verband tussen klimaatverandering en luchtkwaliteit betekent dat het verminderen van emissies op de lange termijn om de opwarming van de aarde aan te pakken een sleutelrol zal spelen bij het verminderen van ozonvervuiling en het verbeteren van de lucht die we inademen.

Vertaling persbericht Andre Teirlinck