Column Hans Zevenboom – het nieuwetijdsdenken

Het Nieuwetijdsdenken. ‘Van New Age naar een nieuwe Wereldorde’ – Februari 2023

 1. Inleiding

De zin van het leven’

Mensen zoeken al eeuwen naar ‘heil’, naar ‘heling’. Want als het geloof – de kerk, de moskee, de synagoge, het gebedshuis – geen helder verhaal over de ware betekenis van het leven, over de relatie tussen God en de mensheid, het ‘waarom’ geven, dan gaan mensen verder op hun zoektocht. Ze komen dan vaak in contact met het gedachtegoed van het wereldje van esoterie en New Age.

Religieus humanisme’

Termen als: ‘rebirthing’, bewustzijnsverruiming, het nieuwe tijdperk, het nieuwe paradigma, het nieuwe denken, zelfverwerkelijking, harmonie, ‘planetarisch’ bewustzijn, enz., enz., behoren tot het jargon van deze tijd en stammen vaak uit het ‘woordenboek’ van de New-Age beweging [NAB]. De NAB markeert dan ook de overgang van het seculaire humanisme naar bepaalde vormen van religieus-humanisme. De NAB behoort kortom tot onze geestelijke atmosfeer.

2.0 De wording van New Age

De opkomst van een tegencultuur’

Wat betekent deze New Age beweging? Waar wil deze stroming ons brengen? Wat zijn haar grondconcepties en doeleinden?

Helena Petrovna Blavatsky wordt wel de ‘moeder van de New Age’ genoemd. Tegenover het ‘dogmatische’ christendom verdedigde ze wetenschappelijke inzichten over de evolutie van de aarde en de historische achtergrond van religieuze tradities; tegenover de ‘eenzijdige’ wetenschap hield ze de waarheid staande van een vermeende mystieke kern van alle godsdienst: het idee dat de mensheid een goddelijke oorsprong heeft, waarnaar ze via allerlei tussenstadia uiteindelijk zal terugkeren.

New Age is een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. De Amerikaanse theosoof David Spangler wordt beschouwd als één van de grondleggers van de moderne New Age-beweging. Californië was de bakermat van deze stroming die zich snel uitbreidde over heel Amerika en nu kan men uitingen daarvan vinden overal in West- en Oost Europa! Toen waren het vooral de ‘hippies’ de propagandisten. Nu zij het de geslaagde ‘yuppies’ die hier en daar erdoor worden geraakt en beïnvloed.

3.0 Wat betekent deze New Age beweging?

Wat betekent deze New Age beweging? Waar wil deze stroming ons brengen? Wat zijn haar grondconcepties en doeleinden?

Het Nieuwetijdsdenken’

New Age is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen en wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme. In New Age-kringen streeft men naar persoonlijke groei, zelfontplooiing, zelfverwerkelijking, bewustwording en spirituele ontwikkeling. Gevoel en intuïtie zijn belangrijker dan de ratio.
In het verleden zagen velen uit naar een ‘nieuwe tijd’ – het nieuwetijdsdenken – waarin liefde, vrede en verbondenheid met de natuur centraal zouden staan. Fundamenteel voor de NAB is dan ook, dat een culturele en religieuze synthese wordt nagestreefd waarin wordt getracht een religieuze fundering te vinden voor menselijk zelf-verstaan en begrip van de hele kosmos in vormen van pantheïsme en zelfvergoddelijking met als gevolg de afwijzing van zowel van de joodse als van de christelijke traditie! De New Age beweging is dus een tegenbeweging tegen een huidige cultuur. Een cultuur die volgens de nieuwetijdsdenkers hoe langer hoe meer mechanisch, technocratisch en rationalistisch wordt!

De New-Ager heeft een heilsverwachting’

De aanhangers van New Age kijken sinds de jaren 1970 uit naar de komst van een ‘nieuw tijdperk’ van liefde en licht waar ze zich op voorbereiden door te werken aan eigen spirituele groei. De ‘echte’ New Agers geloven echter dat er spoedig een wereldwijde transformatie zal plaatsvinden naar een hoger vibratie- en bewustzijnsniveaus. Deze heilsverwachting wordt uitgedragen door verscheidene Amerikaanse channelers. Zij verkondigen hun ontvangen wijsheden van verlichte meesters (bijv. Meester Kryon) en andere entiteiten uit hogere sferen. Dat vele auteurs uit de sfeer van de New Age Beweging [NAB] zelfs de naam en het gezag van ‘de Meester Jezus’ gebruiken om hun eigen inzichten met autoriteit te bekleden, herinnert aan de waarschuwing uit Marcus 13:21-22 en Mattheüs 24:5. ‘Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden’.

4.0 Algemene kenmerken van de levens- en wereldbeschouwing van de NAB

Eén van de meest typerende kernmerken van de New Age beweging [NAB] is wel het pantheïstische levensgevoel en daarbij behorend pantheïstische of holistische wereldbeeld. Volgens NAB is alles één. God valt samen met het universum. Goed en kwaad, rijk en arm, vrede en oorlog, orden en chaos, ja alles participeert in deze God. Het levende universum, de vergoddelijkte macrokosmos wordt weerspiegeld in de vergoddelijkte microkosmos: de mens is zelf God in zijn diepste wezenskern!

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • New Age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen. New Age is monistisch.

 • New Age gaat uit van het bestaan van een persoonlijke ziel en een wereldziel. Deze worden ervaren als gescheiden, maar zijn dit niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld perspectieven uit monotheïstische religies.

 • Persoonlijke ontwikkeling leidt tot ‘heel-wording’ (healing), waarbij men verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere krachten, waardoor een hogere eenheid ontstaat.

 • New Age is syncretisch: het integreert elementen uit verschillende religieuze levensbeschouwingen en perspectieven, naast occulte elementen, astrologie en paranormale verschijnselen.

 • Eén van de kenmerken van de NAB is het mythisch denken! Het denken aan mythologische figuren als Lucifer, Gabriël, Michaël, enz. Het ‘nieuwe denken’ is in vele opzichten dan ook een terugkeer naar het heel oude mythische denken. In de meeste mythen van de volkeren en culturen gaat het om éénwording met de godheid en zelfvergoddelijking van de stam, van de mens, van het volk, van de mensheid. Het typerende van deze mythische elementen is niet de God-wording van de mens, maar de menswording!

 • Een ander kenmerken van de NAB is de leus dat alle religies in wezen één zijn; gelijk zijn. In alle religies brandt hetzelfde vuur van verborgen wijsheid die enkelingen kenden en die pas veel later gemeengoed werden van miljoenen mensen. Hierin heeft de NAB de sleutel – de ‘gnosis’, de ‘esoterische kennis’, de ‘geheime doctrine’ – (uit)gevonden waarmee uit de godsdiensten en hun boodschap alles kan worden verwijderd wat niet past in het eenheidsstreven en waarmee de kern van alle religies wordt omgebouwd en vertolkt in de geest van het pantheïsme (het holistische of pantheïstisch wereldbeeld) en pan-kosmisme of pantheïsme). Maitreyade nieuwe wereldleider – wordt in de beschouwingen van Benjamin Creme een passe-partout; een sleutel tot de kern van alle religies.

Het doel en verwachting van de New Age Beweging [NAB]

 • Het uiteindelijke doel dat de NAB nastreeft, is het bereiken van de ‘Nieuwe Tijd’. In de ‘Nieuwe Tijd’ zal de wereld één zijn in sociale, religieuze, politieke en economische zin. Een wereld waarin de mens zich verder kan ontplooien totdat hij zijn evolutionaire doel volledig heeft bereikt. Volgens de New Age politiek evolueert de mensheid naar een collectief bewustzijn dat boven alle stoffelijke dingen en individuele grenzen, ook nationale en politieke grenzen, zal uitstijgen.
 • Het NAB betoogt – op basis van het pantheïsme (holisme) en anthropotheïsme (vergoddelijking van de mens) – dat wat we nú nodig hebben, is een universele wereldtheologie én een universele wereldfilosofie; vrij vertaald een Nieuwe Wereldorde en een nieuwe wereldleider!Er zal een soort kosmisch-religieus humanisme ontstaan!
 • New Age Politiek stelt zich voor dat de wereld evolueert naar een Nieuwe Wereldorde, waarin individuen de vrijheid hebben om te doen wat ze willen en daarbij niet gehinderd worden door een wet of een overheid. De Nieuwe Wereldorde zal bereikt zijn wanneer iedereen (of een meerderheid) een hogere bewustzijnstoestand heeft bereikt!
 • Het doel moet tegen elke prijs worden bereikt, omdat slechts in de ‘Nieuwe Tijd’ de problemen van de mensheid opgelost zullen worden en alleen dan zal de mensheid tot volle ontplooiing komen. De New-Ager gelooft in evolutie; een veel meer omvattende evolutie naast een persoonlijke evolutie van ieder mens. De hele schepping evolueert naar een paradijselijke toestand toe.
 • Dit doel kan alleen bereikt worden door de mensheid alles als één geheel te beschouwen. Afscheiding wordt dan ook door de New Age Beweging als ‘oerzonde’ beschouwd.
 • Het gaat in wezen bij de New Age Beweging om het integreren van magie, mystiek, wetenschap en technologie!

5.0 Beoordeling van de New Age beweging

De samenzweringstheorie: één wereldreligie en wereldregering’

Kunnen wij op basis van slechts enkele feiten de New Age beweging kwalificeren als een beweging die wordt getekend waarin een ‘samenzwering’ tot uiting zou komen en die gericht is op het propageren van één alternatieve wereldreligie en van een door de New Age beweging geleide wereldregering? Deze ‘samenzwering’ wordt vanuit die gezichtshoek dan gezien als het rijk van de Antichrist.

Er is een stroom van literatuur die vol is van deze dreigende voorspellingen. Er staan in de bovengenoemde boeken en in de geschriften die daar op zijn afgestemd vele waarschuwingen die mijns inzien terecht worden gelanceerd. Als het pantheïsme in de literatuur van de NAB wordt ontmaskerd als de identificatie van de Maitreya-verwachting en de verwachting van de wederkomst van Christus als een antichristelijke misleiding.

De eeuw van technocratie: in een zin- en betekenis-vacuüm terecht gekomen’

Hoe komt het dat zovelen in de westerse wereld zoeken naar alternatieven; heil zoeken in neo-Hindoeïstische of Boeddhistisch stromingen of in de New Age Beweging en haar deelaspecten?
Een mogelijke reden is de vlucht voor de versplintering en chaotisering die het effect is van het moderniseringsproces in onze moderne cultuur. We zien in onze tijd het ontstaan van de ‘homo-technicus’, de technische mens. Elektronica, kernenergie, de computer, de genen-manipulatie en bepaalde ontwikkelingen in de medische techniek hebben in deze eeuw het levensgevoel meer veranderd dan in honderden jaren het geval was. De beheersing van de materie en het leven door de ‘homo-technicus’ en de technocratie schijnen voor velen de sleutel tot geluk en toekomst te zijn. Echter steeds meer mensen beginnen nu langzamerhand (2022/ 2023; de oorlog in Oekraïne bijv.) te beseffen dat de technologie de diepste levensvragen niet kan oplossen en dat de techniek meer problemen schept dan oplost. Maar we zien aan de andere kant ook dat de weggedrukte levensvragen weer terugkomen en dat velen het antwoord op die vragen zoeken in de New Age Beweging [NAB]. We zijn als het ware – in het Westen – in een zin- en betekenis-vacuüm terechtgekomen. Een tijdsperiode waarin getracht wordt om het integreren van magie, mystiek, wetenschap, en technologie te verwezenlijken; de exacte wetenschap en de menswetenschap samen te brengen in een pantheïstische, holistische visie en die dienstbaar te maken aan de transformatie van mens en samenleving. Dat is in wezen het grote doel van de ‘Nieuwetijdsdenkers’

De christelijke vroomheid sterft af. Men is op zoek naar ‘gnostische vroomheid’

6.0 De nieuwe wereldleraar ‘Maitreya’?

Maitreya: een wereldlijke heerser, geen religieuze (de Anti-Christ) of een persoon ‘overladen met Christusbewustzijn of Christus-energie.

Maitreya de nieuwe ‘wereldleider’ die volgens sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting zal bereiken en een pure dhamma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de historische Sakyamuni Boeddha. Binnen het boeddhisme is Maitreya de toekomstige Boeddha! Maar christenen verwachten eerst de komst van de bedrieger die zich voor Christus zal uitgeven en velen zal misleiden: het ‘Beest’, en pas daarna de Wederkomst van Christus. De joden verwachten de Messias, moslims de Imanm Mahdi, de hindoes Kalki avatar of Krishna en de boeddhisten Maitreya Boeddha.

Het beest of de man beladen met Christus-Energie?’

Deze man, de Antichrist, zal hoe dan ook al zijn eerdere ‘anti-christachtige’ voorgangers – Antiochus Epiphanes, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Lenin, Kubutu en vele anderen – doen verbleken en zijn vuist opheffen tegen God en Zijn volgelingen (Opb. 13:5-6). Hij zal een oude mysterieuze religie die ‘de woonplaats van duivelen’ en ‘onreine geesten’ (Opb.18:2) is, doen herleven. Iedereen die weigert de ‘oude goden’ – mogelijk voorgesteld als buitenaardsen die onze zogenaamde voorvaderen of scheppers zouden zijn – te aanbidden, zal worden gedood (Opb.13:15).

Het proces van naar buiten treden’

Volgens Benjamin Creme is Maitreya hoofd van de ‘Geestelijke of Esoterische Hiërarchie’ (hoofd van alle ‘Verheven Meesters’) van moeder aarde, een onderdeel van de kosmische Loge van de ‘Grote Witte Broederschap’. Een man ‘overladen’ met de Christus-Energie of Christusbewustzijn.
Mensen vragen altijd: ‘Wanneer zullen we Hem zien? Het antwoord volgens Benjamin Creme is, simpelweg, wanneer we hém uitnodigen om in de wereld naar voor te treden. Maitreya treedt gestaag naar voren sinds zijn verschijning in de wereld in 1977.
Waar is hij nu? Op 14 mei 1982 mocht Benjamin Creme tijdens een persconferentie in Los Angeles onthullen, dat Maitreya leeft én woont in de Aziatische gemeenschap van Londen. Creme beweert dat hij in voortdurend telepathisch contact staat met de ‘meester van wijsheid’.

7.0 Wie is nu die Antichrist werkelijk?

Bestaat de Antichrist wel? Of kunnen beter spreken van een religieuze mythe; een verzonnen verhaal?

In één van zijn laatste nieuwsbrieven op zijn website heeft de New Age goeroe Maitreya letterlijk bevestigd dat hij de antichrist is. ‘Voor iedereen die mij gevraagd heeft of ik de anti-Christ ben: ja, dat ben ik.’ ‘Maar ik ben een anti-Christ die komt met liefde en mededogen voor iedere aardse ziel. Ik breng verandering, hoop, en leer dat de iedere ziel haar angst moet loslaten. Hoe zou dat verkeerd kunnen zijn?’
Op de vraag waarom hij zich als de anti-Christ ziet, antwoord Maitreya: ‘Omdat veel in het christelijke geloof veranderd en zelfs verdraaid is. Het is niet meer zoals het bedoeld is. De christelijke leer zegt dat we elkaar moeten helpen, iedere ziel in nood moeten ondersteunen.’ Vervolgens geeft hij aan, dat het christendom zielen tegenhoudt om belangrijke lessen te leren en verder te groeien, waardoor haar ‘incarnatiecirkel’ niet kan worden voltooid.
‘Mijn leer gaat tegen de leer van het christendom (en het jodendom. Red.) in’; één van de basis kenmerken van New Age.

De vraag die we onszelf nu – anno 2023 – eens serieus moeten gaan stellen, is: Bestaat de Antichrist of de nieuwe ‘goddelijke’ wereldleider Maitreya nu daadwerkelijk? Komt hij in 2025, 2035, 2050 of is dit ‘fenomeen’ een culturele of religieuze mythe van de New Age Beweging, van de Nieuwe Tijdsdenkers of zal opnieuw een enkeling de nog ongeboren ‘Maitreya’ opnieuw in deze eeuw gaan aankondigen en koesteren?

Laten we ons niet foppen door de ‘Illusie van Behoeftigheid’!

8.0 Wereldregering en -politiek

Een globalistische Nieuwe Wereld Orde?’

We hebben een wereldregering nodig’. Bill Gates zei dat problemen op het gebied van armoede, klimaatverandering en hongersnood moeten worden opgelost door een wereldregering in het leven te roepen. Want … als er chaos in de wereld is en de wereldleiders zijn niet in staat de problemen op te lossen, dan zijn mensen sterk geneigd te verlangen naar een wereldorde; een wereldregering.

New Age richt zich vooral op het bewustzijn, netwerken én systeemdenken; het nieuwetijdsdenken’

Een aloude droom van de mensheid is een wereld die niet verscheurd werd door nationale politiek, niet meer doorkruist werd door tegengestelde belangen, niet meer verdeeld werd door vastgeroeste religieuze opvattingen. Het is een droom die de ‘Verlichten’ (Illuminati) hadden, evenals de theosofen en vele anderen.
Met ‘netwerken’ en ‘systeemdenken’ wordt sinds tientallen jaren de basis gelegd voor de New Age politiek. De New Age politiek wordt in toenemende mate ingegeven door mensen die zich – veel meer dan anderen – ‘wereldburgers’ [kosmopolitisme; De Verenigde Naties promoten het concept van ‘wereldburgerschap’] voelen, zijn of zich zo noemen. Vanwege hun beroep, hun studie of hun interesse zijn zij van mening dat de huidige wereld op weg is naar de ondergang. Via ‘netwerkstructuren’ probeert men lokale activiteiten en belangengroepen ‘creatief’ en ‘dynamisch’ in te spelen op de mondiale politieke problemen.
New Age Politiek wordt een soort schaduw-politiek, die waarschijnlijk veel meer effectief heeft op besluitvormingsprocessen, dan de officiële politiek van de nationale overheden. Zo deed in de jaren zeventig de Club van Rome van zich horen. De eerste rapporten ‘Grenzen aan de groei’ en ‘De wereld op een kruispunt’ hebben uiteindelijk niet het verwachte resultaten opgeleverd. Vandaar dat de latere rapporten van de Club van Rome zeer ingrijpende maatregelen hebben aanbevolen, waaronder het verminderen of zelfs het opheffen van de soevereine staten en het streven naar één wereldreligie. Hiermee vormen deze rapporten de basis voor het NieuweTijdsdenken; het ‘succes-denken’, de New Age filosofie!

Een zeer belangrijk, toonaangevend New Age Netwerk-centrum is Findhorn in Schotland, waar buitenlandse ‘netwerkers’ worden opgeleid die daarna in hun eigen land het netwerk opbouwen. Deze netwerken hebben als hoofddoel het conditioneren van de mensheid. Het gaat om een ‘inwijding’ in de geheimleer van het organisme en systeemdenken. Findhorn wordt door veel New Agers beschouwd als het begin van een nieuw tijdperk van spiritueel en ecologisch bewustzijn.

Koerswijzigingen? Het zgn. Plan’

Maar sinds enkele decennia wordt óók een ander middel permanent aangeboord door allerlei esoterische instanties en organen (Theosofen, Bilderberggroep, Illuminati, VN, WHO, EU, tot psychosofe Zohra Bertrand, Benjamin Creme, etc.) die zich al sinds (honderden jaren) met een Wereldregering bezighouden en het nieuwetijdsdenken doorgeven. Hieruit ontstond een vorm van samenwerking, beter bekend onder de naam ‘Het Plan’, waarbij wordt toegewerkt naar een Nieuwe Wereldorde. ‘Het Plan’ omvat het voornemen van de ‘hemelse hiërarchie’ van de ‘meesters der wijsheid’ om op aarde een wezenlijk nieuwe orde tot stand te brengen. Aan mediums, personen met een grote Christus-energie, is dit ‘Plan’ geopenbaard. Als dergelijke door christus-energie geleide personen worden beschouwd als ….. dé leider van de gemeenschap van Findhorn (Schotland), leidende figuren uit de theosofie, en de ‘profeet van Maitreya’!
In ’het Plan’ is ook aandacht voor de angstige mens die wordt gerustgesteld doordat ‘Het Plan’ afziet van zeer grote revoluties die zullen leiden tot wanorde en traumatische consequenties, waarbij de klok van de beschaving eeuwen wordt teruggezet. Nee, ‘Het Plan’ belooft juist een heel andere weg: ‘een geleidelijke transformatie van de maatschappij zonder de ellende van zulke revoluties, en met een minimum aan ontwrichting van bestaande sociale structuren’.

New Age Wereld-eenheidsreligie’

Het hoofddoel van ‘Het Plan’ is het stichten van een New Age Wereld-eenheidsreligie, alsmede een wereldomvattende politieke en sociale orde. Deze nieuwe wereldreligie zal een herleving zijn van de mysterie-religie van het oude Babylon en tot rijpheid komen wanneer de ‘Messias van New Age’ zich in menselijke gedaante zal openbaren. Wereldhelpers en wereldhoeders (de ‘lichtwerkers’) zullen de mensheid voorbereiden op dit nieuwe tijdperk en de weg banen voor de komende grote ‘wereldleider’.

Het Plan’ voorziet óók in het afbreken van alle weerstand tegen deze ‘nieuwe tijd’, bijvoorbeeld door de leuzen van Wereldvrede, Liefde en Eenheid te lanceren, door het verspreiden van de afvallige leer dat Jezus noch God is, noch Christus. In de New Age zeggen vele dat in de kerkelijke tradities de echte boodschap van Jezus is vervalst. De oorspronkelijke boodschap van Jezus wordt nu onder invloed van New Age en door esoterisch inzichten ‘herontdekt’.

9.0 De gevaren van een wereldorde of -regering

Wereldcivilisatie?’
‘Wereldbrein?’
‘Wereldburgers?’
‘Globalisering, digitalisering en diversiteit-syndroom’

Machteloos ziet het VN-hoofdkwartier in New York toe hoe Rusland het Handvest schendt met een daad van agressie. De bange vraag is of de wereldorganisatie na 77 jaar niet even roemloos ten ondergaat als haar voorloper; de Volkenbond’.

De theosofen, de ‘verlichten’, de nieuwetijdsdenkers en de aanhangers van de New Age politiek wachten met spanning af op het moment dat vele weerhoudingen tegen een Wereldregering of -Orde zodanig is teruggebracht, dat uitvoering kan worden gegeven aan de blauwdrukken die sedert lang bestaan. Deze blauwdrukken omvat ‘het Plan’ om de mensheid onder één collectief hoofd te brengen, een raad van wijze mannen, waardoor een nieuw kosmische gerechtigheid en vrede op aarde zal neerdalen. Maar het formeren van een dergelijke wereldregering – een volkerenorganisatie – houdt ook tal van gevaren in. Een wereldregering betekent bijvoorbeeld dat landen soevereiniteit moeten afstaan aan een groter geheel. En, de huidige geschiedenis (Volkenbond 1919-1946; een supranationale vredesorganisatie) heeft ons tot nu toe laten zien, dat hoe meer gecentraliseerd bepaalde organisaties worden, hoe logger, bureaucratischer en des te dictatorialer ze worden én des te minder aandacht wordt er besteed aan rechten van het individu [1]. ‘De mens bezit het recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom en vrije meningsuiting’.
Met andere woorden wie zegt ons in eerste plaats, dat de hele wereldbevolking ( november 2022: 8 miljard mensen) én alle landen van de wereld (195 internationaal erkende onafhankelijke staten; erkend door de Verenigde Naties) zich altijd en unaniem achter besluiten van een wereldregering zullen neerleggen? Wie zegt ons dat de ‘verlichte leiders’ ook daadwerkelijk ‘verlicht’ zijn; dat zij het hoger of innerlijk bewustzijn prevaleren boven het ‘verstandelijke, zakelijke’ element van de mens. Wie zegt ons dat zij ‘regeren’ vanuit en met het hart – het hart van liefde – in plaats van het zakelijke brein?

Poetin en de Paus zijn belangrijke wereldleiders; de ‘verlichte’ leiders?’

Met andere woorden: een wereldomvattende heerschappij (een nieuwe orde van de nieuwe generaties) is een ideale positie voor een werelddictator – een nieuwe wereldleider á la New Age goeroe Maitreya –, maar of dit ooit zal worden verwezenlijkt is naar mijn mening een utopie, een hersenschim, een ‘klucht’ van de New Age propagandisten!

9.1 Wereldbrein? Het wereldbrein is een concept in o.a. trans-humanistische kringen, filosofie en sciencefiction. Maar wanneer dit concept of ‘het New Age Plan’ algemeen ingang gaat vinden, worden daarmee de stoutste dromen van de wereld-dictator(s) bewaarheid. Zij zien immers de mensen als een instrument dat zij kunnen bespelen, omdat deze gaan geloven in de New Age-mythe van de door het lot voorbeschikte leider(s) als Maitreya.
Zoals Hitler bij zijn opkomst gebruik maakte van de Germaanse en Noorse mythologie, zo wordt nu een nieuwe vorm van mythologie opgedist die mensen en volken conditioneert voor de nieuwe wereldleider. Naarmate mensen, speciaal de leiders, met dit wereldbrein gaan rekenen wordt de menselijke verantwoordelijkheid uitgeschakeld en dit leidt tot een nieuwe vorm van fatalisme. Wanneer de tijd rijp is gemaakt, zal de ‘geestelijke macht’ zich als godheid gaan manifesteren en wordt het overige deel van de mensheid hierin op massale wijze ingewijd. Waarna …. zij een teken van trouwe onderdanigheid zal ontvangen!

Wat niet goed is voor de zwerm, is niet goed voor de bij’ [Marcus Aurelius]

10.0 De onmacht van een wereldorganisatie als VN, WHO, EU

 • Vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad lijken nutteloos in oorlogstijd. Bevalt iets Rusland niet, dan stemt het land gewoon tegen een ingebrachte motie. Heeft de Veiligheidsraad dan nog wel zin? 
 • De Verenigde Naties beweren dat zij ‘de wetenschap bezitten’. Om deze reden werken ze samen met de Big Tech-platforms om zoekresultaten te manipuleren.

De Verenigde Naties promoten het concept van ‘wereldburgerschap’. Hun doelen zijn onder andere het bevorderen van internationale samenwerking, het respecteren van mensenrechten en het beschermen van onze planeet.
Eén van de vele taken van de Verenigde Naties is om de wereldvrede te bewaren. De VN, waarvan nu 99% van alle landen lid is, is het in 80-jaar nog steeds niet gelukt.
In 2015 lanceerde de VN de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waarin centraal staan de 17 Substainable Development Goals (SDG’s). De doelstellingen klinken prachtig maar in werkelijkheid is er nog bitter weinig van terecht gekomen. Want … de Verenigde Naties en andere mondiale instellingen zijn niet toegerust om de huidige problemen in de wereld aan te pakken, zoals geweld, klimaatverandering en grote economische schokken die wereldwijd invloed hebben. De huidige wereldleiders zouden, juist nu de wereldse problemen een climax bereiken, nieuwe manieren moeten omarmen om de bedreigingen van de 21e eeuw te benaderen en het hoofd te bieden. Maar doen ze dat ook werkelijk? Nee, inmiddels is de VN met vele onderafdelingen uitgegroeid tot een mega invloedrijke, bureaucratische en dictatoriale ‘club’, met meer dan 120.000 medewerkers!
Ook de WHO (World Health Organization) kent identieke bureaucratische problemen; gericht op regelgeving, procedures, protocollen en afspraken; niemand wil verantwoordelijkheid nemen of durft een stelling of standpunt in te nemen. Eerst kijken of ‘we’ aan alle normen en regels voldoen.

Dictatoriale WHO-verdrag’

De WHO is een gespecialiseerd agentschap van de VN, die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebeid van gezondheid en welzijn. Maar zoals de meeste mensen de CBDC [Central Bank Digital Currency] niet kennen, zullen de meeste mensen ook nog nooit gehoord hebben van de komend WHO-verdrag: een juridisch bindend verdrag dat WHO de totale bevoegdheid geeft over je gezondheid middels verplichte injecties, pandemielockdowns, quarantaines, etc., etc. Dus een totale controle over de wereldwijde gezondheid of beter gezegd: wereldwijde ziekten.
Ook bij de WHO zijn vele oorspronkelijke doelstellingen niet gehaald. Integendeel zelfs. Inmiddels is de WHO door het bedrijfsleven ‘overgenomen’, geïnfecteerd door Bill en Melinda Gates Foundation; de grootste particuliere sector met veel belangen in de farmaceutische (vaccinatie-) industrie. De WHO heeft op vele plaatsen in de wereld kantoren en telt inmiddels meer dan 8000 medewerkers.

De moderne tijd wordt gekenmerkt door rationalisme, technocratie en secularisatie. We leven nu in een tijd die vol is van mythen en utopieën. De NAB dreigt ‘de mythe van de 21e eeuw’ te worden’

11.0 Vrije keus of vrije wil

Inbreuk op de vrijheid van een ander, gaat altijd ten koste van jouw vrijheid’

Radicale krachten in de samenleving hebben dat goed begrepen. Ze begrepen, dat de dingen pas veranderen door de kracht van gedachten te gebruiken, niet van actie. Want zij begrepen dat gedachten acties voortbrengen. Pas als je hebt bereikt dat iemand op een bepaalde manier denkt, krijg je voor elkaar dat iemand op een bepaalde manier handelt. Dit gebeurt niet makkelijk andersom.
Neem bijvoorbeeld moord en doodslag. Je zult maar zelden iemand zover krijgen dat hij een ander doodslaat, enkel en alleen omdat jij het zegt. Je moet een reden noemen. En deze ‘reden’ bestaat alleen in gedachten. En …… gedachten zijn altijd gebaseerd op overtuigingen. Dus als je wilt dat iemand een ander voor jou doodslaat, dan bereik je dat het snelst door hem een overtuiging aan te reiken die deze actie ondersteunt en bevordert. Zo’n overtuiging zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat God moord en doodslag wil, dat je aldus de Wil van God uitvoert, en dat je er in de Hemel voor zal worden beloond. Dat kan een zeer krachtige overtuiging zijn; een zeer krachtige aansporing zelfs. Maar besef zodra jij een dergelijke overtuiging aanvaard, dat je dan niet meer VRIJ bent!

Vrije keus spreekt voor zichzelf; je bent vrij om de ene weg of de andere weg – levenspad – in te slaan, zonder bemoeienis van ‘anderen’. De vrije wil daarentegen houdt in, dat er sprake is van een kracht, een onzichtbare ‘macht’. Als je iemand anders je (geloofs-)wil oplegt door hem of haar bewust te confronteren met bijv. je gedachten over de religieuze plichtenleer (bijv. de sharia) of je geloofsovertuigingen (bijv. dogma’s, een wereldreligie of het nieuwetijdsdenken), dan stuur jij (bijv. de godsdienstijveraar, de New Age aanhanger) bewust een energie die een onweerstaanbare invloed naar die persoon uit die er dan voor zorgt dat jij of zij géén keus meer heeft. ‘Zij gehoorzamen uw wil’! Daarom komt er aan wil geen keuzemogelijkheid te pas.

Wil is dan een energie geworden, die wordt geleid of gebruikt door negatieve trillingsfrequenties, door een verstandelijk ‘hoger’ ontwikkeld mens (bijv. theologen, idealisten, ‘verlichten’, nieuwetijdsdenkers), in de richt van iemand die minder ontwikkeld is en wel op het gebied van de heersende geloofsleer. Hieruit volgt, dat een ‘minder’ verstandelijke mens niet zijn wil kan opleggen aan iemand die in ontwikkeling boven hem staat. Het moet de ‘hoogst-ontwikkelde’ zijn die zijn wil oplegt! En dat heeft geleid tot de algemeen overheersende gedachte onder de ‘gelovigen’: ‘Zij weten het!’ En dat is de grootste valkuil van de mensheid!

De rechten van de mens’

We leven nu in een tijd waarin vrijheid en zelfrealisatie weer bedreigd wordt door ideologieën met totalitaire aanspraken en door bepaalde religieuze gemeenschappen die menen het recht te hebben hun visie, hun belijdenis, hun antwoord op de waarheidsvraag met dwang en dodelijke dreigingen aan anderen op te leggen. Deze afschuwelijk uitingen van dwang en geestelijke tirannie, die de huidige wereld verduisteren, moeten worden weerstaan met alle kracht die in ons is.
De ‘Verklaring van de rechten van de mens’ die na de tweede wereldoorlog met zoveel enthousiasme werd begroet, moet vooral ten aanzien van de godsdienstvrijheid én de vrijheid van meningsuiting opnieuw worden onderstreept. In de tweede plaats is een dialogisch leven dat gericht is op wederzijds begrip en uitwisseling van ervaringen en overtuigingen nodig. Een vrijwillige samenwerking nodig op al die gebieden waar samenwerking mogelijk en wenselijk is: vrede, gerechtigheid, behoud van de schepping, etc., etc. In de allerlaatste plaats is er géén behoefte aan een vorm van missionaire dialoog of gedrag van zogenaamde ‘verlichte leiders’. Het creëert namelijk een roes van ‘mythisch hemels denken’.

Wat niet goed is voor de zwerm, is niet goed voor de bij’

12.0 Slot

Het verlangen naar ommekeer, wending, persoonlijke en sociale transformatie’.

De New Age Beweging [NAB] ontwikkelt via haar woordvoeders als het ware missionaire activiteiten. In iedere boekhandel kan men te kust en te keur literatuur vinden die stamt uit de NAB; uit de wereld van het occulte! Het opvallende van alle neo-gnostische stromingen, waartoe de NAB behoort, is o.a. het zoeken naar een nieuw wereldbeeld.

De geschriften van Rudolf Steiner kan worden beschouwd als één van de voorlopers van de NAB. Zijn ‘geesteswetenschap’ is een poging om door middel van helderziendheid een panorama te ontwerpen voor een totale kosmologie en antropologie. Maar ook in de geschriften van Marilyn Ferguson, Frithof Capra, van het echtpaar Caddy en George Trevelyan (van het New Age Centrum Findhorn, Noord Schotland), van de religieus-humanistische psycholoog Abraham Maslow en vele andere vertegenwoordigers van het NAB-credo en de NAB-catechismus ontdekt men hetzelfde; de vorming van een nieuw wereldbeeld.
De vraag is waarop die verwachting van een nieuw tijdperk, een New Age, de terugkeer naar een paradijselijke toestand, de transformatie van alle dingen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is gebaseerd. De verwachtingen die door deze schrijvers worden gewekt, zijn gebaseerd op religieus humanisme, het aanboren van het ‘goddelijke in ons’, een collectieve zelfverlossing en de ‘samenzwering’ waartoe wordt opgeroepen. De ‘samenzwering’ is om een ‘nieuwe toren van Babel’ te bouwen waarvan wordt gesproken in het diepzinnige verhaal in Genesis 11.

Een soort komisch-religieus humanisme’

Alom rijst zo langzamerhand het besef dat wij bezig zijn te midden van de wetenschappelijk ontwikkelingen de greep op het geheel te verliezen en blijven steken in deeloplossingen en deelvisies. In de laatste jaren worden veel westerse wetenschappers opgeleid die steeds meer van steeds minder weten en géén visie op het geheel meer hebben. Het begrip ‘vak-idioot’ is onsympathiek, maar wat ermee wordt bedoeld is wel duidelijk. Er wordt mee bedoeld dat we hoe langer hoe meer mensen opleiden die ‘biologisten’ of ‘economisten’ of ‘psychologisten’ of ‘technocraten’ worden, maar dat er hoe langer hoe minder mensen worden gevormd die naast en in hun vakkennis een visie op het geheel hebben en vanuit dat geheel het deel waarmee ze bezig zijn leren, zien en toepassen. Velen zijn van oordeel dat kinderen op school en studenten aan de universiteiten en hogere beroepsopleidingen géén inzicht krijgen in het geheel en in allround wijsheid. In de NAB zijn vele denkers die dat gat in onze visie hebben gezien en die nu trachten dit te vullen met vooral aan het Taoïsme, Boeddhisme en neo-Hindoeïsme ontleende visies. De NAB schrijvers en aanhangers vormen een treffende illustratie van deze beweging, van deze visie; een universele wereldtheologie, een universele wereldfilosofie. Vrij vertaald een nieuwe wereldorde en een nieuwe wereldleider. Een kosmisch-religieus humanisme!

Wat goed is voor de zwerm, is niet goed voor de bij’ [Marcus Aurelius]

Mijn antwoord op een wereldfilosofie, een wereldreligie, een wereldregering is: individuele vrijheid!

Vrijheid en mensenrechten’

Vrijheid betekent de mogelijkheid te hebben in alle omstandigheden een vrije keus spreekt voor zichzelf; je bent vrij om de ene weg of de andere weg – levenspad – in te slaan, zonder bemoeienis van ‘anderen’.
Vrijheid is een centraal begrip in de mensenrechten. ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’ [Artikel 1]. Tot de vrijheidsrechten behoren die op vrijheid van geweten, godsdienst, meningsuiting, vereniging en drukpers.

De mens bezit het recht op leven, vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom en vrije meningsuiting!

De vrees voor alles wat tot eenwording leidt en de verheerlijking door onze planeet van ALLES dat scheidt, produceert verdeling, disharmonie, en twist! De geschiedenis heeft ons dat diverse malen laten zien.

Als je een tijd onder wolven zou verkeren, zou je merken dat er binnen de troep een enorm saamhorigheidsgevoel heerst, maar ook en sterke drang naar individualiteit’

Door het inzicht (de waarheid)
wordt alle kwaad vernietigd.
De waarachtig Verlichte staat stevig
en verstrooit de wolken van het bedrog,
zoals de zon,
die aan de wolkenloze hemel schijnt’. [Boeddha]

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/361-het-nieuwetijdsdenken