Dood van vleermuizen door windturbines verstoort natuurlijke voedselketens

De talrijke slachtoffers van vleermuizen door windturbines (WT) hebben een negatieve impact op de populaties van aangetaste soorten en mogelijk verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit op het platteland. Tot nu werd alleen aangenomen dat de dood van vleermuizen verdere gevolgen had. Nu laat een team van wetenschappers van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) in een studie in het wetenschappelijke tijdschrift “Conservation Science and Practice” zien dat natuurlijke voedselketens worden onderbroken, wat verstrekkende negatieve gevolgen kan hebben voor land- en bosbouw. Het onderzoek laat zien in hoeverre het functioneel belang van vleermuizen voor leefgebieden tot nu toe is onderschat.

De wetenschappers van het Leibniz-IZW onderzochten het prooispectrum van de gewone noctule (Nyctalus noctula), een veel voorkomende vleermuissoort die vaak sterft bij windturbines in Duitsland. Door zich te concentreren op de insecten die door deze vleermuizen worden geconsumeerd, documenteerden ze in hoeverre hun functioneel belang voor leefgebieden verloren gaat.

Carolin Scholz en Christian Voigt van het Leibniz-IZW onderzochten welke insecten gemeenschappelijke noctules aten kort voordat ze stierven door windturbines. Hiervoor analyseerden ze de maaginhoud van 17 gemeenschappelijke noctules gedood bij windturbines. Met behulp van PCR-amplificatie en high-throughput-sequencing zochten de wetenschappers naar de genetische streepjescodes van de insecten die door de vleermuizen werden geconsumeerd. Deze genetische streepjescodes geven informatie over de identiteit van de geconsumeerde soort. “We hebben DNA-barcodes gevonden van 46 insectensoorten van negen orden, de meeste van kevers en motten”, zegt Scholz, hoofdauteur van het onderzoek. “De insectensoorten kunnen worden toegewezen aan een verscheidenheid aan verschillende habitats, van landbouwgrond en grasland tot bossen en wetlands.”

Twintig procent van de geïdentificeerde insectensoorten wordt als ongedierte of hinderlijk beschouwd in de land- en bosbouw, bijvoorbeeld de kastanjekever (Curculio elephas) of de kastanjevlinder (Cydia splendana). De wetenschappers concluderen dat het verlies van vleermuizen bestaande voedselketens verstoort en daardoor zou kunnen leiden tot meer plagen en overlastgevende soorten, die mogelijk gecompenseerd moeten worden door chemische bestrijding. De gratis ecosysteemdienst van plaagbestrijding door vleermuizen wordt verminderd door windturbines en is daarom een opkomend probleem voor land- en bosbouw.

Energieproductie uit windenergie draagt onbetwist bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Uiteindelijk is de benodigde ruimte hiervoor groot en zijn de ecologische neveneffecten voor aangetaste diergroepen zoals vleermuizen en insecten groot. Onlangs is besloten om het landoppervlak dat wordt gebruikt voor de productie van windenergie in Duitsland te verdubbelen, met name op landbouwgrond en in bosmonoculturen. Deze ecosystemen worden nu al gekenmerkt door een verminderde biodiversiteit, doordat ze de afgelopen eeuwen verschillende intensiveringsgolven hebben doorgemaakt, landbouwgrond is ontgonnen en de teeltmethodes voor meer oogst zijn geoptimaliseerd.

De WT’s die nu worden geïnstalleerd in het kader van de energietransitie in Duitsland zorgen voor een nieuwe intensiveringsgolf.

We kennen de gevolgen van deze huidige intensivering van het landgebruik voor de biodiversiteit en de veerkracht van deze habitats niet. Dit is des te betreurenswaardiger omdat deze transformatie momenteel op grote schaal in onze landschappen wordt uitgevoerd”, meldt Voigt, hoofd van de afdeling Evolutionaire Ecologie. “We moeten nog veel beter begrijpen welke effecten de energietransitie heeft op de biologische diversiteit in deze habitats. Het staat buiten kijf dat de geplaatste windturbines bijdragen aan de bescherming van het mondiale klimaat en dus ook aan het behoud van de biodiversiteit. ” Aan de andere kant is het algemeen bekend dat grote aantallen vleermuizen sterven bij windturbines. “Het verlies van deze individuen is vaak moeilijk voor de populaties om te bufferen, omdat de aangetaste soorten een lage reproductiesnelheid hebben. Helaas verdwijnen niet alleen individuen uit het landschap maar gaan ook hun interacties in complexe voedselwebben verloren”, zegt Scholz.

Tellingen tonen aan dat meer dan tien vleermuizen per jaar sterven bij elke conventioneel draaiende windturbine. Dit komt neer op een zescijferig aantal jaarlijkse doden bij de 30.000 windturbines op het vasteland in Duitsland. Nieuw geïnstalleerde turbines worden tijdelijk stilgelegd tijdens perioden van hoge vleermuisactiviteit om te voorkomen dat de vleermuizen in aanvaring komen met de rotorbladen. Dit vermindert de vleermuissterfte tot één of twee individuen per jaar en WT. Het is tragisch dat oude WT’s nog steeds worden geëxploiteerd zonder dergelijke stopzettingsregels en dat ze 75 % van alle WT’s in Duitsland uitmaken. “We moeten rekening houden met meer dan 200.000 vleermuizen per jaar die sterven bij WT’s”, zegt Voigt. “Als we dit hoge aantal slachtoffers bij WT’s blijven tolereren, zullen steeds minder insecten door vleermuizen worden geconsumeerd”, besluit hij. Als roofdieren spelen vleermuizen een belangrijke rol in de natuurlijke regulering van insectenpopulaties. Het verlies van vleermuizen en hun rol in voedselketens maakt ecosystemen kwetsbaarder voor verstoringen, speculeren Voigt en Scholz. Er is meer diepgaand wetenschappelijk werk nodig om de voedselweblinks en de gevolgen van hun verstoring nauwkeuriger te begrijpen. Een belangrijke eerste stap op weg naar het behoud van vleermuizen en hun functionele rol in hun leefgebieden moet een verplichte sluiting van windturbines zijn tijdens perioden van hoge vleermuisactiviteit, eisen Voigt en Scholz. Daartoe moet de keuringspraktijk van oude windturbines worden heroverwogen. Alleen zo kunnen de negatieve gevolgen van de intensivering van het landgebruik als gevolg van de energietransitie op onze ecosystemen tot een minimum worden beperkt.

Vertaling: Andre Teirlinck