Uittreding of astrale projectie. ‘Hoe werkt dat?’ – deel II

Thema’s: ‘Hoe komt een uittreding tot stand? Wat treedt er uit? De ziel, de geest, het astraal lichaam?’

1.0    Inleiding                                       

Een BLE (Buitenlichamelijke ervaring) wordt vaak aangeduid als een astrale reis, out-of-body-experience (OBE) buitenlichamelijke ervaring of uittreding. De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zgn. astraallichaam of ook wel ziel genoemd uit het lichaam treedt. De persoon voelt, dat hij een directe waarneming heeft gehad van leven en bewustzijn zonder fysiek lichaam, en hij weet daarom dat hij een soort ziel heeft die de dood zal overleven. De persoon heeft tijdens een BLE het gevoel volledig bij bewustzijn te zijn!
Het meest opmerkelijk van een BLE is, dat ze zich de hele geschiedenis door hebben voorgedaan en dat er kenmerkende overeenkomsten te vinden zijn in de ervaringen van mensen met de meest uiteenlopende sociale en culturele achtergronden. Het ondergaan van een BLE is meestal één van de meest ingrijpende ervaringen van iemands leven geworden. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat zijn levensvisie totaal verandert.

2.0     Het bewust, onbewust en ongecontroleerd uittreden

 

Het uittreden of ‘het buiten je lichaam verkeren’ ook wel reizende helderziendheid of buitenlichamelijke ervaring (afgekort BLE) genoemd, kan in grote lijnen op vier manieren plaats hebben, te weten een bewuste uittreding, een onbewuste uittreding, spontane éénmalige uittreding en een ongecontroleerde uittreding.
Onbewuste uittredingen zijn buitenlichamelijke ervaringen die niet bewust worden opgewekt door een methodische stappenplan uit  te voeren. Onbewuste uittredingen  treden op tijdens slaap, meditatie, diepe concentratie, narcose, gebruiken van geestverruimende middelen, soms ligt de oorzaak in ziekte vooral wanneer deze bijna fataal is. Ook kan de oorzaak liggen in grote emotionele spanningen. Het bewust uittreden kan alléén door bewuste inspanning (bijv. meditatie) tot stand gebracht worden.

3.0 ‘Loskomen’ van het lichaam

‘De ziel treedt uit!’

De ervaring van ‘buiten je lichaam verkeren’ is niets anders dan dat de essentie van |Wie-jij-Bent| – het innerlijke of hogere zelf, de (mijn of je) ziel – het fysieke lichaam gewoon heeft verlaten. De ziel verlaat het lichaam en ‘reist’ bewust door verschillende aardse en astrale dimensies. Tijdens zo’n ‘excursie’ kan je ziel gaan en staan waar ze wil! En, op die manier kan de ziel door diverse astrale dimensies reizen zonder dat ze het fysieke lichaam en de geest ‘belast’; zij blijven beiden vertoeven op aardsniveau!

Een BLE is dus de scheiding of het losmaken van ons hoger, innerlijk of essentiële bewustzijn – de ziel – van ons fysieke lichaam! De reden van dit ‘uitstapje’ is, dat de ziel wil recupereren van z’n dagelijks confrontatie met de lage(re) energievormen of energietrillingen die het fysieke lichaam en de geest vertonen t.g.v. geestelijke of lichamelijk ziekten of zijn omgeven door ongewenste entiteiten, en daardoor wordt uiteindelijk de ziel in zijn bewegingsvrijheid beperkt. De ziel krijgt op een dergelijk ‘uitstapje’ de gelegenheid om zijn verlaagde trillingstoestand als het ware ‘op te poetsen’, contact te hebben met zijn goddelijke begeleiders en zijn progressie in z’n levensprogramma – de reden waarom hij voor een reïncarnatie heeft gekozen – te (over)zien.

4.0 Wat of wie ‘treedt’ uit?

‘Wat gebeurt er nu werkelijk tijdens een buitenlichamelijke ervaring? Is dat het astraal-/ mentaal-/emotioneel lichaam of het zgn. ‘geestes-‘ of een lichtend lichaam of nog eenvoudiger gezegd de ziel? Wordt in de literatuur met het lichtend lichaam (= het elektromagnetisch energieveld of aura) – toch de ziel (het hoger of vrij-bewustzijn) – bedoeld?

Wie of wat treedt uit: de ziel of de geest?

Bij uittreding vindt er een tijdelijke scheiding tussen het fysieke lichaam (het lichaamsbewustzijn en het gedachtevorm-bewustzijn, [1]) en de ziel (het hoger of vrij-bewustzijn [1]) plaats: als ‘t ware een groot energiedeel of een specifiek bewustzijn(s)-(niveau) van het elektromagnetische energieveld (aura) – het lichtend of fijnstoffelijk lichaam [1] – dat de mens omhult, gaat op ‘reis’.
De ziel – het innerlijke of hogere zelf, de essentie, je intuïtie – kun je het beste vergelijken met het elektromagnetisch energieveld dat de mens omhult én doordringt! De ziel kun je het allerbeste voorstellen als een totaal allesomvattend energieveld of krachtveld – een aura -; als het niet-stoffelijke gedeelte waaruit de mens leeft. De ziel is ook vertegenwoordigd en aanwezig in het fysieke lichaam!

Het is dus de ziel – het hogere of innerlijke zelf, het vrij-bewustzijn, het ‘fijnstoffelijke lichaam’, ook wel het ‘zwevend of tweede lichaam’ genoemd – die het fysieke lichaam verlaat tijdens een uittreding [BLE] en niet de ‘geest’, het verstand of breinmassa zoals in veel literatuur wordt aangenomen of gesuggereerd!

Wanneer tijdens een droomtoestand of een uittreding het bewuste verstand (de geest) ’s nachts uitgeschakeld (!) wordt, neemt het hoger-bewuste of het hogere zelf de leiding over. Wanneer het deel dat bóven ons normale bewuste verstand ligt het overneemt, worden we niet meer geremd door angsten, hoewel de gedachten en daden van ons bewuste verstand er wel invloed op uitoefenen.
Het hoger of vrij-bewuste [2] schijnt gewend te zijn voorbij de angstbarrière te opereren, én het begrijpt de regels van het bestaan in deze andere wereld beter.

 

 

[1] Elektromagnetische energieveld of aura. Nieuwsbrief Aura of het menselijke energieveld, sept 2011
[2] Nieuwsbrief ‘Het Christus- of Integraal bewustzijn’ – deel II, April 2020

5.0     Het proces van uittreden

Uit een reeks laboratoriumproeven die in september 1965 en augustus 1966 zijn uitgevoerd met Robert A. Monroe [1], werd Monroe gevraagd een buitenlichamelijke ervaring  tot stand te brengen, terwijl hij in verbinding stond met diverse instrumenten (o.a. elektro-encefalografie) voor het meten van fysiologische functies. Er werden metingen verricht van Monroe’s hersengolven, oogbewegingen en hartslag.

Om de gewenste uittredingsstaat te verkrijgen, moet je eerst een verhoogde trillingstoestand bereiken. Het opwekken van dit effect is het meest kritieke punt in het ervaren van een BLE. Maar …. het je kunnen ontspannen is een eerste vereiste, en wellicht op zich al de eerste stap. Het ontspannen moet doelbewust gebeuren en zowel lichaam als geest omvatten. Bij deze toestand van ontspanning hoort een vrij-zijn van elke dwang van tijdgebrek.

Monroe omschrijft dit uittredingsproces als volgt: ‘Ik was gaan liggen (met mijn hoofd naar het noorden, en voeten naar het zuiden!) om een dutje te doen. Terwijl ik daar zo op de bank lag, voelde ik een soort straal die uit de lucht scheen te komen. Onder een hoek van ongeveer 30 graden met de horizon vanuit het noorden. Ik dacht eerst dat het een zonnestraal was, hoewel dit onmogelijk was aan de noordzijde van mijn huis. Het meeste leek het nog op het getroffen worden door een bundel warm licht. Maar het was klaarlichte dag en er was nergens een lichtstraal te bekennen. Het uiteindelijke effect van deze straal was dat mijn lichaam heftig begon te schudden of ‘vibreren’. Het was onmogelijk om te bewegen’.

‘Het beheersen van je gedachten is essentieel’

‘Terwijl ik daar lag, stroomde het ‘gevoel’ mijn hoofd binnen en vervolgens mijn hele lichaam. Het was niet zozeer een gevoel van schudden, maar eerder van trillen of vibreren, regelmatig en met een constante frequentie. Het leek veel op een elektrische schok die door mijn hele lichaam trok, maar dan zonder de pijn die daarmee gepaard zou gaan. Verder leek de frequentie wat onder de 50 Hertz van het lichtnet te liggen, misschien half zoveel per seconde’.

‘Trillingsgolven?’

 

Een belangrijk thema in het oefenen van het uittredingsproces is het beheersen niet alleen van je (emotionele) gedachten, maar vóóral de trillingsgolven [2] die door het fysieke lichaam gaan en ze gaande weg te verhogen door ze mentaal te ‘pulseren’. Hun oorspronkelijke trilsnelheid lijkt in de orde van zevenentwintig trillingen per seconden te liggen (de hoofdfrequentie van de trillingen zelf, niet de frequentie van de hoofd-voet beweging). Het is essentieel dat je dit versnellingsproces of de automatisch toename van de trillingsfrequentie in het lichaam leert herkennen, toepast en uiteindelijk beheerst. Het is namelijk de snellere vibratievorm door het fysieke lichaam die het ‘loskomen’ van het stoffelijk lichaam mogelijk maakt. Heb je eenmaal het versnellen op gang gebracht, dan lijkt het zich vanzelf verder te ontwikkelen! Na verloop van tijd zal je de trillingen alleen nog maar in het begin voelen. Ze zullen in frequentie toenemen tot de frequentie zo hoog is, dat je ze niet meer kunt waarnemen. In dit stadium neem je met je zintuigen alleen nog een gevoel van warmte waar, met een licht tintelend gevoel maar dat is niet hinderlijk.

Het keer na keer kunnen bereiken van dit stadium wijst erop dat je klaar bent voor de eerste pogingen om uit je lichaam te treden.

 

 

 

[1] Robert A. Monroe (30 okt. 1915 – maart 1995) was een succesvol en veelzijdige zakenman die op middelbare leeftijd geconfronteerd werd met het fenomeen uittreding.
[2] Meer informatie over de toename van de trillingsgolven in het stoffelijk lichaam vind je in Nieuwsbrief ‘Uittreding of astrale projectie = de voorbereidende oefeningen’. [Oktober 2021]

 

6.0  Hoe weet je dat je niet aan het dromen bent?

‘Dromen of zinsbegoocheling?

Hoe weet ik nu dat ik niet aan het dromen bent, dat hetgeen ik ervaar niet slechts een levendige droom of een soort zinsbegoocheling is? Hoe weet ik dat mijn persoonlijke ervaring van de werkelijkheid van alledag echt is?

De buitenlichamelijke ervaring (BLE) onderscheidt zich van de typische droomtoestand door:

  • Normale dromen lijken ‘echter’ te zijn, maar zijn vaak nooit realistisch;
  • In een droom is het vermogen tot redeneren verminderd, terwijl in een BLE de intellectuele capaciteit zelfs de staat die je nu ervaart, kan overtreffen;
  • Tijdens een BLE kun je je fysieke lichaam zien vanaf de buitenkant, iets dat onmogelijk is in een droom;
  • Tijdens een BLE speel je een actieve rol in de gebeurtenissen. In een normale droom ben je meestal een passief persoon. ‘Het overkomt je gewoon’.
  • Tijdens BLE’s gebruiken we onze mentale eigenschappen, zoals ons vermogen tot besluitvorming, het logisch denken, vergelijken, etc.. Hoe meer je gebruik maakt van deze instrumenten, des te meer lucide je bent. [Lucide droom is het bewust zijn van het feit dat je droomt].

 

Over het geheel genomen ziet het er naar uit dat een BLE plaatsvindt gedurende een toestand van de hersenen die normaal gesproken overeenkomt met dromen tijdens de slaap, en soms een sterke verlaging van de bloeddruk optreedt maar géén verandering van de hartslag.

 

  • Is uittreding een gevolg van zelf-hypnose met bijbehorende post-hypnotische suggesties?

 

Het is heel waarschijnlijk dat de methode om een uittredingstoestand op te wekken en vast te houden op een aantal punten veel overeenkomt met hypnose. Hypnose is op zichzelf al een nauwelijks begrepen verschijnsel. ‘Suggestie’, zoals deze bij hypnose wordt toegepast zou een onderdeel kunnen vormen van het proces om de ‘tweede staat’ – de uittredingsstaat – op te wekken. De toegepaste suggesties [1] zouden hoofdzakelijk betrekking moeten hebben op het bereiken én vasthouden van een lange periode van concentratie en ontspanning en het weer gezond, fris en blij ‘terugkeren in het stoffelijk lichaam’.

 

[1] Suggesties kunnen in allerlei vormen worden gegeven, zoals gewoon een zinnetje, een opdracht of een visualisatie.

8.0 Een noodzakelijke, geestelijke verandering doormaken

‘Indien de menselijke geest een verandering doormaakt, op welke punten wijkt deze dan af?’

In het algemeen lijkt het of het bewustzijn (of het geheel van de persoonlijkheid) tijdens het oefenen met of ondergaan van een buitenlichamelijke ervaring [BLE] een geleidelijk leerproces doormaakt.

In het begin worden gedachten en daden bij het binnendringen van de uittredingsstaat – de ‘tweede staat’ – bijna volledig overheerst door het subjectieve onderbewuste! Pogingen tot redelijk begrip lijken overspoeld te worden door een stortvloed van emotionele reacties. Alle primitieve, subjectieve drijfveren zijn tijdens een BLE in sterke mate aanwezig en eisen aandacht en/ of bevrediging. Het is tijdens een beginfase – de eerste keer van een uittreding – onmogelijk hun bestaan te negeren. Primitieve angsten en sterke seksuele driften – bijvoorbeeld – waarvan je dacht bevrijd te zijn, steken als eerste de kop op. Gedachten zoals ‘Ga ik dood?’, ‘Verlies ik definitief mijn bewustzijn?’, ‘Keer ik wel weer terug in mijn lichaam, naar de aarde toe, mijn familie, etc., etc.’ zijn nadrukkelijk aanwezig. Samen vormen ze de twee haast onoverkomelijke belemmeringen voor het verder tot ontwikkeling brengen van een goede uittredingsstaat.

De vraag in ons uittredingsgeval is: ‘Wie is de meester tijdens  een BLE?‘De ziel – het hoger, het beter, de drijvende kracht in je of de geest – of het koppige verstand dat weigert deze hogere kennis te erkennen?’  Vooral in de beginfase van je eerste spontane uittreding zullen deze aspecten naar voren komen. Probeer deze angstbarrière(s) te overwinnen!

 

9.0     Geestelijke vertroebeling of beïnvloeding

Johannes, Maria, Mohammed en Nostradamus hebben allemaal verschillende ervaringen laten optekenen over hun hemelse reizen, hun uittredingen, hun visioenen!

Het meest wat we van buitenlichamelijke ervaringen weten, is afkomstig van beschrijvingen van mensen die dit slechts éénmaal of enkele malen in hun leven hebben meegemaakt. Dit brengt twee grote nadelen met zich mee. Het eerste nadeel is dat de meeste mensen geen BLE naar believen kunnen produceren. Het tweede nadeel is dat iemand die plotseling heel even in een volledig nieuwe situatie komt te verkeren, doorgaans de dingen niet zo scherp en objectief zal observeren. Hij is te opgewonden en te druk bezig al het ongewone om hem heen te verwerken. Daarom zijn de beschrijvingen die we krijgen van mensen die dit maar eens in hun leven hebben meegemaakt, erg schetsmatig en onvolledig.

Graag wil ik daarom wijzen op het feit, dat iedere BLE een zeer persoonlijke belevenis én ervaring is; dat géén enkele BLE of bijna-doodervaring identiek aan elkaar is; dat de verslaggeving na iedere BLE of bijna-doodervaring onderhevig is aan een ‘geestelijke vertroebeling of geestelijke beïnvloeding’ – t.g.v. het eigen persoonlijk wereldbeeld, (spirituele) overtuigingen en karaktereigenschappen die tijdens een astrale reis naar boven komen ‘borrelen’ – van de persoon in kwestie [1] is,  ben ik er wel van overtuigd geraakt dat het een ‘mix’ is van datgene wat je ‘te zien en te horen krijgt’ én wat je innerlijke belevingswereld vertegenwoordigt op het moment dat je een astrale reis ondergaat. Géén eensluidende, hemelse verhalen dus!
Er zullen ongetwijfeld ‘tijds- en gedachtenoverlappingen’ plaatsvinden tijdens de overdracht van informatie van Hogere Wezens en het moment dat je weer ‘geland’ bent op aarde; je wordt na je ‘reis’ een smeltkroes van ‘nieuwe’ en ‘oude’ bevindingen én waarnemingen! Maar realiseer je, dat ‘je alleen krijgt dat te zien en te horen wat je kunt bevatten op dat unieke moment!’

Géén enkele activiteit van de ziel komt zónder zijn keuze tot stand.

Dus één van de dingen die we als eerste moeten leren beseffen is dat niets bestaat los van jou, en dat alles – let wel, alles – je eigen schepping, je eigen creatie is! Zelfs de imaginaire beelden waaraan bijvoorbeeld profeet Mohammed tijdens zijn ‘nachtelijke reizen’ werd ‘blootgesteld’, behoren tot Mohammed persoonlijke verbeeldingen, tot Mohammeds persoonlijke creaties, tot Mohammeds persoonlijke en geestelijke belevingswereld die met ‘oude’ overtuigingen zijn doorspekt! En, dit geldt naar mijn mening uiteraard ook voor de ontelbare uittredingen die Robert A. Monroe en vele anderen hebben meegemaakt!
Daarmee wil ik niet suggereren dat de astrale reizen van iemand berust op een rijke fantasie én dat hij, jij of ik daardoor een bedrieger zou zijn. Nee, integendeel. De astrale reizen door het oneindige universum behoren zeker tot je innerlijke belevingswereld en mogelijkheden, maar het is ook een (groot) deel van je eigen innerlijke creaties, een mix van oude overtuigingen én nieuw verkregen (hemelse) inzichten! Alle fysieke en visuele waarnemingen worden tijdens onze terugreis naar de aarde omgezet in termen en betekenissen die we kennen via onze vijf stoffelijke zintuigen.

‘Hoe reageert het bewuste verstand op een buitenlichamelijke ervaring?’

Op die ‘astrale’ momenten of ‘uitstapjes’, dat je ervaart hoe jij jezelf (je eigen belevingswereld) wordt ‘onthuld’ – of dat nou wat jij ‘uittredingen’ noemt zijn of dromen, of die magische wakkere momenten waarin alles kristalhelder is – gebeurt er niets anders dan dat je je opeens ‘herinnert’. Je herinnert je tijdens een astrale reis wat je al veel eerder onbewust in de geest – ‘ooit-eens’ – zelf hebt gecreëerd. En dat kunnen heel indringende herinneringen zijn. Het kan een persoonlijke inwijding zijn, het kunnen persoonlijke opvattingen, meningen, gedachten en herinneringen zijn die tijdens een astrale reis worden (her)ontdekt en belicht. Dit is ook de plotselinge spirituele groei-ervaring die bijvoorbeeld Mohammed, Johannes, Maria, Robert A. Monroe en Jaap Hiddinga en menig ander heeft mogen ervaren tijdens zijn hemelse reizen!

Citaten uit het boek ‘Uittredingen’ van Robert A. Monroe: ‘De geringste gedachte op een verkeerd moment, of een diepingewortelde emotie waarvan ik me niet bewust was, deed mijn reis afwijken in een richting die ermee samenhing’.
‘Je plaats van bestemming in de hemel of hel lijkt volledig vastgelegd te zijn binnen het raamwerk van je diepste constante (en wellicht onderbewuste) motivatie, gevoelens en persoonlijke drijfveren’.
‘In het algemeen lijkt het of het bewustzijn (of het geheel van de persoonlijkheid) een geleidelijk leerproces doormaakt tijdens een BLE; een aanpassing en aanvaarding van het bewuste verstand als een ondergeschikt deel van een groter geheel’.

‘Er is een probleem bij het waarnemen in de tweede staat – uittredingsstaat – dat regelmatig terugkomt. Ik doel hier op het door het verstand identificeren van personen, plaatsen en voorwerpen die tot op dat moment onbekend zijn en niet eerder waren waargenomen’.

 

 

[1] Nieuwsbrief ‘Mohammeds Openbaringen’ – de Islam, deel III- nov. 2013 en Nieuwsbrief ‘Uittreding of astrale projectie – deel IV, 2021]

10.0   Slot

Iedereen is in staat om ‘astraal te reizen’! Of je nu twijfelt aan het bestaan van een ‘tweede’ of onstoffelijk lichaam – een ziel die astraal reist – of niet, ik ben van mening dat een ieder het bestaan van een astraal lichaam zelf kan ervaren als zijn verlangen ertoe maar groot genoeg is. Of iemand het al dan niet moet doen, is echter niet aan mij om te beoordelen. Maar veel van ons ontbreekt het besef, dat zij daadwerkelijk ‘nachtelijke reizen’ maken en er plezier in hebben!

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/330-uittreding-hoe-werkt-dat