Ecologisch handelen en integriteit is zoek bij Rijkswaterstaat & Staatsbosbeheer

Ecologisch handelen en integriteit is zoek bij Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en provincies

Al vele decennia heeft elke burger in de wereld kennis kunnen nemen van het feit dat de bronnen op aarde opgaan en dat de ecologie onderhevig is aan vernieling door de mens. Deze kennis wordt als sinds halverwege vorige eeuw gedeeld door de Club van Rome. Daaropvolgend kwamen Al Gore en Stephen Hawking met hun verontrustende berichten.

Desondanks gaan de overheidsdiensten gewoon verder met de destructie van het landschap waardoor de ecologie ernstig geschaad wordt. Onder het mom van we kappen het bos om weer heide te laten groeien of andere bomen te laten groeien, worden hele grote percelen ontdaan van de vegetatie. Met grote zware machines wordt er gewerkt in hun drift om zoals zij het zelf noemen een ander landschap te creëren waarbij ook de boomstronken worden verwijderd en het bodemleven ontregelt wordt.

Daarmee richten ze veel schade toe aan het leven op die terreinen voor vele decennia tot een eeuw toe. Immers het bodemleven wordt kapot gemaakt door erosie (kale omgewoelde aarde) en zware druk van de machines. Het geluid van die machines verstoort het dierenleven ter plekke maar ook het planten en dierenleven in de omtrek. Vele dieren worden gedood of hun huisvesting wordt hen ontnomen. Kortom veel ecologische schade die we ecocide kunnen noemen.

En wat nog erger is het blijkt deze opdrachtgevers slechts om geld en goede sier te gaan. Want het hout levert geld op door ze ter verbranding aan te bieden.

Nu probeert Staatsbosbeheer het negatieve imago weer op te poetsen door met veel tam tam aan te geven waar ze jonge boompjes planten. Daardoor is de schade van het vele kappen de komende decennia niet ongedaan gemaakt. Immers de bodem is voorlopig nog niet hersteld, jonge bomen leveren nog weinig zuurstof op en nauwelijks nog huisvesting voor dieren. Zuurstof op aarde neemt af. Ook leveren ze nog nauwelijks een bijdrage aan wind- en waterbeheersing. Het is gebleken dat het feitelijk puur gaat om geld verdienen nu een kabinet biobrandstof heeft bedacht als energieleverancier.

Enkele feiten

Er zijn gemiddeld 4000 bomen nodig om 1 hectare te beplanten. De gebruikte bomen zijn jonger dan 10 jaar. De gemiddelde leeftijd van een boom is 55 jaar. Nederland telt 360.000 hectare bos. Een eikenbos heeft om helemaal optimaal te functioneren ca. 120 jaar nodig. Als we jong bos gaan verbranden dan komt het opgeslagen CO2 vrij. We vervuilen dus onze omgeving. Alleen oude bomen worden duurzaam gebruikt om me te bouwen of meubels van te maken.

Naast deze vervuiling verstoren we ook het ecosysteem en brengen we aanzienlijke schade toe aan de bodem. Ook verlagen we het zuurstofgehalte in de lucht dat de eerste leefbehoefte is door bomen en planten te kappen of te verwijderen.

Nog ridiculer wordt het dat op de terreinen waar bomen gekapt zijn vanwege de zogenaamde reden die deze staatsbedrijven aangaven er nu geen hei groeit maar de exoot Vogelkers zijn intrede heeft gedaan zoals in de middenberm van de A1 in de buurt van Kootwijk.

Door deze handelingen is integriteit van deze overheidsdiensten aan erosie onderhevig. Immers integriteit is meer dan je houden aan regels en wetten. Je moet immers ook verantwoording nemen voor de gevolgen van dergelijke beleidskeuzes.

Nu bekend is dat dergelijke keuzes schadelijk zijn voor de leefomgeving (milieu) en mens en dier moet een dergelijk beleid gestopt worden.

Een gebrek aan integriteit is niets anders dan vernielen van wat heel was. Integriteit is iets heel houden en heel maken. De mens heeft de natuur (leefomgeving) nodig, de natuur heeft niet de mens nodig.

Pauline Laumans

Holistisch therapeut

Zielsfluisteraar en beschermer van Leven

www.libertasinvivo.com

https://www.animalstoday.nl/menselijk-geluid-verstoort-de-groei-van-plante

https://www.rivm.nl/publicaties/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-omgevingsgeluid-en-gezondheid

https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/mer-nieuws/2020/96/rivm-trekt-aan-de-bel-over-geluidnormen

https://edepot.wur.nl/113997

http://edepot.wur.nl/114578

https://edepot.wur.nl/15791

https://www.hoorzaken.nl/gehoorpreventie/gehoorbescherming-regelgevin

https://geenn1.nl/downloads/gezondheid/tno-hoe-ongezond-is-geluid.pdf https://www.laagfrequentgeluid.nl/html/ontwikkelingen/ontw.html

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/

http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/leefmilieu-energie/feu-artific