Welke gebieden in Nederland kunnen worden getroffen door overstromingen?

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen. De kaarten laten zien welke gebieden door overstromingen statistisch eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar, kunnen worden getroffen. Het is van belang dat iedereen weet wat de gevaren en gevolgen van overstromingen kunnen zijn. Ook als de kans op een overstroming heel klein is, is het goed te weten hoe hoog het water kan komen als onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt op de plek waar je woont en/of werkt.

Waarom nieuwe kaarten?
De overstromingskaarten zijn vernieuwd omdat meer informatie beschikbaar is gekomen, bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die laag Nederland tegen overstromingen beschermen. Het is ook een gevolg van de Europese afspraak uit 2007 dat Europese lidstaten kaarten maken van gebieden waar overstromingsrisico’s significant kunnen zijn en deze ook elke zes jaar actualiseren. De provincies hebben de kaarten gemaakt in goede samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kaarten worden gebruikt in (inter)nationaal overleg en voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s. Nederland heeft als deltaland, waar Europese rivieren naartoe stromen, belang bij Europese afspraken. Wat bovenstrooms gebeurt kan gevolgen hebben voor de situatie benedenstrooms. Ook gebruiken overheden de kaarten voor het actualiseren van plannen om gevolgen van overstromingen en de kans daarop te verminderen.

Hoe hoog kan het water komen?
Risicokaart.nl toont kaarten van overstromingen die statistisch eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar zouden kunnen voorkomen. Ze laten zien welke gebieden dan kunnen overstromen en hoe hoog het water dan kan komen. Ook zijn op Risicokaart.nl de mogelijke gevolgen van overstromingen te zien. De kaarten geven bijvoorbeeld een indicatie van het aantal getroffenen en het type economische bedrijvigheid in het gebied dat mogelijk zal overstromen. De kaarten zijn informatief voor burgers, maar kunnen ook worden gebruikt bij ruimtelijke planning en het opstellen van evacuatieplannen. De kaarten tonen alle mogelijke overstromingen met een bepaalde kans op voorkomen (1:10 tot 1:10.000 per jaar). Dat kan de indruk geven dat alle gebieden tegelijkertijd overstromen, maar dat zal niet gebeuren, de ene keer overstroomt het ene gebied een andere keer het andere, dat is van tevoren niet te zeggen.