Veel voorkomende luchtverontreinigende stoffen verhogen risico op hartstilstand

Een studie in Italië heeft een dosis-responsrelatie aangetoond tussen de concentratie van alledaagse verontreinigende stoffen en de incidentie van hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het onderzoek wordt gepresenteerd op ESC Congress 2021. (1,2)

“We hebben zeven veelvoorkomende verontreinigende stoffen bestudeerd en ontdekten dat naarmate de concentratie van elke stof toenam, het risico op een hartstilstand toenam”, zei studieauteur Dr. Francesca R. Gentile van de IRCCS Policlinico San Matteo Foundation, Pavia, Italië. “De bevindingen suggereren dat luchtkwaliteit moet worden opgenomen in voorspellende modellen om gezondheidssystemen te helpen bij het plannen van servicevereisten.”

Er is vastgesteld dat luchtverontreiniging een mogelijke oorzaak is van hartstilstand buiten het ziekenhuis (3), maar de relatie met specifieke luchtverontreinigende stoffen blijft controversieel vanwege het aantal betrokken mechanismen. Deze studie onderzocht de associaties tussen kortdurende blootstelling aan verontreinigende deeltjes en gasvormige stoffen en de incidentie van hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de provincies Pavia, Lodi, Cremona en Mantua in het zuiden van Lombardije, die 7.863 km2 beslaan in grootstedelijke en landelijke gebieden met meer dan 1,5 miljoen inwoners. Gegevens over de dagelijkse incidentie van hartstilstand in 2019 zijn verkregen uit de regionale hartstilstandregistratie Lombardia CARe. Informatie over dagelijkse concentraties van fijnstof (PM10, PM2.5), stikstofdioxide, koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide en ozon in het hele studiegebied werden verstrekt door het regionale agentschap voor milieubescherming (ARPA).

De auteurs berekenden de mediane dagelijkse incidentie van hartstilstand in 2019 en classificeerden vervolgens elke dag als een hogere of lagere incidentie dan de mediane waarde. Met behulp van de concentratiewaarden van meetstations in het hele studiegebied, berekenden de auteurs de gemiddelde dagelijkse concentratie van verontreinigende stoffen.

In de onderzoeksregio vonden in 2019 in totaal 1.582 hartstilstanden buiten het ziekenhuis plaats, met een mediane dagelijkse incidentie van 0,3 gevallen per 100.000 inwoners. De concentraties PM10, PM2,5, stikstofdioxide, koolmonoxide, benzeen en zwaveldioxide waren significant hoger op dagen met een hartstilstand boven de mediaan, vergeleken met dagen waarop de incidentie onder de mediaan lag. In de eerste analyse vertoonde ozon een tegentrend, namelijk een significant hogere concentratie in de periode met lage incidentie.

De onderzoekers evalueerden vervolgens de relatie tussen de concentratie (of dosis) van elke verontreinigende stof en de kans op een hartstilstand boven de mediane waarde. Na correctie voor de gemiddelde dagtemperatuur werd een dosis-responsrelatie aangetoond voor alle geteste polluenten, waaronder ozon, waarbij een stijging van de concentratie geassocieerd was met een grotere kans op een hartstilstand. Voor temperatuur werd een omgekeerd verband gevonden, waarbij de kans op een hartstilstand toenam naarmate de temperatuur daalde.

Dr. Gentile zei: “De waargenomen relaties tussen concentraties van individuele verontreinigende stoffen en de waarschijnlijkheid van hartstilstand kunnen in de toekomst worden gebruikt om de incidentie van deze levensbedreigende aandoening in specifieke geografische gebieden te voorspellen. We hopen dat monitoring van luchtverontreinigende stoffen de efficiëntie van de gezondheidszorg kan verbeteren door rekening te houden met modellen voor ambulanceprognoses en waarschuwingssystemen. Naast een bedreiging voor het ecosysteem, stapelt het bewijs zich op dat vuile lucht moet worden beschouwd als een aanpasbare factor die bijdraagt ​​aan hart- en vaatziekten.”

1Abstract title: Out-of-hospital cardiac arrest and ambient air pollution: a dose-effect relationship and a predictive role in OHCA risk.

2Press conference: “Preventing sudden cardiac death” on Thursday 26 August from 15:00 to 16:00 CEST.

3Landrigan PJ, Fuller R, Acosta NJR, et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2018;391:462–512.