Toekomstvoorspellingen: Waarde- en zinvol?

1.0 Inleiding

Er zijn heel wat bewijzen te vinden voor het feit dat de mens vooruit kan zien. Niet alleen in de Bijbel maar ook in vele andere geschriften. In het Oude Testament voorspelde de profeet dat de muren van Jericho in elkaar zouden storten en in het Nieuwe Testament voorspelde de Nazarener zijn eigen dood, en ook dat zijn discipel Petrus hem drie keer zou verraden voordat de haan zou kraaien. Wanneer het die mensen mogelijk is geweest dergelijke informatie te ontvangen,  moet er toch wel een bron bestaan waaruit ze door het niveau van hun ziele-evolutie konden putten.

Toen de profeten uit de oudheid voorspelden wat er te gebeuren stond, konden ze dit doen dankzij hun verbindingen met de Hogere Machten, maar ze maakten ook gebruik van hun kennis van de mensheid om de toekomst nauwkeurig te kunnen voorspellen. Zij begrepen dat de manier waarop de mens dacht, de manier waarop hij zich gedroeg, de patronen en de aura’s van de schepping om hem heen hem uiteindelijk zouden leiden naar de gebeurtenissen die zij voorspeelden. De mens had natuurlijk kunnen veranderen en zodoende hun voorspellingen omver kunnen werpen, want hij had de vrije keuze. Maar omdat hij de zwakheden van de mens kenden, konden de profeten zien dat hij niet zou veranderen en de voorspelde gebeurtenissen inderdaad zouden plaatsvinden.

2.0 Een ware ziener of profeet

Om een ware profeet te zijn, moet men dus niet alleen een ontwikkelden/of hoog bewustzijn hebben maar ook het ware doel van de aarde, de aard van haar evolutie en de levenspartner kennen die er zijn op alle niveaus op en om de aarde en een inzicht hebben in het karakter van de mens. Wanneer jij deze kennis bezit, dan kan je de toekomst voorspellen. Het is steeds een kwestie van informatie trekken uit de vibraties die zich om jezelf en de aarde heen bevinden. Maar de ware profeet weet dat er bij zijn voorspellingen steeds een keuze-element aanwezig is en dat indien de mens zou veranderen, de mensheid dan ook dat wat nog komen gaat, veranderen kan. In hoeverre een profetie nauwkeurig kan zijn, hangt af van de voorspelbaarheid van wat de mens zal doen.

3.0De verwachting over een decennium

Bekijken we onze huidige decennium dan zien we dat de mens een weg bewandelt van grote verwoestingen: oorlogen (Rusland versus Oekraïne, Israël en Gaza, etc.), aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, hevige regens en overstromingen, droogtes, hongersnood en epidemieën. We hebben nu zelfs al met de zgn.wereldwijde energiecrisis te maken: een voorproefje van het ineenstorten van de technologische machtswereldje van de mens. In ieder geval zal de (technologische) ontwikkeling van de aarde niet zo verlopen als de mens zich dat voorstelt. De verwachting over een decennium is dat de grote wereldmachten niet langer de grote machten zullen zijn. De astrologische componenten wijzen er zelfs op dat het 2024 zo zal verlopen als we nu kennen – vele oorlogen en sociale onrust – maar dat het jaar 2025 naar een climax toegroeit. Vooral Amerika zal hierdoor getroffen worden; van burgerlijke ongehoorzaamheid tot zelfs een burgeroorlog! En Rusland zal voorlopig oorlog blijven voeren tot er een omslagpunt komt; een interne economische crisis zal hier de voorloper van zijn.

Het is niet mijn bedoeling een somber beeld te geven, maar er zal in de toekomst (de eerst komende vijftig jaar) geleidelijk een ‘gelijkschakeling’ plaatsvinden van de mens over de hele wereld en kleine landen zoals bijvoorbeeld Engeland en Nederland zullen kwaliteiten vertonen, wat betreft levensomstandigheden, intelligentie en ook fysieke bijdragen die de redding van de wereld kan betekenen.

De grote financiële concerns zullen in elkaar zakken. De waarde van het geld zal op den duur verdwijnen en een nieuw ruilsysteem zal daarvoor in de plaats komen. Door de dan heersende levensomstandigheden zal de mens gedwongen worden om handel te drijven met zijn vijanden, ze te helpen en de mens als zijn gelijke behandelen onafhankelijk van ras, kleur of geloof.

4.0 Slot

De mens heeft nu nog steeds de tijd om veel van de verwoestingen die zullen plaatsvinden, af te wenden. Als hij zichzelf verandert, dan zal hij ook de veranderingen die er ongetwijfeld zullen komen beter accepteren. En besef ‘ze’ zullen komen of je dat nu prettig vindt of niet. Maar net als de oude profeten hoef je maar te kijken naar de manier waarop de mens zich thans gedraagt, om te weten dat deze toekomstvoorspellingen bewaarheid zullen worden. Maar wij hebben allemaal het recht om een profetie te accepteren of te negeren. Wanneer je bewustzijn de voorspelling niet kan accepteren, dan verwerp je deze eenvoudig! De keuze is altijd aan jou.

Maar als je nu de wereld aanschouwt, wanneer je de geschiedenis van de mensheid ziet, wanneer de grootse toekomstplannen – het Goddelijke Plan – in ogenschouw neemt, niet alleen voor deze aarde, maar voor het hele zonnestelsel waarin we ons bevinden, wanneer we het bestaan van goddelijke wezens die in werkelijkheid deze aarde en ons zonnestelsel leiden, accepteren dan zul je inzien dat verandering niet alleen gewenst is, maar ook een ‘must’ is om in de pas te blijven van de uitbreiding en de daarbij verhogingen van de Universele Trillingsfrequentie van het totale Melkwegstelsel.

Wanneer je dit werkelijk accepteert, dan zul je mediteren over wat hierboven geschreven is en misschien jezelf gaan transformeren zodat jij persoonlijk een onderdeel bent van het stoppen van de zinloze vernietiging van onze aarde. Weet dat als wij de gedachte-transitie [1] van de mensheid positief kunnen beïnvloeden en er daardoor een kritische massa van 5% van de hele wereldbevolking ontstaan dan zal er een compleet nieuwe verandering plaatsvinden; het startpunt van een Nieuwe Gouden Tijd.

[1] Nieuwsbrief ‘De impact van gedachte-transitie’. Elementalen – April 2023

Hans Zevenboom

Link:  https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/376-toekomstvoorspellingen