Toekomstvisie 2021 – Water

Toekomstvisie -2021. ‘Water’ – Januari 2021

1.0     Inleiding

‘Een mondiale watercrisis’

Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon drinkwater. De vraag naar schoonwater overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem of de toegang ertoe. Dit is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft en één van de meest bepalende thema’s van de 21ste eeuw.

‘Water is wereldwijd het belangrijkste onderwerp van dit moment’

Wereldwijd dreigt een watertekort voor 40% van alle mensen. Meer dan 2 biljoen mensen drinken onveilig drinkwater en meer dan 4,5 biljoen mensen hebben geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen. In 2025 zullen, volgens de prognoses van de FAO [1], 1,8 miljard mensen in landen of gebieden leven waar absolute waterschaarste [2] heerst en twee derde van de wereldbevolking zou te maken kunnen hebben met waterstress [3]. Snel groeiende stedelijke gebieden zullen een zwaar beslag leggen op (ondergrondse) watervoorraden in de directe omgeving. Internationale organisaties als UN Water, de World Water Council, Water.org en het World Economic Forum spreken dan ook van een mondiale watercrisis!

 

 

[1] FAO noemt als minimumhoeveelheid 20 liter per dag
[2] Waterschaarste: jaarlijks wateraanbod per persoon minder dan 1000 m3 (1 miljoen). Dat is 2740 liter per dag.
[3] Waterstress: jaarlijks wateraanbod per persoon minder dan 1700 m3 (1,7 miljoen liter) dat is 4658 liter per dag

2.0     Waterschaarste wereldwijd

‘Aarde kan haar dorst haast niet lessen’

Waterschaarste wordt veroorzaakt door een complex geheel aan fluctuerende (op elkaar inwerkende) factoren. De groeiende wereldbevolking, verbeterende levensstandaarden,  veranderende consumptiepatronen en steeds toenemende irrigatie van landbouwgronden zorgen voor een stijgende vraag naar water. Klimaatverandering, ontbossing, waterverspilling en watervervulling  zorgen anderzijds voor een dalende beschikbaarheid, en ………… ga zo maar door!

  • Vraag en aanbod

‘Ongelijke waterconsumptie’

De op aarde beschikbare hoeveelheid (makkelijk) winbaar zoet water, in de vorm van oppervlaktewater (rivieren en meren) of grondwater (bijvoorbeeld in aquifers [1]), bedraagt 14.000 m3 kilometer. Hiervan wordt momenteel ‘slechts’ 5000 m3 kilometer door de mens gebruikt en hergebruikt. De voorraad zoet water is in principe dan ook ‘ruim voldoende’ [2] om de huidige wereldbevolking van 7 miljard te voorzien en kan zelfs een groei naar 9 miljard of meer aan.
Maar vooral de ongelijke geografische verdeling van het beschikbare water en vooral de ongelijke consumptie van water zorgen er echter voor, dat er in sommige delen van de wereld en onder bepaalde bevolkingsgroepen waterschaarste is!

[1] Aquifers kunnen erg groot zijn: de Ogallal Aquifer of High Plains Aquifer in de VS bestrijkt een oppervlak van 450.000 km2. Ongeveer 27% van al het geïrrigeerde land in de VS ligt boven deze aquifer, die ongeveer 30% van het grondwatergebruik voor irrigatie in de VS levert. Ruim 80% van de mensen in het gebied is voor drinkwater afhankelijk van deze aquifer. De Great Artesian Basin is één van de grootste ondergrondse waterreservoirs. Het water in aquifers is zeer oud, duizenden tot miljoenen jaren, en wordt slechts (zeer) langzaam aangevuld. Wereldwijd is het gebruik van grondwater uit aquifers de laatste decennia explosief gestegen. De genoemde aquifers in de VS en Australië vertonen alle tekenen van overexploitatie.
[2] Er is oneindig veel water op aarde, maar het zit vrijwel allemaal in de oceanen. Dat water is te zout om te drinken. Slechts 3% van al het water op aarde is zoet, daarvan zit weer 70% gevangen in sneeuw en ijs en 29% als grondwater in de bode, minder dan 1% van al het zoete water op aarde zit in meren, rivieren en moerassen en daarvan is slechts 1% geschikt als drinkwater.

4.0     Wereldwijde watervoetafdruk

Het waterverbruik kan op verschillende manieren worden gekwantificeerd. Bij percentages is het belangrijk om in de gaten te houden of het om directe consumptie van water gaat, of om zogeheten ‘watervoetafdruk’. [1]

Watervoetafdruk is de totale – directe en indirecte – waterconsumptie van iets of iemand. Bij het berekenen van de watervoetafdruk van bijvoorbeeld een land, wordt ook gekeken naar de hoeveelheid water die ‘virtueel’ geïmporteerd wordt. Dat wil zeggen, al het water dat in ander landen verbruikt is om alle goederen te produceren die het land importeert. Ook is ingecalculeerd de hoeveelheid zoet water die nodig is om veroorzaakte vervuiling te verdunnen tot de toegelaten norm.

‘Bijna een derde van de totale wereldwijde watervoetafdruk van landbouw (een kwart van de totale voetafdruk van de mens) is gerelateerd aan dierlijke producten als vlees en zuivel’.

De wereldwijde watervoetafdruk komt voor 92% voor rekening van de agrarische sector, 4,4% is voor rekening van de industrie en 3,6 % voor huishoudelijk water! Eén vijfde van de agrarische watervoetafdruk en twee vijfde van de industriële watervoetafdruk is gerelateerd aan de productie voor de export!

 

 

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervoetafdruk

5.0     Nieuwe kijk op watermanagement nodig

We beginnen ons zo langzamerhand te beseffen dat we bezig zijn met de vernietiging van onze planeet, want de opbrengst van essentiële biologische en fysieke hulpbronnen heeft zo langzamerhand haar hoogste punt wel bereikt. Bossen, vissoorten en koraalriffen zijn aangetast en verdwijnen, akkergronden verarmen als gevolg van overproductie en het gebruik van chemicaliën; diversiteit wordt vernietigd door genetische manipulatie.

‘Levensbedreigend watertekort Midden-Oosten door klimaatverandering. In twee op de drie van alle Arabische landen zullen tegen 2040 zeer kritieke levensbedreigende watertekorten ontstaan als niets gedaan wordt tegen de klimaatverandering’.

Klimaatveranderingen dreigen grote delen van het aardoppervlak ongeschikt te maken voor voedselproductie en bewoning. Als we op deze manier doorgaan, zullen veranderende weerpatronen droogte en orkanen veroorzaken, met als gevolg dat oogsten vernietigd zullen worden en het zeewaterpeil zal op veel plaatsen stijgen. Drinkwaterreserves slinken – meer dan de helft van de wereldbevolking heeft nu al te maken met drinkwatertekorten. Honger en frustratie zullen voeding geven aan terrorisme en oorlogen ontketenen. De broze balans van onze wereldomvattende afhankelijkheid zal onherstelbaar worden verstoord. Tijdens de daaruit voortvloeiende ineenstorting zal geen land, geen bevolking, worden gespaard.

‘Nog even en er komt geen druppel water meer uit de kraan in Kaapstad. De Zuid-Afrikaanse metropool kampt nu al – 2018 – met een ernstig watertekort’.

De HLPW [High Level Panel on Water,2] dringt dan ook aan op een nieuwe aanpak. HLPW is een tweejarig tijdgebonden initiatief om meer actie te ondernemen om de water-gerelateerde uitdagingen van de wereld op te lossen. De Wereldwaterraad een rapport met tien actiepunten opgesteld.

Een kleine greep uit het rapport [1]:

  1. Wereldwijd verdubbeling van investering in waterinfrastructuur
  2. ‘Groen oplossingen’, zoals regenwater recycling en duurzame landbouw
  3. Nieuwe kijk op watermanagement; het moet aantrekkelijker worden voor investeerders.
  4. Bescherming van de drinkwaterbronnen

 

 

[1] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17825HLPW_Outcome.pdf
[1] https://www.unwater.org/high-level-panel-on-water-outcome-document/
[2] De wereldleiders bogen zich de afgelopen twee jaar over dit mondiale probleem: ze vormden het High Level Panel on Water [HLPW] van de Verenigde naties.

6.0     Verandering. Ja, hoe?

‘De wereld verandert op dit moment niet, omdat de meeste mensen tevreden zijn’.

De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin verschillen – niet overeenkomsten – worden beloond, waarin meningsverschillen worden opgelost door conflicten en oorlogen. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin de strijd om het bestaan, ‘macht is kracht’ en competitie levensvoorwaarden zijn en winnen het hoogste goed wordt genoemd. De meeste mensen snappen dan ook niet, dat zij hun aarde aan het verwoesten zijn – de planeet nota bene die hen het leven mogelijk maakt – omdat zij in hun daden alleen naar verbetering van hun levensomstandigheden streven.  De meeste mensen voelen zich in de laatste tientallen jaren dan ook vooral bedreigd door het groepsbewustzijn, een concept als het collectief belang, een verenigde wereldvisie of een God die in eenheid met de hele schepping bestaat, eerder dan er apart of los van te staan.
De rampzalige gebeurtenissen op onze planeet – zoals ze nu al 3000 jaar op regelmatige basis plaatsvinden – zijn dan ook niets anders dan een weerspiegeling van het collectief gecreëerde bewustzijn; van ‘jou’ of ‘jouw (familie)groep’, of van de hele mensheid op onze planeet! En – helaas – niet iedereen begrijpt het groepsbewustzijn(s)proces!

Onze wereld, en de conditie waarin zij verkeert, is dus een weerspiegeling van het totale, gecombineerde bewustzijn van iedereen die leeft! Als je om je heen kijk, zie je dat er nog veel werk moet gebeuren. Tenzij, je tevreden bent, met jouw wereld zoals die is. Verbazingwekkend genoeg zijn de meeste mensen tevreden. Daarom verandert de wereld niet! Niet op dit moment!

De toekomst ligt niet vast! Wij als mens zijn in staat de toekomst naar onze hand te zetten! De vraag is alleen of wij bereid zijn er aan te willen werken; aan onze toekomst!’

7.0     De nieuwe aarde is geen utopie

Alle utopische visioenen hebben één ding gemeenschappelijk, namelijk dat het een mentale projectie van een tijd in de toekomst is. Een toekomst waar alles goed met ons is, waar we gered worden van het ‘boze’, waar eeuwig vrede heerst en het einde van al onze problemen kent.  Maar er zijn veel van zulke visioenen geweest; sommigen ervan eindigen in een ware teleurstelling, anderen in een ramp.

Is het lanceren van de gedachte van een ‘nieuwe aarde’ dan niet het zoveelste utopische visioen? Helemaal niet. Maar realiseer je wel, dat in de kern van álle utopische visioenen één van de belangrijkste structurele gedachtestoornissen van ons bewustzijn zit, namelijk ‘verlossing’ verwachten in de toekomst!

Het enige bestaan dat de toekomst feitelijk heeft, is als gedachtevorm in je verstand, in je geest. Dus als je verlossing verwacht van de toekomst, verwacht je die onbewust van je verstand, het bewuste; de geest! Je bent als het ware gevangen in een beperkte, omkaderde gedachtevorm en dát is ego-gericht denken!!
Dus, wat jij op dat moment tijdens het creëren in je onderbewuste en bewuste hebt liggen, wordt ook daadwerkelijk gecreëerd. De aarde is daar een afspiegeling van!

De grondslag van het creëren van een nieuwe aarde is een ontwaakt-bewustzijn!

8.0     Een nieuwe wereldvisie

‘De machtselite [1] en waterschaarste zijn onze grootste toekomstige problemen, die een mondiale politieke oplossing vragen’.

Eén ding moet heel duidelijk zijn of gemaakt worden: onze huidige wereldcrisis kan alleen via een radicale verandering van denken worden opgelost; een transformatie van de waarden en bestaande overtuigingen die wij hebben van onszelf, andere mensen en de wereld om ons heen.
Wij hebben dus behoefte aan een nieuwe kijk – een totaalbeeld – op onszelf, de wereld en onze plaats en rol in deze wereld. Een nieuwe visie die gegrond is op de beste inzichten die we nu hebben in de menselijke natuur – het energiewezen dat jij bent – en de natuur van de wereld; de persoonsgebonden relatie die jij hebt met de Kosmische Levensenergie (God, |Al-Wat-Is|), het goddelijke wezen dat jij bent en de Aard-eigen Energie!

De nieuwe wereldvisie zegt:Wij zijn verbonden met alles en iedereen

Gandhi zei eens: “Wees de verandering die je zo graag in de wereld ziet.”
In de hedendaagse maatschappij betekent dit zoveel als: verander je bewustzijn opdat anderen het hunne veranderen. Hoe kan je dat doen [2]? Laat allereerst het oude bewustzijn los, de normen én overtuigingen die er de basis van vormen.
Als je geest vrijmaakt van schaarste-overtuigingen en meer in lijn brengt met de waarheid, kun je vrij eenvoudig een fijner, vreugdevoller leven creëren met meer inspiratie, creativiteit, helderheid en kracht.

En William James had gelijk toen hij zei:

‘Wij zijn allemaal eilandjes in de zee, aan de oppervlakte los van elkaar, maar daaronder stevig onderling verbonden’.

 [1] Machtselite: verschillende occulte elitegroepen zoals de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Sculls & Bonesleden, de Bilderbergers en de Bohemians. Zij werken toe naar het juiste moment waarop er een wereldleider kan worden gepresenteerd die met ongekende wreedheid de mensheid in één politiek-financieel-religieus systeem zal dwingen.
[2] Nieuwsbrief ‘Veranderen. Ja. Hoe? – Oktober en November 2010 & Nieuwsbrief ‘Transformatie van onze wereld’ – maart 2020

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/324-toekomstvisie-water