Ontwikkelingsveranderingen in de hersenen en dronkenschap adolescenten

Een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van King’s College London heeft ontdekt dat adolescenten met specifieke patronen van hersenontwikkeling een verhoogde frequentie van dronkenschap rapporteren. Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA Psychiatry.

Hersengebieden met een afname van grijze stof tussen de leeftijd van 14 en 19 jaar wordt geassocieerd met een toename van dronkenschap tussen 14 en 19 jaar

Met behulp van beeldvormende gegevens van de hersenen verzameld van 726 gezonde adolescenten, analyseerden de onderzoekers veranderingen in het volume aan grijze stof en in de frequentie van dronkenschap van de leeftijd van 14 jaar tot 19 jaar. De resultaten toonden aan dat degenen die in 2004 een afname van grijze stof hadden ervaren in de frontale en tijdelijke hersengebieden gedurende deze periode van vijf jaar ook een toename vertoonden van hoe vaak ze aangaven dronken te zijn.

Dronkenschap wordt beschreven als gedrag dat duidt op een sterke bedwelming, zoals wankelen tijdens het lopen, niet goed kunnen praten, overgeven of niet herinneren wat er is gebeurd. Aan adolescenten werd gevraagd hoe vaak ze dronkenschap hadden ervaren in de afgelopen 12 maanden.

Er is een voortdurend debat over hoeveel alcohol veranderingen veroorzaakt in de hersenstructuur bij adolescenten of als er een structureel pad is in de ontwikkeling in de hersenen dat gedrag beïnvloedt, dat bepaalde adolescenten kan aanzetten tot een groter risico op dronkenschap. Deze nieuwe studie zet vraagtekens bij eerdere interpretaties van onderzoek op dit gebied dat suggereert dat dronkenschap een schadelijk effect heeft op de zich ontwikkelende hersenen van gezonde adolescenten. De bevindingen wijzen erop dat structurele verschillen in de grijze massa van sommige gezonde adolescenten vatbaar zijn voor bepaalde gedragingen die resulteren in frequentere dronkenschap. De studie onderzocht geen veranderingen in de hersenstructuur van zware drinkers.

Het verband tussen veranderingen in grijze stof in de hersenen in de loop van de tijd en verhoogde dronkenschap bij meisjes was bijzonder sterk. Het onderzoeksteam onderzocht ook de rol van impulsiviteit en ontdekte dat alleen jongens een verband vertoonden tussen impulsiviteit en verhoogde dronkenschap, wat suggereert dat er mogelijk onafhankelijke ontwikkelingstrajecten zijn die leiden tot
dronkenschap voor jongens die anders zijn dan bij meisjes.

Vertaling: Andre Teirlinck