Eerste Kamer steunt spoedwet aanpak stikstof

Dinsdag 17 december debatteerde de Eerste Kamer over de Spoedwet aanpak stikstof met minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Aansluitend op het debat werd er over het wetsvoorstel en zeven ingediende moties gestemd. De fracties van CDA, D66, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en FVD waren tegen. Daarmee is het wetsvoorstel aanvaard.

In het debat voorafgaand aan de stemming was de Kamer kritisch over de manier waarop de regering deze wet op het laatste moment, voor het einde van het jaar, nog door de Eerste Kamer wilde loodsen. Veel fracties vonden het voorstel te mager, uitgaande van de opgave die er ligt. Volgens onder andere GroenLinks, PvdA en PvdD had het wetsvoorstel een extra pakket aan maatregelen moeten bevatten om effectief te kunnen zijn.

Forum voor Democratie en PVV waren juist ontstemd omdat het volgens hen het probleem niet zozeer de stikstofuitstoot is, maar een bureaucratisch probleem. Vergunningen worden alleen verstrekt als het past in de beschikbare depositieruimte, en om die reden waren zij tegen. Een aantal fracties maakte zich zorgen of door dit wetsvoorstel de boeren niet gedwongen zouden worden hun veestapel te verminderen en land af te staan voor natuur. Alle fracties waren het eens dat het van belang was dat de bouw, met name woningbouw, maar ook infrastructuur, weer van de grond komt. Voor de fracties die het wetsvoorstel steunden was dat het belangrijkste argument.

Link