Column Hans Zevenboom – de impact van gedachte-transitie: ‘Elementalen’

1.0Inleiding

Is energieoverdracht of ‘energie-transitie’ van jouw gedachten op je medemens mogelijk?

Waarom is dit onderwerp ‘energie-transitie’ zo belangrijk voor het welzijn van de mens?Wat maakt ons dorstig om dit onderwerp aan het licht te brengen; teweten? Sociale vaardigheden verbeteren? Wel, ……. je hebt je medemens nodig om spiritueel te kunnen groeien! Maar wat kunnen mogelijke effecten zijn van menselijke contact?

‘We worden geboren als originelen. Hoe komt het dat we sterven kopieën?’[Eward Young, 1683-1765]

Transitie is het emotionele, cognitieve, fysieke en spirituele proces dat mensen doorlopen wanneer ze met een verandering worden geconfronteerd. Je kunt het zien als een complex van veranderende gedachten, ideeën, nieuwe inzichten, gevoelens en emoties die opkomen bij zo’n verandering.Een gedachte of een emotie kan zonder aanleiding opkomen of voortkomen uit andere gedachten – de ene gedachte leidt tot een andere.

‘Emotie is volgens de wetenschap ‘hersenwerk’

Als we het over ‘denken’ of ‘gedachten’ hebben, dan wordt er mee bedoeld alles wat er in de hersenen gebeurt: alle signalen die door het hersennetwerk vliegen, alle interpretaties die je maakt, alle conclusies die worden getrokken. Anders gezegd de term ‘gedachten’ is een overkoepelende term voor elke vorm van‘hersen- of geestesarbeid’.

2.0 Elke gedachtevorm of -energie is een emotie

‘Emoties de spierballen van de hersenen’

Heel elementair gezien zijn emoties[1] – gedachten – de manier waarop onze geest en ons lichaam voorbereidt op actie, op basis van onze waarneming van wat er gebeurt. In eerste aanleg zijn emoties het gevolg van een biologische interactie tussen onze ‘geest’(het verstand, de hersenen) en ons lichaam. Maar onze meest basale (primaire) emoties – geluk, verdriet, angst, woede en afkeer – zijn in eerste instantie bedoeld om ons te helpen bij ons eigen voortbestaan.

‘Emoties is energie in beroering’

Emoties stromen;ze kunnen in en uitje lichaam stromen! Emoties – allerlei gedachtevormen – kunnen dus opkomen, ervaren worden en weer wegvloeien.Houd je daarentegen de energie van een emotie vast in je denken of in je lichaam, dan gaat het daar een eigen leven leiden. We gaan bijvoorbeeld over de emotie nadenken en maken er eigen plaatjes en verhalen bij.De primaire emotie wordt dan secundair en je creëert daarmee je eigen drama. De oorspronkelijke primaire emotie wordt tot een verhaal gemaakt met bijbehorende gevoelens; het zgn. ‘materialiseren van je gedachten’!Als je het verhaal lang genoeg in stand houdt, kunnen de gevoelens uiteindelijk ook denkbeelden of zelfs overtuigingenworden, die vastgeroest zitten in al je denkpatronen.

Je bent niet je gevoelens en gedachten, je hébt ze!

Er is wel degelijk een verschil tussen emoties en gevoelens. Emotieszijn de zichtbare uitingsvorm van je gevoel. ‘Je voelt je verdrietig, je voelt je bang en verlegen’.Gevoelensdaarentegen zijn lichamelijke reacties; onze hersenen en ons zenuwstelsel geven feedback over hoe we als mens een bepaalde toestand ervaren.Sommige gevoelens zijn ware gevoelens; dat zijn gevoelens die in de ziel zijn geboren. Sommige gevoelens daarentegen zijn vals, nep. Zij worden in je verstand – de ‘geest’ – geconstrueerd. Met andere woorden, het zijn helemaal géén ‘gevoelens’. Het zijn gedachten. Gedachten die zich voordoen als emoties. Dergelijke gedachten zijn gebaseerd op jouw eerdere ervaringen en op de waargenomen ervaringen van anderen.

‘Emoties: de werking van ons brein (?)’

Emoties overkomen je, ze bewegen je, ze stromen in en uit je. Maar gelukkig kunnen we gevoelens en gedachten daarentegen kun je ook leren beheren. Door je te focussen op positieve gedachten, voel je je gelukkiger. Jij hebt je gedachten onder controle, jij bepaalt welke gedachten je toelaat of niet. Vanuit wat je denkt, volgt hoe jij je voelt. Dus jij bepaalt zelf hoe je je voelt! Ouspenskyschreef, dat het gevoel duizenden malen sneller is dan de rede!

‘Heb jij ooit stil gestaan hoeveel soort elementalen mensen dagelijks creëren?’

 

 

[1] https://www.nlp-nu.nl/kenniscentrum/technieken-begrippen/de-werking-van-ons-brein-neuronetwerken-bij-emoties/

3.0 Het begrip‘Elementaal’

In de afgelopen eeuw is er veel verwarring ontstaan over begrippen als ‘Elementalen’ en ‘Elementaren’. Dit misverstand is ontstaan in de begintijd van de Theosophical Society waarin Helene P. Blavatsky toentertijd nog geen duidelijk onderscheid heeft gemaakt in haar woorden, brieven en in haar boeken (‘De Geheime Leer’) tussen ‘elementalen’ en ‘elementaren’. Hun vocabulaire was nog onvoldoende omschreven en nog niet uitgebreid genoeg. In die begintijd werden woorden gebruikt die later werden afgeschaft.

‘Definitie of omschrijving ‘elementaal’; wat is een ‘elementaal’

Om je te besparen voor al mogelijke gedachte, beschrijvingen, interpretaties, visies en ‘geloofsleer’ van allerlei wijze mannen en vrouwen, wil ik van nu af aan slechts één omschrijving of definitievan ‘elementaal’ introduceren die de lading volledig dekt; diede impact van een ‘elementaal’ (een gedachtevorm of een gedachte-energie)die jij als persoon op je directe omgeving én op je fysiek en geestelijk gestel kunt uitoefenen. Je kunt het zien als een gedaante, maar ook als energievorm.

‘Elementalen’ zijn levende energievormen (energetische gedachtevormen) gecreëerd door de gedachten van mensen. Elementalen zijn zelfgecreëerde gedachten, gedachtevormen of gedachte-energieën; ze hebben vorm, macht én een eigen leven! Elementalen bevatten hoeveelheden psycho-noëtischeenergie [1] die welke vorm dan ook kunnen aannemen, afhankelijk van degene die ze creëert. Eenmaal gecreëerd en geprojecteerd, nemen elementalen hun eigen fysieke bestaan ​​aan.

Wij geven ‘leven’ aan deze elementalen met onze gedachtenén onze gevoelens. Als ze eenmaal naar buiten geprojecteerd zijn, de wereld zijn ingestuurd, dan leiden ze een eigen bestaan en kunnen ze degenen om ons heen beïnvloeden die op eenzelfde frequentie trillen! Elke gedachte en elk gevoel dat een mens projecteert is dus een ‘elementaal’! ‘Elementalen worden óf door anderen naar je toegestuurd óf je hebt ze zelf gecreëerd’, aldus Daskalos[2].

Onze huidige persoonlijkheid is in wezen een combinatie van verschillende elementalen, onbewust, zelfbewust of bovenbewust gecreëerd. Jouw persoonlijkheid en de omstandigheden waarin je nu leeftisde som van de elementalen(= gedachtevormen en -patronen)die je hebt opgebouwd vanaf je huidige afdaling in de driedimensionale wereld en het begin van je incarnatiecycli!

[1] psycho-noëtisch – de vormloze massa van energie. De mate waarin het gevormd is, geeft de mate aan waarin het individu spiritueel ontwikkeld is.
[2] Daskalos, echte naam StylianosAtteshlis, geboren en getogen op Cyprus. Daskalos, een diep religieus man, was een leraar van onvoorwaardelijke liefde: liefde voor God, liefde voor de naaste, liefde voor zichzelf Hij werd eind jaren tachtig wereldwijd bekend door de drie boeken van de Amerikaanse socioloog van Cypriotische afkomst Kyriacos C. Markides. Zijn eerste boek “The Magus of Strovolos”, waarin de capaciteiten, daden en leringen van Daskalos worden gepresenteerd vanuit de eigen ervaring van de auteur, werd uitdrukkelijk goedgekeurd door Daskalos. Het tweede en derde boek wees hij even duidelijk af.

4.0Hoe kunnen we deze ‘elementalen’ (gedachtevormen) nu classificeren?

‘Heb jij er ooit bij stilgestaan hoeveel van dit soort elementalen mensen dagelijks creëren?’

Een mens kan vibreren door gedachten én gevoelens. De wijze waarop een mens vibreert, bepaalt het type en de kwaliteit van de gedachte-energieën of gedachtevormen die hij of zij produceert. Elementalen zijn in vele categorieën in te delen en wel volgens hun zuiverheid en hun aard.Ze worden uitgezonden met een intensiteit die overeenkomt met de kracht van het verlangen dat ze heeft gecreëerd. Zo’n elementair – de beginfase van een gedachtevorm – is aanvankelijk niet groter dan een speldenknop, maar kan uitgroeien tot een gigantische wolk van‘donder en bliksem’!

‘Energietransitie of energieoverdracht’

Wat wij ‘gewone’ elementalen noemen, wordt dus gegenereerd door de hersenen, of beter gezegd de etherische dubbelganger[1] van ons materiële brein. De hersenen creëren te pas en te onpas gedachtevormen – een energievorm die (over)beladen is met je positieve of negatieve gevoelens en emoties – die via ons chakra-systeem de wereld worden ingestuurd óf bijvoorbeeldviaeen energetische verbinding of -koord onbelemmerd naar een andere persoon toestroomt. Dit proceskan bewust of onbewust plaatsvinden!
Die uitgezonden energiestroom van ‘elementalen’ of gedachte-energievormen hecht zich in eerste instantie vast aan het aura-veld of elektromagnetisch energieveld van die persoon én dringt dáárna – na enige tijd – door tot in het fysieke lichaam via één van de zeven hoofdchakra’s aan de vóórzijde van het lichaam.Op deze wijze ontstaat er een gewenste of ongewenste energieverstrengeling of –uitwisseling plaats.

‘De energie van een ander mens voelen in je eigen lichaam; energieverstrengeling’

Nu weten we zo langzamerhand wel dat we ‘goede’ of ‘slechte’ gedachten hebben en dat we die gedurende de hele dag produceren. Een opmerkelijk verschijnsel bij energie-transitie of -overdracht is dan ook, dat de ‘slechte’ gedachten of gevoelens via het voorhoofdchakra het fysieke lichaam verlaten en dat de positieve, ‘goede’ gevoelens juist via de hartstreek – met name de hartchakra – verlaten! De reden hiervan ligt in het feit, dat er een verschil tussen (zuivere) emoties én gevoelens bestaat:tussen positieve of negatieve emoties en/ of gevoelens.Emoties zijn de zichtbare uitingsvorm van je gevoel, gevoelens daarentegen zijn lichamelijke reacties!

Gevoel is een vorm van feedback, maar subtieler en stiller van aard dan emoties. Als je gevoelig en empathisch mens bent, neem je makkelijk energieën van andere mensen over. Er ontstaat een verwevenheid. Een zeer sterke energetische verstrengeling of -verwevenheid ontstaat wanneer bijvoorbeeld de elektromagnetische energievelden of aura-velden elkaar raken en/of gedeeltelijk overlappen. Dit gebeurt wanneer bijvoorbeeld de twee personen elkaar kunnen aanraken. Op die manier kan het zo maar zijn dat je plotsklap andere gedachten, andere gevoelens in je opkomen of onprettige trillingen in je fysiek lichaam ervaart.

[1] Etherische dubbelgangerof het etherisch dubbellichaam. Binnen het grof materiële lichaam van een bestaand leven lopen energiestromen die we ‘ether’ noemen. Het stromen en de verspreiding en de opslag van deze energie vindt plaats binnen een veld dat het lichaam omgeeft. Dit veld noemen we het etherisch dubbellichaam of energie-veld. Ieder grof materieel, emotioneel en intellectueel lichaam heeft een etherische tegenhanger of dubbellichaam!

5.0 Verschillende soorten ‘elementalen’ onderscheiden

‘Alleen al de intentie om vriendelijkheid in het moment te brengen, heelt je hart en maakt het zachter’[ ShauanShapiro]

We kunnen een onderscheid maken twee soorten elementalen, te weten een soort die onbewust wordt voortgebracht en die Daskalos de elementalen van ‘wensgedachten’ noemt en een soort die bewust wordt opgebouwd, de zogenaamd ‘gedachtewensen’.

Wanneer negatieveemoties de boventoon voeren in onze gedachten, creëren we emotionele gedachtevormen of ‘wensgedachten’. Wanneer onze gedachten, verlangens en emoties worden geconfronteerd met rationele redenen en liefde, creëren we ‘beredeneerde gedachtevormen’ of energiegedachten van onze verlangens. Een simpele gedachte aan vreugde bijvoorbeeld creëert een ‘vreugde-elementaal’.

Wanneer een persoon voornamelijk door zijn of haar gevoelens vibreert, staat hij of zij dus onder invloed van emoties en verlangens. Het denken speelt dan een ondergeschikte rol! Dit zijn de elementalen van de wensgedachten. Elementalen van wensgedachten zijn kenmerkend voor ‘gewone’ mensen, die een inzicht missen in de aard van het denken en het verlangen. Met als gevolg dat zij vaak ten prooi vallen aan de elementalen die zijzelf creëren. Elementalen van de wensgedachten hebben ook hun eigen vorm, macht en leiden een eigen leventje. Merk op dat iets als eigenwaan op zichzelf al een ‘elementaal’ is die gevormd is in het zelfbewuste persoonlijkheid.

5.1 Groeps-‘elementalen’

Met elke gedachte, elke blik, verbeelding, afleiding of gevoel creëren we elementalen’

 

Onze huidige persoonlijkheid en de omstandigheden waarin wij leven zijn de som van de elementalen.Sommige ‘elementalen’ komen voort uit onzepersoonlijkheid, andere ontstaan ​​onder invloed van de externe omgeving. We creëren ook elementalen met onze verlangen-emoties en gedachte-emoties; óf onze persoonlijkheid vibreert op een gemeenschappelijke frequentie van een bepaalde groep van elementalen(bijvoorbeeld een groep ‘dolende geesten’ of obsessieve entiteiten of -energievormen)en trekt zo een vergelijkbaar soort elementalen aan. Vanwege het doel waarvoor ze zijn gemaakt, kunnen ze zowel vriendelijk als kwaadaardig zijn.

Onze persoonlijkheid, of deze nu zwak en ziek van aard is of sterk en gepassioneerd, activeert deze groep elementalen. Zodra ze geactiveerd zijn, klampen ze zich vast aan de persoonlijkheid van de gastheer (bijv. aura-veld) en markeren aldaar zijn emoties, gedachten en reacties.  Als we een ‘zwakke’ (beïnvloedbare) persoonlijkheid hebben opgebouwd, creëren we onvermijdelijk aantrekkingscentra die de overeenkomstige ‘elementalen’ naar ons toe trekken die anderen hebben gecreëerd of momenteel om ons heen creëren en die zich ophopen in de atmosfeer. Maar zelfs in zo’n geval zijn wij het die de verantwoordelijkheid hebben, omdat we alleen die trillingen aantrekken die resoneren met onszelf. Dus we kunnen andere mensen of de heersende omstandigheden om ons heen niet de schuld geven, omdat het accepteren van en aanpassen aan deze elementalen puur onze eigenkeuze en verantwoordelijkheid is.

‘Energiewolken in de atmosfeer opgevuld met geloofsovertuigingen; een reservoir van verderf’

Op dit moment hebben we ‘groepen-elementalen’ die eeuwenlang zijn gecultiveerd door een gemeenschappelijk geloof of een overtuiging en daardoor de bijbehorende activiteit(en) in stand houden. Deze groep-elementalen drijven als ‘energiewolken’ door ons universum, waarop wij bewust of onbewust mee verbonden zijn.

5.0 Natuurwet zegt: actie = reactie

‘Karma’

Het is een natuurwet dat als elementalen eenmaal naar buiten geprojecteerd zijn, zij op den duur terugkeren naar het onderbewust van de persoon die ze heeft gecreëerd. Wanneer ze elkaar dán weer ontmoeten in dat deel van onze persoonlijkheid, dat we het onderbewuste noemen, komen ze weer bij elkaar. Dan komen ze naar boven uit de ‘poel van herinneringen’ naar het bewuste niveau om zo nieuwe energie op te doen en zich weer terug te trekken.

Elementalen zijn levende ‘wezens’ (= energetische gedachtevormen) gecreëerd door de gedachten en gevoelens van mensen. De ‘goede’of‘slechte’elementalen die de wereld in worden gestuurd door de mensen die ze hebben gemaakt, hebben altijd de neiging om terug te keren naar hun oorsprong. Dit creëert karma[1]. Maar elementalen kunnen ook worden verrijkt en ze kunnen zelfs allianties vormen;als complexe onderlinge relaties van effecten van individuele elementalen samenkomen. Zo’n complexe onderlinge relatie is bijvoorbeeld de persoonlijkheid, het ego, het zelfbeeld van een geïncarneerde menselijke individualiteit, of de beelden/ideeën die we hebben van andere mensen (hun innerlijk leven, karakter, enz.).

Alles wat in je breinmassa (de ‘geest’)aan geest-elementalen wordt gecreëerd, zal via het vóórhoofdchakra – het gebied tussen de ogen boven de neus – verlaten om in een later stadium weer terug te keren. Als ze dan terugkomen, komen ze via de zeven energiecentra (= psycho-noëtische centra) of chakra’s aan de achterzijde van het fysieke lichaam weer binnen als zeven elementalen; een verdubbeling als het ware! Diezelfde cyclus herhaalt zich totdat zulke geest-elementalen erin slagen een permanentere basis in het onderbewuste van de persoon te vormen. Dan nemen zij energie op uit het etherisch dubbel[2] van de mens en verlengen op die manier hun leven.
Zo ontstaan gewoontes en obsessies als bijvoorbeeld roken, gokken en overdadig drinken.Maar wat velen niet beseffen of weten is dat bij extreme verslavingen zoals seks, drugs, alcohol, gokken, e.d. de teruggekeerde ‘elementalen’ de energiegeschiedenis – de opgedane levenservaringen van alle vorige levens – van de persoontriggert en dus oproept; de energieverledens die diep verscholen opgeslagen liggen in het onderbewuste. Dit zorgt voor een ‘explosie’ van ongekende, krachtige, onverklaarbare opdringerige gevoelens en gedachten bij de verslaafde.

 

 

[1] Karma: De wet van oorzaak en gevolg. De totale uitkomst van daden, gedachten en gevoelens van een mens, bepalend voor zijn of haar daaropvolgende toestanden van bestaan. Mensen zijn volledig verantwoordelijk voor het vormen van hun karma, hun lotsbestemming.
[2] Etherisch dubbel(aura-veld)het energieveld dat de drie lichamen in leven houdt.

6.0 Het effect van ‘Elementalen’ en overeenkomstige trillingsfrequenties in gelijkgestemde onbekendeenergievelden

‘Geen enkele gedachte kan of wordt vernietigd’ ‘Alle geprojecteerde gedachten blijven bestaan ergens in ons universum’

Wij weten nu dat ‘elementalen’ een eigen ‘leven’ leiden en als ze eenmaal naar buiten geprojecteerd zijn, kunnen ze degenen om ons heen beïnvloeden die op eenzelfde frequentie trillen! Deze beïnvloeding kan plaatsvinden via een ‘bewust of onbewust aangelegde’ energieband of -koord waardoor al jouw persoonlijke gevoelens en emoties (haat, jaloezie, boosheid, … liefde) getransporteerd én overgeheveld worden naar je medemens of …….. de vrije wereld (de atmosfeer)in waar ze zich kunnen verzamelen in een ‘groepswolk’ (soort Akasha) gevuld met identieke gedachten en trillings-patronen.Een oneindige grote energiewolk van boosheid; een energiewolk van haat, van agressie, etc. etc., die voor eeuwig blijft bestaan’ …..waarmee we bewust of onbewust in verbinding (kunnen) staan, kan bijvoorbeeld zorgen voor onderlinge agressie tussen mensen en/ of landen (bijv. oorlog tussen Rusland en Oekraïne). Met andere woorden ons universum ligt ‘bezaaid’ met wolken – ‘energieklonten’ – die volgepropt zijn met onze gedachten!

‘Het zich aandienen van ongewenste entiteiten’[1]

Het uitzenden van onze gevoelens en gedachten wordt vele malen herhaald en creëert in onze persoonlijkheid aan de ene kant een verschrikkelijke omgeving van duisternis, als de ‘elementalen’ van een lagere orde zijn, of een sterke sfeer van liefde als er goede gedachten worden gevormd. Wanneer een dergelijke ‘elementaal’ van een lagere orde (= een lage trillingsfrequentie, zoals bijv. haat, woede, boosheid) het fysieke lichaam van de ander persoon binnendringt, kan er een bijzondere situatie ontstaan.
Lichaam en geest creëren op dat ene moment wederom ‘elementalen’, die gezamenlijk een zeer sterk overheersend karakter – een zeer krachtige trillingsfrequentie van een lage orde – kunnen gaan vertonen. Dit fenomeen – een verandering van trillingsfrequenties – geeft altijd een zichtbare kleurverandering in het aura-veld én zorgt er plotsklap voor, dat er ergens vanuit de Kosmische sferen door zgn. ‘dolende geesten’ op wordt gereageerd, mits er een gelijke afstemming bestaat tussen de trillingsfrequenties van de persoon op aarde en de ‘getriggerde dolende geesten’.
Een overeenkomstige trillingsfrequentievan bijvoorbeeld boosheid, agressie, teleurstelling, verlatingsangst, haat, etc.. kan dus leiden tot een ongewenste ‘klik’, een ongewenste aantrekkingskracht tussen de twee verschillende energievelden. Er moet – hoe dan ook – dus een soort overeenkomst en afstemming tussen bestaande trillingsfrequenties van één of meerdere entiteiten of wezens te bespeuren zijn.

Bij overeenkomst trillingsfrequenties(bijv. de trillingsfrequentie van haat) bestaat er ook de mogelijkheid dat een ‘dolende geest’ of zelfs meerdere ‘geesten’ vanuit de kosmische sferen neerdalen en zich gaan vastklampen aan de achterzijde van het fysieke lichaam[2] van de persoon – in eerste instantie aan het auraveld – waarmee de oneindige energiekoord of- verbinding is aangelegd. Die persoon wordt ineens overladen en belaagd met of door ongewenste energievormen of de overheersende energiegedachten van ‘dolende geesten’.
We spreken tijdens het vastklampen van een ‘dolende geest’ over een zogenaamde ‘auralifter’ [1]! Deze ‘auralifters’en/ of obsessieve energievormenkunnen uiteindelijk leiden tot onverklaarbare klachten, zoals hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, draaierig, misselijk, angsten, depressiviteit, stemmingswisselingen, onzekerheid, of extreme vermoeidheid, etc., etc.

Ad. Het thema ‘auralifters’en ‘obsessieve en pseudo-obessieve energievormen’ zullen in een volgende Nieuwsbrief [periode juli-augustus 2023] uitvoerig aan bod komen.

[1] Auralifters of entiteiten zijn overledenen die niet direct naar de hemelse sferen zijn gegaan na hun overlijden. Ze liften als het ware mee op het energieveld (aura) van een aards gebonden persoon.
[2] De voorzijde van het fysieke lichaam heeft met de toekomst te maken; de achterzijde met je energiegeschiedenis, je vorige levens.

7.0 Relatie tussen moderne psychologie en therapie-methode

Er heerst momenteel een algemeen misverstand in de moderne psychologie [1]. Veel psychotherapeuten zijn van mening dat het, om de patiënt te helpen genezen, nodig is om bepaalde emoties en gebeurtenissen opnieuw te beleven, waardoor de herinneringen en frustraties die de persoonlijkheid teisterden naar buiten komen.
In dit proces van ‘stoom afblazen’ worden de ‘elementalen’ die een bepaalde geheugensituatie omringen, in plaats van te verzwakken, in feite nieuw leven ingeblazen door de aandacht die we ze opnieuw hebben gegeven. Deze methode belemmert – op enkele uitzonderingen na – het herstel van de patiënt en voegt alleen maar meer ongewenste energie(vormen) toe aan het probleem.

 

Als zo’n groep ‘elementalen’ bijzonder agressief is, kunnen ze controle krijgen over onze energie in onze energiecentra (chakra’s) door een bezetenheidsfenomeen. Maar aan de ander kant, als deze elementalen goedaardig en vriendelijk zijn, kunnen we momenten van grote inspiratie of zelf extase ervaren! Net zoals we ons grove stoffelijk lichaam kunnen vergiftigen door schadelijk voedsel te eten of het met betere zorg te zuiveren, zo besmetten we ons met gif of zuiveren we onze persoonlijkheid.

 

Dit is het pad van evolutie van het menselijk karakter.

 

 

[1] Moderne behandelmethoden: EMDR (Eye MovementDesensitizationandReprocessing) en IEMT (Integral Eye MovementTherapy). Nieuwsbrieven ‘Psychiatrie’- deel I, mei 2013; ‘Psychiatrie’- Pseudowetenschap – deel II, Juni 2013; ‘Psychiatrie’ – Je schaduwkant – deel IV, Juli 2014

8.0 Hoe kunnen wij ‘elementalen’ bestrijden?

Voorbeeld:roken en drinken bestrijden. Ja, hoe?

In de eerste plaats moet je zulke elementalen niet bestrijden. De ‘vijand’ is onzichtbaar en zal je uiteindelijk zeker verslaan. Door een agressieve oorlog met die ‘elementaal’ te voeren, geef je hem juist meer energie. Je kunt zijn macht alleen neutraliseren door hem te negeren. Want met onverschilligheid onttrek je macht aan de elementalen en neutraliseer je hen. Zij lossen op of ze verdwijnen in de etherische sfeer waar ze wellicht door anderen opgepakt worden. Als we spiritueel groeien, worden we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de val van onze medemens als gevolg van de elementalen die door ons zijn achtergelaten in de etherische wereld.

Jezus zei:Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde?’Omdat door je eigen innerlijke zelf – vaak de geest – beoordeeld wordt. Je hebt deze elementalen gecreëerd ongeacht het feit of je de situatie hebt getranscendeerd die je ertoe bracht ze te creëren.

Heb dus geen zorgen over hoe anderen over je oordelen of denken. Vrees alleen het oordeel van je eigen innerlijke zelf; je ziel, je hoger bewustzijn – niet je geest.

9.0 Slot

’Wij zijn goden in ballingschap’, die lijden aan een zelf opgelegde vergetelheid. Het uiteindelijke en allesoverheersende doel in ons leven is het terugvinden van ons oorspronkelijk, goddelijk ‘geheugen’; het hoogst en meest werkelijke Zelf!

Ja, hoe kunnen we dat goddelijk geheugen terugkrijgen?

Dat kan op verschillende manieren. We zijn allemaal aan spiritueel aan het groeien; aan het Ver-lichten, omdat we in feite allemaal op het pad van zelfontdekking en zelfrealisatie zijn, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Dat gebeurt via onze ervaringen die we in steeds nieuwe incarnaties als resultaat van ons karma hebben opgedaan. Dit is het begin van de terugreis naar het punt van de oorsprong: het Geest-ego in ons. (Pneuma = onze goddelijke essentie, onveranderlijk en eeuwig; je ziel. Geest is het middel waardoor God of het Absolute zich manifesteert). Op deze manier zullen alle mensen op den duur zelf-gerealiseerd worden. Dit is het pad van pijn en ‘lijden’, het onvermijdelijke gevolg van onwetendheid.
De andere weg gaat via een bewust en gedisciplineerd proces van onderzoeken van de waarheid. Jij wordt een onderzoeker naar de waarheid en begeeft je bewust op het pad van zelfontdekking. “Ken de waarheid en de waarheid zal u vrijmaken”.

Hoe wordt je Onderzoeker van de Waarheid?

Door contemplatie, meditatie, zelfobservatie en dienstverlening. Zelfobservatie en dienstverlening zijn in dit proces buitengewoon belangrijk. Daardoor leren wij ons ‘egotisme’ vernietigen. Het egotisme is onze ergste vijand. Daardoor zijn we niet in staat ons te realiseren |Wie-we-werkelijk-zijn|. Het is ons egotisme dat ons op de lagere niveaus van bewustzijn gevangen houdt. Als we ons onbewuste systematisch zuiveren van onze egotistische verlangens, dan versnellen we de ontwikkeling van ons bewustzijn. We versnellen het proces van onze terugkeer naar de toestand van godsrealisatie.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/363-elementalen