Slachtoffers hartstilstand kunnen gewoon naar spoedeisende hulp toe

Een gerandomiseerd onderzoek waarbij alle ziekenhuizen in Londen, VK betrokken waren, heeft geen verschil gevonden in de overleving na 30 dagen bij patiënten met een gereanimeerde hartstilstand in de gemeenschap die per ambulance naar een centrum voor hartstilstand werden gebracht, vergeleken met degenen die opgevangen zijn bij de geografisch dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp. Dat is de bevinding een onderzoek dat tijdens een Hot Line-sessie op het ESC-congres 2023 werd gepresenteerd.

De studie vond ook geen verschil in neurologische gevolgen bij ontslag en na drie maanden, tussen de groepen.

Plotselinge hartstilstand veroorzaakt één op de vijf sterfgevallen in geïndustrialiseerde landen. Cardiopulmonale reanimatie door leken, vroege defibrillatie en vooruitgang in de behandeling in het ziekenhuis hebben de prognose verbeterd na een hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA).  Desondanks is er slechts één op de tien patiënten gereanimeerd via OHCA die overleeft tot ontslag uit het ziekenhuis.  Centra voor hartstilstand bieden gerichte intensive care, acute cardiale zorg, radiologie diensten en passende neuroprognoses die verder gaan dan wat beschikbaar is op conventionele spoedeisende hulpafdelingen.  Gegevens uit niet-gerandomiseerde onderzoeken suggereren dat ambulance aflevering van OHCA-patiënten aan gespecialiseerde centra voor hartstilstand de overleving ten goede komen en er is internationaal een sterke drang om slachtoffers van een hartstilstand bij voorkeur in deze centra te behandelen.  Het International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) riep daarom op tot een gerandomiseerde studie om robuuster onderzoek te kunnen uitvoeren.

In het ARREST-onderzoek werd onderzocht of een versnelde overbrenging van OHCA-patiënten naar een centrum voor hartstilstand de sterfte verlaagt in vergelijking met het brengen naar de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp. In het onderzoek werd ook nagegaan of er enig verschil was in neurologische gevolgen bij de twee strategieën. Dit was een gerandomiseerde gecontroleerde studie die pre-ziekenhuis door heel Londen werd uitgevoerd en waarbij een zorgtraject werd onderzocht. Patiënten die met succes waren gereanimeerd na een OHCA maar zonder ST-elevatie op hun post-reanimatie-elektrocardiogram (ECG) werden pre-ziekenhuis gerandomiseerd naar 1) versnelde (snelle) aflevering in een centrum voor hartstilstand (waarvan er zeven in Londen zijn) of 2) aflevering aan de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp (waarvan er 32 in Londen zijn), wat de huidige zorgstandaard is – beide door de London Ambulance Service. Het interventie team waarschuwde paramedici vóór aankomst het ontvangend  hartstilstand centrum.

Het primair eindpunt was sterfte door alle oorzaken na 30 dagen in de ‘intention-to-treat’-populatie. Secundaire eindpunten omvatten sterfte door alle oorzaken na drie maanden en neurologische gevolgen bij ontslag en drie maanden, beoordeeld aan de hand van de aangepaste Rankin-schaal en de cerebrale prestatie categorie (CPC)-score.

Tussen 15 januari 2018 en 1 december 2022 waren 862 patiënten ingeschreven, van wie 431 (50%) willekeurig door paramedici van de London Ambulance Service werden verwezen naar een hartstilstand centrum en 431 (50%) naar standaardzorg. Ongeveer 32% van de deelnemers was vrouw.

Het primair resultaat van de 30-daagse sterfte door alle oorzaken trad op bij 258 (63%) van de 411 patiënten in de hartstilstand centrum groep en bij 258 (63%) van de 412 patiënten in de standaard zorggroep (niet-gecorrigeerde risicoratio [RR] voor overleving). 1,00, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0,90 tot 1,11, p=0,96; risicoverschil 0,2%, 95% BI -6,5 tot 6,8). Er was geen verschil in het secundaire eindpunt van driemaands mortaliteit, ongeacht de oorzaak, tussen de twee groepen (RR 1,02, 95% BI 0,92 tot 1,12; risicoverschil 1,0%, 95% BI -5,6 tot 7,5). De neurologische gevolgen waren vergelijkbaar bij ontslag uit het ziekenhuis en drie maanden voor zowel de aangepaste Rankin-schaal (odds ratio 1,00, 95% BI 0,76 tot 1,32) als de CPC-score (0,98, 95% BI 0,74 tot 1,30).

Studie-auteur Dr. Tiffany Patterson van Guy’s en St Thomas’ NHS Foundation Trust, Londen, VK zei: “Deze studie ondersteunt niet het transport van alle patiënten naar een centrum voor hartstilstand na een gereanimeerde hartstilstand binnen deze gezondheidszorg omgeving. Hartstilstand centra zijn ziekenhuizen met veel middelen. Als het verwijzen van deze patiënten naar dergelijke centra om meerdere interventies te ondergaan de algehele overleving niet verbetert, kunnen deze middelen beter elders worden toegewezen. Als patiënten met een hartstilstand niet naar dergelijke ziekenhuizen worden gebracht, komt er bovendien ruimte vrij voor ander spoedeisend werk – waaronder trauma, myocardinfarct met ST-elevatie en acute aortadissectie – waarvoor bedden met hoge afhankelijkheid en de specialistische inbreng van deze centra nodig zijn. ”

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck