Nieuw advies EMA mbt nitrosaminen in geneesmiddelen

Het EMA-comité voor menselijke geneesmiddelen (CHMP) heeft een advies uitgebracht waarin bedrijven worden verplicht maatregelen te nemen om de aanwezigheid van nitrosaminen in geneesmiddelen voor menselijk gebruik zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat de niveaus van deze onzuiverheden de vastgestelde limieten niet overschrijden.

De maatregelen zorgen ervoor dat nitrosaminen niet aanwezig zijn of onder de vastgestelde niveaus aanwezig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Bedrijven zullen passende controlestrategieën moeten hebben om de aanwezigheid van deze onzuiverheden te voorkomen of te beperken en, waar nodig, hun productieprocessen te verbeteren.

Bedrijven zullen ook het risico van aanwezigheid van nitrosaminen in geneesmiddelen moeten evalueren en passende tests moeten uitvoeren als er een risico wordt vastgesteld.

Nitrosaminen worden geclassificeerd als waarschijnlijke kankerverwekkende stoffen bij de mens (stoffen die kanker kunnen veroorzaken). De limieten voor nitrosaminen in geneesmiddelen zijn vastgesteld op basis van internationaal overeengekomen normen (ICH M7 (R1)) op basis van levenslange blootstelling. Patiënten mogen in het algemeen niet worden blootgesteld aan een levenslang risico op kanker van meer dan 1 op de 100.000 door nitrosaminen in hun medicijnen.

Gedetailleerde informatie voor bedrijven, inclusief tijdlijnen, zal binnenkort beschikbaar zijn in bijgewerkte documenten op de webpagina met nitrosamine-onzuiverheden van EMA. Ondertussen moeten bedrijven de huidige instructies blijven volgen.

De EU-regelgevers werden medio 2018 voor het eerst op de hoogte van nitrosaminen in geneesmiddelen en namen regelgevende maatregelen, waaronder het terugroepen van geneesmiddelen en het stoppen met het gebruik van werkzame stoffen van bepaalde fabrikanten. Een daaropvolgende beoordeling door het CHMP van geneesmiddelen voor sartaanse bloeddruk in 2019 leidde tot nieuwe vereisten voor de vervaardiging van sartanen, terwijl de herziening van ranitidine in 2020 een EU-brede schorsing van geneesmiddelen voor ranitidine aanbeveelde.

Daarnaast heeft een recentelijk afgesloten oefening om lessen te trekken uit de aanwezigheid van nitrosaminen in sartanen, een aantal aanbevelingen gedaan om de aanwezigheid van onzuiverheden in medicijnen te helpen voorkomen. De aanbevelingen zijn een aanvulling op de nieuwste vereisten van CHMP.

Bij het opstellen van de vereisten heeft het EMA nauw samengewerkt met de nationale autoriteiten, het Europese directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidszorg en internationale partneragentschappen. Autoriteiten in de EU, waaronder de Europese Commissie, zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat dezelfde maatregelen worden genomen voor geneesmiddelen, ongeacht hoe ze zijn goedgekeurd.

De autoriteiten in de EU zullen alle noodzakelijke maatregelen blijven nemen om patiënten te beschermen en hen gerust te stellen over de kwaliteit van hun medicijnen.

Opmerkingen

Het advies van het CHMP volgt op een verzoek van de uitvoerend directeur van het EMA volgens een procedure van artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 726/2004 waarbij het CHMP adviezen opstelt over wetenschappelijke aangelegenheden betreffende de beoordeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Het advies van het CHMP is gebaseerd op werkzaamheden die zijn uitgevoerd in samenwerking met de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures – Mens (CMDh), een regelgevende instantie voor geneesmiddelen die de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen vertegenwoordigt.
Gedetailleerde informatie voor bedrijven, inclusief tijdlijnen, zal binnenkort beschikbaar zijn in bijgewerkte documenten op de webpagina met nitrosamine-onzuiverheden van EMA.

https://www.ema.europa.eu/documents/press-release/ema-finalises-opinion-presence-nitrosamines-medicines_en.pdf