Waarom laat de VVD het bedrijf Chemours nog altijd toxines lozen?

Liana Jager voert actie tegen Chemours en snapt niet waarom het zo lang heeft geduurd voordat de uitstoot van GenX verminderd werd: “Tot drie jaar geleden werd er meer dan 8 duizend kilo geloosd, met vergunning!” Inmiddels staat GenX op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen, als mogelijk kankerverwekkend, maar toch mag het chemiebedrijf nog jaarlijks vijf kilo GenX lozen.

Link

Chemours vervuilt onze rivieren met GenX, een PFAS. Dit is kankerverwekkend en niet afbreekbaar. Toch worden vergunningen om GenX te lozen verlengd, terwijl anderen de schade van deze vervuiling dragen. Wij roepen beleidsmakers op om GEEN nieuwe vergunningen af te geven!

Wij omwonenden en medestanders constateren

  • dat het bedrijf Chemours onze rivieren vervuilt met PFAS en GenX.
  • Deze stof is kankerverwekkend en hoopt zich op in ons milieu omdat het niet afbreekbaar is.
  • De aanwezigheid van GenX in bagger, grond(water), rivier en oppervlaktewater veroorzaakt problemen.
  • Recreatiegebieden blijken vervuild met verontreinigd slib.
  • Tuinders, waterbouwers en bouwbedrijven zitten in hun maag met verontreinigde grond die volgens de huidige normen niet meer bruikbaar is.
  • In de vergunningen is vastgelegd dat de vervuilers zelf gaan controleren of de lozingen binnen de normen blijven. Dit is een ernstig naïeve voorwaarde. De gezondheid van omwonenden is hierdoor in gevaar.
  • Daarbij worden de vergunningen nu al verleend, terwijl de veiligheidsnormen pas in 2020 bekend zijn…

Teken daarom deze petitie!

Link

 

De SP strijdt lokaal, provinciaal en landelijk tegen de uitstoot van deze stof, die zelfs in het drinkwater bleek voor te komen. Wat blijkt? De Nederlandse regering kan nog veel stappen ondernemen tegen GenX en kan zelfs een Europees totaalverbod op verdere lozingen tot stand brengen. Maar dan moet ze wel actief worden in het bevoegde comité van het Chemie Agentschap.

Anders dan in sommige krantenberichten te lezen was, is er door ECHA geen toestemming verleend voor het gebruik van GenX. De procedures zijn ingewikkeld, maar dat een chemische stof is geregistreerd bij ECHA, en dat is het geval bij GenX, wil nog niet zeggen dat het daarmee einde verhaal is. In werkelijkheid beginnen de procedures dan pas. We hoorden dat een lidstaat (niet Nederland) al aan de bel getrokken heeft en aandringt op nader onderzoek naar de schadelijkheid van GenX. Als daaruit blijkt dat de stof inderdaad een gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu, dan kan het gebruik aan banden worden gelegd. Daarnaast is er een aparte procedure om het gebruik helemaal te verbieden. Je zou denken: waar wacht de Nederlandse regering nog op?

Link