Minister Bruins neemt maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

Deze maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat patiënten zo min mogelijk worden geraakt door geneesmiddelentekorten (inclusief de gevolgen daarvan) en om geneesmiddelentekorten terug te dringen. Samen met de leden van de werkgroep geneesmiddelentekorten zijn de 27 maatregelen geëvalueerd door het RIVM.

Maatregelen die een positief effect hebben gehad zijn, naast de oprichting van het meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten, het opvolgen van de meldingen volgens een routekaart met mogelijke acties in het geval van een (dreigend) tekort.

Een ander voorbeeld is een aanpassing van de wetgeving waardoor het mogelijk is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijk toestemming kan verlenen voor het importeren van een geneesmiddel uit het buitenland als er geen adequaat alternatief geneesmiddel in Nederland in de handel is. Verbeteringen zijn wenselijk om de praktische uitvoerbaarheid van sommige maatregelen verder te optimaliseren.

Met de leden van de werkgroep geneesmiddelentekorten zal het rapport verder worden besproken, ook zal bezien worden of maatregelen die geen aanvullende waarde hebben geschrapt kunnen worden. Daarnaast is het zinvol om de suggesties voor nieuwe aanvullende maatregelen die door de geïnterviewde personen zijn genoemd, te beoordelen op hun merites.

In dat licht is het nuttig om ook te verwijzen naar de aangekondigde maatregelen uit de Tweede Kamer brief 2 over het aanleggen van een ijzeren voorraad van vijf maanden, waarin een nadere invulling is gegeven aan de verplichting om voldoende voorraad aan te leggen in Nederland.

Naar aanleiding van het tekort van de anticonceptiepil vorig jaar, heb ik eerder besloten om deze specifieke casus te evalueren. Daarmee wil ik een dergelijke situatie in de toekomst voorkómen. IGJ heeft daarom een nader onderzoek ingesteld, waarbij IGJ bij de verschillende betrokken handelsvergunninghouders is nagegaan in hoeverre zij leveringsproblemen tijdig hebben gemeld.

Daarbij is door IGJ ook gekeken naar de meldingsdiscipline in algemene zin. IGJ heeft daarnaast de rol van verschillende groothandels meegenomen in haar onderzoek, waarbij met name is gekeken of de anticonceptiepil ook is geëxporteerd naar andere landen in de periode dat er in Nederland sprake was van een tekort. IGJ werkt momenteel aan de afronding van haar onderzoek.

Zodra de bevindingen van de IGJ openbaar gemaakt kunnen worden, wordt dit op de IGJ website gepubliceerd. Eerder is een verband gelegd dat de leveringsproblemen met de anticonceptiepil in Nederland mogelijk zouden worden veroorzaakt door exporterende apothekers. Tot op heden heeft IGJ echter geen concrete signalen opgevangen dat hiervan ook daadwerkelijk sprake zou zijn.