De massa slaapt steeds dieper en slechts 1% is enigszins ontwaakt

Meer dan vijftien jaar geleden is de mens steeds dieper in slaap gesukkeld door toedoen van krachten rond de aarde (entiteiten) die niet willen dat de mens wakker wordt en door de poort ca. 70 jaar openstaat na een cyclus van duizenden jaren. Deze poort is zich aan het sluiten en zal rond 2050 op slot zijn. 20 jaar geleden werd door energielezers wereldwijd al opgemerkt dat zij die in dit of vorige levens nog niet bezig waren met hun innerlijke weg (ontwaken) het niet zouden halen om door deze poort te gaan.

Velen kennen de wetmatigheden van de cycli niet eens en houden de mens allerlei mooie zaken voor (religie) die slechts voor 1% van de mensheid zullen gaan gelden maar niet gelden voor de slapende massa. Hoe meer we in de eindfase zitten hoe meer mensen zaken verkondigen die kant nog wal raken omdat ze de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt of die zaken doorkrijgen van entiteiten. De ervaren en wetende mens weet dat dat het verkeerde pad is.

Ga slechts in zee mensen die jarenlang zijn getraind in het werken of lezen van energie, hun eigen vorige levens kennen en weten waarom ze nu leven. Vraag naar waar en hoe lang ze gestudeerd en getraind hebben en vraag naar bewijzen. Alleen zo is het kaf nog van het koren te scheiden.

Een voorbeeld hoe je afdwaalt is je bezig te houden met alles wat “positief” lijkt en zo de schone schijn op te houden.

Juist de wakkere mens die licht verkrijgt door het leven onder ogen te durven komen met OOK de duistere kant en dus ook de “negatieve” kant van het leven, wordt steeds bewuster en wakkerder. Met opgeheven hoofd en open blik naar de toekomst durft deze mens te kijken, want hij heeft veel beleefd en ervaren maar OOK losgelaten en zal aan het eind van zijn leven met een gerust hart zijn mentale lichaam losmaken van zijn causale lichaam. Het zijn de mensen die hun licht durven te schijnen op dat wat verborgen is in duisternis/ Het schijnbaar witte licht dat naar het verkeerde pad leidt, opdat meer mensen wakker worden.

Dit is ook te lezen in het eerste hoofdstuk van het boek: Vrijheid in Relaties; het hebben van de juiste identificatie

Hieronder vindt u dat eerste hoofdstuk.

1. Het sprookje van de schone schijn

Introductie

Wil je het verschil begrijpen tussen kosmisch wit, kosmisch zwart en het pad van licht? Wil jij voortgaan op het pad van het leven? Weet jij welke vaardigheden je nodig hebt om jouw zoektocht naar het leven te volbrengen? Weet jij tot hoever je al bent gekomen met je vorderingen?

De duistere wereld

Onlangs kwamen we de duistere wereld van de schone schijn weer tegen op een pijnlijke manier. De duistere wereld is een wereld die al eeuwenoud is. Deze wereld bestaat uit het ophouden van de schone schijn. De ultieme uitdaging is, om deze schijnwereld te doorgronden en de realiteit erachter te ontdekken. De schijnwereld toont een schijnwerkelijkheid aan hen, die niet op zoek zijn naar de betekenis van het leven, terwijl de echte wereld voortdurend verandert en transformeert. In die schijnwereld gaat men er vanuit dat de wereld maakbaar is. Er wordt geloofd in het concept dat de mens de wereld kan maken naar zijn voorstellingsvermogen en ze worden gevoed in dit idee door religie. Met religie wordt een gefixeerd dogmatisch denkpatroon van een individu of individuen bedoeld. Soms worden deze denkpatronen gefixeerd in de tijd en uitgedragen via een instituut zoals een kerk waar het wordt gepropagandeerd. Het dogmatische denken, wordt dan een ideologie waarbij één iemand iets maakt, waar anderen volgzaam en vooral gehoorzaam aan moeten zijn. Het is de ultieme manier om de realiteit te verdoezelen.
Kosmisch licht

Onze ontdekkingsreis op aarde is ooit begonnen. Al het leven is het resultaat van de Oerknal ongeveer 13.7 biljoen jaar geleden. De oerknal is het resultaat van één enkele lichtactie. Tot op de dag van vandaag is dit licht nog steeds zichtbaar voor hen die beschikken over het derde oog. Het is kosmisch wit licht omdat het in werkelijkheid niets bevat. Het licht is ondeelbaar en niet opgebouwd uit individuele componenten, zoals te vinden in ons zonlicht. Het kosmische witte licht wordt veroorzaakt doordat het in zijn geheel bestaat uit doorschijnende kristallen die de energie buiten het kristal terugkaatsen en dit uitzenden; puur zoals het was. Hoe verder we ons verwijderen van het kosmische witte licht, hoe minder er te reflecteren is. Hierdoor wordt het kosmisch zwart licht. Wij mensen zijn al de kristallen en we moeten het kosmische wit, via het kosmische zwart ontwikkelen tot het gouden witte licht. De ontwikkeling van donker naar licht, is het pad van de evolutie. De mens is echter bang voor het zwart en begrijpt niet dat het een vertegenwoordiging is van een natuurlijke ontwikkeling in ons mens-zijn. Het resultaat is dat iedereen vast blijft houden aan “die goede oude tijd”, het kosmisch witte licht. Het is echter een verlangen naar het verleden, terwijl we verder moeten gaan op het pad dat leidt naar een toekomst.

Om verder te gaan naar de toekomst moeten we in het hier en nu leven. Dit betekent kleur geven aan het leven. Het resultaat is dat het zwart langzaamaan kleur gaat krijgen. Een kleur vertegenwoordigt de daar aanwezige huidige energie. Door meer kleur toe te voegen, verhogen we de trillingsfrequentie rondt het evenwicht, waardoor de kleuren helderder en transparanter worden. Uiteindelijk gaan de kleuren samen in een nieuw licht. Dat nieuwe licht is een samenstelling van vele kleuren die een gouden gloed geven, het is het wit van de totaliteit.
Levensdoel

Het ultieme doel van ieder mens is te reizen via het pad vanaf het begin (kosmisch witte licht) naar de totaliteit (gouden witte licht). Dit pad leidt ons van één enkele actie naar een gecombineerde actie. Dit pad leidt ons van ondeelbaarheid en onbevlektheid, naar de ervaring van hereniging met de totaliteit van alle samengestelde delen. Het gaat over het “her-ont-dekken” van wie we zijn en ons weer te herenigen met onze essentie.

Leven is een voortdurende stroom van energie en transformaties. Het leven zoals mensen het waarnemen, vindt plaats op aarde. De aarde is een dimensie van balans en wordt daarom ook wel de school van balans of de school van de paradoxen genoemd. De aarde is dus een dimensie waar de balans tussen twee uitersten moet worden gevonden. Niet aan het uiteinde van de balans maar ergens in het midden, daar waar de beweging haast niet waarneembaar is, maar de frequentie heel hoog is. Het bewegen rondom het midden van de balans is het hoogst bereikbare doel op aarde.. Het gaat over “mannelijk : vrouwelijk” dat moet transformeren naar “mannelijkvrouwelijk”. De drie-eenheid is een entiteit in zichzelf en onderdeel van de totaliteit die bestaat uit mannelijk, vrouwelijk en mannelijkvrouwelijk.
Kosmisch Zwart

Het kosmische zwart is een logische stap in onze evolutie als mens. Allemaal passeren we dit stadium een keer want het maakt het mogelijk ons innerlijke licht te realiseren. Dit leidt ons uiteindelijk tot het goudwitte licht, onze levensopdracht. Een levensopdracht die we accepteerden zonder enige aarzeling of overweging op het moment dat we ons distantieerden van het kosmisch witte licht. Het is begrijpelijk dat we het kosmisch witte licht herinneren. We dragen het met ons mee en daarom zijn we ook zo bang voor het kosmisch zwarte licht. Dat is dan ook de reden dat we maar al te gemakkelijk oordelen over het zwart/wit gedrag van anderen, omdat we ooit zelf op dat punt stonden. We staan in het midden van dit gebeuren en proberen onze omgeving te herschapen in deze zwart/wit dualiteit, mannen verschillen van vrouwen (werkelijk?), geloven is beter dan niet geloven, water dooft vuur en licht verdrijft de duisternis…

Wees ervan bewust dat iets niet kan bestaan zonder het andere. Daarom is het per definitie de gelijke van de ander. De voordelen, meer kleuren, liggen in het begrijpen en verinnerlijken van het begrip dat er geen tegenstelling is, maar alleen een variatie van de verschijningsvorm. Wij mensen hebben de innerlijke kracht – en hebben zelf de uitdaging en de verantwoordelijkheid aanvaardt, om deze missie te volbrengen. Door de keuze van leven en dood bezitten we allemaal de mogelijkheid tot het co-creëren van de dualiteit tot een drie-eenheid. Vanaf dat niveau kunnen we de verschillende stappen naar de totaliteit zetten. De totaliteit is het goud witte licht.

Licht

Het licht waar we het hier over hebben is samengesteld uit allerlei kleuren en oogt vriendelijker dan het licht dat je waarneemt door een prisma. Het is een goudwit licht. Het doel van leven is aan het enkelvoudige licht toe te voegen. Dat kan alleen als we de kleurrijkheid van het meervoudige licht begrijpen en verinnerlijken.

∞ Volgens de kwantumfysica is licht een vorm van energie. Energie is een voortdurende omzetting van massa in energie en energie in massa. In deze voortdurende transformatie komt er licht vrij. Er zijn voortdurend bewegingen en transformaties in het universum en daarom ook op aarde. Zulke transformaties noemen we bewegende energie. Een karakteristiek kenmerk van energie is dat het voortdurend beweegt van de ene in de andere vorm (wet van behoud van energie).

We hebben het allemaal met natuurkunde op school kunnen leren. Zo leerden we vijftig jaar geleden dat moleculen de kleinste deeltjes waren, die voortdurend in staat van beweging zijn omdat ze veranderen. Nu kent men al een aantal decennia het begrip atomen en de bouwstenen waaruit een atoom is opgebouwd, zoals neutronen en protonen die nucleonen worden genoemd.

Quarks zijn weer de basis van deze nucleonen. Een nucleon verandert voortdurend de quarks, waardoor ze bij elkaar blijven. Gluonen binden quarks samen zodat deze protonen en neutronen vormen. Een gluon is een elementair deeltje dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van de sterke kernkracht. De kwantumchromodynamica (QCD), beschrijft de theorie van deze sterke kernkracht. Het beschrijft dat gluonen worden uitgewisseld, wanneer deeltjes met een kleurlading een interactie hebben. Als twee quarks een gluon uitwisselen, zal hun kleurlading daardoor veranderen. Het gluon draagt een anti-kleurlading dat compenseert voor het veranderen van de kleurlading van beide betrokken quarks. Omdat gluonen zelf een kleurlading hebben, kunnen zij ook met andere gluonen uitwisselen. Dit maakt de wiskundige analyse van de sterke kernkracht erg ingewikkeld en moeilijk.

Kleur is het gevolg van verschillen in de gewaarwording van licht van verschillende frequenties uit het zichtbare deel van het lichtspectrum. Alle waarneembare kleuren ontstaan door de vermenging van licht met een aantal standaardfrequenties. Kleuren ontstaan uit lichtgolven, ook wel elektromagnetische energie genoemd. Die lichtgolven hebben een bepaalde trillingsfrequentie. Bijvoorbeeld de primaire kleuren blauw, rood of geel met een andere kleur. Alle kleuren samen geven een wit licht.

De wisselwerking tussen licht en materie wordt door de kwantumtheorie verklaard. Het heet de Constante van Planck. Het wordt gebruikt om de grootte van de energiepakketjes van elke lichtfrequentie (kleur) te berekenen. Planck ontdekte dat energie wordt geabsorbeerd en uitgezonden in kleine mootjes. De grootte van deze mootjes van laagfrequent licht zoals rood, is kleiner dan de grootte van hoogfrequent licht zoals violet. De frequentie van licht vermenigvuldigt met de Constante van Planck is de hoeveelheid energie in een kleur. Alle energiepakketjes van een kleur hebben dezelfde hoeveelheid energie. Energie wordt geabsorbeerd en uitgezonden in kleine mootjes. De grootte van de mootjes van laagfrequent licht, zoals rood licht, is kleiner dan de grootte van de mootjes met een hoogfrequent licht, zoals violet. Dit verklaart waarom hete voorwerpen energie uitstralen.

De interactie met licht maakt ook, dat iets deeltjes achtige gedragingen heeft of golfachtige gedragingen. Het is de kinetische energie, de energie van beweging.

Hieruit blijkt dat het licht onafhankelijk van je, geen eigenschappen heeft. De volgende redenering lijkt logisch. Zonder jou is er geen licht. Andersom geldt het ook. Zonder licht of wat dan ook om mee in interactie te zijn, kun je niet leven. Zodra je dus in beweging bent en naar de essentie gaat, ben je dus kleurrijker, heb je een andere frequentie, ben je lichter en straal je meer energie uit.

Volgens Einstein heeft elke foton een kleur met een bepaalde hoeveelheid energie. Het verminderen van de intensiteit van bijvoorbeeld een bundel groen licht, vermindert alleen het aantal groene fotonen in dat licht. De werking van de groene energie blijft hetzelfde, maar de tussenpozen waarmee ze het object bereiken, wordt groter. Elke kleur heeft daarbij een eigen bereik, een eigen golflengte. De kleuren, kracht, bereik, lichtintensiteit en de lichtsnelheid zijn allemaal vormen van energie.

Toekomst

Steeds meer betekenis van energie wordt ontdekt. De energie waaruit alles wat je ziet en ervaart, is opgebouwd. Licht is een facet van energie net als snelheid, golven en straling. Alles wat je doet, heeft invloed op deze energie. Die invloed kun je straling noemen. Wanneer je denkt, straal je als vanzelf een klein deeltje uit. Andere gevoelige mensen kunnen dat bewust waarnemen. Zij kunnen deze zaken op het juiste moment in de juiste atmosfeer waarnemen, waardoor de boodschap van deze gedachte nog helder is. Hoe sneller een verandering van energie wordt waargenomen, hoe duidelijker de boodschap waarneembaar is. Wanneer het langer duurt voordat je de boodschap waarneemt, dan is de oorspronkelijke energie alweer veranderd. Er ontstaat dan redundantie of ruis.

Andere verstoringen van energie die ruis veroorzaken, zijn projectie, beperkte waarneming en aangeleerd oordeel. Het vermogen om energie waar te nemen, is ons afgenomen onder invloed van religie. Oorspronkelijk was de mens, net als dieren, in staat te communiceren met energie. Deze vorm van communiceren met energie werd duizenden jaren voor Christus omschreven als religiare. Het betekent, je steeds opnieuw verbinden met de energie die er is. Wanneer dat gebeurt, ben je betrokken bij de wereld in deze tijd en bij alles wat leeft. Je leeft dan in het hier en nu en bent betrokken. Er is een groot verschil tussen de begrippen energie, religiare en religie. Dit wordt in een volgend hoofdstuk verder beschreven.
Verloren vaardigheden

De mens heeft deze vaardigheid verloren. Mensen hebben onder invloed van onderdrukking, hun eigen vaardigheden verloren en zijn een machine geworden die slechts waarneemt wat een ander dicteert. Daardoor neemt de mens slechts dat waar, wat alom als waar wordt aangenomen. Als voorbeeld geldt het feit dat de aarde rond is, wat goed waarneembaar is vanuit de ruimte. De Griekse filosofen zoals Pythagoras, Aristoteles en Plato waren de eersten die vermoedden dat de aarde rond was. De Griek Eratosthenes ontdekte het 240 jaar voor Christus en berekende de omtrek van de aarde. De Indiase astronoom en wiskundige Aryabhatta (circa 476 - 550) beschreef de bolvorm van de aarde en de beweging van de planeten. Pas nadat de ontdekkingsreiziger Columbus (1451-1506) ontdekte dat je niet van de aarde afviel bij de horizon, begon het gemeengoed te worden dat de aarde rond is. Het duurt dus heel lang voor de mens bereidt is achter de schone schijn te kijken en de werkelijkheid te ervaren.

Dieren kennen het begrip religie niet en zijn daar ook niet mee bezig. Hierdoor zijn veel dieren in staat om adequaat met energie om te gaan. Alleen dieren die teveel onder menselijke beïnvloeding staan, verliezen hun natuurlijke mogelijkheid om te communiceren met de energie. Recentelijk werd ontdekt waarom sommige vogels zoals kraaiachtigen, zich thuis voelen in versteende omgevingen en meeuwen en sternen zich thuis voelen in woongebieden met platte daken waarop grind ligt. De groenling, lijster, merel, mus, roodborst, winterkoning en koolmees zijn voorbeelden die vroeger veel vaker in de tuinen voorkwamen. Door de huidige verstening van de natuur, komen deze vogelsoorten veel minder voor. Vogels richten zich op de energie die wordt uitgestraald. Ze richten zich naar de energiebanen die over de aarde heen lopen. Vogels zijn, net als veel andere dieren, gevoelig voor aardmagnetische straling. Zij voelen waar ze naar toe moeten wanneer er gevaar dreigt, of waar ze het beste kunnen overleven. Ze voelen de energie die de mens uitzendt en weten welke mensen voor hen een bedreiging zijn en welke niet. Ze respecteren de grenzen van anderen en doden alleen wanneer ze moeten overleven.

De mens kijkt niet bewust naar zijn woonomgeving. Mensen gaan slechts uit van het economische voordeel of de uiterlijke schijn die het wonen of werken met zich meebrengt. Daarbij maakt het voor velen niet uit of het huis ronde - en dus natuurlijke vormen heeft, of meer kunstmatige vormen, zoals hoeken.

Het begrip feng-shui dat al meer dan 3.000 jaar oud is en de relatie beschrijft tussen de mens en zijn leef- of werkomgeving, is voor velen een onbekende manier van omgaan met de energie. De feng-shui is erop gericht om harmonie te brengen tussen natuurlijke vormen en gecreëerde vormen. Gecreëerde vormen zijn door de mens gemaakt. Hoe meer natuurlijke energie er is, des te meer levenskracht er kan stromen.

De natuurlijke manier van werken, betekent dat je een product levert en daarvoor in wederkerigheid terugkrijgt. De gecreëerde vorm van werken, betekent dat je een product levert, waarmee de ander zijn voordeel doet en jou afdoet met een schijntje. De kredietcrisis heeft duidelijke voorbeelden hiervan laten zien.

De huidige schone schijn bestaat uit het wijzen naar hard werkende individuen die vele uren moeten werken om een genoeg inkomen te krijgen. Daardoor blijven mensen die extreem veel geld verdienen, door meerdere banen te hebben waarvoor ze nauwelijks meer dan veertig uur per week werken, buiten schot. Ook zijn er mensen die een baan hebben met veel neveninkomsten of bonussen. Door het licht op anderen te schijnen, ontspringen deze laatsten nog steeds de dans omdat zij zich in duisternis hullen. Zij strijken nog steeds veel meer geld op dan degene die zij exposeren. Ook ontnemen zij anderen werk, omdat zij vaak meerdere banen hebben. Anderzijds ontnemen ze mensen de mogelijkheid op een baan door absurde en onnodige eisen te stellen.

We moeten allemaal op aarde leven in een dimensie van evenwicht. We moeten verschillende cycli doorlopen om helemaal in evenwicht te komen. Er zijn kortdurende cycli van bijvoorbeeld een uur, maar ook grotere cycli die jaren of eeuwen duren. De grootst bekende cyclus duurt zelfs 500 miljoen jaar. Aan het einde van elke cyclus is het mogelijk om de cyclus te herkennen en deze in evenwicht te brengen. Daarna kun je uit zo een cyclus stappen. Als je niet genoeg bewust bent geworden, dan herhaalt de cyclus zich net zolang, als we de leerervaring nodig hebben. Vele mensen blijven eeuwenlang hangen in deze vicieuze cirkels. Zie het voorbeeld van het begrip van de ronde aarde. Nu zijn mensen voor de zoveelste keer aanbeland aan het einde van enkele duizenden jaren durende cyclus. Het is dan ook de hoogste tijd om het evenwicht te herstellen.

Volgende stap

Een goed voorbeeld om in evenwicht te komen, is het herkennen van de energie die er is en verandert. In de volgende grote cyclus zullen we hoofdzakelijk met energie communiceren. Dat wil zeggen dat we moeten leren begrijpen wat energie is, energie moeten leren waarnemen en er direct op reageren en niet pas na diverse eeuwen. We moeten allemaal in het hier en nu leren leven.

Een goed voorbeeld van in het hier en nu leven is in evenwicht te komen met het goud witte licht. Nadat je dood gaat, kun jij je verbinden met het licht. Veel mensen hebben er onderzoek naar gedaan zoals Dr. Elisabeth Kuebler-Ross. Je kunt inderdaad daarmee in contact komen. Het wordt ook wel het pleroma genoemd.

Schijnbaar wit licht

Er bestaat echter ook een gecreëerd wit licht. Het is het bedrieglijke witte licht door mensen gecreëerd. Het gecreëerde licht, is in feite een donkere zwarte kleur dat aan de buitenkant een dunne laag creëert van zogenaamd wit licht. Het is een soort vervuild licht. Voor hen die kleuren waarnemen rondom of in personen, ziet het eruit als wolkenwit, het witte geleiachtige vlees van een kwal of als het afgestorven vlees van een mens. Het is een façade, bedoeld om hen die onbewust kleuren of energie waarnemen te misleiden met een mooie buitenkant. Het wekt de schone schijn van het witte licht van de oerknal, maar is in wezen de uiterlijke schijn van een donker proces. Het is de donkerte dat nog door alle kleurlagen heen moet, om uiteindelijk goud wit licht te kunnen worden. Dit vervuilde donkere licht, heeft niets te maken met de levensenergie van hogere frequenties.
De schone schijn ophouden

Zij die nog niet hebben geleerd te werken met energie, kunnen geen onderscheid maken tussen het kosmische licht wat omschreven kan worden als vervuild licht en het licht van de oerknal wat een prachtige symfonie van kleuren is.

Het leerproces

Alles wat je leert gaat gepaard met vallen en opstaan. Door los te laten, ben je in staat je te richten op nieuwe zaken. Daardoor kun je jouw horizon verbreden. Net zoals een baby leert lopen: het staat, valt weer maar staat weer op net zo lang totdat het zijn eerste stappen zet in het leven.

In feite ga je alleen vooruit, door bewust te worden van de ervaring. Wanneer je bewust wordt van alle gevolgen van een ervaring, dan kun je die ervaring balanceren. Om bewust te worden van de gevolgen van een ervaring, moet jij je concentreren en afsluiten voor andere gedachten. Het wordt dan een geconcerteerde observatie. Het betekent dat je overtuigt bent dat de oceaan ’s winters koud is, tenzij jij het tegendeel ervaart. Tot dan toe geloof je wat andere mensen jou vertellen. Hetzelfde principe geldt voor deze oefening. Als je iets vaak oefent, ervaar je pas hoe energie werkt. Soms is de ervaring een hitte of koude sensatie, een kleur, geur, cadeau, een gevoel of een beeld. Soms ervaar je niets. Dat moet je niet beoordelen als goed of slecht. Als je het niet bemerkt, dan beïnvloedt het je op een diep onderbewust niveau. Het betekent doorgaans dat je eerst iets anders bewust moet worden, voordat je het volgende bewust kunt ervaren.

Elke ervaring brengt veranderingen teweeg. Een verandering is niet goed of fout. Elke verandering is uniek. Als je meer ervaart, dan verander je meer en ontdek je sneller je essentie en je doel. Je verandert nooit meer dan jij aankan. Geloof me als ik je zeg dat er meer mogelijk is, dan jij je ooit hebt voorgesteld, maar doe het stap voor stap.

Pauline Laumans
www.libertasinvivo.com  & www.c-t-u.com


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica