Wat is intuïtie? – deel I - Hans Zevenboom


1.0 Inleiding
Richard Davidson, directeur van het laboratorium voor cognitieve psychologie aan de State University van New York, zei onlangs dat het noemen van intuitie als een functie van de rechterhersenheft uiterst simplistisch en onzorgvuldig is. In toenemende mate wordt intuïtie erkend als een natuurlijk geestelijk vermogen bij het oplossen van problemen en bij besluitvorming.

Maar is het werkelijk zo dat de hersenen – onze breinmassa - onze intuïtie ‘vertegenwoordigt’? Of, kan intuïtie veel eerder worden beschouwd als de ‘geest’ die zich in zichzelf keert en het resultaat in zich opneemt van processen die buiten de gewaarwording hebben plaatsgevonden. ‘De onbekende diepten van de geest’. Of kunnen we eenvoudig stellen, dat zuivere intuïtie het zesde zintuig is? Het innerlijke- of hogere zelf? Ja, nog scherper geformuleerd: ‘Kunnen we stellen dat de ziel, onze intuïtie is?’

2.0 Wat bedoelen we met intuïtie?
‘Intuitie is als je iets weet, maar dat je denkt: hé, waar kwam dat vandaan?’
Het woord intuïtie is afgeleid van het Latijnse woord ‘in tueri’ dat wordt vertaald als ‘kijken naar’, ‘naar binnen kijken’, en ‘overwegen of beschouwen’.

Het woord intuïtie duidt op iets onverwachts, iets buitengewoons. Vaak noemen we een influistering van onze intuïtie een ‘ingeving’ of een ‘voorgevoel; een vorm van direct zeker-weten! Maar dat wil niet zeggen, dat de intuitie de antwoord uit het niets verkrijgt; het is geen toverkunst!

3.0 Wáár zit je intuïtie?
Het brein functioneert, zo is de gedachte van de medische wereld, alleen op directe ervaringen die worden opgedaan via onze vijf zintuigen. Maar wat weinig weten en zich realiseren, is dat onze brein – ons verstand, ons geheugen, niet de breinmassa zelf – onze geest is! Ja wel, ons verstand is onze geest; ons bewustzijn, maar niet de vertegenwoordiger van onze intuïtie!

4.0 Wat verstaan we dan onder de geest? En waar zit de geest eigenlijk?
De geest is het sub-moleculaire deel van het etherlichaam; een energielichaam. Het etherisch lichaam is de ziel, die een energiedeel (een molecuul) van de Goddelijke Levensenergie - het Totale Bewustzijn - is.

De ziel is een goddelijk deel(tje) van het Goddelijke Geheel, een energiedeel van het Ene Lichaam met dezelfde kenmerken en mogelijkheden als van God Zelf! De Bijbelse uitdrukking ‘Je bent een kind van God’ benadert het meest de omschrijving van een ziel; jij – je ziel - bent een energielichaam van God Zelf!

De geest is daarentegen een ‘sub-deel’ van het Goddelijk Geheel met zijn specifieke karakteristieken. De geest is het sub-moleculaire deel dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens die opgeslagen zitten in de ziel. De ziel (onderbewuste) is daarentegen de totaal som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. Ja wel, gevoelens uit een ver verleden – vorig leven(s) -, het heden maar ook uit de toekomst. De geest bestaat uit herinneringen en gedachten aan deze specifieke gevoelens die uit levenservaringen hier op aarde zijn ontstaan.

De geest is echter de ‘heerser van alle gedachten’. Hoewel (alle) gedachten zeer subtiel kunnen zijn, is het een uiterst krachtige energievorm die ervoor kan zorgen dat jij ‘bewust of onbewust’ door het leven gaat.

5.0 Waar zit nu de geest precies?
Vroeger dacht men dat de geest alléén in het hoofd zat. Wel nu, je geest zit niet in je hoofd. Je geest zit in elke cel van je hele lichaam!

Wat de geest wordt genoemd, is in feite een energie. Het is ….gedachte. En gedachte is een energievorm en géén ding. Je hersenen zijn een ding. Het is een fysiek, biochemisch mechanisme. Het grootste en gecompliceerdste waarmee het lichaam de energie van je gedachten vertaalt. Je hersenen zijn een stofwisselaar. Je hele lichaam is een stofwisselaar. Biochemici hebben vaak opgemerkt hoe individuele cellen hun eigen intelligentie lijken te bezitten. En dat doen ze ook.

Dus simpelweg kun je stellen dat de geest – informatie - in iedere cel zit.

6.0 Is de geest nu het zesde zintuig?
Het antwoord is neen! Het is de ziel die het zesde zintuig vertegenwoordigt. Het is de ziel die toegang heeft tot een oneindige informatiebron, tot het universum; contact heeft met de hogere sferen, engelen en gidsen.

De ziel weet alles wat er te weten valt. Niets is haar onbekend of verstopt voor haar. De ziel is namelijk een ‘individualisatie’ van de Goddelijke Geest en die is Alles-wat-er-Is. De ziel is wel geworden tot een enkeling - een samengeklonterd energiedeel van Al-Wat-Is, dat het menselijk lichaam doordringt én omhult - maar zij is een zuivere energiebron die voortdurend aan het vibreren is.

De ziel manifesteert zich in verschillende hoogfrequente snelheden en verschillende mate van dichtheid. Beweegt zich voort in golven. Golven die vibreren met verschillende snelheden, verschillende dichtheden en verschillende hoeveelheden lichtsterkte. De ziel is de universele Levensenergie, vibrerend met een specifieke persoonsgebonden trillingsfrequentie.

De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het gevoel en de zuivere emotie is de taal van de ziel. We zeggen wel dat de ziel spreekt tot jou via het hart en dat het hart de verbinding tussen de ziel en de geest is, maar het is de ziel die als eerste een willekeurig, naderende energie ‘opmerkt’ en niet de geest! Of de binnenkomende energievorm nu bestaat uit een lage trillingsfrequentie of een extreem hoge trilling in alle gevallen ‘voelt’ de ziel deze verschijningsvorm. De ziel reageert dus als eerste op de binnenkomende informatie en geeft daarna een signaal af in de vorm van een gevoel of een reflectie van een emotie af aan de geest (het verstand) die op haar beurt weer een lichamelijke reactie bewerkstelligt. Het lichaam ervaart wat de geest op dat moment heeft gecreëerd; een angst, een emotie of een gevoel dat ergens wordt geprojecteerd. Dit noemen we ook wel het scheppingsproces!

7.0 Waar zit dan de ziel eigenlijk?
De ziel zit in tegenstelling tot de geest ….. overal! De ziel is overal in je en om je heen. De ziel is wat je omvat. Vaak wordt gesproken over ‘dat je lichaam het voertuig van de ziel is’ of ‘je lichaam is de tempel van je ziel’ met het accent op het lichaam. Deze uitdrukkingen helpen de mensen te laten inzien, dat zij meer zijn dan hun lichaam alleen; dat er iets ‘groters’ is dan zij. De ziel is groter dan je lichaam. De ziel wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt het lichaam in zich.

Het begrip aura waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, is het dichtste wat er bij komt als je spreekt over de ziel. Maar het gebied waar de ziel zich het sterkst manifesteert – voelbaar is, ja wel letterlijk voelbaar is - is het zogenaamde etherlichaam of etherisch lichaam dat slechts enkele centimeters buiten het hele lichaam ‘uitsteekt.’

8.0 Intuïtie: het ‘mysterieuze’ zintuig dat we allemaal bezitten!

1. Intuïtie is een niet-lineair proces
Deductie, een manier van denken, gaat uit van veronderstellingen en informatie waaruit conclusies worden getrokken. Intuïtie daarentegen verloopt niet volgens ‘logische denkprocessen’. Intuïte weet eenvoudig. Onmiddellijk. Waar het verstand ploertert , voltrekt intuïtie zich in fracties van seconde. Intuïtieve kennis is direct weten… weten zonder lineair redeneren en zonder dat het tijd kost: weten zonder bewijs van buitenaf.

2. Intuïtie vergaart informatie volgens non-empirische methoden.
Empirisch betekent ‘gebaseerd op ervaringen of experimenten’.
Intuïtieve informatie is non-empirisch omdat we die niet via onze zintuigen verkrijgen. Een intuïtieve indruk die u gebruikt om een conclusie te trekken, wordt echter wel empirisch . Wanneer u een intuïtief beeld krijgt van een toekomstige gebeurtenis, kan uw verstand dat beeld net zo goed gebruiken als ieder ander concreet beeld.

3. Intuïtie interpreteert informatie.
Intuïtie verzamelt niet alleen informatie, maar interpreteert die ook. Intuïtieve indrukken moeten zelfs geïnterpreteerd worden om begrepen te worden, net zoals dromen. De informatie die we via onze intuïtie ontvangen is vooral symbolisch. Deze symboliek is overal hetzelfde als innerlijke taal. IN feite zijn symbolen een zeer geavanceerde vorm van communicatie. Ze brengen details op een veel economische manier over dan letterlijke woorden.

4. Intuïtie reageert op vragen
Intuïtie wordt ‘in beweging’ gezet door een vraag. De vraag richt je intuïtie ergens op en vertelt u waar je in de wereld om je heen op moet letten. Al onze zintuigen reageren op de vragen die onze omgeving en ons lichaamsapparaat stellen – dat is hun werk. Het rationele verstand heeft de taak de informatie die het van deze zintuigen ontvangt et interpreteren om beter te kunnen overleven. De taak van je intuïtie is deze zintuigen te interpreteren met hetzelfde doel. Intuïtie maakt ons bewust van informatie die verder gaat dan wat de vijf zintuigen doorgeven aan ons rationele verstand.

Als je intuïtief naar de wereld kijkt, bestaan vraag en antwoord altijd tegelijk en komen op hetzelfde ogenblik op.

5. Intuïtie is geen telepathie
Intuïtie wordt vaak abusievelijk een ‘paranormale’ begaafdheid genoemd. Men stelt haar dan op één lijn met dingen zoals helderziendheid, of telepathie. Telepathie maakt echter maar een klein deel uit van onze intuïtie zelf.

6. Intuïtie komt vaak in een vorm die geen relatie heeft met ons begrip van tijd, ruimte en persoonlijke identiteit.

Intuïtie is weten zonder te weten waarom. Door intuïtie weten we wat we moeten weten, precies op het ogenblik dat we het moeten weten. Het universum verspilt blijkbaar geen tijd en energie. Intuïtie geeft ons de informatie als het nodig is, geen ogenblik te vroeg of te laat!

9.0 Slot
Intuïtie is dus een uitermate belangrijk onderwerp waarvoor de tijd voor mijn gevoel nu rijp is. De creatieve functie van intuïtie vergroot onze mogelijkheden door ons keuzen en alternatieven aan te reiken. Zuivere intuïtie stelt ons ook in staat ons diepgaand inzicht in onszelf en onze omgeving te verwerven. Intuïtie is een scherpzinnige gids voor het dagelijks leven. Dus hoe meer we over intuïtie weten, hoe beter we zijn toegerust om onze eigen intuïtie te gebruiken. Hoe beter onze intuitie werkt, hoe meer we in staat zijn haar te begrijpen.

Vertrouwen in onze intuïtie kan ons genezen van ‘psychosclerose’; een verharding van het geestelijk denkvermogen, het verstand die voortkomt uit een al te groot vertrouwen in rationaliteit en analyse. Met een goede intuïtie kunnen we ons dieper en vollediger onszelf worden. Want een opgewonden, gespannen brein is te ‘luidruchtig’ voor intuïtie om zinvol te kunnen werken.

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/252-intuitie


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica