Hoe het met een groep naar muziek luisteren depressie be´nvloedt


Nieuw onderzoek, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, kijkt nader naar de invloed van muziek op de stemming van mensen die aan depressie lijden.

Het luisteren naar muziek met anderen heeft vele sociale voordelen, waaronder het creŰren en verstevigen van intermenselijk contact. Al eerder is aangetoond dat het groepsgewijs genieten van muziek invloed heeft op sociale relaties, en dat het op de maat synchroniseren met andere groepsleden van invloed is op het menselijk gedrag, zowel binnen als buiten de groep. Tegelijkertijd heeft ook het delen van emoties sociale voordelen: het helpt ons relaties met anderen aan te knopen en te onderhouden en de sociale banden binnen een groep te verstevigen. Ook versterkt het de mogelijkheid voor emotionele reacties. De vraag blijft of vooral het met anderen delen van emotionele en muzikale ervaringen een krachtige vorm van sociale binding is en wat de gevolgen van zo'n interactie zou kunnen zijn.

Met deze studie wilden de onderzoekers het zelfgerapporteerde effect onderzoeken van de stemming waarin men komt bij het met een groep luisteren naar droevige muziek, en hoe de stemming be´nvloed wordt door contempleren (in dit geval een aangewende focus op negatieve gedachten), depressie, en de manier van omgaan met dingen. Om dit te realiseren verzamelden ze een groep van 697 deelnemers die een online vragenlijst invulden over "hun manier van het gebruik van muziek, vormen van muzikale betrokkenheid en het effect van het luisteren naar muziek.

"De deelnemers vulden ook een aantal aanvullende vragenlijsten in, die de onderzoekers hielpen bij het vaststellen van factoren zoals de aanwezigheid van symptomen van depressie, angst en stress, algemene neiging tot depressie, manier van omgaan met dingen, dwz neiging tot contempleren of reflectie (dwz een gezonde neiging tot zelfreflectie), muzikale betrokkenheid als maatstaf voor welzijn; en vragenlijsten over verschillende aspecten van muziek beluisteren, zowel alleen als met een groep. De resultaten tonen twee uitgesproken gedragspatronen, gerelateerd aan muziek luisteren met een groep:

Door het luisteren naar droevige muziek en het praten over droevige dingen maakten dat de deelnemers zich daarna depressiever voelden. Dit soort groepscontemplatie kwam vaker voor bij jongere mensen en geeft kennelijk het relatieve belang aan van muziek en sociale relaties bij jongeren.

Het met een groep luisteren naar inspirerende muziek en meedoen met discussies over muziek en het leven is een positievere interactie waardoor mensen zich goed voelen.

Deze resultaten geven wat antwoorden op de vraag hoe mensen met depressie muziek gebruiken, en waarom. "Gedrag in relatie tot muziekgebruik laten uitgesproken patronen zien, gezonde of ongezonde denkprocessen weerspiegelend," zegt dr. Sandra Garrido (corresponderend auteur). "De uitkomsten wijzen erop hoe muziek kan helpen bij het delen van negatieve emoties, en dat de gevolgen in beide settings in verband staan met de manier van omgaan met dingen en denkpatronen, wat betekent dat mensen met een over het algemeen slecht aangepaste manier van omgaan met de dingen eerder negatieve uitkomsten ervaren bij een groepscontemplatie over muziek.

Ook laten de uitkomsten zien dat vooral jonge mensen kwetsbaar kunnen zijn voor de impact van muziek contemplatie met een groep. "Hoewel jonge mensen met een neiging tot depressie en deel uitmaken van een sociale groep ervan overtuigd zijn waardevolle sociale steun te krijgen, suggereren onze resultaten dat de positieve invloed van zulke groepsinteracties afhangt van het soort proces dat binnen de groep plaatsvindt," legt dr. Garrido uit. Gevoelige types met een hang naar contemplatie kunnen eerder negatieve uitwerkingen van groepscomtemplatie ervaren, door verdieping van sociale feedback en een verslechtering van negatieve gedachten en gevoelens. Echter, groepsinteracties die sociale steun geven of gelegenheid bieden voor het verwerken van emoties op een constructieve manier zullen veel positiever zijn."

Deze bevindingen verklaren deels onder welke omstandigheden sociale interacties rond muziek voor sociale voordelen kan zorgen, en wanneer in plaats daarvan juist negatieve emoties versterkt kunnen worden. Dit biedt een opening voor nader onderzoek om een completer beeld te krijgen hoe de dynamiek van groepsinteractie de gevolgen be´nvloedt.

Vertaling: Ellen Lam

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica