Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Wij zijn lichtwezens - Hans Zevenboom

‘Wij zijn lichtwezens’. Het is wel heel duidelijk dat wij lichtwezens zijn – koolstof-chemisch-elektrische lichtwezens, die in staat zijn om een ‘lichtshow’ te geven.

1.0 Inleiding

Aura

Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Meestal wordt het kortweg ‘aura’ genoemd.

Als we nu eens het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat vele bekende aspecten ervan - zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten - te meten zijn in een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en bovendien voorzien ze ons van een ‘voertuig’ van ons psychosomatisch functioneren.

M.a.w. dit energieveld (onze aura) staat in nauw verband met onze fysieke en geestelijke gezondheidstoestand. Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, een (zwarte) vlek of een kleurverandering. Zelfs vóórdat het in het lichaam fysiek aantoonbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kanker of een depressie, die zich openbaren in het aura-energieveld voordat een arts de diagnose heeft vastgesteld.

‘De aura van ieder mens is een weerspiegeling van zijn (psychische) gedachten en (fysieke) gevoelens’.’

2.0 De mythe van meerdere ‘lichamen’ of ‘energielagen van het aura-veld’
Het ontstaan van de wereldse opvatting dat een aura - het menselijke elektromagnetisch energieveld – bestaat uit meerdere ‘lagen’ of ‘lichtende lichamen’ is voor mijn gevoel voor het eerst ontsproten, of, is misschien wel een direct gevolg van het Maria Evangelie, waarin gesproken wordt over het zielengewaad; over het afwerpen van één of meerdere zielengewaad/ kledingstukken zodra de ziel tijdens haar hemelse reis diverse planeten passeert. De “Hemelse reis” van Maria Magdalena [vermoedelijk ontstaan in 100 n. Chr.] suggereert, dat het fysieke lichaam door energie-lichamen, ‘kledingstukken’ is omgeven.

3.0 De anatomie van een aura

‘Theoretische modellen?’

Op grond van observaties hebben onderzoekers in de 60 - 70’er jaren theoretische modellen ontworpen die de aura in verschillende lagen of niveaus verdelen. Deze opeenvolgende niveaus die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel (energie)-lichamen genoemd. Elk volgend ‘lichaam’ is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt [Barbara Ann Brennan, ‘Licht op Aura’].

In diezelfde periode onthulden paranormale waarnemingen een meer dualistisch patroon van het aura-veld. De lagen zijn namelijk beurtelings zeer gestructureerd en ongestructureerd. Vertoont de ene laag een structuur van constante golven van lichtpatronen dan lijkt de volgende laag te bestaan uit voortdurende bewegende, gekleurde ‘vloeistoffen’. Deze ‘vloeistoffen’ – of waaiers van energie uitbarstingen - stromen door de vorm die door het glinsterende golfpatroon wordt aangegeven. De richting van de stroom wordt enigszins gestuurd door de lichtvorm, want de ‘vloeistof’ stroomt langs de constante lichtlijnen.

De constante lichtvormen zelf zijn fonkelend, alsof ze bestaan uit snoeren van kleine lichtjes die allemaal met verschillende snelheid flikkeren. Deze lichtlijnen schijnen heel licht geladen te zijn.

Het eerst, derde, vijfde en zevende niveau (laag) van de aura hebben dus allemaal een bepaalde structuur, terwijl het tweede, vierde en zesde niveau bestaan uit vloeistofachtige substanties zonder speciale structuur. Ze nemen vorm aan dankzij het feit dat ze door de structuren van de andere (oneven) lagen stromen en daar dus enigszins de vorm van aannemen.
Het meest wonderbaarlijke van dit alles is wel, dat het - de ‘oude’ visie op het menselijk energieveld; de ‘werking’ ervan - nog steeds de overheersende overtuiging van ontelbare zieners, mediums, paragnosten en helers is.

4.0 Oude visie van het menselijke energieveld [Aura]

‘Theoretische modellen’

Kijken we nu naar de meest opmerkelijke ontdekking van het laatste decennium dan is dat wel, dat de oude visie van het menselijk energieveld – dat oorspronkelijk gebaseerd was op theoretische modellen waarin de aura in verschillende lagen of niveaus (energielichamen) werden verdeeld – niet meer in overeenstemming is met het nieuwste inzicht conform de kerngedachte dat wij lichtwezens zijn die deel uitmaken van het geheel.

Zo is bijvoorbeeld recentelijk geconstateerd, dat het menselijk energieveld of aura niet is opgebouwd uit wezenlijke, ‘gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen’ energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke ‘uitstraling’ of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, één energiedeel, één golvend energieveld of één energielichaam dat deel uitmaakt van het Oneindig Universum - de Oneindige Kosmos, de Ziel van God - waar géén grenzen zichtbaar en nodig zijn.

Dus, ‘Zo boven, zo beneden’.

5.0 Nieuwe visie

Als elektromagnetische energiewezens maken we dus deel uit van het grote elektromagnetische Spectrum; de Kosmos dat te vergelijken is met een raster- of netwerkstructuur dat doordrongen is van het Hoger Bewustzijn, de Oneindige Intelligentie, de Spirit of het Goddelijke Zelf; de Ziel van God! Dit Goddelijke Totale Bewustzijn beweegt zich door én doordringt de geometrische lagen van |alles-wat-bestaat|! Alles en dat alles wil zeggen dat geen ding of persoon, niemand – wie dan ook - wordt uitgezonderd of onthouden van deze Goddelijke Kosmische Straling van Liefde!

Wetenschappelijk bekeken, kan het menselijke energieveld nu dan ook veel beter omschreven worden als een structuur of een patroon in een hyperruimte ofwel het 1e hyperveld, dat verbonden is met een Universele Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf middels impulsen (frequentiepatronen) de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijke hyperveld of elektromagnetisch energieveld zal beïnvloeden.

6.0 De raster-knooppunten van de ‘geest’

‘Biologische luminescentie’

Wij zijn elektromagnetisch lichtwezens en maken dus deel uit van het grote, elektromagnetisch Spectrum, dat zowel het zichtbare als het onzichtbare licht bevat.

We weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat licht het fundament is van het (ieder) elektromagnetisch veld. Levende cellen stralen coherent licht uit, een pulserende stroom van enkele tienduizenden fotonen per sec./cm2, hetgeen ongeveer honderd miljoen maal zwakker is dan daglicht. Het lichtspectrum van deze bio-fotonen varieert met frequenties tussen de 200 en 800 nanometer, van ultraviolet licht tot het infrarode spectrum. Dit coherente licht (‘biologische laser’) van zeer gering intensiteit lijkt betrokken te zijn bij intracellulaire communicatie. Het foton [1] is het kleinste kwantum van dit veld en het is ook de boodschapper die de communicatie tussen deeltjes van het elektromagnetisch veld tot stand brengt.

In een breder verband kunnen we de (integrale) communicatie betrekken op de communicatie tussen de drie bijzondere aspecten/ kenmerken – ziel, geest en fysiek lichaam - van het energiewezen, dat jij bent.

Ons elektromagnetisch veld is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk, dat permanent interacties met elkaar aangaan en structureel vibreert met zijn of haar omgeving door de aanwezigheid van geconcentreerd lichtenergie in het hyperveld! De inter-dimensionale knooppunten van het menselijke energieveld of 1e hyperveld maken het mogelijk dat energie en informatie tussen de dimensies of tussen de dimensionale (denkbeeldige) ‘energielagen’ circuleert.

Maar om toegang tot deze kanalen te verkrijgen, zijn een juiste afstemming én een samenhang van het systeem als geheel vereist; het in balans zijn! Want de energiegolven die door het rasternetwerk bewegen zijn informatiegolven die verband houden met het bewustzijn.

Volgens de gedachte van Prof. Tiller worden informatiestromen via potentiële routekaarten op de knooppunten van het rasternetwerk of 1e hyperveld opgeslagen. Hier vind een omzetting van bewustzijn in energieën plaats. Deze knooppunten worden beschouwd als ‘het brandpunt van onze gedachten’ – onze intenties.

Feitelijk zijn zij de raster-knoopplaatsen van de ‘geest’ (micro-minuscule opslagplaatsjes van gedachten, ideeën, emoties) in het menselijke energieveld of aura-veld.

[1] Foton, deeltje van elektromagnetische kracht: een ‘bundel’ licht

7.0 Een nieuwe definitie van aura

Het menselijke energieveld – het nieuwste inzicht - bestaat dus uit een oneindig grote hoeveelheid kristallijnen structuren die gezamenlijk een rasternetwerk of 1e hyperveld vormen.

Geometrische vormen die tot een rasternetwerk geordend zijn, kunnen in principe allerlei vormen aannemen; bekendste vormen zijn tetraëder, octaëder; dodecaëder (twaalfvlak) en icosaëder (twintigvlak). Deze grote hoeveelheden kristallijnen beschrijft gezamenlijk een structuur van geometrische vorm, interne ordening, kleur, lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het nieuwe menselijke energieveld is opgebouwd!

Mijn persoonlijke gedachte is, dat geometrische, harmonische vormen – vacuüm of hyperruimte zoals tetraëder (viervalk) en octaëder (achtvlak) – gerelateerd zijn aan een persoonsgebonden DNA-structuur en een persoonsgebonden rasterstructuur van een bepaalde geometrische vorm, hoewel dit wetenschappelijk nog niet is onderzocht en/ of is bewezen. Hierbij kun je bedenken, dat ieder menselijk energieveld gebonden is
aan een persoonlijke ‘opgebouwde’ trillingsfrequentie tijdens zijn of haar leven, geformeerd uit de SPIRIT-Referentie-Energiestraal én de persoonlijke (levens)intenties.

Het primaire doel van dit unieke energiepatroon – het menselijk, persoonlijke energieveld – is dan ook de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mensen ter beschikking staan. Energie, die we leren vrijmaken uit het Kosmische Netwerk en uit onszelf, om te ontvangen en toe te passen.

8.0 De persoonlijke evolutie van het aura-veld

Het persoonlijk energieveld of aura(veld) respecteert én versterkt de evolutie van het individu ten alle tijden, wat kan inhouden dat tijdens het (persoonlijk) evolutieproces - ons levensproces - er een ‘her-bedrading’ voor nieuwe energieën gaande is of zelf al plaats vindt. Dr. Berrenda Fox (Mount Shasta, Californië – heeft via bloedtesten bewezen dat sommige mensen daadwerkelijk nieuwe DNA-strengen hebben; ieder mens heeft een dubbele DNA-helix) heeft bewijs van veranderingen in het DNA en cellen, die zeer waarschijnlijk een ‘opwaardering’ van het menselijke energiesysteem tot gevolg hebben.

Het kernpunt is, dat er zich in deze komende nieuwe tijd een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld – uniek persoonsgebonden rasternetwerk - zich (verder) om de mens gaat ontwikkelen die gevoed wordt met de Kernenergie ofwel de Kosmische Levensenergie, Ch’i of Prana! Door deze goddelijke, regelmatige frequentie-impulsen (ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) treedt er een interactie met de frequentiepatronen die op het geest- en zielenniveaus van de mens zijn vastgesteld.

Het nieuwe elektromagnetisch energieveld of aura creëert dus een persoonlijke resonantie met het Komische Netwerk – de Kosmische Straal - om je co-creatieve proces zo krachtig mogelijk te laten verlopen. M.a.w. er zijn géén kosmische grenzen of energielagen, alleen maar overtuigingen van de mensheid die een gezond leven (kunnen) stagneren.

9.0 Slot

Zoals ik al vaak gezegd heb: ‘Ieder mens is een meester-in-wording’! ‘We leren hier op aarde hoe we meester in het meesterschap kunnen worden’. ‘Wij zijn allen meesters, we hoeven ons dat alleen maar te herinneren’.

Een ware meester groeit voortdurend in zijn vermogen om een zo ‘verlicht’ mogelijk leven te leven middels het co-creatieve scheppingsproces die het nieuwe aura-veld uiteindelijk zal doen versterken!

Hans Zevenboom

Link:
https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/291-wij-zijn-lichtwezens

Juni 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel