Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

De kenmerken van een BDE – deel III

Wat gebeurt er als mensen doodgaan?

Dat is waarschijnlijk de vraag die de mensheid het meest heeft beziggehouden en in verwarring heeft gebracht. Worden we later alleen weer tot leven gewekt door een Opperwezen als we goede cijfers hebben gehaald tijdens ons leven?

Gaan we naar de Hel of het Hemelrijk?

Veel mensen die aan de rand van de dood zijn geweest en hebben een wonderbaarlijke glimp van de wereld aan de andere kant opgevangen. Een wereld die liefde en begrip uitstraalt en die alleen bereikt kan worden via een opwindende tocht door een tunnel of een schacht. Een opperwezen heerst over die wereld en biedt de ‘nieuwaangekomene’ een terugblik op zijn leven vóórdat hij hem weer terugstuurt naar de aarde om verder te leven. Zulke van de dood teruggekeerde mensen worden nooit weer helemaal de ‘oude’. Ze staan volop in het leven en geven blijk van hun overtuiging, dat liefde en kennis het allerbelangrijkste zijn.

2.0    De BDE - kenmerken

BDE (bijna-doodervaring) wordt weleens beschreven als iets positiefs: mooi, gelukkig makend, vreugdevol. Zij hebben beelden gezien van omgevingen die zij mooi vonden, of geliefde personen hervonden. Ook wordt gesproken van een gevoel van warmte, van geaccepteerd worden zoals men is, van thuiskomen - de bestemming bereiken. Ook worden er wel negatieve ervaringen gemeld: taferelen die onaangenaam worden gevonden en die schrik of angst oproepen.
Er dient dan ook gezegd te worden, dat niet alle BDE’ ers een tunnel-ervaring hebben. Sommigen hebben het over een ‘zweef-ervaring’, waarbij ze snel de lucht in gaan en het heelal dan zien vanuit een perspectief dat is voorbehouden aan satellieten en astronauten.

2.1   Een specifieke omschrijving van de BDE kenmerken

·        Ad. 1  Een gevoel van dood-zijn. Veel mensen beseffen niet dat de bijna-doodervaring die ze hebben, iets te maken heeft met de dood. Ze merken op een gegeven ogenblik dat ze boven hun lichaam zweven en ernaar kijken op een afstand. Ineens voelen zij zich bang of in de war. Ze vragen zich af: Hoe kan ik nu hier zijn en naar mezelf daar beneden kijken? Ze snappen er niets van en raken helemaal in de war. Op dat moment zijn ze zich er misschien zelf niet van bewust dat het stoffelijke lichaam waarnaar ze kijken hun eigen lichaam is.
‘Losraken of los zijn’ van het lichaam met instandhouding van het eigen ik, waarbij men de omgeving en het eigen lichaam kan waarnemen. Contact maken met de 'buitenwereld' is echter niet mogelijk. Sommigen melden dat er een subtiele vorm van verbondenheid met hun lichaam in stand blijft. De belevenis wordt niet als droom ervaren, maar als realiteit ('echter dan echt'), met daarbij vaak een besef van tijdloosheid.

·        Ad. 2 Een gevoel van vrede en pijnloosheid. Terwijl de patiënt nog in zijn lichaam zit, is er vaak sprake van intense pijn; een intense pijn van een hartaanval of hartstilstand. Maar als de ‘linten zijn doorgeknipt’ – ‘los zijn’ van het fysieke lichaam – is er een heel echt gevoel van vrede en pijnloosheid.
Sommige onderzoekers hebben als theorie aangedragen dat de hersenen het ervaren van zulke intense pijn, een chemische stof produceren die de pijn tegenhoudt.

·        Ad. 3 Het gevoel zich buiten het lichaam te bevinden; uittreding uit het lichaam.
Op het moment dat de dokter zegt; ‘We zijn hem kwijt’ de patiënt een volledig ander perspectief krijgt gepresenteerd. Hi voelt dat hij omhooggaat en zijn eigen lichaam daar beneden bekijkt. De meeste mensen zeggen dat ze niet zomaar een stuk bewustzijn zijn als dat gebeurt. Ze zitten nog steeds in een soort lichaam, ook al zijn ze dan niet in hun stoffelijk, fysiek lichaam. Ze zeggen dat het geestelijke lichaam een andere vorm aanneemt dan ons stoffelijke lichaam. Het heeft wel armen en benen, maar wel van een bepaalde vorm. Sommige mensen beschrijven het als een wolk van kleuren, of een veld van energie.

·        Ad. 4  De tunnel-ervaring. De tunnel-ervaring komt in het algemeen ná de scheiding van het fysieke lichaam. De mensen beseffen pas ná het ondergaan van het ‘doorknippen van de linten of energiekoord’ en de buiten-het-lichaam-ervaring echt dat hun ervaring iets met de dood te maken heeft. Op dat moment opent zich een portaal of tunnel voor hen en worden zij het duister in geworpen. Zij beginnen dn door die duistere ruimte te bewegen met de snelheid groter dan het licht, en komen aan het eind in een schitterend licht. Het licht wordt ervaren als afkomstig van een ongedefinieerde, liefdevolle bron. Sommige mensen gaan een trap op i.p.v. een tunnel door. [Profeet Mohammed, Nieuwsbrief Mohammeds Openbaringen, 16 nov. 2013] Sommige mensen geven een beschrijving hoe ze door fraai versierde deuren gaan. Het lijkt een symbolische verklaring  te zijn voor een overgang naar een ander oord. Sommige mensen horen iets zoeven als ze de tunnel ingaan en anderen horen het geluid van een elektrische trilling of geneurie.

·        Ad. 5 Mensen van licht. Als de persoon door de tunnel is, komt de mens meestal wezens van licht tegen. Deze wezens bestaan niet uit gewoon licht. Zij glanzen met zo’n mooie, intense gloed dat het lijkt of ze overal in doordringen en of ze de mens met liefde vullen. Je wordt als het ware overspoeld door een ‘regen van licht’. Ondanks de schitterende intensiteit van het licht doet het niet zeer aan je ogen. Integendeel, het is warm, het beweegt en het leeft! Er vindt een ontmoeting plaats met overleden geliefden.
Naast helder licht en licht-uitstralende overleden vrienden en overleden familieleden hebben sommige ook prachtige pastorale landschappen beschreven. In deze toestand vindt communicatie niet plaats via woorden zoals wij die kennen, maar via woordeloze telepathische wegen die tot onmiddellijk begrip leiden.

·        Ad. 6 Het Wezen van Licht. Nadat hij of zij verschillende lichtwezens is tegengekomen, ontmoet de BDE’ er gewoonlijk een opperwezen van licht. Mensen met een christelijke achtergrond beschrijven hem vaak als God of Jezus. Mensen met een andere godsdienstige achtergrond noemen hem wel Boeddha of Allah. Vast staat dat het een wezen volmaakte liefde en volmaakt begrip uitstraalt. En wel zo, dat de meeste BDE ‘ers altijd bij hen willen blijven. Maar dat kan niet! Op dat moment krijgen ze te horen, meestal van het lichtwezen, dat zij naar hun aardse lichaam moeten terugkeren. Maar eerst geeft het lichtwezen een terugblik op hun leven! Men overziet het voorbije leven in één allesomvattende blik en krijgt soms ook het gevoel te weten wat de toekomst zou kunnen brengen.

·        Ad. 7 Terugblik op het leven. Op het moment dat het levensoverzicht begint, is er geen fysieke omgeving meer. Daarvoor in de plaats is er nu een driedimensionaal panoramisch overzicht in kleur van alles wat de BDE ‘er in hun leven hebben gedaan en beleefd! In deze situatie zie je niet alleen elke handeling die je ooit hebt verricht, maar zie je ook onmiddellijk wat voor uitwerking je daden op de mensen in je leven hebben gehad. M.a.w. je hele leven wordt in een fractie van een nanoseconde aan je gepresenteerd.
Tijdens deze intense belevenissen is het Lichtwezen bij de BDE ‘er en vraagt hij hun wat ze voor goeds met hun leven hebben gedaan. Hij helpt hen door het overzicht heen en helpt hen alle gebeurtenissen in hun leven in perspectief te zien. Zo zie ik mezelf bijvoorbeeld een liefdeloze daad begaan en deed ik dan ook meteen het bewustzijn van de persoon tegenover wie ik zo optrad en voel ik dus zijn verdriet en gekwetstheid. Aan de andere kant, als ik me beminnelijk gedraag, voel ik dat ook meteen en deel ik in de geluksgevoelens. Tijd en ruimte-gevoel bestaan dan niet; er is geen chronologische volgorde in de opbouw van de belevenissen van de BDE ‘er.
De meeste BDE’ ers hebben het gevoel dat er sprake is van een sterk gecomprimeerde tijd, die niets te maken heeft met de tijd op onze horloges. BDE’ ers hebben dit beschreven als ‘bestaan in eeuwigheid’. De grenzen die de ruimte aanbrengt in ons dagelijks leven worden vaak doorbroken in BDE’s. Als de BDE’ ers tijdens hun ervaring ergens naartoe willen, denken ze zichzelf daar gewoon naartoe. Mensen hebben gezegd dat ze, terwijl ze van buiten hun lichaam toekeken hoe de artsen bezig waren met hun lichaam, zich gewoon naar de wachtkamers konden bewegen of wensen om hun wachtend familieleden te zien. Zulke ervaringen zijn misschien wel het beste antwoord op de vraag of een BDE niet gewoon een truc is die de hersenen met zichzelf uithalen.

·        Ad. 8 Snel hemelwaarts gaan. Er moet gezegd worden dat niet alle BDE’ ers een tunnel-ervaring hebben. Sommige mensen hebben het over een ‘zweef-ervaring’, waarbij ze snel de lucht in gaan en het heelal dan zien vanuit een perspectief dat is voorbehouden aan satellieten en astronauten. De psychotherapeut C.G. Jung had een dergelijke ervaring, toen hij in 1944 een hartaanval had. Hij zei dat hij voelde hoe hij heel snel omhoogging tot een punt ver boven de aarde. Een andere BDE ‘er beschreef hoe hij pijlsnel omhoog was gegaan en toen alle planeten om zich heen zag en de aarde onder hem als een blauwe knikker waarnam.

·        Ad. 9 Tegenzin om terug te gaan. Er zijn mensen die met tegenzin en teleurstelling in het "oude" lichaam ontwaken, daarna verder (moeten) leven met een "terugverlangen naar..." en zich gevangen voelen in de realiteit van het heden. Het gevoel deze ervaringen niet met anderen te kunnen delen, door ongeloof en onbegrip, kan leiden tot twijfel aan de eigen geestelijke gezondheid, schaamte en eenzaamheid.

Zeer opmerkelijk is dat er verslagen van blinden zijn die kunnen ‘zien’ tijdens een BDE. Hieronder zijn ook blindgeborenen zoals mevrouw Vicki Umipeg (geboren 1950), die op 22-jarige leeftijd een bijna-doodervaring kreeg na een ongeluk. Zij had de sensatie bij het plafond te zweven terwijl zij haar eigen lichaam, de arts en een verpleegkundige kon zien. Dit verhaal is opgetekend door dr. Kenneth Ring.

3.0  Slot

Zijn BDE’ s alleen maar een modeverschijnsel?

Vanuit medisch en biologische wetenschap kunnen en mogen we geen definitieve uitspraken voor of tegen een voortleven voorbij de dood verwachten. Men kan argumenten voor of tegen de juistheid ervaren van stervenden en gestorvenen, maar absolute bewijskracht hebben ze niet! Toch kan ik het niet begrijpen waarom veel gevestigde wetenschappers en medici zich niet kunnen neerleggen bij het bewezen feit dat bijna-doodervaringen voorkomen en dus een onderwerp zijn om met belangstelling en respect te bestuderen.
Wel heeft wetenschappelijk onderzoek vastgesteld, dat de uitstraling rond de mens – het elektromagnetisch energieveld ofwel aura – na de dood langzaam verdwijnt en hebben sommigen bij het wegen van overledenen een licht gewichtsverlies geconstateerd (Duncan Mc Doubal: 68,85 gram en dr. Zaalberg: 69,5 gram). Maar daaruit volgt uiteraard nog niet, dat dit het gewicht zou zijn van de menselijke ziel (én geest) die bij de dood het lichaam zou hebben verlaten.

Niet alleen in deze tijd veroorzaakt een BDE een veranderd inzicht in de mogelijkheid van een persoonlijk voortbestaan na de lichamelijke dood. Het denkbeeld dat het (hoger of innerlijk) bewustzijn – de ziel - zich tijdens het leven niet alleen beperkt tot het fysieke lichaam en de hersenen blijkt dus niet nieuw te zijn. Veel boeken over ‘een leven na de dood’ blijken geïnspireerd en gebaseerd te zijn op eigen mystieke of religieuze ervaringen. Het is opvallend dat deze literatuur van ruim honderd jaar geleden, maar ook uit de oudheid en uit andere culturen, zo’n grote gelijkenis vertoont met de inhoud en de gevolgen van een BDE. Ook in die periode bleek de angst voor de dood na een BDE meestal verdwenen en ontstond er een innerlijke overtuiging dat het (hoger) bewustzijn – de ziel - ná de lichamelijke dood blijft bestaan: “Dood bleek niet dood te zijn”.

De Duitse predikant Hampe gebruikt het beeld van het muziekinstrument en de musicus. Beide zijn nodig om muziek te maken. Bij het sterven verlaat de musicus zijn instrumenten, het lichaam, dat levenloos achterblijft. Maar de musicus zelf blijft in leven. En in een interview met de Chicago Tribune drukte dr. Elisabeth Kübler-Ross zich zo uit: ‘Ik weet dat er een leven na dit leven is uit ervaringen met honderden stervenden van hen dit na officieel doodverklaard te zijn weer tot leven kwamen en vertelden wat ze in de tussentijd hadden gezien’.

BDE is een ervaring van verlichting die op één of andere manier een inzicht verschaft waaraan, voor degene die het heeft meegemaakt, niet valt te tornen. Een gevleugelde uitspraak van dr. Elisabeth Kübler-Ross is: ‘Je bent wie je bent en dat is, hoe dan ook, in orde’.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/292-de-kenmerken-van-een-bijnadoodervaring

Juli 2019


Op zoek naar een natuurlijke multi ?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel