Verband tussen tandvleesziekte en hoge bloeddruk

Lagere bloeddruk na paradontale therapie

Een studie die vandaag wordt gepresenteerd op de EuroPerio9, het meest toonaangevende congres in parodontologie en implantatietandheelkunde, wees uit dat parodontitis (tandvleesziekte) samenhangt met een toename van de kans op hoge bloeddruk (1). Er werd ook een daling in bloeddruk waargenomen na parodontale therapie.

Eerdere studies (2-4) veronderstelden al een samenhang tussen parodontitis en hoge bloeddruk, maar er was weinig bekend over de richting van de samenhang. Het doel van deze studie was te achterhalen of patiënten met parodontitis meer kans liepen op hoge bloeddruk dan mensen zonder parodontitis. In de systematische review werd ook onderzocht wat het effect van parodontale therapie is op de systolische en diastolische bloeddruk.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft 1 op de 5 mensen van boven de 25 een verhoogde bloeddruk (hypertensie), terwijl complicaties van hypertensie zorgen voor 9,4 miljoen doden per jaar (5). Wereldwijd lijden 743 miljoen mensen van tussen de 15 en 99 aan een tandvleesziekte ofwel parodontits (6).

Hoofdonderzoeker dr. Eva Munoz Aguilera, specialist in opleiding Parodontologie aan UCL Eastman Dental Institute te Londen, zegt: “Miljoenen mensen over de hele wereld lijden aan parodontitis en hypertensie. Beide aandoeningen zijn onafhankelijk van elkaar in verband gebracht met het optreden van cardiovasculaire gebeurtenissen (7, 8) die leiden tot grote gezondheidsproblemen en een aanzienlijke impact op de kosten voor volksgezondheid. Daarnaast zijn ook diabetes, slechte voeding en roken risicofactoren voor zowel parodontitis als hypertensie.”

“Tandvleesziekte is een chronische, uit meerdere factoren bestaande inflammatoire ziekte, veroorzaakt door micro-organismen. Het kan leiden tot ernstige ontstekingen en verlies van tanden en kiezen. Het belemmert het functioneren, bederft de esthetiek en verslechtert de kwaliteit van leven. Bovendien is er steeds meer bewijs dat het zorgt voor toename van het risico op een toekomstige cardiovasculaire ziekte (9), onafhankelijk van andere bijdragende factoren zoals roken en zwaarlijvigheid (10),” legt dr. Munoz Aguilera uit.

Het doel van deze systematische review was om het niveau van het bestaande bewijs te evalueren, waarbij deze twee aandoeningen in samenhang werden bekeken. “Uit biologische oogpunt is dit verband mogelijk omdat de micro-organismes die de tandvleesontsteking veroorzaken zowel lokale als systematische ontsteking kunnen creëren, wat leidt tot schade aan de bloedvaten (11). Onze interesse ging uit naar het vinden van een mogelijk meer causaal verband tussen tandvleesziekte en bloeddruk,” zo voegt zij toe.

Zij vervolgt: “Als bewezen wordt dat er een verband is tussen parodontitis en hoge bloeddruk en dat die link causaal is dan zou dat ons de gelegenheid geven in te grijpen in de diagnose, preventie en behandeling van tandvleesziektes, om vervolgens meteen te kunnen bijdragen aan de preventie en behandeling van hypertensie (15), waarmee we de verwoestende complicaties die veroorzaakt worden door een hoge bloeddruk zouden kunnen vermijden.”

Wat de gebruikte methodes betreft merkt dr. Munoz Aguilera op: “Onze systematische review bevatte observationele en interventionele (klinische) studies die tot oktober 2017 zijn uitgekomen. Er werd uitgebreid gezocht naar zulke studies op MEDLINE, EMBASE, CENTRAL LILACS en Web of Science. De data die uit deze zoektocht naar voren kwamen werden door twee auteurs onafhankelijk van elkaar bekeken, uitgezocht en geselecteerd en tevens werd gekeken naar mogelijke risico’s van vooringenomenheid (bias). De eerste uitkomst werd berekend met de “odds ratio” (wetenschappelijke methode om de verhouding te bepalen tussen de waarschijnlijkheid/kans dat iets wel of juist niet zal voorvallen (b.v. hypertensie) in samenhang met iets anders (b.v. parodontitis), AZ) voor hypertensie bij patiëntgroepen met (middelmatige en ernstige) parodontitis.

In de tweede uitkomst waren veranderingen meegenomen in bloeddruk na parodontale therapie. De zoektocht werd ook uitgebreid met studies die meer onderzochten dan alleen parodontologie en verhoogde bloeddruk, zoals onderzoeken naar hartziektes, metabool syndroom en andere chronische en systemische aandoeningen die samenhangen met parodontitis, waarbij bloeddrukgegevens werden gevonden die van grote waarde bleken. Wat nieuw is in ons onderzoek is dat we de samenhang maar vanaf een kant onderzochten: er werd uitgegaan van tandvleesziektes als mogelijke risicofactor voor hoge bloeddruk. We gebruikten geen studies waar de hoge bloeddruk de vaste, onafhankelijke variabele was.”

Er bleken 62 studies te voldoen aan de gestelde criteria om meegenomen te kunnen worden, waarvan er 21 voor een meta-analyse werden geselecteerd (drie cohort-, twee case-control- en zestien cross-sectionele studies). Uit de resultaten bleek dat de diagnose van matige tot ernstige parodontitis samenhing met een 30 tot 50% hogere kans op hoge bloeddruk (OR*-1.30; 95% Bl, 1.14-1.48) en als er ernstige parodontitis was, bleek de schatting hoger te liggen (OR=1.54; 95%Bl, 1.03-2.30). In cohortstudies die de samenhang onderzochten bleek parodontitis gevallen van hypertensie te voorspellen (OR=1.41; 95% Bl, 0.92-2.16). Uit de beoordeling van mogelijke bias kwam een laag (125 studies) tot matig (zes studies) risico voor alle studies naar voren.

Over de tweede uitkomst zegt dr. Munuz Aguilera: “Toen we de studies bekeken die de effecten hadden onderzocht van tandvleestherapie op bloeddrukwaardes, zagen we een trend richting afname in bloeddruk na de parodontale behandeling. Twee van de drie interventionele studies die in de review zijn meegenomen bevestigden een afname in bloeddruk na parodontale behandeling, variërend van een gemiddelde afname van systolische druk met 7-12 mmHg en van de diastolische druk met 0-10 mmHg. Dit resultaat geeft een redelijk duidelijke aanwijzing dat een parodontale behandeling leidt tot afname van systemische ontsteking.”

“Gezien de resultaten schatten we in dat te verwachten is dat een behandeling van het tandvlees bij patiënten met hoge bloeddruk ongeveer evenveel of zelfs beter zou kunnen helpen dan een bloeddrukverlager (12), dus dit is echt significant,” voegt zij toe. “Maar het is nog wel erg vroeg, er is meer onderzoek nodig om dit effect te bevestigen, zoals longitudinale studies en gerandomiseerd gecontroleerde proeven met bloeddruk als de hoofdfactor. Dit zullen kostbare studies worden, gezien het aantal deelnemers dat nodig is om nader onderzoek te doen naar dit onderwerp. We hopen dat andere gezondheidsprofessionals met ons willen samenwerken, zodat we het onderzoek kunnen voortzetten.”

Wat de aard van de associatie betreft merkt dr. Munoz Aguilera op: “We kunnen hierover nog niets zeggen. Er is meer bewijs nodig uit epidemiologische en klinische studies om het mechanisme en de aard van de samenhang te bepalen.”

“De gevolgtrekking uit onze bevindingen is dat we het bewustzijn over de associatie tussen tandvleesziektes en hoge bloeddruk dienen te vergroten onder gezondheidsprofessionals, patiënten en beleidsmakers. Er zou advies gegeven moeten worden over mondgezondheid aan alle patiënten met hoge bloeddruk en andere ziektes die samenhangen met parodontitis, zoals diabetes, zwangerschap etc. Aan de andere kant zouden patiënten met parodontitis ingelicht moeten worden over het hogere risico dat zij lopen op het krijgen van hoge bloeddruk en zij zouden advies moeten krijgen over leefstijlveranderingen. Tot nu toe weten we dat de preventie en behandeling van parodontitis een betere mond- en systemische gezondheid oplevert en een verbetering van de kwaliteit van leven. Bovendien kan de behandeling ervan een hoge bloeddruk helpen voorkomen of verbeteren.”

EINDE

*OR = odds ratio; BI = betrouwbaarheidsinterval
Systematische review: Een systematische review vat de resultaten samen van beschikbare, zorgvuldig opgezette studies (gecontroleerde proeven) naar gezondheid en verschaft een hoge mate van bewijs over de effectiviteit van gezondheidsinterventies.
Meta-analyse: Een meta-analyse is een analyse die de resultaten van meerdere wetenschappelijke studies combineert op een statistisch betekenisvolle manier.
Parodontitis: Een ernstige tandvleesontsteking die zacht weefsel beschadigt en het kaakbeen aantast. Het kan tot uitvallen van tanden en kiezen leiden. Meestal is dit het gevolg van slechte mondhygiëne; het is grotendeel te voorkomen met goede gewoontes zoals twee maal daags tanden poetsen en flossen.

Hypertensie: Hypertensie ofwel hoge bloeddruk is een aandoening waarbij de bloedvaten constant onder te hoge druk staan. Een normale bloeddruk voor volwassenen is 120 mmHg systolisch (als het hart slaat) en 80 mmHg diastolisch (als het hart zich ontspant). De meeste mensen met hypertensie ervaren geen symptomen en daarom staat het bekend als de ‘stille moordenaar’. Het is gevaarlijk omdat het kan leiden tot hartaanvallen, beroertes, nierfalen, blindheid en cognitieve stoornissen.

Referenties:
1. EuroPerio9 Abstract PD061, Periodontitis and its treatment are associated with Hypertension: a systematic review and meta-analysis. Presented at the Poster Discussion Session on 21 June at 13:45.
2. Martin-Cabezas, R., Seelam, N., Petit, C., Agossa, K., Gaertner, S., Tenenbaum, H., Davideau, J.L. & Huck, O. (2016) Association between periodontitis and arterial hypertension: A systematic review and meta-analysis. American Heart Journal 180, 98-112.
3. Vilela-Martin, J. F. (2014) Is there an association between periodontitis and hypertension? Current Cardiology Reviews 10, 355-361.
4. Tsioufis, C., Kasiakogias, A., Thomopoulos, C. & Stefanadis, C. (2011) Periodontitis and blood pressure: the concept of dental hypertension. Atherosclerosis 219, 1-9.
5. WHO Q&A on hypertension: http://www.who.int/features/qa/82/en/ (last accessed 6 April 2018)
6. Frencken, J. E., Sharma, P., Stenhouse, L., Green, D., Laverty, D. & Dietrich, T. (2017) Global epidemiology of dental caries and severe periodontitis–a comprehensive review. Journal of Clinical Periodontology 44.(Suppl. 18): S94–S105 doi: 10.1111/jcpe.12677 http://www.efp.org/publications/jcp-open/jcpopen-2017-44-18-S94- S105.pdf (last accessed 6 April 2018)
7. Sanz, M., D'Aiuto, F., Deanfield, J. & Fernandez-Avilés, F. (2010) European workshop in periodontal health and cardiovascular disease—scientific evidence on the association between periodontal and cardiovascular diseases: a review of the literature. European Heart Journal Supplements 12, B3-B12.
8. Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redon, J., Zanchetti, A., Böhm, M., Christiaens, T., Cifkova, R., De Backer, G. & Dominiczak, A. (2013) 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Blood Pressure 22, 193-278.
9. Tonetti, M. S. & Dyke, T. E. (2013) Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. Journal of Clinical Periodontology 40.
10. Kebschull, á., Demmer, R. T. & Papapanou, P. N. (2010) “Gum bug, leave my heart alone!”—epidemiologic and mechanistic evidence linking periodontal infections and atherosclerosis. Journal of Dental Research 89, 879-902.
11. Amar, S., Gokce, N., Morgan, S., Loukideli, M., Van Dyke, T. E. & Vita, J. A. (2003) Periodontal disease is associated with brachial artery endothelial dysfunction and systemic inflammation. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 23, 1245-1249.
12. Law, M., Morris, J. & Wald, N. (2009) Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 338, b1665.
13. Orlandi, M., Suvan, J., Petrie, A., Donos, N., Masi, S., Hingorani, A., Deanfield, J. & D’Aiuto, F. (2014) Association between periodontal disease and its treatment, flow-mediated dilatation and carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 236, 39-46.
14. Teeuw, W. J., Slot, D. E., Susanto, H., Gerdes, V. E., Abbas, F., D'aiuto, F., Kastelein, J. J. & Loos, B. G. (2014) Treatment of periodontitis improves the atherosclerotic profile: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Periodontology 41, 70-79.
15. Li, C., Wang, Y., Lv, Z., Jia, Y., Wang, S., Shi, Z., Chen, X. & Zhou, X. (2011) Effect of periodontal treatments on blood pressure. The Cochrane Library.

De EFP
The European Federation of Periodontology (EFP) is een overkoepelende organisatie van 30 nationale wetenschappelijke verenigingen die zich toeleggen op het bevorderen van onderzoek, opleiding en bewustzijn op het gebied van de parodontale wetenschap en praktijk. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 14.000 parodontologen en mondhygiënisten uit Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

EuroPerio9
EuroPerio is de grootste wetenschappelijke conventie over parodontologie ter wereld. De vorige driejaarlijkse bijeenkomst, EuroPero8, vond plaats in Londen in juni 2015, met bijna 10.000 bezoekers. EuroPerio9 vond plaats van 20 tot 23 juni 2018 in de RAI te Amsterdam, Nederland.

Vertaling: A Zwart

 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag