De Wederkomst van Jezus (?) – deel IV


Column Hans Zevenboom

Mei 2016
1.0 Inleiding

Lieve mensen, uit het diepst van mijn hart zou ik je willen vragen - zelfs vriendelijk willen verzoeken - om het hele artikel ‘De wederkomst van Jezus’ in z’n geheel te willen lezen op de internetpagina van www.millennium-visie.org

Want voor mijn gevoel is het onmogelijk om zinvol en waardig te kunnen spreken over de ware toedracht van de Wederkomst van Jezus als we niet de christelijke, (en de islamitische) traditionele geloofsleer [1] – met o.a. de tweenaturenleer, de goddelijke drie-eenheidsleer, de predestinatieleer, de verzoeningsleer en de wederopstanding van Jezus – openlijk ter discussie durven te stellen of op z’n minst openlijk ter sprake durven te brengen!

‘Om te leven zoals Hij moet je alles in de ogen durven kijken. En …. daar is veel moed voor nodig’.

Zeker nu in dit digitale tijdperk moeten we beseffen én accepteren, dat mensen een afwijkende mening hebben, kritiek leveren en/ of vragen stellen; en we moeten de antwoorden die we op onze vragen krijgen ter discussie durven stellen. Veel van onze religies onderdrukken een dergelijke discussie of zo’n debat.

Hoewel in de meeste christelijke en islamitische kringen tegenwoordig wordt toegegeven dat niet elk woord in de Bijbel en de Koran letterlijk moet worden genomen, blijven talrijke fundamentalistische christenen en islamieten geloven dat de Bijbel en de Koran het onvervalste en absolute Woord van God of van de profeet Mohammed is, tot op de puntjes van de ‘I’.

De meeste mensen weigeren eenvoudigweg de vroegere aannames – dogma’s en doctrines – in twijfel te trekken. De meeste mensen omarmen doctrines die eenvoudigweg niet waar zijn. Dat is de grote tragedie van de mensheid. Dit is het grootste struikelblok van onze soort!

Ja, hoe nu verder?

We bevinden ons nu meer in een overgangssituatie van een toenemende bewustzijn van ‘alles’. Een soort geestelijke revolutie vindt er plaats! Het tijdperk van Wijsheid is aangebroken. Het ‘hogere denken’ – het denken vanuit je hart – komt gelukkig eindeliijk in zicht! Voor mijn gevoel is er dan ook geen houden meer aan voor de ‘oude wereld met haar oude overtuigingssysteem’.

Maar de allereerste hobbel die we nu in dit digitale tijdperk – ‘het tijdperk van vereenzaming’ - met z’n allen zullen moeten nemen, is wel het opkomende feit dat we bestaande spirituele overtuigingen over God en het leven (‘Was Jezus het gelofte-offer?’) ter discussie moeten durven stellen! Het is nu of nooit!

De gestelde vragen zullen zeker verontrustend zijn en dát is juist de kracht van de spirituele revolutie, die – voor mijn gevoel – sluimerend, niet zichtbaar voor iedereen toch gaande is!

Maak kennis met deze brede visie en attitude en word deelgenoot aan een mondiale transformatie. Alleen door harmonisering van alle wereldgodsdiensten wordt wereldvrede mogelijk gemaakt!

[1] De formulering van het traditionele kerkelijk geloof: ‘Daarom zond God zijn zoon Jezus om Gods vergiffenis voor de zonden van de mens te brengen. Door zich met Zijn dood op te offeren voor de mensheid, bracht Jezus de verzoening met God tot stand. Om dit offer van verzoening, of verlossing, te kunnen aanvaarden, moesten de mensen Jezus als Heer en Verlosser accepteren. Zij doen dat door de doop, een rituele reiniging, waardoor bekeerlingen hun zonden uit het verleden symbolisch wegpoetsen om te kunnen leven volgens de ethiek die Jezus onderricht heeft’.[Nieuwsbrief Geloof – deel I, 15 nov. 2011]

2.0 De Wederkomst van Jezus?
Misschien is het verstandiger eerst iets duidelijker te maken. Of nog beter, laat me iets duidelijk stellen. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij! Het tijdperk van Wijsheid – het Intuïtie Tijdperk – is opkomst! De Wederkomst van Jezus zal dan ook niet meer nodig zijn! Jezus de Christus zoals we hem kennen uit de Bijbel en de Koran zal niet – nooit meer – wederkeren op aarde!

In het boek ‘De Levende Christus’ van Paul Ferrini zegt Jezus over het onderwerp de Messias het volgende:

‘Ik zeg twee dingen die elkaar lijken tegen te spreken, maar dat niet doen. Ten eerste, ieder mens is in potentie de Christus. Ik ben niet bijzonder. Dus in die zin is er geen Christus die los van jullie staat. Er is bovendien zeer zeker een Christus die naast jullie staat. Jullie hoeven hem slechts te erkennen. Noem het de Innerlijke Christus, zo je wilt.

De Uiterlijke Christus – dan kan Jezus of Boeddha of Krishna of Maitreya zijn – komt en gaat. Maar de Innerlijke Christus is altijd bij je. De Uiterlijke christus is simpelweg iemand die de waarheid kent en haar onderwijst. Dat is wat ik heb gedaan. De Uiterlijke Christus doet een oproep aan de Innerlijke Christus in jou en moedigt Diegene (die Ene) aan naar voren te treden’.

‘Mijn evangelie was geen ‘gij zult niet’-evangelie, maar een evangelie dat specifieke dingen van jullie vroegen: liefhebben, vergeven, eerlijk zijn, je leven, je wijsheid en je talenten met elkaar delen. Ik heb de morele agenda simpelweg anders geformuleerd. Ik hield jullie voor wat je met je hele hart moest doen om in harmonie te komen met de Christus in je binnenste. Die harmonie is je redding, je verlossing, omdat die je tot de onvervalste waarheid over jezelf en anderen brengt’.

‘Ik ben je redding niet. Je redding ligt in je overgave aan de Christus in je binnenste. Maar ik ben jullie voorbeeld. Ik ben het bewijs van die waarheid, ik sta voor je en help je die herinneren. En de mensen die mijn leringen aanvaarden en toepassen zijn ook voorbeelden. Op die manier breidt de leer zich naar anderen uit. En dan, doordat je haar zelf toepast en met de steun van een liefdevolle omgeving, wordt de leer geïnternaliseerd. Als dat gebeurt hoef je geen hoofdstukken en versregels meer te citeren. Je hoeft niet te zeggen: ‘Jezus zei dit’ of ‘Mozes zei dat’. Je hoeft niet meer met je Bijbel of Koran te zwaaien.

Wanneer de leer geïnternaliseerd is, word jij de leer. Je hoort de woorden der waarheid gesproken worden in je hart, en elke keer dat je ze tegenover anderen moet spreken , worden ze je ingegeven’

Een spiritueel mens spreekt niet alleen de waarheid, maar geeft er ook in zijn of haar daden blijk van!

Jezus: ‘Ik zeg dat spiritualiteit afhankelijk is van iets dat groter is dan je ego-denken (wilsgericht denken). Maar dat ‘iets’ bevindt zich niet buiten je. Het zit in het diepst van je hart. Dat ‘iets’ is de Innerlijke Christus’.

‘De Christus komt als je de moed hebt om liefdevol naar de meest beangstigende en beschamende aspecten van jezelf te kijken’. Leer zien wat er is. Kijk en zie met de ogen van de waarheid. Je weet dat het Licht er is, zelfs in de diepste duisternis. En je bent niet bang het Licht aan te roepen. Wanneer je het Licht aanroept, erken en bevestig je het. Het verschijnt op jouw roep, omdat het je toebehoort’.

Paul Ferrini maakt de opmerking: ‘Geen wonder dat je geen aanspraak maakt op een rol als onze redder’.

Jezus’ antwoord: ‘Als je de schoot van God verlaten hebt, deed je dat uit eigen vrije wil. En je moet er op dezelfde manier terugkeren. Anderen kunnen je de weg wijzen, maar je moet de reis zelf maken! Besef dan ook dat de Christus géén persoon is, maar een bewustzijnstoestand, een manier van denken is!

3.0 Jezus’ missie
Jezus was een hoogontwikkeld wezen en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie!

Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. Sterker nog, wat wij zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons!

Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen.

En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: ‘Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen.

Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! ‘Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondenheid tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uit maakt van de mensheid maar ook van het universum, de Ziel van God, ………… de Levensenergie die alles in beweging brengt.

Jezus zei daarom dan ook: ‘Zonder de Vader (de goddelijke Levensenergie) ben ik niets’, maar ook ‘Ik en de Vader zijn Eén’. Wij allen zijn verbonden met elkaar … door de Levensenergie, de bindende Levenskracht die God zendt naar iedereen ongeacht kleur, ras of geloof!

De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende Kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in ieder ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

De kernboodschap van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment; en wees daar een demonstratie – een voorbeeld - van! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.

Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: ‘Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen”.
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn.

4.0 Van verlosser tot verlichter
‘Is het mogelijk dan één persoon de taak op zich moet nemen om de wereld te redden, te veranderen?’

De mensheid verlangt er op dit moment naar om zichzelf te vernieuwen. Je kunt dat overal voelen. Het hangt in de lucht. Het enige waarop alle mensen op wachten, is dat er iemand opstaat die hun de weg laat zien. Iemand die het balletje aan het rollen brengt. Het liefst één persoon die de eerste dominosteen laat omvallen. Maar is dat terecht om juist van één persoon te verlangen, dat hij of zij om een nieuw tijdperk – het tijdperk van wijsheid – gaat inluiden of aankondigen?

Krijgt iedere tijd de ‘Jezus’ die het verdient?
Citaat van Depak Chopra: ‘Ik wil Jezus niet teruggeven aan de mensheid, in het bijzonder aan de christenen die niet meer uit de voeten kunnen met hun theologische Jezus. Jezus was een universele leraar - niet dé verlosser maar een verlosser. Zelf belichaamde hij de hoogste vorm van verlichting. Met behulp van zijn leringen kun je het pad naar die verlichting vinden in het hier en nu. Dat is de ware betekenis van verlichting’.

5.0 Herkenbare inspiratiebron
Het koninkrijk van God is uitgespreid over de aarde, maar de mensen zien het niet!

Een Nieuw Collectief Bewustzijn gezamenlijk scheppen!
Het bewustzijnsveranderingsproces
Als Jezus niet meer terugkeert, wat dan?

Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij! Het tijdperk van Wijsheid – het Intuïtie Tijdperk – is opkomst! De Wederkomst van Jezus zal dan ook niet meer nodig zijn. Wat nu nodig is, is een gezamenlijk optreden, een gecombineerde inspanning, een collectieve co-creatie. We hebben nu geen behoefte aan één alleenstaande persoon, maar aan een groot aantal mensen dat bereid is deze ‘ene persoon’ te zijn, in hun gezin, in hun gemeenschap, binnen hun invloedssfeer. Zij zullen de taak op zich moeten nemen om deze verandering hier en nu tot stand te brengen [1].

Ben jij die ene persoon [2]?. Kies jij ervoor een bron van inspiratie te zijn voor allen wier leven jij beïnvloedt? Dat is de vraag die jouw ziel nú aan jou stelt!

De bereidheid om jezelf te herscheppen – te voorzien van verfrissende, vernieuwende ideeën, gedachten en intenties – is niet alleen je zelf bevrijden van een oude geestelijke ballast, maar ook het ware Pad van de Verlossing. Zodra je bewust het spirituele pad gaat betreden, betekent het dat je je verstand, lichaam en ziel opdraagt aan het proces van het scheppende Zelf.

Dit is het proces van zelfverwerkelijking. Dit is het proces van verlossing. Het proces is een daad van dag tot dag, van minuut tot minuut. Het is kiezen, en opnieuw kiezen, elk ogenblik. Het is de schepping die alsmaar voortduurt.

Doordat jij werkt aan het vernieuwend scheppingsvermogen, zal je elektromagnetisch energieveld ‘oplichten’. Ja, werkelijk de omgeving ‘verlichten’. Het is gelijk een steen die in de vijver wordt gegooid en een oneindig energiepatroon van golfbewegingen bewerkstelligt.

Op die manier werk jij bewust mee aan het herscheppen van een Nieuw Collectief of Universeel Bewustzijn – het Kosmisch Netwerk of de Matrix met daar middenin de knooppunten (bibliotheken) wordt gevoed met jouw vernieuwende gedachte-energieën! En dát leidt tot een nieuwe toekomst; een wereld van duizendjaar vrede!

[1] Nieuwsbrieven ‘Kinderen en Creatie & Educatie’- deel I t/m V
[2] Mail, bel of reageer op deze oproep! [info@millennium-visie.org]
6.0 Een nieuw tijdperk?
Jezus keert niet meer terug! Wat nu? Creëer het Intuïtieve Tijdperk ….. Zelf; Creëer een collectieve co-creatie!

Niets is onmogelijk. Niets is niet te verwezenlijken. Voor ons lijkt het onmogelijk, maar dat is het niet. Laat je dan ook niet teleurstellen of verleiden tot negatief denken, want verkeerde gedachten leidt tot nog meer verkeerde gedachten én gewoontes. Verkeerde gedachten leiden tot onjuiste overtuigingen over het leven en over God.

Kijk vooruit, kijk naar je mogelijkheden, je nieuwe creaties. Laat je oude, vastgeroeste gedachten varen en creëer nieuwe ideeën over |Wie-je-werkelijk-bent|. Dit is wat je aan het doen bent, zodra je nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe gedachten aan het vormen bent.

Wees daarom creatief, vooruitstrevend, revolutionair, maar vooral niet bang. Want bang zijn voor de toekomst zet een rem op jouw nieuwe ontwikkelingen. Laat je gedachten de vrije loop. Ga ze niet kanaliseren, ga je opdrachten niet beperken tot een gangbare oplossing. Neen, leer vanaf nu aan dat je zuivere geest – je ziel - onbeperkt is. Dat deze zuivere geest alles kan creëren wat zij wenst te creëren. Je bent onbegrensd, je hebt alle krachten van God gekregen om het allermooiste te scheppen. Laat je daarom niet verleiden tot negatieve gedachten en gewoonten. Je bent zo geprogrammeerd! Je kan namelijk niet anders dan veranderen en vernieuwen, dus (innerlijk) groeien!

Probeer te onthouden, dat het leven een spirituele (r)evolutieproces; een ontwikkelingsproces, een vernieuwings- of een veranderingsproces betekent. Stilstaan is er niet bij, alleen groei is mogelijk!
Vernieuwen is dan ook het nieuwe (ant-)woord voor 2016!

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/236-de-wederkomst-van-jezus


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats