‘Toekomstvisie, De roep om een nieuwe Wereldleider’- deel III


Maart 2016

Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente Wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’?

1.0 Inleiding
Wie wordt de nieuwe wereldleider?
We leven in angstige tijden. Een tijd vol vragen en met weinig concrete antwoorden. Veel mensen, waaronder ook veel christenen, zijn de weg kwijt en leven maar wat voor-de-vuist-weg. Soms hoor ik mensen spreken over de toekomst en vraag dan: “Wie gelooft dat we in de eindtijd leven?” En velen antwoorden dan: ‘Ja, zeker die tijd is al ingezet!’ Maar, wat is nu ‘die eindtijd’ [1] dan wel? Zal de wereld door een atoomoorlog vergaan?

Steeds meer klinkt in onze tijd, in het bijzonder van de kant van de jonge generatie, de roep om de ‘Meester’. In de roep van de ‘Meester’ kondigt zich een ‘nieuwe tijd’ aan die de oud geworden ‘moderne tijd’ achter zich laat. De roep van de ‘Meester’ is een symptoom van de aflossing van het tijdperk der ‘verlichting’ door een nieuwe verlichting.

Iedere mens is een bijzondere verschijningsvorm van het leven dat ons allen bezielt. Het ‘idee van de Meester’ wordt dan ook beschouwd als een hoogste vorm van menselijke manifestatie van het goddelijke Zijn. ‘De Meester’ betekent de mens-geworden uitdrukking van het ‘Grote Leven’. Het idee, die door het woord ‘Meester’ aangegeven wordt, is die van de Homo Maximus, de Universele goddelijke Mens, in wie het Zijn, het Leven in zijn totaliteit zich geopenbaard heeft in een menselijke gestalte. Een god dus!

Of kan het zo zijn, dat deze ‘god’ zich op een gegeven moment manifesteert als de toekomstige, lang verwachte Anti-Christ? Ongetwijfeld deze universele mens, deze god kan/ zal zich ontpoppen als de/ een nieuwe wereldleider, zo is de verwachting van miljoenen mensen! De vraag is alleen: Wanneer komt hij/ zij? Of komt Hij/ Zij nooit?

[1] We definiëren ‘eindtijd’ als de periode vlak voor en van de antichrist. In die ‘eindtijd’ komt de tijd die de Bijbel soms ‘de laatste dagen’ noemt. De tijd van de antichrist is een periode van ongeveer zeven jaar die vooraf gaat aan de glorieuze wederkomst van de Here Jezus.

2.0 Hoe typeer je de antichrist?
‘Wie is die nieuwe wereldleider?’
Verschillende namen
1. De Antichrist zo noemt de apostel Johannes hem in 1 Johannes 2:18, 22 en 4:3 en 2 Johannes 7. Letterlijk betekent antichrist: ‘tegen Christus’ of ‘in plaats van Christus’.
2. De koning zo wordt hij in Daniël 11:36-39 genoemd. In de eindtijd zal hij het hoofd van de regering in Israël zijn en de grote massa zal hem algemeen erkennen als e beloofde Messias.
3. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander. Zo noemt Paulus hem in 2 Thessalonicenzen 2: 3-8 en zegt verder, dat hij zich zal verheffen tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Hij zal zich zelf als god laten vereren en zich in de tempel zetten.
4. Het beest (getal 666): zo wort hij genoemd in Openbaring 13:11-18. Het beest heeft horens als die van het Lam.
5. De valse profeet. Zo heet hij vanaf Openbaring 13 en verder in dat boek: hoofdstuk 16:13, 19:20 en 20:10.
3.0 Een persoon of een macht?

Een persoon?
Als je Daniël 7 naast (Openbaring 12, 13 en 17) legt, zie je dat het om een méns gaat die woorden spreekt tegen de Allerhoogste en de strijd aanbindt met de gelovigen. Een satanische tegenhanger van de Drie-eenheid, met de draak (Openbaring 12) als anti-God de Vader, het beest uit de zee (Openbaring 13) als de anti-Christus en het beest uit de aarde als de anti-Heilige Geest.
Een macht, een energievorm?

‘Ik zie de antichrist niet als één bepaalde, historische persoonlijkheid’, merkt de hervormde theoloog en hoogleraar dr. J. Hoek op. “Het is vaak voorgekomen dat mensen bijvoorbeeld Nero of de paus of Hitler als de antichrist hebben geïdentificeerd. Ik denk echter dat we de antichrist als de benaming voor de manifestatie van de satan in menselijke figuren moeten zien.
‘Johannes spreekt immers ook over ‘vele antichristen’ (1 Johannes 2:18). Ik geloof dat er niet alleen door de geschiedenis heen mensen zijn die als antichristen zijn opgetreden – die dus echt principieel en over de hele linie gekant zijn tegen Christus en zijn gemeente – maar dat er ook in het laatste der dagen nog bij uitstek zo’n figuur komt’.
Dus toch een ‘persoon’ omgeven met en door een bepaalde negatieve energievorm en dan wel in de vorm van obsessieve energieën [1] die hij of zij bij zich ‘draagt’, die …… aan de Bijbelse omschrijvingen [de Openbaringen] voldoet? Of, toch weer niet! Veel meer een macht – een gedachtenpatroon of -energie - die het negatieve, huidige collectieve bewustzijn gemeenschappelijk vertegenwoordigt. Een energievorm die niet duidelijk omschreven kan worden, alleen maar kan en worden ervaren als beangstigend; een ongrijpbare energie waar niemand invloed op kan uitoefenen. Een energievorm die de wereld volledig in haar macht heeft. Een energievorm die de wereld ‘gijzelt’!

[1] Obsessieve energieën zijn ongenode ‘gasten’ die in het fysieke lichaam aanwezig kunnen zijn. Ongenode gasten die kunnen leiden tot geestesziekten. ‘Ongenode gasten’, boek Pieter Wierenga. Hans ten Dam ‘Cartharsis en Integratie’; een handboek voor regressie- en reïncarnatietherapie.

4.0 De Nieuwe Wereldleraar Maitreya?
Deze man, de Antichrist, zal hoe dan ook al zijn eerdere 'anti-christachtige’ voorgangers -Antiochus Epiphanes, Adolf Hitler, Joseph Stalin - doen verbleken en zijn vuist opheffen tegen God en Zijn volgelingen (Opb. 13:5-6). Hij zal een oude mysterieuze religie die 'de woonplaats van duivelen..' en 'onreine geesten' (Opb.18:2) is, doen herleven. Iedereen die weigert de 'oude goden' - mogelijk voorgesteld als buitenaardsen die onze zogenaamde voorvaderen of scheppers zouden zijn - te aanbidden, zal worden gedood (Opb.13:15).

Maitreya [1] de nieuwe ‘wereldleider’ die volgens sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting zal bereiken en een pure dharma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de historische Sakyamuni Boeddha. Binnen het boeddhisme is Maitreya de toekomstige Boeddha!

Maar christenen verwachten eerst de komst van de bedrieger die zich voor Christus zal uitgeven en velen zal misleiden: het ‘Beest’, en pas daarna de Wederkomst van Christus. De joden verwachten de Messias, moslims de Imanm Mahdi, de hindoes Kalki avatar of Krishna en de boeddhisten Maitreya Boeddha.

Volgens Benjamin Creme [2] is Maitreya hoofd van de ‘Geestelijke of Esoterische Hiërarchie’ (hoofd van alle ‘Verheven Meesters’) van moeder aarde, een onderdeel van de kosmische Loge van de ‘Grote Witte Broederschap’. Creme (en nog velen onder ons) beweert, dat hij in voortdurend telepathisch contact staat met een Meester van Wijsheid.

Maar er zijn mensen die deze man – de Maitreya - beschouwen als dé Antichrist. Hij zou voldoen aan veel voorspellingen die in het Bijbelboek Openbaringen staan en aan voorspellingen door de toekomstvoorspeller Nostradamus [3]: zo zou de antichrist uit de Arabische wereld komen en Europa binnendringen (vlgs. Nostradamus). Tevens zou hij de grootste wonderen verrichten, gezien worden als een wereldverbeteraar, als mens op de wereld verschijnen, en een zeer charismatisch persoon zijn die alle religies wil samenbrengen.

[1] http://www.share-international.org
[2] Creme's levensbeschouwelijke denken is gebaseerd op de esoterische kennis uit het werk van Alice Bailey, Helena Blavatsky en Helena Rjorich. Maitreya is volgens de esotericus Benjamin Creme de persoonlijke naam van de nieuwe wereldleraar. Creme beweert dat hij in voortdurend telepathisch contact staat met een Meester van Wijsheid.
[3] Nostradamus (eigenlijk Michel de Nostredame; Saint-Rémy-de-Provence, 23 december 1503 (14 december in de juliaanse kalender) – Salon-de-Provence, 2 juli 1566) was een Frans apotheker. Volgens vele bronnen zou hij ook een arts zijn geweest, hoewel hij uit de Faculteit der Geneeskunde van Montpellier is gezet. Zoals veel van zijn collega's uit de renaissancetijd beoefende hij ook de astrologie. Hij is nu vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties.


5.0 Wie is nu die Antichrist werkelijk?

Bestaat de Antichrist wel?
Of kunnen beter spreken van een religieuze mythe; een verzonnen verhaal?

New Age goeroe Mitreya: 'Of ik de antichrist ben? Ja, dat ben ik’.

In één van zijn laatste nieuwsbrieven op zijn website heeft de New Age goeroe Maitreya letterlijk bevestigd, nog ontkend dat hij de antichrist is. 'Voor iedereen die mij gevraagd heeft of ik de anti-Christ ben: ‘ja, dat ben ik.' 'Maar ik ben een anti-Christ die komt met liefde en mededogen voor iedere aardse ziel. Ik breng verandering, hoop, en leer dat de iedere ziel haar angst moet loslaten. Hoe zou dat verkeerd kunnen zijn?'

Op de vraag waarom hij zich als de anti-Christ ziet, antwoord Maitreya: 'Omdat veel in het christelijke geloof veranderd en zelfs verdraaid is. Het is niet meer zoals het bedoeld is. De christelijke leer zegt dat we elkaar moeten helpen, iedere ziel in nood moeten ondersteunen.' Vervolgens geeft hij aan, dat het christendom zielen tegenhoudt om belangrijke lessen te leren en verder te groeien, waardoor haar 'incarnatiecirkel' niet kan worden voltooid.

'Mijn leer gaat tegen de leer van het christendom in. Maar wat is deze leer? Totaal niet zoals deze in het begin was. De evangeliën werden pas geschreven toen de apostelen al jaren niet meer op het aardse 'vlak' waren. Door de eeuwen heen zijn de evangeliën gemanipuleerd om te passen in bepaalde kerkelijke leringen.'

'En mijn boodschap is: Ieder van jullie is de schepper van zijn eigen realiteit!' 'Dus wees niet bang voor verandering. Angst blokkeert slechts de stroom van goede energie die in jouw energie vloeit. Omhels het, want het is bedoeld om een hele nieuwe energie op dit aardse niveau te brengen, een totaal andere dan we tot nu toe gezien hebben. Hoe minder angst je hebt, des te makkelijker is het deze energie te assimileren en een betere manier van leven te krijgen.

De vraag die we onszelf nu eens serieus moeten gaan stellen, is: Bestaat de Antichrist – de ‘Beest’ – nu daadwerkelijk, komt hij in 2025 of is dit ‘fenomeen’ een culturele of religieuze mythe van het christendom en de islam ?

6.0 Profetische denkfout?

Komt de Antichrist, ja of nee?
De verschillende tijdslijnen zijn onze (enige) hoop!

Nostradamus geloofde in verschillende tijdslijnen met vele waarschijnlijkheden en mogelijke toekomsten. Hij kon die tijdslijnen werkelijk zien samenkomen in een knooppunt. Dit (energie-)knooppunt is te beschouwen (nog steeds zo) als een onmetelijke bibliotheek, waarin ontelbare gedachten van de mensheid over één specifiek onderwerp – bijv. oorlog - zijn ongeslagen. Het is een bewustzijnsdimensie waarin de vibraties van elke ziel over één specifiek thema is opgeslagen; het duidt op de kosmische geest-substantie, het ‘reservoir’ van het Zijn en van de wezens. Het Oude Testament verwijst ernaar als de ‘kosmische wateren’ - universele en substantiële ruimte, de primaire substantie waaruit alle dingen worden gevormd. Bij het spreken over primaire substantie doelen we op energie van de eerste maar ook van de vroegste datum.

Deze ontelbare bibliotheken of kronieken zijn het Lichtlichaam van het universele zelfbewustzijn en ieder individu is bewust dan wel onbewust op een dergelijk systeem van kronieken aangesloten. Met andere woorden al onze gedachten, daden en handelingen en uitgesproken woorden worden ‘ergens in het universum’ opgeslagen. Niets verdwijnt, omdat alles uit energieën bestaat!

Oorlogen in combinatie met de Antichrist vormen één van die knooppunten, vormen één van die ongrijpbare bibliotheken. De Antichrist moest wel komen. Dat was zijn bestemming, omdat wij sinds het ontstaan van de Bijbel de Antichrist-gedachten zelf hebben ‘geformuleerd en gecreëerd’. Hij was al ‘voorspeld’ in Bijbelse tijden [Openbaringen van Johannes], dus is er geen kans om aan zijn komst te ontsnappen.
Maar vanuit dit energie-knooppunt zag Nostradamus meerdere wegen zich vertakken. Hij geloofde intens, dat als de mens hier kennis van had het hen zou helpen te zien welke tijdslijn naar onze toekomst zou leiden.

Dan zou de mens mogelijk iets kunnen omkeren of veranderen, nog voordat het te laat was. Bepaalde dingen waren dus onvermijdelijk zoals de knooppunten het weergaven, maar wat daarna gebeurde kon door de mens zelf gewijzigd worden door gebruik te maken van zijn vrije wil; zijn eigen wilskracht om nieuwe situaties te kunnen creëren. Dit doe je door bewust een andere gedachte, een andere mening, een andere visie te etaleren en deze visie het universum in te sturen!!! Met deze vernieuwende gedachten de bibliotheek ‘Oorlog en Antichrist’ opnieuw te her-vullen, zodanig dat het verouderde materiaal verdwijnt als sneeuw voor de zon!

Nostradamus geloofde dat gedachtekracht een bijzonder krachtig middel was dat nooit ten volle is benut. Hij raadde ons aan te leren mediteren en te leren onze gedachten zo te richten dat een (wereld)beeld veranderd kon worden. Hij zei hiervoor meditatie of gebed, alleen of in groepen, te gaan praktiseren. De gecombineerde gedachtekracht van groepen mensen – het groeps- of collectieve bewustzijn - is enorm! De kracht wordt niet alleen vermenigvuldigd, maar gekwadrateerd, zodat het wonderen kan verrichten.

Dit was Nostradamus’ reden om met de toekomst in gesprek te gaan en ons te waarschuwen, zodat we ons leven in eigen hand konden nemen voordat er geen terugkeer meer mogelijk zou zijn.
Wij, als mens hebben onze toekomst in eigen hand.

7.0 De aarde en haar toekomst
Het is nu tijd om je te richten op het leven vanuit je hogere Zelf. De kosmische trillingen en het energetisch energiesysteem – de dertien bewustzijnsniveaus - zullen je daarbij ondersteunen, want in je nieuwe ideeën over hoe-het-is, vind je opwinding, vind je schepping. Daardoor wordt |God-in-jou| verwerkelijkt.

Anders dan sommige anderen – die een destructieve einde van de aarde hebben voorspelt – heb ik goede hoop voor de wereld. Ik geloof, dat wij als mensheid nu voor een ongekende uitdaging staan om de dingen die ons zo lang (eeuwen) ‘gescheiden en vervreemd’ hebben gehouden van het waarmaken van onze allergrootste Goddelijke Gave – de onmetelijke, scheppenpingskracht van ieder wezen - nu te veranderen. Door te aanvaarden dat wij allen gelijk zijn, dat wij allen Eén zijn, is daarmee een Nieuw Inzicht gecreëerd en geboren. De oude wereldvisie – het oude inzicht – kan dan door een nieuwe gedachte vervangen worden; een nieuwe Spiritualiteit! [Nieuwsbrief, ‘Spiritualiteit – dec. 2010]

Bewustzijn is alles. Bewustzijn, dat waarvan je je echt bewust bent, is de basis van alle waarheid en aldus van alle ware Spiritualiteit! De enige waarheid is: Er is geen scheiding! Niet tussen ons onderling, niet tussen ons en God, nergens tussen! Dat is het grootste geheim aller tijden. [Nieuwsbrief ‘Waarheid’, febr. 2012]

Besef in deze roerige tijden, dat er niets gebeurt in het Universum dat God niet weet! Hoewel al deze goddelijke veranderingen hun oorsprong uit de ‘smeekbede’ van de mensheid (‘We zijn het zat, zo wil ik niet verder omgaan met de vernietiging van mijn planeet’) om hun oorspronkelijke blauwdruk te herstellen, komt, wordt deze veranderingen georkestreerd door de Goddelijke Hiërarchieën.
De wereld zal zeker niet gescheiden worden in twee werelden of de wereld zal vergaan………. zeker niet binnen een termijn van enkele miljarden jaren! Dus wees gerust, en stel je plannen bij! Neem afscheid van het ‘verleden’ en keer in het NU-moment terug.

8.0 Hoe jij een coöperatieve medeschepper van het Universum te worden?

Vind de Meester in jezelf!!

‘Veel mensen zijn bang om te geloven, dat de wijsheid van de Goddelijkheid in hun innerlijk besloten ligt’.
‘Verhoog je persoonlijke trilling(s)(frequentie) door de verbinding met de Bron’

De eerste stap is bewustwording, stapsgewijs bewust worden van je lichaam (gezonde voeding, rust e.d.), je denken, je voelen, je reacties en hoe de buitenwereld op jou en jou als (energie)wezen reageert. Neem nooit het verleden als basis en neem geen genoegen met oude ‘dingen’. Het is belangrijk om waar te nemen zonder te oordelen over je medemens ( ‘je kent zijn pad niet’) en geen verwachtingen te hebben.

Elk leven is zinvol en waardevol. Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij de ontwikkeling van het (veranderings-)proces. Wij zijn allen Lichtbrengers. Er zijn geen uitverkorenen of verdoemden, iedereen hoort erbij, want alles is met alles verbonden! God is niet alleen het diepste van mijzelf; het goddelijke – of het bewustzijn is overal en doordringt alles. Tot in de verste uithoeken van het Universum – de Kosmos – tot in de haarvaten van het leven, van jouw lichaamscel. Het is dan van groot belang, wat we denken, voelen en doen. Ontdek wat het is om een autonoom mens te zijn, die zich beweegt in een oneindig R-evolutieproces.

Hans Zevenboom

Tip!
Voor iedereen die zich zorgen maakt over onze toekomst, raad ik aan het boek ‘Storm voor de stilte’ van Neal Donald Walsch eens te lezen. Een boek dat hoop geeft en laat zien dat er toekomst is voor de mensheid!
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/234-de-roep-om-een-nieuwe-wereldleider


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Na 13.00 uur
email: info@ugamedia.com

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats