Radio activiteit emissies in relatie tot biobrandstof en houtstook


Dr. Ing. Rein André ROOS,
RE(C)ENTRE RESEARCH
6 La Pichotičre, 61340 Perche en Nocé, France
rein.andre.roos@gmail.com

Slechts 1 koolstofatoom in 1.000.000.000.000 koolstof atomen is een radioactief atoom met de
naam isotoop 14C. Ze zijn te vinden in de CO2, het koolzuur, geproduceerd door houtstook en biobrandstof. Het is afwezig in het CO2 dat ontstaat door het verbranden van fossile brandstof.

Moeilijk te onderscheiden van het natuurlijke carbon, 14C kan de oorzaak zijn van ernstige
gezondheids problemen. Dit door inademing, het drinken van vloeistoffen en het eten van voedsel.
Het gevaar van 14C isotoop komt door de radio-actieviteit, het is een bęta straler die electronen...
uitstoot die meerder meters in de lucht afleggen en blijft dit duizenden jaren lang doen. Zelfs als u
100 jaar wordt, hebben de 14C isotopen die u kreeg van uw moeder, minder dan 1% van hun
activiteit verloren. Deze activiteit wordt uitgedrukt in Becquerel (Bq).

Het betreft het aantal elektronen die worden uitgezonden per seconde naar de omgeving van het
atoom. De schatting is dat een tegenwoordig in West Europa wonend volwassen persoon zelf een
activiteit heeft van ongeveer 3080 Bq. De gemiddelde energie per electron van 14C is 49.000 eV.
Een buitengewoon hoog energieniveau vergeleken met de 3,1eV van het UVA licht van de
zonnebank of met de 3,94–4,43 eV van de huid kanker veroorzakende UVB. De Wilson wolken
kamer uit 1911, laat zien dat bęta straling bijdraagt tot een verhoogde condensatie in de lucht.

De 14C isotoop is onderdeel van de koolzuurgas CO2 uitstoot. Dit gas is door actieve vegetatie
opgenomen. Het gas en ook de radioactiviteit blijft daar nog lange tijd opgeslagen na de dood van
de vegetatie en komt op natuurlijke wijze langzaam vrij bij compostage en verrotting.

Echter wanneer de vegetatie wordt gebruikt als bio-brandstof en houtstook, zal door de vrijkomende
14C in een stedelijk gebied de radioactiviteit aldaar snel om zich heengrijpen. Dit omdat er veel
meer CO2 emissie plaats vindt dan dat kan worden opgenomen door de locale vegetatie.

Daarnaast is CO2 ongeveer 50% zwaarder is dan lucht waardoor het zich over het aardoppervlak
uitspreid. Hierdoor zijn het vooral de kinderen thuis en in scholen en creches die direct later in hun
leven geconfronteerd worden met de gevolgen van deze kunstmatige toename van radioactiviteit.

GESCHIEDENIS
Sinds het bombarderen van de steden Nagasaki en Hiroshima in 1945 zijn de militairen zeer
geďnteresseerd geraakt in het meten van de verhouding tussen 14C en de normale hoeveelheid
koolstof, want dat maakt het hun mogelijk om op afstand kern explosies te kunnen detecteren.
Daarom staat een belangrijk CO2 meetstation op Hawaii, alwaar zich de noordelijke, uit Siberië
afkomstige straalstroom, manifesteerd. Echter in de zestiger jaren werd duidelijk dat het gebruik
radio activiteit vrije fossile brandstof, deze detectie methode van kern explosies verminderde.
Het betreft het Hans Suess effect. Door de opwarming van de Aarde te koppelen aan het gebruik
van fossile brandstof, zorgde ervoor dat het militaire probleem een burgerlijk “probleem” werd en
info betreffende emissie punten en hoeveelheden zonder veel problemen konden worden verkregen.

Door de condensatie van de beta straling en het hoge electronen niveau van de atmosfeer was het
toen koud. Geleiding verminderde en temperatuur nam toe door de zwavel in het aardgas, de zure
regen. De temperatuur bereikte een maximum door de electronegativiteit van de freons, (Ozon gat).
Zelfs de halverings tijd van 5730 jaar van de radioactiviteit van de 14C, werd “geciviliseerd”, want
archeologen gebruiken het voor “Carbon Dating”, van organisch materiaal. Het Atomic Energy
Commission (AEC) lid Willard Libby, “ the body snatcher” kreeg daar in 1960 de Nobel prijs voor.

NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN 14C
Natuurlijk gevormd radiocarbon 14C ontstaat ten gevolge van kosmische straling in de stratosfeer
door het bombardement van stikstof (N) door neutronen. De 14C atomen combineren en vormen het
“zware” 14CO2, wat afgezien van zijn radioactiviteit niet te onderscheiden is van gewoon CO2.
De totale hoeveelheid 14C op Aarde dat in equilibrium is, wordt geschat op 62 ton en is slechts 10
exp -10 procent van al het koolstof in de biosfeer, atmosfeer en oceanen. In geval van “Carbon
Dating” wordt aangenomen dat de CO2 concentratie over de gehele globe homogeen is.
Dit is lang het geval geweest, vanwege een equilibrium tussen de vegetatie dat CO2 voor de groei
opneemt en de hoeveelheid bos en heide branden. De verstedelijking en de “opmars” van
“duurzame” bio-brandstoffen maken steden tot “heat islands” en oncologische “hot spots”.
Verbranden van biomateriaal zoals tabak, is de oorzaak van long kanker. Mainstream wetenschap
wijst als oorzaak naar het onschadelijke nicotine. Metingen, Roos 1992, tonen het electrische
karakter van de rook aan, deels veroorzaakt door thermische ionisatie anderzijds door 14C emissie.
De Engelse chirurg Percivall Pott ontdekte in 1775 dat de balzak kanker van de schoorsteen vegers
werd veroorzaakt door de teer die achterblijft na de verbranding van bio brandstof. Deze teer is een
infaam kankerverwekkend mengsel van polycyclische koolwaterstoffen en krachtige bęta straling.

DE EUROPEESE COMMISSIE
Om een indruk te krijgen met betrekking tot 14C radioactiviteit, moet eerst naar de CO2 emissie
van autos worden gekeken. Hierover zegt de Europeese Commissie dat autos verantwoordelijk zijn
voor ongeveer 12% van alle CO2 emissies van de Europeese Unie.

De Commissie stelt wettelijk vast dat nieuwe in de Europeese Gemeenschap geregistreerde autos
met ingang van 2015 niet meer dan 130 gram CO2 of 0.071m^3 per kilometer mogen uitstoten. Dit
komt neer in termen van brandstof gebruik bij 100 km op 5,6 liter benzine of 4,9 liter diesel.

Over bio-brandstof zegt de Europeese Commissie: “Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige
brandstoffen voor het transport zoals biodiesel en bio-ethanol die gemaakt worden uit biomassa. Ze
dienen als een hernieuwbare alternatief voor fossiele brandstoffen in de vervoerssector van de EU...
….. en helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zorgen voor de continuďteit van
de energievoorziening van de EU. In 2020, moet volgens de Commissie 10% van de
transportbrandstof in alle EU-landen afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen bio-brandstoffen.

Brandstofleveranciers zijn ook verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen van de
EU brandstof mengsels met 6% in 2020 ten opzichte van 2010. Bij de Commissie slechts aandacht
voor de broeikasgas hypothese uit de zestiger jaren en geen woord over 14C radioactiviteit.

EVEN REKENEN
De Europeese Commissie wil dat in 2020 de voor het transport bestemde brandstof 10%
biobrandstof bevat. De consequentie daarvan is te vinden in Tabel 1, bij Monster 5, waar we zien
dat een dergelijke combinatie 9,3 Bq / l brandstof produceert.

Monster Bio-ethanol Fossiele ULG95 Biocarbon Radio activiteit en
Ethanol gehalte fout marge
(% m/m) (% m/m) (% m/m) (mol/l) (Bq/l) fout fout (%)
1 0 0 100 0 0 0,1 –
2 100 0 0 34,39 100,6 0,8 0,8
3 0 100 0 0 0 0,1 –
4 0 10,64 89,36 0 0 0,1 –
5 10,01 0 89,99 3,29 9,32 0,3 2,7
Tabel 1. Compositie van brandstof mengsels en 14C Liquid Scintillation Counting (LSC) analyse
na 5,5 uur tellen. Monster 1: loodvrije benzine 95, monster 2, 100% bio-brandstof, monster 3 fossile
brandstof, monster 4: 90% loodvrije benzine + 10% fossiele brandstof, monster 5: 90% loodvrije
benzine 95 + 10% bio brandstof ( http://tinyurl.com/SCINT1 )

Worden de autos aangedreven door de Europeese Commissie's brandstof met 10% biobrandstof
toevoeging, dan laten deze de volgende radioactive sporen (footprints) achter: De benzine auto: 5,6
l bio benzine / 100 km = 52,0 Bq / 100km = 0.520 Bq / km, dus ongeveer 0,5 Bq per kilometer.

Hoewel wat de diesel auto betreft, geeft tabel 1 ons geen uitsluitsel, toch mag worden aangenomen
dat het dezelfde orde van grootte betreft. Het belang van dit rekenwerk wordt duidelijk als we het
op een middelgrote Nederlandse stad en zijn omgeving met meer dan 100.000 inwoners, loslaten.
In dat gebied rijden zo'n 50.000 autos rond die per jaar ongeveer 10.000 km afleggen. Zouden ze
daarvoor de door de Europeese Commissie opgelegde brandstof gebruiken, dan worden stad en
land jaarlijks verrijkt met 50.000 x 10.000 x 0,5 = 250.10^6 Bq, dus 250 miljoen Becquerel.

Per inwoner is dat gemiddeld 2.500 Bq per jaar die het autoverkeer aan de omgeving toegevoegd in
de vorm van het zware CO2 gas dat laag bij de grond blijft, waardoor de atmosferische activiteit
van 0,03 ~ 0,07 Bq/m3 toeneemt en dus meer zal worden ingeademd en opgeslagen.

Hierdoor zal in de loop der tijd de auto-bestraling van 3080 Bq per persoon toenemen. Temeer
omdat de toename zich doorzet in het 14C gehalte van het water en het voedsel dat nu nog varieert
tussen 15 Bq/kg bij sla en mosselen, tot meer dan 80 Bq/kg in geval van granen.

Een andere radioactieve belasting van de gezondheid van de burger is het ongecontroleerde hout
stoken in een stedelijke omgeving. In 2009 was de 14C activiteit van vers biomateriaal, zoals hout
238 Bq /kg koolstof. Droog hout bevat ongeveer 50% koolstof, dus het verbranden van …
….een 2 kg houtblok levert 238 Bq voor de omgeving op. Een dergelijke hoeveelheid radio
activiteit komt ook vrij door 238 / 0,5 = 476 km lang rondjes draaien door de wijk met een
moderne, goedgekeurde auto, gebruikmakend van het bio brandstof mengsel van de toekomst.

VERDERE GEVOLGEN
Wat betreft de bęta straling, deze zorgt ook voor plaatselijke nevel en de toename van condensatie
kernen in de atmosfeer. Zoals de naam al aangeeft zijn het deze kernen niet alleen verantwoordelijk
voor nevel en mist, maar ook alle andere vormen van neerslag, zoals regen, sneeuw, hagel etc.
Het is niet verwonderlijk dat sinds de eeuwwisseling het neerslag patroon terug is in de zestiger
jaren, wat betreft stort regens. De nog steeds aanwezige electro negativiteit van de atmosferische
fluors en freons lijkt ons nog te beschermen voor de extreme kou, ook kenmerkend voor die tijd.
Wat betreft mainstream wetenschappers, ook zij zullen hun bakens moeten verzetten want de
klasieke CO2 mantras zoals: “Meer CO2 betekent armer voedsel” is peanuts. In feite meer CO2
bevat meer 14C isotopen, hierdoor wordt ons voedsel “verrijkt” met een toegenomen bęta straling.

MEER INFO
https://www.researchgate.net
https://independent.academia.edu/ReinAndreRoos
https://www.academia.edu/23759338/_2015_QUANTIFICATION_OF_BIOCOMPONENTS_IN_F
UELS_BY_14_C_DISSERTATION_by_Romana_Kri%C5%A1tofNuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementen


Terug naar het hoofdmenu


Henk Mutsaers


[ Advertentie ]