De wereld verandert op dit moment niet, omdat de meeste mensen tevreden zijn


Toekomstvisie - het moreel verval van de wereld - deel II

Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente Wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’?

1.0 Inleiding

De wereld verandert op dit moment niet, omdat de meeste mensen tevreden zijn. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin verschillen – niet overeenkomsten – worden beloond, waarin meningsverschillen worden opgelost door conflicten en oorlogen. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin de strijd om het bestaan, ‘macht is kracht’ en competitie levensvoorwaarden zijn en winnen het hoogste goed wordt genoemd. De meeste mensen snappen dan ook niet, dat zij hun aarde aan het verwoesten zijn – de planeet nota bene die hen het leven mogelijk maakt – omdat zij in hun daden alleen naar verbetering van hun levensomstandigheden streven.

De meeste mensen voelen zich in de laatste tientallen jaren dan ook vooral bedreigd door het groepsbewustzijn, een concept als het collectief belang, een verenigde wereldvisie of een God die in eenheid met de hele schepping bestaat, eerder dan er apart of los van te staan. De rampzalige gebeurtenissen op onze planeet – zoals ze nu al 3000 jaar op regelmatige basis plaatsvinden – zijn dan ook niets anders dan een weerspiegeling van het collectief gecreëerde bewustzijn;van ‘jou’ of ‘jouw (familie)groep’, of van de hele mensheid op onze planeet!

2.0 Moreeel verval van het Westen

Iedereen weet het, maar niemand zegt iets. De innerlijke zwakte van onze Westerse wereld, die denkt vrij te zijn, is een directe bedreiging voor de hele wereld in de nabije toekomst. Moreel verdorven en geestelijk uitgehold, vervallen de volken van het vrije Westen in de handen van het anti-christelijk geloof. Dit morele verval is de geestelijke tuimeling van onze Westerse wereld in de afgrond van de goddeloosheid en de wetteloosheid. Mensenlevens tellen niet meer. We zijn een prooi geworden van ons ongeloof; van onze angst-psychose!

3.0 De wereld is onze spiegel

De fysieke wereld is onze eigen creatie: ieder van ons creëert zijn eigen versie van de wereld, zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen levenservaring! Aangezien mijn leven via mijn gedachtenpatronen gecreëerd wordt, kan ik naar mijn eigen creatie kijken om feedback te krijgen over mijzelf. Net zoals een kunstenaar naar zijn laatste doek kijkt, om te zien wat wel en wat niet werkt. Zo kunnen wij naar het voortdurende meesterwerk van ons eigen leven kijken om te zien wie we zijn en om daaruit op te maken wat we nog te leren hebben.

‘Als ons gemoed vol is van twijfel, angst en zorg over gevaar en ziekte, projecteren wij dat in de buitenwereld en daardoor wordt het de werkelijkheid die we ondervinden.’ [G.G. Jampolsky]

4.0 Het Bijbelboek: Openbaringen van Johannes

De Openbaringen ….. het verhaal over satan, over een naderende Eindtijd?

Soms bekruipt me de gedachte dat ik krankzinnig geworden ben als ik nu durf te beweren dat niet alle geschreven woorden die in de Bijbel voorkomen Gods Woord zijn; dat de Bijbelse scenario’s over de ‘Eindtijd’ niet gezaghebbend zijn; dat alles wat we lezen in de evangeliën ‘Dit geschiedde opdat vervuld werd het woord gesproken door de profeet …..’ en Openbaringen van Johannes berust op een persoonlijke interpretaties van de toen levende auteur(s) van o.a. het Nieuwe Testament!

En Johannes dan, de auteur van het laatste Bijbelboek Openbaringen? Een fictie, een mythe, gechannelde informatie? De vraag die hier dus centraal staat is: Hóe heeft Johannes zijn informatie ontvangen; waaruit deze inspiraties voortkwamen? Authentieke visioenen? Rechtstreeks van God?

5.0 Het profetisch boek van Johannes?

‘De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft’, zo begint dit laatste Bijbelboekgedeelte. De Apocalyps of Openbaring van Johannes is het laatste boek van de Bijbel. Het is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament. Het gaat over de eindtijdelijke strijd tussen het goede en het kwade. De overwinnaar is Christus, voorgesteld als het Lam Gods …………..

Over de identiteit van de schrijver Johannes is verschil van opvatting. Volgens de traditionele opvatting is de apostel Johannes de schrijver van dit boek, maar volgens schrift-kritisch onderzoek zou het om drie verschillende schrijvers gaan!

Volgens de kerkelijke traditie (Justinus Martyral ± 150; Irenaeus; Tertullianus; Clemens Alexandrinus; Hippolytus) zijn zowel het vierde Evangelie als de Openbaring afkomstig van de apostel Johannes, de zoon van Zebedeus. Dionysius van Alexandrië (260 n. Chr.) betwijfelt of het de Apostel is, op grond van het karakter en de manier van spreken die verschillen van het Evangelie van Johannes. (Dit bezwaar geldt vandaag de dag nog steeds). Hij denkt aan de ‘oudste Johannes uit Efeze’ waar Pappias, bisschop van Hierapolis, melding van maakt. De geschiedschrijver Eusebius (300 na Chr.) maakt melding van 2 personen Johannes die beiden in Efeze verbleven en over twee grafmonumenten in Efeze met de naam van Johannes.

6.0 Ontstaan van het profetisch boek 'Openbaringen'

‘Channelervaring van Johannes?
‘Uittredingen van Johannes?’

De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde astraallichaam of ook wel ziel genoemd, uit het lichaam zou treden. De ziel zou het lichaam verlaten en bewust door verschillende aardse en astrale dimensies 'reizen'. Het uittreedproces gaat gepaard met diverse fysieke en astrale sensaties als het horen van suizingen en knallen, een tintelend en 'los' gevoel in het lichaam en erotische prikkeling van de chakra's. Maar is dat gebruikelijk, normaal?

In de Bijbel komen we verschillende verhalen van uittredingen tegen. - Paulus bijvoorbeeld heeft een ervaring van uittreding waarbij hij werd opgenomen in de derde hemel [2 Corinthiërs 12:2]. ‘Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel’.

- Johannes had een buitenlichamelijke ervaring op Patmos.
[Openbaring 1:9-18] - Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos!
[9,10] ‘Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin’.
[12] ‘En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren’.

[Openbaring 21:9-27 ] Het nieuwe Jeruzalem
[9] ‘En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams’.
[10] ‘En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God’.

[Openbaring 21:1-8] - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
[3] ‘En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn’.
[5] ‘En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw’.
[8] ‘Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood’.

7.0 Uittredingen van Profeet Mohammed, Maria Magdalena, Johannes

‘De Islam’
‘Het Evangelie van Maria Magdalena’

De centrale vraag rond Mohammed, Johannes, Maria Magdalena, Jozef Rulof en vele andere openbaringen is waaruit deze inspiraties voortkwamen, en van welke aard de geestelijke wezens waren die door Mohammed, Johannes, etc. spraken.

afb. Islam 7Mohammed bijvoorbeeld zag tijdens zijn visioenen niet steevast de aartsengel Gabriël. En als hij hem zag, nam Gabriël niet altijd dezelfde gedaante aan. Soms was de aartsengel gigantisch groot en vulde hij de horizon, dan weer was Mohammed zich alleen bewust van ogen die hem in de gaten hielden. Soms hoorde hij een stem. En vaak kwam de boodschap niet duidelijk over door een geluid dat leek op een gedempt rinkelen van belletjes, waar hij hoofdpijn van kreeg. Het volgende moment waren de woorden zo duidelijk en gericht alsof iemand vlak bij hem stond. Soms ontving hij boodschappen tijdens het gebed, dan weer ‘spontaan’.
Zodra Mohammed een boodschap doorkreeg, waren de omstanders en hijzelf zich zeer bewust van de lichamelijke veranderingen, noem het symptomen, zoals hevig transpireren en tranceachtige toestanden. Vaak vertelde hij dat hij het gevoel had dat zijn ‘ziel werd weggegrist’. ‘Nooit zou iets aan mij worden geopenbaard zonder dat ik dacht dat mijn ziel uit mijn lichaam werd gerukt’, zal hij later over die ervaringen zeggen. Degenen die bij hem waren, zagen duidelijk wanneer een visioen begon en eindigde; steeds die fysieke heftigheid! Het lijkt wel of een entiteit – een niet-belichaamd wezen – die het fysieke lichaam van Mohammed zomaar ‘binnenstapte’!
Mohammeds openbaringen zijn intense, innerlijke en fysiek ervaringen voor hem geweest.

Het Evangelie van Maria Magdalena geeft enkele twistgesprekken weer tussen de ziel en een Archont; een kwade geest. Maar ook het boek Openbaringen van Johannes kent vergelijkbare ervaringen.

In Openbaring [1: 10] zegt Johannes: ‘Ik geraakte in de geest op de dag des Heren; en ik hoorde achter mij ....'. Hij zegt niet ‘ik was in de geest', maar ‘ik geraakte in de geest'. We lezen dit ook in [Openbaring 4:2] (vgl. ook 17:3 en 21:10). Het gaat om de geestelijke ervaring die Petrus en Paulus beschrijven als ‘ekstasis', zinsverrukking of geestverrukking [Hand 11:5; 22:17]. Een ervaring die niet plaatsvindt ‘in het lichaam', maar ‘in de geest'.

Wat Johannes ondergaat is een vorm van profetische extase, waardoor hij ‘in (de) geest' in de hemel aanwezig is [4:1, vgl. Paulus, 2 Cor. 12:2-5]. De woorden betekenen dat Johannes niet 'in het lichaam' in de hemel is. Van Openbaring [4:1-22:9], dat beschouwd wordt als het hoofddeel van het boek, wordt wél beweerd dat het een hemelreis beschrijft die in [4:1] wordt geïntroduceerd met ‘klim hierheen op en ik zal u tonen wat na dezen geschieden moet'. Johannes geeft zelf de omschrijving van zijn ervaringen in de richting van profetische extase. Maar betekent het dat wil en verstand waren uitgeschakeld? Blijkbaar niet, want we zien een interactie tussen een bewust aanwezige Johannes en wat in het visioen gebeurt: Johannes reageert emotioneel op wat hij ziet en hoort [Openbaring 5:4] en moet erg huilen. Ook geeft hij antwoord op vragen die hem in het visioen worden gesteld[7: 13-14].

Vallen deze gegevens te combineren met visionaire ervaringen van Maria Magdalena , Mohammed en Rulof?

Er spelen ongetwijfeld ontelbare factoren tijdens de interacties tussen de geestelijke wereld en het stoffelijk bestaan, plaats. De vraag kan niet in één simpele zin worden uitgelegd [Nieuwsbrief, Paranormale Begaafdheid, dec. 2012 & Nieuwsbrief ‘Déjà Vu, 15 mrt 2013], maar het kan volgens mijn persoonlijke mening toch verklaard worden, doordat er op één of andere wijze een geestelijke vertroebelingen dan wel geestelijke beïnvloeding heeft plaatsgevonden doordat persoonlijke overtuigingen uit het eigen (traumatisch) zielenleven tijdens de hemelse reis omhoog zijn komen borrelen. Het is een ‘mix’ van datgene wat je ‘te zien en te horen krijgt’ én wat je innerlijke belevingswereld vertegenwoordigt op het moment van een astrale reis.
Ieder persoon die een hemelse reis zal ondergaan, zal dan ook op zijn of haar unieke wijze de hemel mogen ervaren; geen identiek verhaal dus! Johannes, Maria en Mohammed hebben allemaal verschillende ervaringen laten optekenen over hun hemelse reizen!
Maar het meest opmerkelijke is wel het feit, dat er overeenkomstige gelijkenissen te vinden zijn in de openbaringen van Mohammed, Johannes en Maria. Niet alleen de congruente bewoordingen [Bijv. ‘witte paard’ van Mohammed en Johannes], de gevoerde strijd met Satan tijdens de hemelse reizen, maar ook de apocalyptische omschrijvingen van een komende wereldrampspoed.

De vraag die nu rijst, is of deze (mijn) gedachte verwerpelijk is? Of is dit soms een onplezierige aantijging op de ontelbare goddelijke openbaringen – het Woord - vanuit het verleden, maar waar ook het ‘heden’ is uit voortgekomen. Neen, mijn persoonlijk verzoek en intentie is, dat jij met andere ogen naar het gepresenteerde materiaal van toen leert kijken; met een open en ontvankelijke blik de Openbaringen van Maria Magdalena, Johannes en Mohammed gaat lezen. Desnoods herlezen, vele malen weer!
Want ……. het ‘verleden’ dat je her-innert én de toekomst die je hebt gezien, is het ‘Nu’ dat op dat unieke moment van Nu eenvoudig eventjes weg is. Je ziet altijd wat wij in onze bewoordingen als het ‘verleden’ zouden definiëren, zelfs als wij kijken naar iets dat recht voor je staat.

De 1e wet van de kwantumfysica zegt: Alles wat waargenomen wordt, wordt door de waarnemer beïnvloedt!

8.0 Slot

‘Profetische extase’
‘Iemands religie is het product van zijn geboorteplek en zijn vroegste opvoeding’!

Openbaringen van Johannes?

Het laatste Bijbelboek vormt de afsluiting van dat wat God wilde openbaren…………. Openbaring leert ons, dat de wereld in zijn huidige vorm tot een ‘Einde’ zal komen; de ‘Eindtijd’.De Bijbelse profetie – de gedachtenschool - ziet de inhoud van het boek, zeker in samenhang met de boeken Daniël, Ezechiël en andere eschatologische delen van de Bijbel als een profetie van de Eindtijd! Of …. kunnen we in het andere uiterste geval het boek Openbaring als een literair kunstwerk en verbeelding, het visioen beschouwen, ziende als symbolische afbeelding van tijdloze overwinning van het goed over het kwaad?

openbaring 13Was het daadwerkelijk God die zich op deze manier aan Johannes en ons wilde openbaren of was het Johannes zelf, die zeer waarschijnlijk onderhevig was aan demonische beïnvloeding en geestelijke vertroebeling van objectiviteit en realiteit en mede daardoor geheel op eigen wijze zijn persoonlijke visioenen op schrift stelde, zichzelf op deze wijze wilde ‘openbaren’? Het is duidelijk, dat visioenen en audities de wijze zijn waarop Johannes zijn openbaringen ontving. Maar de vraag is of dit authentieke visioenen zijn of kunnen we beter spreken van profetische extase c.q. geestelijke beïnvloeding?
In 1:10 zegt Johannes ‘ik geraakte in de geest op de dag des Heren; en ik hoorde achter mij ....'. (NBG) Hij zegt niet ‘ik was in de geest', maar ‘ik geraakte in de geest'. We lezen dit ook in 4:2 (vgl. ook 17:3 en 21:10). Het gaat om de geestelijke ervaring die Petrus en Paulus beschrijven als ‘ekstasis', zinsverrukking of geestverrukking (Hand 11:5; 22:17). Een ervaring die niet plaatsvindt ‘in het lichaam', maar ‘in de geest'. Wat Johannes ondergaat is een vorm van profetische extase, waardoor hij ‘in (de) geest' in de hemel aanwezig is (4:1, vgl. Paulus, 2Kor.12:2-5). ‘In de geest' duidt dus niet op de Heilige Geest of op een goddelijk hoger wezen – hoger lichtwezens - dat Johannes begeleidt, want als dit gebeurt (17:3 en 21:10) is dat een engel. De woorden betekenen dat Johannes niet ‘in het lichaam' in de hemel is.
De verwoording van Johannes ‘ik geraakte in de geest' roept bij mij dus de vraag op in hoeverre de visioenen plaatsvonden in een toestand van extase, m.a.w. in een toestand waarin bewustzijn en wil waren uitgeschakeld. Uitgeschakeld door een niet-fysieke entiteit, betekent voor mij dan ook dat je een prooi bent van je onvermogen om een minder ver ontwikkelde entiteit of wezen te herkennen, en dus te channelen! Gechanneld advies dien je daarom alleen te volgen als het waar klinkt voor jou, niet alleen maar omdat het is gechanneld. Doe alleen die dingen die vreugdvol of juist aanvoelen voor jou. Accepteer alleen boodschappen die in het diepste deel van je wezen als waar aanvoelen.

8.1 Onfelbaarheid van Johannes?

In het boek van Neale Donald Walsch, ‘De nieuwe Openbaringen’ vraagt Neale aan God : ‘Wat zou u tegen mensen zeggen die stellen dat het volgen van hun Heilige Schrift, woord voor woord en letterlijk opgevat, de enige weg is?

‘Ik zou ze vragen om er nota van te nemen dat deze woorden zijn opgeschreven in een andere tijd, op een andere plek en onder andere omstandigheden. Ik zou opmerken dat deze leringen weliswaar op een degelijk stelsel van principes waren gebaseerd, maar dat een letterlijke interpretatie van hun woorden zou kunnen leiden tot op zijn minst een verkeerd begrijpen, en in het ergste geval tot een verlies van de oorspronkelijke wijsheid die het fundament van deze woorden was. Ik zou deze mensen willen uitnodigen om na te gaan of ze misschien toch meer voordeel kunnen halen uit de oorspronkelijke leringen van alle geloofstradities. Uiteindelijk zou IK tegen alle mensen willen zeggen: geloof wat je wilt, volg je hart en je ziel overal waar ze jou naar toe leiden, maar probeer niet jouw visie aan anderen op te leggen; en gebruik nooit geweld!’

openbaring 16Wat in Bijbelse termen heet ‘God volgen, God dienen, trouw zijn aan God’ behoort in je eigentijdse spraakgebruik dan als volgt te zijn: je innerlijke bron volgen, trouw zijn aan je hogere zelf, je diepste weten, je ziel of welke andere naam je er ook aan geeft. Dat vergt moed, standvastigheid en vertrouwen, maar het voert je naar een ‘nieuw leven’ waarin je blijer, tevredener en vredelievender wordt en je op wonderlijke wijze het gevoel krijgt dat je wordt geleid en gesteund door je innerlijk ‘geleidingssysteem’, de ziel die rechtstreeks (permanent) verbonden is met God!
Ook Jacobus, de broer van Jezus zei: ‘Geloven, is trouw zijn aan je diepste innerlijk weten; trouw zijn aan de wijsheid van Boven, die komt uit je hart!’ Luister daarom naar de ingevingen die komen uit je hart en niet naar je verstand (de geest)! En niet naar die ander ‘onwetenden’.

Wees daarom zo verstandig en leer van nu af aan luister naar je eigen gevoelens! Luister naar je hoogste innerlijke gedachten. Luister naar je opgedane ervaringen. Wanneer één van deze afwijkt van wat je spirituele leraren of spirituele leiders je vertellen of van wat je leest in Heilige Boeken en Geschriften, vergeet dan de woorden. Woorden zijn de minst betrouwbare verspreiders van waarheid, want het is de waarheid van de auteur(s), de schriftstellers, de theologen van ………….. toen en nu!
‘Het gaat om jouw waarheid en niet om de hunne’!

Het is nu tijd om onze heiligste overtuigingen uit te dagen. Anders zullen deze overtuigingen jou uitdagen! Want onze realiteit ontspringt aan onze gedachten!

Hans Zevenboom

Tip!
Voor iedereen die zich zorgen maakt over onze toekomst, raad ik aan het boek ‘Storm voor de stilte’ van Neal Donald Walsch eens te lezen. Een boek dat hoop geeft en laat zien dat er toekomst is voor de mensheid!

Lees verder:
http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=233:het-moreel-verval-&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats