Jezus stierf niet op Goede Vrijdag’


1.0 Inleiding
‘De geboortedatum; wanneer is Jezus geboren?’

Het is algemeen bekend dat Jezus niet op 25 december is geboren. Waarom vieren we dan toch op die datum het kerstfeest? Een bijbels argument valt er niet voor te vinden.

Het heeft allemaal met ons heidense verleden te maken, want ooit vierden onze verre, verre voorouders op dat tijdstip het zonnewendefeest. Het oude oer-feest is verheven tot een geschikt moment om de geboorte van Jezus te gedenken. Op die manier zijn veel heidense gebruiken blijven voortbestaan.

2.0 Wanneer is Jezus geboren?
Rond het hele verhaal van Jozef en Maria die het kindeke Jezus vanuit Bethlehem naar Egypte voerden om aan Herodes te ontsnappen, heeft altijd een waas van geheimzinnigheid gehangen. Lucas legt uit dat Jezus was geboren in Bethlehem, waar zijn ouders voor de volkstelling naartoe waren getrokken omdat Jozef lid was van het geslacht David. De enige bekende volkstelling was die van Quirinius in 6 n. Chr., nadat Rome Judea had bezet. Maar rond deze tijd zou Jezus al een kind zijn, omdat hij volgens de evangeliën ongeveer dertig jaar oud was toen hij gekruisigd werd.
Over de eerste dertig jaar van Jezus' leven valt dus nauwelijks iets te zeggen. Ook de bepaling van zijn geboortejaar blijft speculatief. Veel historici hebben geconcludeerd, dat het jaar 6 ŕ 7 voor het begin van onze jaartelling het meest waarschijnlijke jaar van Jezus' geboorte is. Maar de enige zekerheid is dat Jezus is geboren tijdens het bewind van keizer Augustus. De precieze geboortedatum van Jezus is dus niet bekend. De datum 25 december steunt niet op Bijbelse of historische feiten [1,2,3].

[1] Geboorte van Jezus volgens het evangelie van Marcus; 4 v. Chr.
[2] Geboorte van Jezus volgens het evangelie van Lucas [2:1-7]; 6 n. Chr.
[3] Jeruzalembijbel = Hebreeuwse bijbel. Traditioneel werd aangenomen dat Jezus geboren was in het jaar 1, gebaseerd op de berekeningen van Dionysius Exiguus rond 525.

3.0 Hoe zit het dan met de sterfdag van Jezus?
‘Jezus stierf niet op Goede Vrijdag’

Volgens de traditie vond de kruisiging plaats op vrijdag en is Jezus op zondag opgestaan. Maar dit kan niet kloppen. Het komt erop neer dat hij na één dag en nacht en twee kleine gedeelten van een dag of nacht is verrezen uit het graf. Dit staat op gespannen voet met een uitspraak van Jezus zelf. Als we ons verdiepen in deze ingewikkelde materie, voert dat tot de conclusie dat Jezus op woensdag is gestorven en naar alle waarschijnlijkheid op sabbat is opgestaan.
Maar hoe komt het dan dat we nu een heel andere voorstelling van zaken hebben? We lezen in het evangelie dat Jezus stierf op de dag van de voorbereiding en dat de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven hangen [Joh. 19:31]. Op grond hiervan is verondersteld dat de kruisiging op vrijdag was.

Alles valt op zijn plek als we bedenken dat er twee sabatten waren gedurende de periode dat Jezus in het graf lag; een wekelijkse sabbat en een bijzondere sabbat, genaamd Pesach. Voor een incongruentie tussen het evangelie van Marcus en Lucas is dan een verklaring te geven. Als we ontdekken dat Jezus op de 14e Nisan, het feest van Pesach, is gestorven dan volgt daarop donderdag de 15e Nisan als een bijzondere sabbat, namelijk de eerste dag van het feest der ongezuurde broden. Vrijdag is dan weer een voorbereiding dag, waarop bij het begin van de avond de wekelijkse sabbat volgt. Tegen het einde van die bijzondere rustdag is Jezus uit de dood opgewekt. Of het is, denken anderen, net na die dag gebeurd. Niemand is daar echter bij geweest.

4.0 Op welk tijdstip is Jezus gestorven?
Marcus 15:35 zegt: op het derde uur. Dat wil zeggen, het uur dat begon om ongeveer 7.35 a.m. Johannes vertelt ons (19:14) dat het proces van Jezus in het pretorium omstreeks het zesde uur ten einde liep. Dat wil zeggen het uur dat begint om 10.45 a.m., en in de Misjna (Pesachiem 5:1) staat dat het paasoffer geslacht werd halverwege na het zevende uur, dat wil zeggen om ongeveer 12.15 p.m.

Aan het kruis wordt Jezus bespot. Voor Marcus zijn ze ‘voorbijgangers’ (15:29). Hij herkent onder hen de ‘over-priesters en schrift-geleerden’ (15:31), waaraan Mattheüs toevoegt ‘en de oudsten’ (27:41). Het is dezelfde groep die hier ‘de oversten’ wordt genoemd door Lucas (23:35) die oorspronkelijk beslisten dat Jezus moest sterven.

Op dit moment – het zesde uur dat begon om 10.45 a.m. – viel de duisternis in. Een zonsverduistering [1] op het Pascha zou onmogelijk zijn, aangezien er volle maan is. Maar zoals iedereen die Jeruzalem kent in april, kunnen er zware wolkenvelden en stormen voorkomen. Deze duisternis hield aan tot het negende uur – dat ongeveer 1.50 p.m. begint – toen Jezus volgens Marcus (15:37) een luide kreet slaakte en de geest gaf!

[1] De (zons-)verduistering en de aardbeving in het kruisigingsverhaal zijn legendarisch: het was gebruikelijk post factum zulke natuurfenomenen te hechten aan de dood van belangrijke historische figuren. Bovendien kan een zonsverduistering niet omdat deze niet enkele uren duurt zoals in het verhaal. Bovendien valt het paasfeest samen met volle maan. Astronomische berekeningen aan de hand van deze vermeende zonsverduistering hebben historisch-kritisch dus geen waarde.

5.0 Slot
Onbegrijpelijk is het dat er zo systematisch bij de vertaling van de Bijbel werd geknoeid. Maar is het zo belangrijk wanneer Jezus precies is gestorven en opgestaan? Het gaat er toch om wat er het werkelijk is gebeurd!

Daarmee staat of valt immers - volgens het getuigenis van de apostelen – ons (christelijke) geloof!

Toch is het niet onbelangrijk de aandacht erop te vestigen dat alles zo verdraaid is. Dit laat zien hoe we ons als christenen in wezen hebben ‘losgezongen’ van de Joodse oorsprong! Het meest trieste bewijs daarvan is wel het verschil tussen de datum van het Joodse Pesach en het christelijke Paasfeest. Tijdens het concilie van Nicea in 325 na Christus is besloten de paasdatum officieel vast te stellen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze keuze is heel bewust gemaakt, omdat men persé niet wilde dat het christelijke Paasfeest zou samenvallen met het Joodse Pesach.

Een generatie na de kruisging van Jezus – of althans nadat hij van het toneel was verdwenen – raakten Jeruzalem en de tempel van het Joodse geloof verloren. In plaats daarvan werd de rabbinale school in Jabneh [1] het centrum van het geloof; 70 tot 132 n. Chr. In diezelfde tijd begon de manipulatie van het verhaal van Jezus, een verhaal dat uiteindelijk een traditie schiep met Jezus als middelpunt en niet God!

Deze traditie leidde tot heftige meningsverschillen onder vroege kroniekschrijvers, maar zou ten slotte alle andere interpretaties overvleugelen. De Joodse oorsprong van Jezus werd vervat in een steeds invloedrijker wordende heidense context die werd ingebracht door tot het christendom bekeerde mensen uit de wereld van de Romeinen en de Grieken. In de volgende eeuwen zou deze heidense invloed een wig drijven tussen Jezus en het judaďsme.

Dit bewijst dat latere auteurs een gezamenlijke poging hebben gedaan om Jezus en zijn leven gescheiden te houden van de historische tijd waarin hij was geboren, leefde en stierf. Maar hierdoor hebben ze Jezus ook zijn Joodse context ontnomen, wat veel kwalijker was. Nog steeds zijn veel christenen zich er volstrekt niet van bewust, dat Jezus nooit een ‘christen’ is geweest: hij is geboren als Jood en heeft geleefd als Jood.

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/240-jezus-stierf-niet-op-goede-vrijdag


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats