Jezus geneeswijze modelleren


1.0 Inleiding

In dit artikel probeer ik niet de Bijbel vanuit esoterisch gezichtspunt te interpreteren. En al helemaal niet om een lezer op het punt van zijn geloofsovertuigingen te krenken of een nieuw geloof te verkondigen. Dat is niet aan de orde. Ik heb het hier over genezingen, over het ware gezond worden zoals óók in de Bijbel daarover geschreven wordt.

In de boeken van de Bijbel is alles te vinden. Magische genezingsspreuken, aanwijzingen voor het gebruik van heilzame kruiden tot en met de bevestiging: ‘Uw geloof heeft u gezond gemaakt’. Verrassend is daarbij de ontdekking dat in de eerste hoofdstukken van de heilige schrift wordt gewezen op psychosomatische samenhang. ‘Het baat weinig het lichaam te willen genezen, zolang de ziel lijdt en omgekeerd!’

2.0 Door Jezus gebruikte geneesmethoden
Jezus’ uitzonderlijke vermogens om te genezen worden meer dan 35 keer genoemd in de evangeliën, waarbij veel getuigenissen beschrijven hoe hij ‘menigtes’ van mensen genas “die kwalijk gesteld waren met verschillende ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten en maanzieken en geraakten” [Matth. 4:24], inclusief de “kreupelen, blinden, stommen, lammen” [Matth 15:30].
Het is interessant te zien dat ook Jezus allerlei methoden heeft toegepast tijdens zijn genezingen. Vermoedelijk was de techniek die Jezus op een bepaald moment gebruikte, afhankelijk van de omstandigheden en in het bijzonder van de behoefte en de bewustzijnstoestand van de zieke.

Bijvoorbeeld:
1. Hij legde zijn handen op de zieke. [Lucas 13:11-13]
2. Hij raakt het lichaamsdeel aan dat genezen moesten worden. [Mathheüs 9:29 en 20:33-34; Marcus 7:32-37]
3. Hij spuwde op de ogen van een blinde man en legde vervolgens twee maal zijn handen op hem. [Marcus 8:22-26]
4. Hij zei de zieke dat hij iets moest doen. Bijvoorbeeld zei hij tegen tien melaatsen dat zij zich aan de priester moesten laten zien. [Lucas 17:14]
5. Hij combineerde eigen handelingen met instructies aan de zieke om iets te doen. Bijvoorbeeld: Jezus spuwde op de grond, maakte slijk van dit speeksel en smeerde dit op de ogen van de blinde, waarna hij hem zei zich te gaan wassen in het badwater van Siloam. [Johannes 9:1-7]
6. Mensen raakten hem of zijn kleding aan en waren genezen. [Marcus 5:24-34 en 6:56 en Mattheüs 14:36]
7. Hij gebruikte alleen maar woorden. Hij zei tegen de verlamde man: ‘Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven” en “Sta op, neem uw bed op en ga naar huis”. [Mattheüs 9:2 en 6]. Hij zei tegen de man bij het bad in Bethesda, die al achtendertig jaar ziek was: “Sta op, neem uw matras op en wandel”. [Johannes 5:8]
8. Hij maakte gebruik van genezing op afstand, waarbij hij zich elders bevond. [Mattheüs 8:5-13 en 15-28; Johannes 4:46-53]

Een analyse van alle opgetekende genezingen van personen laat zien dat Jezus in tien gevallen de persoon heeft aangeraakt. Gewoonlijk wanneer ze dood, blind of doof waren of leden aan melaatsheid. Mogelijk deed hij dit om het geloof van de persoon (of bij de doden dat van de familieleden) te ondersteunen.

In twaalf gevallen was er géén sprake van aanraking. Het aanraken van zijn kleding wordt in twee gevallen vermeld. Hier kozen de zieken zelf het middel om hun geloof te versterken. Het geloof van de zieke wordt zeven keer vermeld. Het geloof van een vriend of verwant vinden wij in negen verslagen. In zeven gevallen wordt geen melding gemaakt van geloof, maar was dit ongetwijfeld een factor.

Jezus heeft zeer duidelijk gemaakt dat in alle gevallen de genezende kracht van God kwam en niet van hemzelf. ‘De Vader in Mij blijft, doet Zijn werken’ [Johannes 14:10]

3.0 De genezende patronen van Jezus
Jezus genas een vrouw met bloedvloeiingen. [Marcus 5:27]
De vraag is: ‘Is er een gedragsmatige patroon of patronen te ontdekken, die een context scheppen waarin het waarschijnlijker is dat er een ‘wonder’ zal plaatsvinden?’

Wanneer Jezus geneest, wordt er een direct beroep op het innerlijk-zelf-genezend vermogen dat ieder mens bezit! Een groot deel van zijn woorden en daden was er dan ook opgericht de overtuigingen en het overtuigingssysteem van de mensen te beïnvloeden! Zoals de volgende teksten aangeven, legde Jezus veel nadruk op de kracht van het geloof.
* ‘Vrees niet, geloof alleen’. [Marcus 5:36]
* ‘Als je maar gelooft, alles is mogelijk voor hem die gelooft’. [Marcus 9:23]
* ‘U geschiede naar uw geloof’. [Matth. 9:29]

Deze teksten betekenen zeker dat geloof één van de allerbelangrijkste sleutelfactoren is, die helpen om een wonder te laten plaatsvinden. Jezus had het unieke vermogen om mensen gemakkelijk – vermoedelijk door een vorm van hypnose toe te passen door diep in de ogen te kijken – en op consequente wijze te helpen beperkende overtuigingen te veranderen en die nieuwe overtuigingen te vestigen die nieuwe mogelijkheden boden.

‘Hoe deed Jezus dat?’

Eén van de sleutels van zijn toegepaste strategieën is te vinden in zijn onderwijzingen en gelijkenissen. De gelijkenis van ‘De zaaier en het zaad’.

‘Hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij de weg; en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig- en het andere zestig-, en het andere honderdvoud. En hij zie tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore’. [Marcus 4:2-9]

Jezus legt aan zijn discipelen uit, dat het zaad als een nieuw idee of een nieuwe overtuiging beschouwd kan worden. Maar voordat de nieuwe overtuiging kan groeien, is het nodig eerst het in de juiste context te plaatsen. Als er geen interne referentie-ervaringen zijn voor de nieuwe overtuiging om ‘wortel te schieten’, dan zal deze verdwijnen, indien zij geconfronteerd worden met enig kritiek. De vogel pikt het weg vanuit het hart.

Als er geen ervarings-‘bodem’ is waar deze in kan groeien, dan is alles wat iemand maar hoeft te doen, je vreemd aan te kijken en je denkt dan direct: ‘Oh, ik geloof dat ik stom bezig ben, etc.’. Dus als de nieuwe overtuiging ‘langs de kant van de weg valt’, dan is deze alleen maar oppervlakkig. Je praat erover, maar je hoort, ziet, proeft en voelt het niet. Deze nieuwe overtuiging is dan snel verdwenen.

Wanneer een nieuwe overtuiging op ‘rotsachtige grond valt’ dan wordt deze geblokkeerd door – zoals Jezus uitlegt – de verharding in het hart’. Deze ‘rotsen’ kunnen verband houden met vroegere, minder prettige ervaringen, dingen waarbij je er nog niet klaar voor bent om ze los te laten. De wortels van de nieuwe overtuiging kunnen dan niet groeien. Het is dus belangrijk om manieren te vinden om de rotsen te verwijderen en zo in een vruchtbare bodem te veranderen.

Wanneer een nieuwe overtuiging ‘tussen de doornen valt’ is er één die geconfronteerd wordt met strijdige overtuigingen, incongruentie of ‘gedachten-virussen’. Deze weerstanden kunnen zowel van externe als van interne bronnen komen. Conflicterende overtuigingen zijn te vergelijken met de doornen, die de nieuwe overtuiging overschaduwen of ‘verstikken’. Het is niet nodig de ‘doornen’ te vergiftigen of te vernietigen, maar ze moeten worden verwijderd, weggenomen of ‘uitgezocht’ worden.

De kracht van deze metafoor is dat ‘genezen’ wordt vergeleken met ‘tuinieren’. Je kunt er niet voor zorgen dat een boom groeit. Je kunt echter wel de bodem bewerken. De tuinman gaat niet ‘deze boom laten groeien’, maar wat de tuinman wel kan is de rotsen verwijderen en ervoor zorgen dat de grond vruchtbaar is. Dat is de essentie van Jezus’ kijk op veranderingen aanbrengen.

4.0 Genezing door woord en aanraking
Afgaande op de Evangeliën was Jezus’ primaire benadering van genezen het systematisch gebruiken van taal en handoplegging.

* …. Zij brachten vele tot hem die van den duivel bezeten waren en hij wierp de boze geesten uit met zijn woord. [Matth.8:16]

* … allen die enigerlei ziekten hadden werden tot hem gebracht; en hij legde zijn handen op elk van hen, en genas hen. [Lucas 4;40]

Deze beschrijvingen lijken te impliceren dat Jezus ertoe neigde rustgevende woorden te gebruiken om de problemen die met de geest te maken hebben te benaderen, en gelijktijdig zijn genezende handen om lichamelijke ziekten te behandelen. Voor mijn gevoel wordt door Jezus een hypnose-techniek toegepast, die zorgt dat de geest als het ware ‘buitenspel’ wordt gezet. En zijn handen om zijn genezende energie ‘over te hevelen’ naar de patiënt. Jezus wordt op dat unieke moment het ‘doorgeef-kanaal’ van Goddelijke Energieën, die nadien door beide handen stromen.

5.0 Jezus genas. Waarom?
Waarom heeft hij dat niet gedaan? Waarom zou Christus ervoor gekozen hebben sommigen te laten ‘lijden’ en anderen te genezen? Anders gezegd: Waarom staat God het lijden op welk moment dan ook toe?

Jezus verrichte geen genezingen in het wilde weg! Als hij dat gedaan zou hebben, zou hij een heilige wet van het universum geweld hebben aangedaan. De wet zegt: ‘Laat iedere ziel haar eigen weg gaan!’ Het leven komt voort uit keus …. die de ziel zelf maakt. En het is niet gepast bij keuzes tussenbeide te komen of ze in twijfel te trekken.

Jezus ging een gemeenschap aan met de zielen van anderen, en hun bedoelingen en voornemens werden hem snel duidelijk uit dat unieke kleine contactmoment! Een fractie van een milliseconde was voor Jezus voldoende om te besluiten of hij wel of niet tot genezing overging.

Jezus genas iedereen die naar hem toe kwam of die anderen naar hem stuurden in hun plaats. Jezus herkende en begreep de intentie van de ziel van de ‘patiënt’.

6.0 Genezersbewustzijn van Jezus kopiëren?
Een interessante manier om het genezersbewustzijn te ontwikkelen, is jezelf te visualiseren als toeschouwer bij één van de genezingen die door Jezus zijn verricht!

Kies er één uit die je aanspreekt, lees daarover verscheidene keren tot je er helemaal vertrouwd mee bent. Ga dan op een rustig plekje zitten met gesloten ogen, ontspan je geheel en adem gemakkelijk en ritmisch. Stel je nu in je verbeelding de plek voor waar de genezing heeft plaatsgevonden – het landschap, de gebouwen, de mensen, hun kleding en hun nieuwsgierigheid als Jezus aankomt. Stel je dan het lijden en de hoop voor van de zieke, diens smeekbede om genezen te worden en de steun die hij daarbij van de omstanders heeft. Verbeeld je vervolgens hoe Jezus eruitziet, zijn kleding, zijn haar, zijn gezicht en vooral zijn ogen en de onvoorwaardelijke liefde die van zijn hele wezen uitstraalt.

Let op zijn vriendelijkheid en zijn stem, als hij het verzoek om genezing inwilligt. Zie ook het aanvankelijke ongeloof van de zieke dat inderdaad genezing heeft plaatsgevonden en dan de vreugde en de opwinding, wanneer hij zich plotseling realiseert dat hij genezen is, gevolgd dor zijn dank en aanbidding. Voel de opwinding en de verbazing van de menigte, waarvan je deel uitmaakt.

Stel je voor, wat er door je gedachten ging, toen de onmiddellijke genezing plaatsvond. Heeft dat je leven veranderd?

Stel daarom alles in het werk om je bewustzijnsniveau te verhogen zodat het meer van je onderbewustzijn bevat en van het collectieve of universele onbewuste, waardoor je je gewaarwording vergroot. Niet alleen van je eigen ingewikkelde wezen maar tevens van de goddelijke Schepper en diens hele schepping. Hoe hoger het niveau dat je bereikt, des te beter zal je slagen in het openen van jezelf als kanaal

Let op: ‘Macht bederft, en absolute macht bederft absoluut’.

7.0 Zie ziekte als een kans!
Voorwaarden voor wonderbare genezing?
Wonderen van Jezus vonden plaats waar mensen geloof toonden. Verschillende keren lezen we in de Bijbel dat Jezus uitspraken deed als: "Door je geloof ben je genezen." Jezus deed alleen wonderen waar mensen er voor open stonden. Dat was bijvoorbeeld niet het geval in Nazaret, waar hij was opgegroeid.

"En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof." [Marcus 13:58, NBV2004]
Jezus was niet erg gesteld op mensen die hem achterna liepen, omdat ze zich wilden vergapen aan wonderen; hij was ze liever kwijt dan rijk:

"Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken gegeven ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging van hen heen" [Matteüs 16:4, NBG1951]

Ziekte, hoe zwaar en pijnlijk die ook kan zijn, is uiteindelijk geen ongeluk, geen catastrofe maar een geweldige kans. In kerkelijke kringen spreekt men graag ven beproeving, maar dat begrip is misleidend en raakt de kern van de zaak niet. In een beproeving moet je namelijk laten zien wat je geleerd heb en nu kan. God kent ons en hoeft ons niet zoals een schoolmeester een ‘proefwerk’ af te nemen.

‘Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is mij goede, dat ik verdrukt ben geweest’, zingt de psalmist . [Ps. 119:67].

En dat is precies wat hij bedoelt: de ziekte kan een belangrijk keerpunt in het leven worden. Men mag zichzelf niet alleen maar kwellen met het vragen naar een schuld en direct aan straf, schande, verlorenheid en verworpenheid denken. ‘Ik ben een geboren pechvogel’. Een dergelijke instelling kan niet anders dan het lijden verergeren en de genezing verhinderen. Besef, je hebt je genezende hulpmiddelen ‘in huis’!

8.0 Slot
Jezus genas. Waarom?
Jezus genas niet omdat hij de omstandigheden van die zieken – mindervalide, een wezen met beperkingen – de omstandigheden van die zieken als onvolmaakt zag. Hij genas hen omdat hij die zielen om genezing zal vragen als deel van hun proces. Hij zag de perfectie van het proces. Hij herkende en begreep de intentie van de ziel. Als Jezus had gemeend dat alle ziekten, geestelijk en lichamelijk, onvolkomenheid vertegenwoordigden, zou hij dan niet iedereen op de hele planeet in één keer hebben genezen? Betwijfel je of hij dat kon?

Hans Zevenboom
http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/241-geneeswijz-van-jezus-modelleren


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats