Herstel van elektrisch veld van de aarde door microdrones


1 Inleiding
De 10e Conferentie van de Franse Vereniging van Elektrostatica, Societé Française d'Electrostatique
(SFE) wordt gehouden van maandag 29 augustus tot en met woensdag 31 augustus, 2016 aan de
universiteit van Poitiers, Frankrijk.

Deze internationale conferentie is in feite een forum met de bedoeling uitwisseling te bieden
aangaande het huidige onderzoek naar elektrostatica in het algemeen en aan experts de gelegenheid
te geven elkaar te ontmoeten en hun ervaringen te delen.

Daarnaast moet het de ontmoetingen tussen industriële onderzoekers en overheidsinstanties
vergemakkelijken en aan jonge onderzoekers de mogelijkheid geven om hun werk te presenteren.
Alle manuscripten van de deelnemers zal worden opgenomen in een boek.

De Independent-Academy Re(c)entre en het Holiste Laboratorium – Ontwikkeling participeren in
deze conferentie met hun project: genaamd “RESTORING THE EARTH'S
PENETRATING FIELD, BY USING ELECTROSTATIC MICRODRONES.

2 Onweer velden
Uit het essay “Charcot en de elektrische behandeling van ziekten”, blijkt dat
elektrische velden van groot belang kunnen zijn voor het welzijn. Maar dat is niet altijd het geval.

Daarom is het nuttig om wat duidelijkheid te scheppen in deze vrij technische materie.
Electrische velden kennen we met betrekking tot onweer dat sommige mensen “voelen” aankomen.
Jarenlange metingen uitgevoerd op de Ecole Nationale Supérieur des Ingénieurs du Mans (ENSIM)
toonden aan dat een half uur tot anderhalf uur het aankomend onweer al gedetecteerd kon worden.

Dit werd gedaan door het meten van de stroom die gaat lopen door een naald die op een 6 meter
hoge isolerende mast bevestigd is. Dat kan als er in de omgeving van de naald een elektrisch veld
aanwezig is.

Het is het, door het onweer geladen, fijn en ultra fijn stof dat het veld veroorzaakt.
Is het veld hoog dan zullen sommige mensen de sensatie hebben die Charcot beschreef als:
tintelingen, spinnenweb gevoel op het gezicht en verhoging van de transpiratie van de huid. De
polariteit van de velden ten gevolge van onweer, is bi-polair, dus afwisselend positief en negatief.
Deze bi-polariteit vertaalt zich bij kinderen en dieren vaak als nervositeit. Voor wat de betreft de
elektriciteits voorziening op wereld niveau werd ooit gekozen voor de bi-polaire veld oplossing, de
50-60Hz wisselspanning van Tesla, in plaats van de meer natuurlijke DC oplossing van Edison.
In de loop der tijd is de wereld vol gezet met bronnen die een groot aantal frequenties uitzenden
zoals radio, televisie en radar signalen, draagbare telefoons, WiFi installaties, schakelende
voedingen, TL en led lampen, geen wonder dat nervositeit en slapeloosheid veel voorkomen.
.
3 Het “normale” aard elektrische veld
Want het “normale” elektrische veld waaraan wij van nature aan bloot gesteld zijn is uni-polair. Het
lichaam is een, met de Aarde verbonden, negatieve pool met daarboven de door de zonnevlekken en
de zonnewind gecreëerde positieve pool, de elektrosfeer.

De waarden van dit natuurlijk Aard elektrische veld (fair weather field) zijn 100 ~ 300 V/m. Deze
waarden stijgen met een factor 10 als de geleiding van de atmosfeer door de aanwezigheid van mist
of nevel deeltjes afneemt. Het veld verdwijnt of keert om door het “schoonmaken” van de lucht.
De oorzaak daarvan is de emissie van een overdaad aan elektronen en negatief geladen ultra fijn
stof in de atmosfeer. Dat is het gevolg van de “schoonmaak” middelen en de “duurzaamheid” acties
want de huidige generatie is er een van “verontreiniging, als je het niet ziet dan is het er niet”.

4 Schoonmaak obsessie
Dus worden op grote schaal “simpele schoonmaak” middelen gebruikt. Bij elektriciteitscentrales
zijn dat Elektro Statische Precipitatoren (ESP) die tot op de Pool hun negatief geladen fijn stof
verspreiden, daar het ijs smelten en de ijsbeer bedreigen. Een min puntje voor de elektrische auto.
De als schoon aangemerkte benzine verbrandingsmotoren zorgen voor effectieve verspreiding van
de 14C isotoop (radio actief) onverbrekelijk verbonden imet biobrandstof. En het zijn de roet filters
voor diesel auto's die via de damp fase negatief geladen ultra fijn stof produceren.

Dit is op grote schaal het geval sinds 2000. De vorige generatie (1970-2000) was geobsedeerd door
het “waltsterben”, zure regen en het gat in de ozon laag op de Zuidpool. Waar is de dichtstbijzijnde
atoomschuilkelder en radioactieve fallout was de obsessie van de generatie daarvoor (1940-1970).

5 Klimaat effecten
Niet alleen verdwijnt het natuurlijke veld grotendeels door de elektronen en negatief geladen ultra
fijn stof injectie in de atmosfeer, er zijn ook interessante meteorologische aspecten. Zo nam in
Nederland de dichtheid van mist sinds de zestiger jaren gestaag af, waardoor nevelvorming toenam.
Slag regens namen daarin tegen sinds het jaar 2000 plotseling sterk toe. Beide observaties hebben
één ding gemeen, namelijk “condensatie nuclei” (CN). Dit zijn, sinds 1875 bekende, ultra fijn stof
deeltjes waar water moleculen zich, dankzij hun negatieve lading, gemakkelijk aan hechten.
Het zijn deze “condensatie nuclei” die de oorsprong zijn van “neerslag”; regen, mist, nevel, sneeuw,
hagel etc. Dus als de mist dichtheid afneemt, is dat ten gevolge van een toename van de nuclei.
Nemen de slagregens toen, dan wordt ook dat veroorzaakt door een toename van die nuclei.

6 Het zogenaamde “schoonmaken”
Wat is de reden achter deze toename van de condensatie nuclei? Dat is omdat we de atmosfeer
schoonmaken. Immers de grotere, gemakkelijk te filteren fijn stof deeltjes, vangen veel CN in via
impactie en interceptie. Halen we die uit de lucht dan blijven de condensatie nuclei over.
Deze gezien hun afmetingen 0,2 – 0,3 μm zijn het ook effectieve filters, in dit geval van het Ultra
Violette (UV) deel van het zonlicht. Dit is een zeer ernstige zaak want het zorgt in de opgeschoonde
geïndustrialiseerde wereld voor een groot gebrek aan vitamine D bij de bevolking.

7 Boom beschadigingen
Behalve de afname van mist, de toename van slagregens en het gebrek aan vitamine D in de
bevolking, is de “verontreiniging, als je het niet ziet dan is het er niet” mentaliteit er ook de oorzaak
van het afsterven van de kastanjes en de ernstige vitaliteitsafname van bomen in West Europa.
Bomen worden door schoonmaak en duurzaamheid acties ernstig belaagd. Het veld op de bomen
wordt door de nevel toename versterkt. Dat maakt dat transpiratie daardoor toeneemt, Nollet 1746,
Charcot 1890, hetgeen de “eetlust” van de boom, onafhankelijk van de tijd van het jaar, verhoogt.
Wordt aan deze behoefte niet voldaan, dan spreekt de boom zijn eigen reserves aan. Soms staat de
boom voor korte tijd in een stortregen gebied en kan zich dan weer “vol eten”. Toch is dit aan en uit
schakelende mechanisme voor veel bomen te veel van het goede, Van t'Wout (2010)

Daardoor vermindert hun afweer mechanisme en neemt de kans op ziekte sterk toe. Omdat het
transpiratie aspect bij de “boom specialisten” onbekend is, zorgt het voor veel drukte op de
fytosanitaire snelweg, die in deze uiteindelijk een doodlopende weg zal blijken te zijn.

8 Vervuilingstoename
De toegenomen regenval is ook een probleem want daarmee neemt ook de door de vegetatie
opgenomen hoeveelheid condensatie nuclei sterk toe. Betreft het een plant die gebruikt wordt voor
bio brandstof dan is geschat dat voor 1 liter biobranstof er zo'n 15 000 liter water nodig is.
Dat betekent dat de biobrandstof een toegenomen hoeveelheid nuclei bevat, die via de passage door
een verbrandingsmotor een extra bijdrage levert aan de slagregen activiteit en die daardoor op
toegenomen schaal terug te vinden zijn in de volgende generatie biobrandstof planten.
Worden deze planten niet als brandstof gebruikt maar komen ze als salade dressing op uw bord, dan
neemt daardoor de hoeveelheid condensatie nuclei in uw lichaam toe om zich na verloop van tijd te
manifesteren in de waterige delen van het lichaam, door daar de Jin-Ye verhouding aan te tasten.

9 Natuurlijke micro drones
De verontreiniger betaalt, maar nu zijn we zover dat de gene die denkt goed te doen, en die flink
investeert in een elektrische auto of die op biobrandstof rijdt of wiens auto een high efficiency
roetfilter heeft, blijkt in feite de ware vervuiler te zijn en zou daarvoor extra moeten betalen.
Natura Artis Magistra, het is de Natuur die de bron is van inspiratie om de atmosfeer te bevrijden
van condensatie nuclei en ultra fijn stof. Wij kijken daarom naar het gedrag van stuifmeel oftewel
pollen, de mannelijke sporen van de zaadplanten die een diameter hebben van 10 ~ 40μm.

Pollen zijn erg zwaar en blijven korte tijd in de lucht, te kort om hun missie, het bevruchten van
vrouwelijke planten, te kunnen uitvoeren. Dit probleem wordt opgelost doordat de vegetatie in de
nacht transpireert, waardoor een negative ruimtelading in de vorm van geladen aerosolen vrij komt.
Als de pollen s'ochtends worden gelanceerd gedragen zij zich als de fibers in een filter, ze vangen
tijdens hun val naar de Aarde een, in de tijd toenemend, deel van de negatieve ruimtelading in. Deze
lading zorgt ervoor dat de pollen na enige tijd niet meer vallen, maar gaan zweven.

Dit doordat de aantrekkende kracht van de positieve elektrosfeer gelijk is aan de aantrekkingskracht
van de Aarde. Anders gezegd, pollen gedragen zich dus als elektrostatisch aangedreven micro
drones die in staat zijn op die manier meerdere dagen in de lucht te blijven.

10 Zwevende filters
Het is het equipe van Marie – Thérèse Cerceau – Larrival, van het Laboratoire de Palynologie in de
Jardin des Plantes in Parijs die aantoonde dat deze pollen drones zich in stedelijke gebieden
gedroegen als zwevende filters die in staat waren fijn en ultra fijn stof efficiënt in te vangen.
Echter er is een “maar” aan de lucht verontreinigingsoplossing van de Natuur, dat is de allergie die
pollen kunnen veroorzaken. Dit probleem kan worden opgelost als de drone bestaat uit een
materiaal waarvan bewezen is dat het onschadelijk is voor mens, dier en de vegetatie.

Materiaal met deze eigenschappen bestaat, maar nader onderzoek is nodig om het zodanig te
behandelen dat het op het moment van lanceren het de nodige elektrische eigenschappen bezit die
het in staat stelt de atmosfeer te bevrijden van de onzichtbare, levensgevaarlijke fijn stof agressie.
Herstel van het natuurlijk elektrische veld in de nabijheid van de Aarde beïnvloed niet alleen alles
wat leeft en groeit boven de Aarde, maar het plant zich ook (penetreert) onderaards voort, waar het
grote invloed heeft op het gedrag van het water, de gassen en stoffen in de zee en de aardkorst.

11 Referenties
SFE 2016, Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9
France

CHARCOT EN DE ELEKTRISCHE BEHANDELING VAN ZIEKTEN*
Ecole Nationale Supérieur des Ingénieurs du Mans (ENSIM)/CNAM
5-63(2008) DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE DETECTION D’ORAGE FONDE
SUR L’ANALYSE DE « L’ETAT » ELECTRIQUE ATMOSPHERIQUE*
5-63 2008) N° II, DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE DETECTION D'ORAGE
FONDE SUR L'ANALYSE DE « L'ETAT » ELECTRIQUE ATMOSPHERIQUE*
Wout, N van t', (2010)
http://www.boomaantastingen.nl/Boekje%20BOOMAANTASTINGEN.pdf

Cerceau – Larrival, M-T et al. (1991) The influence of the environment, natural and experimental,
on the composition of the exine of allergenic pollen with respect to the deposition of
polluant mineral particles, Grana 30, pp 532-546.
*te vinden op https://independent.academia.edu/ReinAndreRoos

Dr. Ing. R. A. Roos*, Mme M-L. Delanef**, Drs. A.van Wijk*, Dr. B. Mercier**
*I-A RE(C)ENTRE, 6 La Pichotière, 61340 Perche en Nocé, Frankrijk
**HOLISTE Laboratoire et Développement, “Le Port”, 71110 Artaix, Frankrijk
rein.andre.roos@gmail.com


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ?

Meld je hier aan


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 

 


View My Stats