Levenscyclus-onderzoek toont de werkelijke kosten van ons dagelijks eten


Om de duurzaamheid van de Europese landbouw beter te kunnen beoordelen, zijn in recent Italiaans onderzoek*, zowel de economische als de milieukosten berekend van een aantal dagelijkse voedingsmiddelen.

Om het totale effect van verschillende landbouwmethoden te kunnen vergelijken hebben de onderzoekers analyses van de levenscycli (Lifecycle analysis, kortweg LCA) toegepast op biologisch gekweekte tomaten en peren, en conventioneel gekweekte tarwe, appels en sla.

De landbouw gebruikt 45% van het totale landoppervlak in de EU en meer dan 30% van alle drinkwater. Dat is zo’n groot aandeel dat elke verandering in het landbouwbeleid onmiskenbaar invloed zal hebben op het hele milieu. De duurzaamheid van de landbouw is dan ook een voornaam punt van discussie geweest bij de recente herformulering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU voor de periode 2014 – 2020.

Dit onderzoek – medegefinancierd door het Europees Interreg IVC programma – is uitgevoerd in de regio Emilia Romagna in het noordoosten van Italie. Gebruikmakend van de gegevens van totaal veertig boerderijen, hebben de onderzoekers levenscyclusanalyses uitgevoerd op vijf producten: biologisch gekweekte tomaten en peren, en conventioneel gekweekte tarwe, appels en sla.

Een levenscyclusanalyse probeert rekening te houden met alle milieu-invloeden in de hele keten van productie en transport van een gewas, binnen de marges die voor dat product relevant zijn. Zo zijn in dit geval bijvoorbeeld meegerekend de gebruikte dieselolie om de akkers te kunnen ploegen, het water om de gewassen te irrigeren en de brandstof om het geoogste product af te voeren. Daarbij verstaan we onder milieu-invloeden onder andere de schadelijkheid voor de mens, overbemesting, watergebruik, en de bijdrage aan de opwarming van de aarde. Daarnaast is in de kostprijsberekening gekeken naar de financiële consequenties van alles wat er bij de landbouwproductie binnenkomt en wat er uitgaat. Door deze beide benaderingen samen te brengen hebben de onderzoekers in deze studie, zowel de milieu-invloeden als de financiële effecten in rekening kunnen brengen van elke kilo vers geoogste groente, fruit of graan.

Samenvattend blijkt de biologische manier van landbouw in vergelijking met de conventionele, intensieve landbouwpraktijk, de CO2 productie te verminderen, evenals de risico’s op aantasting van de gezondheid van mens en milieu. Ook zien we opvallende verschillen wanneer we de resultaten van de biologisch geteelde tomaten vergelijken met die van conventioneel geteelde tomaten in een afzonderlijk onderzoek in Zuid-Italië: de bijdrage aan de opwarming van de aarde – een waarde gebaseerd op de uitstoot van broeikasgas – blijkt dan twaalf keer zo hoog bij de conventioneel verbouwde tomaten.

De onderzoekers hebben voor elk gewas een pakket “externe” kosten opgevoerd. Hiermee proberen ze de schade in rekening te brengen aan het milieu op de lange termijn: effecten op bijvoorbeeld biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Kosten waarvoor in feite noch de boer noch de consument betaalt, maar die zeker invloed zullen hebben op bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid en dus ook op het inkomen van de boer in de toekomst. Als gevolg van de gebruikte hoge doses pesticiden en kunstmest, zijn de externe kosten van conventioneel verbouwde tarwe berekend op maar liefst € 1,37 per kilo, terwijl de bedrijfsvoering bij biologisch geteelde tomaten resulteert in externe kosten van € 0,03. Wanneer we deze externe kosten koppelen aan de marktprijs van de betreffende producten, werpt dit een nieuw licht op de werkelijke betaalbaarheid en duurzaamheid van verschillende landbouwmethoden.

De onderzoekers benadrukken dat het berekenen van deze kosten weliswaar een moeizame en omvangrijke taak is, door de vele hierin betrokken variabelen, maar dat het kan helpen de duurzaamheid van de landbouw te verbeteren. De onderzoeksresultaten geven concrete aanwijzingen waar op plaatselijk niveau verbeteringen mogelijk zijn, maar ze brengen ons er ook toe om grotere vragen te stellen: hoe kunnen we de kosten waar de huidige markt geen rekening mee houdt, toch zichtbaar maken?

Vertaling: Pieter Geluk
www.groentekst.com

* Elena Tamburini, Paola Pedrini, Maria Gabriella Marchetti, Elisa Anna Fano and Giuseppe Castaldelli, 2015. Life Cycle Based Evaluation of Environmental and Economic Impacts of Agricultural Productions in the Mediterranean Area. Sustainability, vol. 7, issue 3, pages 2915-2935

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/life_cycle_study_
demonstrates_long_term_costs_of_everyday_crops_418na2_en.pdf


Ontvang nu het gratis Leefbewust Eboek + nieuwsbrief


Gratis ebook + nieuwsbrief


   


  Uw email adres wordt niet aan derden verstrekt en de nieuwsbrief
  kan ieder moment weer gestopt worden.


  [ Terug naar het hoofdmenu ]

   

   


  View My Stats