Holisme & Wetenschap


Het bestaande wereldbeeld, het 'wetenschappelijk' materialistisch reductionisme steunt op vier aannames, die algemeen als onomstotelijke, absolute waarheden worden gezien, maar feitelijk achterhaalde geloofsovertuigingen blijken te zijn. Daarmee is dat wereldbeeld feitelijk een pseudowetenschappelijk geloof.

1. Er bestaat uitsluitend materie.
2. De geschiktste overleeft (strijd om het bestaan).
3. We worden volledig bepaald door onze genen.
4. De evolutie verloopt lukraak en doelloos.

De moderne wetenschappen, kwantumfysica, epigenetica en systeembiologie, hebben die nu alle vier als onwaar ontmaskerd en komen uit bij een wereldbeeld dat geheel aansluit bij oude esoterische wijsheid uit de ervaringswetenschappen. Maar net als de inquisitie ontketent het ‘wetenschappelijk’ materialisme
(vooral in de menswetenschappen) een heksenjacht tegen alles dat afwijkt van hun fundamentalistische geloofsovertuigingen.

1. Er zou uitsluitend materie bestaan.Deze aanname is volledig weerlegd door de meer omvattende en veel dieper gravende kwantumfysica. De Newtoniaanse natuurkunde blijkt zelfs van ondergeschikt belang. Het materiële universum (atomen, deeltjes, materie) is een (virtuele) feitelijk niet zo bestaande uitdrukking van de onzichtbare universele ene matrix van energetische krachten die samen één energetisch veld vormen. De belangrijkste eigenschap van dat veld blijkt nonlokaal bewustzijn. Dat bewuste veld (door esoterici GEEST genoemd) is de enige reële werkelijkheid zeggen Nobelprijswinnaars in de kwantumfysica. Het is de fysieke wereld die niet reëel is; die er helemaal niet is, zoals wij haar met onze beperkte zintuigen waarnemen.

(Ze bestaat voor 99,99% uit ruimte. De allerkleinste ‘materiële’ delen worden ‘niets-ietsen’ genoemd, omdat ze met een snelheid van 10.000.000.000.000.000.000.000 keer per seconde verdwijnen en verschijnen. Het onzekerheidsprincipe laat zien dat de zo geroemde objectieve waarneming op het meest essentiële niveau feitelijk niet bestaat. Complementariteit betekent dat 'tegenstellingen' alleen samen de werkelijkheid vormen. In dit kader is het nonlokaliteitsprincipe het belangrijkst. Het houdt in dat in dat nulpuntveld alles bewust en onmiddellijk rechtstreeks met alles verbonden is.)[Leg die bevindingen eens naast uitspraken als: “De wereld is Maya.” (schijn/virtueel) Jezus: “Wat ge de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge mij gedaan.” (alles is één) Heraclitus: “Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen.” Boeddha (zonder bellenvat en electronenmicroscopie): “Iedere keer dat ik met mijn ogen knipper, ben ik al triljoenen keren verdwenen en verschenen.” (beiden voortdurende verandering) enz.]

2. De geschiktste zou overleven (strijd om het bestaan).Het oorspronkelijk van Malthus afkomstige geloof dat de evolutie wordt gedreven door een nietsontziende strijd om het bestaan, blijkt geen enkele wetenschappelijke basis te hebben. Integendeel zelfs, de mate van samenwerking bepaalt in hoge mate de overlevingskansen.

> Wallace, afkomstig uit de arbeidersklasse, kwam (juni 1859) met een volledig uitgewerkte theorie. Hij had het over eliminatie van zwakkeren door verheffing d.m.v. samenwerking.

> Darwin, afkomstig uit de aristocratie, ‘stal’ (nov. 1859) het werk van Wallace en verschoof de nadruk naar strijd en overleven van de meest geschikten (en dat waren natuurlijk de personen uit de hogere klasse). Hij stelde de natuur voor als een gewelddadige jungle. Darwins theorie werd als wetenschappelijke waarheid binnen tien jaar geaccepteerd en verspreid door de machtshebbers, want vrijwel alle wetenschappers kwamen uit die zelfde elite. Feitelijk vindt hier de langdurige vestiging van het 'wetenschappelijk' materialisme plaats. Darwin’s volgelingen benadrukken, net als de neoliberalen, de competitieve aard van het leven (strijd en geweld) en veronachtzamen de belangrijke rol van samenwerking.

>> De wetten van de kwantumfysica blijken echter ook van toepassing op een evolutie, die zich in de context van de omgeving voltrekt in een zoeken naar evenwicht, waarin alles met alles samenhangt. In kwantumsprongen gaat dat van eencelligen via ‘n differentiatieproces naar meercelligen. Dat zou nu moeten evolueren van individuele mensen naar de mensheid door optimale samenwerking. Wat goed is voor het geheel is goed voor elk deel. (Het als liberalisme vermomde egoïsme is deel van het probleem en dus niet de oplossing.)

3. We zouden volledig worden bepaald door onze genen.

>Avery ontdekte in 1944 dat het DNA codeert voor erfelijke eigenschappen.

>Watson vond in 1953 dat DNA een lange keten is van vier bouwstenen; Adenine, Thymine, Guanine en Cytosine.
>Crick meende dat er sprake is van eenrichtingsverkeer van DNA, naar RNA, naar eiwit. Zijn hypothese werd het centrale dogma: het DNA is de primaire oorzaak van onze zijnstoestand (genetisch determinisme en biologisch reductionisme).

>Dawkins legitimeerde de uiterste consequentie daarvan: zelfzuchtige genen begunstigen én rechtvaardigen volgens hem bedriegers en uitbuiters.

>Temin ontdekte in 1975 echter dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Erfelijke veranderingen vinden doelbewust plaats als reactie op invloeden uit de omgeving en slechts tijdelijk door lukrake mutaties (zie verderop).

>Nijhout (1990): Genen zijn slechts de blauwdrukken. Zij kunnen zichzelf niet aan- of uitzetten, of harder of zachter. Signalen uit de omgeving (emoties, voeding, milieu, maar vooral onbewuste overtuigingen) besturen viahet brein van de cel, en dat blijkt het celmembraan te zijn, de genactiviteit. (epigenetica). DNA-moleculen kunnen zichzelf wel kopiëren, maar dat wil helemaal niet zeggen dat zij organismen besturen. Zelfs als het DNA uit een cel is verwijderd, gaat die cel gewoon door met haar normale functies; ademhalen, voedsel opnemen en restanten uitscheiden en blijven cellen zich aanpassen aan hun omgeving. Bij verwijdering van het celmembraan sterft de cel wel onmiddellijk. De celmembranen met hun receptoren (gewaarzijn) sturen regulerende eiwitten die het eerst het DNA en dan het RNA besturen, dat op basis van dezelfde genetische blauwdruk 2000 verschillende eiwitten kan doen ontstaan. Genen worden dus gevormd en gestuurd en bijgesteld op basis van ervaringen met de celomgeving. Ze laten alleen zien wat in potentie aanwezig is, maar bepalen niet een lot waar je aan vast moet zitten. Genen zijn vormbaar en het genetisch determinisme is dus achterhaalde onzin. Daarmee is de “stuggle for life” en het “survival of the fittist” en 'niemand is verantwoordelijk, want bepaald door zijn genen', dat tot allerlei (on)menselijk geweld leidt, dus ook helemaal niet genetisch bepaald.

Epigenetica bestudeert de actieve wisselwerking tussen enerzijds genen en hun producten met anderzijds hun omgeving. Het slaat een brug tussen “nature’ (natuurlijke aanleg) en ‘nurture’ (opvoedings- en omgevingsfactoren). Nieuw onderzoek heeft meermaals aangetoond dat externe invloeden, zoals voedingsgewoonten, maar ook emoties, stressfactoren, onbewuste overtuigingen en gedachten onze genen veranderen. Dergelijke veranderingen worden doorgegeven aan het nageslacht en dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor toekomstige ouders. De genen voeren het werk uit, maar de ‘epigenen’ bepalen wat en hoe er moet worden gewerkt.

Positieve en negatieve gedachten hebben dus een diepgaand effect op het gedrag én de genen, maar wel alleen als ze in overeenstemming zijn met de onbewuste programmeringen, die 90% van onze persoonlijkheid en onze reacties bepalen. (Daarom is het van zo’n enorm groot belang dat mensen hun onbewuste overtuigingen serieus onderzoeken en leren om meer bewust aanwezig te zijn in het hier-en-nu. De automatismen, die voortkomen uit het onderbewuste zijn doorgaans geplant tussen de conceptie en de leeftijd van zeven jaar; een periode zonder kritisch vermogen, omdat de hersenactivi-teit dan uitsluitend in Delta en Theta functioneert en als een taperecorder werkt. (Transpersoonlijke therapie en echte meditatie (Za-zen, Vipassana) zijn de meest diepgravende instrumenten voor zo’n zelfonderzoek.)

> Watson startte in 1990 het ‘Human Gnoom Project’. Dat had drie doelen:

a. het identificeren van de genetische basis voor alle menselijke eigenschappen.

b. het aanleggen van een onderzoeksdatabank en het ontwikkelen van data-analyse-instrumenten.

c. het bevorderen van ontwikkeling van medische toepassingen.

De Verwachting was: dat mensen 100.000 genen zouden hebben, want hoe complexer organismen zijn, hoe meer genen ze nodig zouden moeten hebben.

De ontdekking werd: Mensen hebben slechts 23.000 genen, evenveel als een minuscuul rondwormpje.

De Conclusie moet, samen met de uitkomsten van de epigenetica, zijn: Genetisch determinisme is onzin.

4. De evolutie zou lukraak en doelloos verlopen.

> Cairns vond in 1988 dat organismen zich aanpassen niet alleen aan hun omgeving, maar ze veranderen zo nodig doelgericht hun genetisch materiaal. Ze produceren eerst lukrake veranderingen om een bedreiging het hoofd te bieden tot één van die veranderingen werkt. Dan wordt die gunstige genverandering geselecteerd en opgeslagen in het DNA en doorgegeven (gnomic inprinting) en verdwijnen de andere probeersels meteen. (Denk bijv. eens aan het resistent worden van bacteriën.) De lukraakheid heeft dus een doel, omdat het lukraakproces acuut stopt, zodra de geschikte adaptieve mutatie is gevonden.

Het universum ‘denkt’ creatief. Dat sluit aan bij de kwantumfysica die stelt dat het immateriële veld het enige besturende agens voor materie is. Evolutie is niet lukraak, maar chaotisch (gebaseerd op een ‘verborgen’ organisatie) en voltrekt zich sprongsgewijs (Eldridge en Gould) en niet via geleidelijke overgangen. Lukraakheid en orde zijn tegengestelden. Uit de kwantumfysica blijkt dat chaos het scheppende midden is.

Lukrake systemen staan bol van onzekerheid en kunnen geen leven in stand houden. Leven kan ook niet ontstaan uit een star kristallijn systeem, omdat dan de dynamiek ontbreekt die voor levende systemen onontbeerlijk is.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aanvankelijk was het ‘wetenschappelijk’ materialisme een verademing t.o.v. de starre geloofsovertuigingen van het monotheïsme. Nu is het zelf de starre geloofsovertuiging, die niet alleen een rem op vooruitgang is, maar zelfs een bedreiging voor ons voortbestaan als soort. De nieuwe wetenschap heeft aangetoond dat deze geloofsovertuigingen onjuist zijn en de ontwrichtingen in stand houden die ons voortbestaan bedreigen. Allerlei ontstane machtige instituties (die veel geïnvesteerd hebben in dit doodlopende pad) en machtige belangengroepen doen er alles aan (o.a. via ‘wetenschaps’boeken, media en onderwijs) om achterhaalde opvattingen staande te houden.

De nieuwe wetenschap laat zien dat de evolutie een doelgericht proces is, waarin individuele organismen voortbestaan d.m.v. aanpassing en floreren door zich aaneen te sluiten in grotere gemeenschappen, die meer celmembranen (breinen) verenigen en intern specialiseren mogelijk maken.(Zo is het menselijk lichaam een samenwerkingsverband van biljoenen cellen, waarin de ene groep zich specialiseerde tot levercellen en de andere tot bijv. niercellen.)De evolutiegeschiedenis is die van de groei van bewustzijn.

Het is hoogstnoodzakelijk dat we de tegengestelden die de samenleving hebben versplinterd (door overheersing, hebzucht, angst en haat) met elkaar verzoenen. De sleutel tot verdere evolutionaire ontwikkeling ligt in verzoening van wat als terenstellingen werd gezien ( toeval-intentie, geest-materie, enz. enz.). Dat moet nu geïntegreerd worden tot een holistische complementariteit.
Want ons aller voortbestaan staat of valt met de kwaliteit van de zorg voor de aarde en alles wat daar op leeft. Mensen zijn onderdeel van die natuur en volledig afhankelijk van dat geheel.

De gezamenlijke en elkaar versterkende wereldproblemen (klimaatverandering, milieuvervuiling, grondstoffen uitputting, drinkwaterschaarste, uitroeiing van soorten, volkomen idiote welvaartsverdeling, toenemende migratiestromen, enz.) plaatsen ons voor de onontkoombare keuze:

o volharden in de bipolaire waanzin van religieuze of ‘wetenschappelijk’-materialistische fundamentalismen
(monotheïsme en neodarwinisme) met haar strijd en slachtofferschap en machteloosheid en - - - - uitsterven;
o de kwantumsprong maken naar een mondiale gemeenschap die beiden domeinen integreert op basis van
moderne wetenschappelijke inzichten in combinatie met oude esoterische wijsheid, tot een gelijkwaardig en
duurzaam welzijn van allen en alles. Dit kan alleen in optimale samenwerking.

Het hart kan daarin een centrale rol spelen.

o Het hart is het eerste orgaan dat gevormd wordt na de conceptie.

o De energetische uitstraling van het hart is 5000 x sterker dan die van de hersenen.

o Het hart heeft een eigen en onafhankelijk zenuwstelsel; het brein van het hart (J. en B. Lacey).

o Het hart ligt midden tussen de drie hogere chacra’s en de drie lagere.

o Het hart gehoorzaamt de boodschappen van de hersenen niet automatisch, maar interpreteert de neurale
signalen eerst en volgt een eigen herkenbare logica, gebaseerd op de actuele gemoedstoestand
(emoties) en werkt zo als interface (Lacey).

o Een coherent hartpatroon (gestimuleerd door aandacht) beïnvloedt de coherentie van personen waarmee
we ons verbinden en indien positief, stabiliseert het het wereldbewustzijn richting samenwerking en
vrede. (overtuigend aangetoond in experimenten met meditatie door grote groepen)

o Het hart kan anderen en de wereld genezen met liefde !!! (Laskow). Essentie is het je verbinden met de
kwaal i.p.v. haar te onderdrukken of er afstand van te nemen en zo te ontdekken welke boodschap
ze inhoudt.

Consequenties van de vier mythen:

A. ‘Gezondheidszorg’ die de rol van het veld, GEEST, negeert en vrijwel uitsluitend bezig is met symptoombestrijding. De reguliere gezondheidszorg, heeft ons wijs gemaakt dat we genezende vermogens buiten onszelf moeten zoeken, t.b.v. de superwinsten van farmaceuten. Stimuleert strijd en geweld, apathie (want machteloos overgeleverd aan de genen), cynisme, egoïsme, uitbuiting, verspilling, onderdrukking, consumentisme, te dure en ineffectieve symptoombestrijding op alle vlakken en creëert monsters als Monsanto. Niet dat er voordien geen egoïsme en uitbuiting bestonden, maar die zijn sindsdien ‘wetenschappelijk’ gelegitimeerd en met de toegenomen technische hulpmiddelen een catastrofale bedreiging geworden.
B. Onverschilligheid vanuit een idee van machteloosheid t.o.v. de grote, alle leven op aarde bedreigende, tendenties.

C. Landen met een op die manier gelegitimeerd neoliberaal beleid worden gekenmerkt door een toenemende prestatiedruk, stress en steeds groter wordende inkomens- en vooral vermogensverschillen. Ondertussen toont de Britse gezondheidssocioloog Wilkinson glashard aan dat in dergelijke landen er een overduidelijke toename is van mentale stoornissen, tienerzwangerschappen, agressie, kindersterfte, drugs- en medicijngebruik en criminaliteit. Tegelijk levert dat een slechtere algemene lichamelijke en psychische gezondheid, veel meer en eerder optredende chronische problemen, slechtere onderwijsresultaten en een afnemend veiligheidsgevoel op. Veel stoornissen zijn aldus een gevolg van deze 'wetenschap' en maatschappij en behoeven een geheel andere aanpak dan het farmacologische dwangbuis met haar inwendige chemische oorlogsvoering, of andere vormen van geweld.

Consequenties van de nieuwe inzichten:

We zijn machtig i.p.v. machteloos; m.b.t. onze eigen gezondheid en die van de gehele mensheid. Wij creëren zelf de werkelijkheid d.m.v. onze percepties. Wie zwijgt, of niets doet, is even verantwoordelijk als wie uitbuit en onderdrukt. De geïndoctrineerde menselijke geest is bepalend. 95% Daarvan is onbewust en dat deel stuurt ons aan. Dat maakt ons onvrij. We zijn zo de ultieme gevangenen van onze cultuur en onze eigen schaduw. Dat moeten we dus eerst erkennen, vervolgens onderzoeken en reinigen en tenslotte herprogrammeren overeenkomstig die nieuwe inzichten.

Symptomen zijn altijd een gevolg en nooit een oorzaak, zowel m.b.t. gezondheid als m.b.t. maatschappelijk en politiek. Dieper onderzoeken in jezelf (en in je onbewuste verbinding met het geheel) is dus een absolute noodzaak. Het verstrengelde veld dat wij door ons collectieve onbewuste denken mede vormgeven, beïnvloedt de richting en de uitkomst. Armageddon is een keuze, een non-armageddon ook, door wijs gebruik te maken van de beschikbare technologie.

>Herverdeling van 'bezit' (het doodshemd heeft toch geen zakken) is noodzakelijk: Het hele bankwezen ( en wat mij betreft de farmacie) moet worden onttrokken aan particulieren. Vermogens moeten deels (alles wat ten koste van anderen of de aarde is verworven) in beslag genomen, deels zwaar belast worden.

>Politiek: eenheid in verscheidenheid met een centraal inlichtingensysteem, dat gelijkelijk toegankelijk is voor iedereen (zoiets als WIKI) en een gezond evenwicht tussen heilzame groei voor gelijkwaardige individuen die zich er van bewust zijn dat eigenbelang en gemeenschappelijk belang uiteindelijk hetzelfde zijn. Echte internationale samenwerking maakt defensiesystemen die woekeren als kanker overbodig.
Alleen door samenwerking kunnen we een vredevolle wereld creëren. Daartoe moeten we ons herverbinden met de acht levens-domeinen ( o intern: intellect, emoties, lijf en spiritualiteit, en o extern; andere mensen, de natuur, materie en cultuur/samenleving), omdat alles en allen één zijn. (Verbinden is de oorspronkelijke betekenis van het woord religie en dat heeft helemaal niets te maken met geloven, een persoonlijke God, theologie, of dogma’s.) Heelwording van de wereld moet van binnenuit, vanuit gezonde mensen zelf komen. Alles wat we individueel doen en niet doen, beïnvloed het veld via onze emoties en dus via ons hart. De kleine geest van de mens beïnvloedt doelbewust of onbewust, maar meetbaar de grote GEEST, ‘het veld’. Het hart is de krachtcentrale van de geest. Energetische geneeskunde is al bezig aan een stille revolutie en heeft de toekomst.

> De reguliere gezondheidszorg (zeer beknopt).
Over de reguliere gezondheidszorg zijn veel positieve zaken te vermelden. Helaas ook veel negatieve, maar die worden zorgvuldig weggehouden bij het grote publiek. Ik ga daar hier niet erg ver over uitweiden. Wie zich wil oriënteren op de vele gefundeerde kritiek raad ik dringend aan om bijv. kennis te nemen van de boeken van: B. Bouma, Dr. H. Moolenburgh en L. MacTaggart (zie literatuur). Vooral de rol van de farmaceutische industrie is een bijzonder kwalijke.
Het simpele feit dat er sprake is van een placebo-effect (ook in de reguliere zorg voor ± 30% erkend) betekent dat geest heerst over materie. Daar zou, gezien heel veel onderzoeksresultaten, veel meer mee gedaan kunnen worden. I.Kirsch vergeleek de klinische experimenten van de zes meest gebruikte antidepressiva. Daaruit bleek dat deze niet tot betere resultaten leiden dan placebo’s, maar wel allerlei ernstige bijwerkingen(t/m moord) hebben. Hersenscans toonden verder aan dat de placebo’s de activiteit in de prefontale cortex sterk hadden doen toenemen en dus het biologisch systeem hadden beïnvloed.
En dan nog dit.
• In Engeland heeft zich uit onvrede met de reguliere aanpak in de vrije markt een groot circuit van alternatieve gezondheidszorg ontwikkeld, ondanks het feit dat de nationale gezondheidszorg als een gratis dienst wordt gefinancierd uit belastingeld.

• De drie meest vookomende doodsoorzaken in de VS zijn de volgende: op 3 staat kanker (553.000/jr.), op 2 staan hart en vaatproblemen (700.000/jr.) en op 1 staat (speciaal met een camouflerende term omschreven) 'Iatrogenic Illness' (784.000/jr.). Dat laatste betekent: als gevolg van regulier medisch handelen.

> Godsdienst versus religie (zeer beknopt).
Er is een wezenlijk verschil tussen de godsdiensten enerzijds, die allemaal fundamentalistisch zijn, omdat ze allemaal het alleenrecht op waarheid claimen en de esoterie. Godsdiensten gaan over geloven en goedgelovigheid, meestal op basis van indoctrinatie in een kindertijd, waarin dus elk kritisch vermogen nog ontbreekt. Esoterie wijst elk geloven af en baseert zich op oefenpraktijken, die er voor zorgen dat op en duur GEEST, de diepere waarheid van ‘het nulpuntveld’ zelf wordt ervaren, wat tot het leven van verantwoordelijkheid leidt. Wie kennis neemt van de vele mystieke geschriften, kan zien dat die ervaring volledig aansluit bij wat moderne natuurkundigen ontdekten buiten zichzelf. (Let wel; er is een enorm verschil tussen theoretisch begrip van eenheid en GEEST enerzijds en de transpersoonlijke eenheidsbeleving anderzijds. Dat laatste betekent een enorm persoonlijk transformatieproces.) Personen met zo’n diepte-ervaring, met dat binnendoorcontact met het ‘veld’, de essentie van de werkelijkheid, namen bij de mensen in hun omgeving slechts oppervlakkigheid waar. Zij hebben meestal geprobeerd ook anderen tot grotere ervaringsdiepten aan te sporen. Maatschappelijk is dat vaak, toen en nu, als een groot gevaar beschouwd. Mensen die leven vanuit die diepten zijn niet meer te manipuleren en stellen ongemakkelijke vragen. Velen van hen zijn dan ook vermoord (Jezus, Socrates, Pytagoras, Mansoor, Kabir, Osho, enz.) of opgesloten (Johannes van het kruis, Theresia van Avilla e.a.).In vrijwel alle geloofssystemen die volgden, is de aanvankelijke focus op groei richting die transpersoonlijke ervaring die vrij maakt, misvormd tot machtspolitieke instituten die die vrijmaking nu net zijn gaan blokkeren. In plaats van het stimuleren van zelfonderzoek, vrijheid, creativiteit en persoonlijke groei, is men mensen in de meeste gevallen dus een kleutersurrogaat voor religie gaan voorhouden; het voldoen aan van boven opgelegde uiterlijke richtlijnen. Op die manier waren mensen het gemakkelijkste af te houden van een werkelijk zelfstandige en kritische houding. Religie moet gericht zijn op de verbindende ervaring van GEEST, van eenheid van al het bestaande, van de universele ecologie.

” Wie ben ik, vanuit bovengeschetst perspectief?"

• Ik ben niet mijn denken, of brein (Descartes, Swaab), want iets dat ik als ‘ik’ ervaar kan dat besturen. Tijdens meditatietrainingen heb ik ervaren dat 'ik' aanwezig blijf in de heerlijke momenten zonder denken.

• Ik ben niet mijn lijf, want verlies, of aantasting van lichaamsdelen verandert niet mijn ‘ik’.

• Ik ben niet mijn emoties, want die kan ‘ik’ intentioneel veranderen.

• Ik ben niet mijn geschiedenissen, want daardoorheen blijf ‘ik’.

Overeenkomstig de uitkomsten van de kwantumfysica en de epigenetica en de esoterie ben ik net als alles en iedereen onlosmakelijk deel van de ene alomtegenwoordige bewuste GEESTen dus niet mijn ego of mijn egoverlangens.

Tenslotte: Atheïsme is niet meer dan een ander geloof; het geloof in het niet bestaan van GEEST, zonder daar gedisciplineerd intern onderzoek naar te hebben gedaan. De arrogante houding die veel atheïsten richting anderen ten toon spreiden is dan ook volkomen onterecht.

Literatuur: (o.a.) B. Lipton: “De biologie van de overtuiging”, “Spontane evolutie” L. McTaggart: "Het Veld", “Het intentie-experiment”,” "Wat artsen je niet vertellen” P. Russel: “Waking up in Time”, "De brug tussen wetenschap en God" G. Zukav: "De dansende WU-Li-meesters" F. Capra; “Het keerpunt” A. Goswami; “De kwamtumdokter” J. Bouma: "Slikken; hoe ziek is de farmaceutische industrie?” H. Moolenburgh: “Op je gezondheid” "U kunt veel meer dan U denkt."E. Laszlo: “Het Chaospunt” "Worldshift"S. Goenka: "Meditation Now" K. Wilber: "Zonder grenzen" "Overgave en strijd"E. Tolle: "Een nieuwe aarde" P. v. Lommel: "Eindeloos bewustzijn"
DVD: “Down the rabbithole” Youtube: P. Russell: “The global brain” “The primacy of consciousness” B . Lipton: “The biologie of belief” en/of "Biology of transformation" "the Field"S.N. Goenka: “Vipassana, S.N. Goenka speech at harvard Business club”

Xavier van den Camp
www.dehartspiegel.nl


Steun ons werk, bezoek eens onze webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats