Geeft het Nederlandse ministerie van I en M binnenkort toestemming om illegale gentech trosanjers op de EU markt te brengen?


Over geplande toelating van gentech trosanjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt.

Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat illegaal! *

De Gentechvrije Burgers maken samen met MADGE Australia Inc. en Fran Murrell, medeoprichtster van MADGE (info@madge.org.au), Australia, Stichting Ekopark, Lelystad, Stichting Natuurwetmoeders, Almere, Mevr. Wieteke Moody - van Dort en alle andere Gentechvrije Burgers, bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van twee trosanjers (Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur.

Namen van de gentech bloemen: FLORIGENE « Moonberry tm en FLORIGENE « Moonvelvet tm.

De Gentechvrije Burgers en anderen vinden dat deze markttoelatingen van deze gentech trosanjers met veranderde bloemkleur en een niet van te voren geplande veranderde vorm niet mogen plaatsvinden. Zij hebben geen enkel voordeel voor het milieu of zijn anderszins nuttig. Er zijn genoeg trosanjers met talrijke variaties op de bloemkleur op de markt.

*Illegaal? De reden: Geen veldproeven gedaan in EU!

De RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad zegt:

(25) GGO's, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden be´nvloed.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

Deze twee gentech trosanjersoorten C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 zijn niet in de EU op het veld getest. (veldproeven categorie 1, 2 en 3). Er hebben dus in de EU geen veldproeven plaats gevonden. Alleen in andere ecosystemen buiten de EU. Daarom mogen zij niet tot de Europese markt worden toegelaten. Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat illegaal! Veldproeven in Nederland met andere gentech anjers in 1995 (een ander soort, geen trosanjers!) gelden niet. Bewijs zie blz. 150 van

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/overview/doc/snifs.pdf

Het gehele persbericht en het bezwaarschrift/de open brief is te lezen via: http://www.gentechvrij.nl/a15pers.html

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers, Lelystad miep@gentechvrij.nl www.gentechvrij.nl 0320 258421[ Terug naar het hoofdmenu ]

 

 


View My Stats